Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. usnesení z jednání rady města 28.01.2003

U S N E S E N Í

na 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. ledna 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů rady města

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 9 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice manželům Štěpánkovým, bytem Nádražní 85, Křešice s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši  45 tis.Kč

2.         žádost paní Petříčkové za syna Michala, bytem 28.října 16, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč

3.         oslovit jednotlivé žadatele pořádání prodejních trhů na Mírovém náměstí

a) Liga českých trhovců, Zelenohorská 77, Plzeň

b) fa BULLA, Aleská 252, Bílina 1 

c) fa FRAMO, Dělnická 19, Bruntál

d) fa DUELL, J. Kříže 711/875, Most

s nabídkou možnosti 1 zkušební akce na Mírovém náměstí, Litoměřice v sobotu, zkušební cena 

200 Kč za 1 stánek  – datum konání trhu si firmy mohou určit. Zajistit možnost zařazení i místních trhovců. Další podmínky a upřesnění až po provedení akce ukázkových trhů.

4.         po doplnění složení komise a oslovení uvedených firem na akci „Mírové náměstí – napojovací šachty“:

složení komise:ing. Palán                                 oslovené firmy: Elmo-Schoř Lovosice

                        ing. Brunclíková                                                Elmont Terezín

                                               p. Terber                                                          Gevo Litoměřice

                                               Mgr. Hrstka

                                               p. Hönsch (odborný konzultant)

                                               ing. Paroulek

                                               zástupce hospodářské komory

                                               náhradník: p. Fogl

                                               sekretář: p. Pošík

                                               dohlížitel: ing. Uhříček (centrum reg. rozvoje)

5.         návrh ing. Protivy na poskytnutí slevy z nájemného za nebytový prostor na Lodním náměstí p.č. 2693 pro p. Martina Krehana, Pražská 76, Křešice po dobu zatopení objektu během  povodně v srpnu 2002  ve výši 98,- Kč (poměrná část slevy za srpen 2002). Roční nájemné za nebytový prostor je 1.176,-Kč/rok.

           

6.         umístění antény na střeše domu v ul. 5. května 154/1, Litoměřice pro provozovnu sběrna sázek  firmou TOBACCO SHOPS GROUP spol. s r.o., Neumannova 1286/11, Litoměřice. V dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor bude uvedeno: v případě jakýchkoliv závad vzniklých instalací antény, bude oprava hrazena nájemcem nebytového prostoru  tj. firmou TOBACCO SHOPS GROUP spol s r.o., Litoměřice. Po ukončení nájemního vztahu bude instalovaná anténa odstraněna na náklady uživatele.

7.         návrh ing. Hrkala pověřit dokončením akce „Oprava fasády domu, nátěr oken a fasády

na objektu Sovova 2, Litoměřice – zadní trakt domu“ zhotoviteli I. etapy opravy domu Sovova 2, Litoměřice, kterým byla fi Tomáš Hlaváček, Dómské nám. 12, Litoměřice. Práce budou provedeny

za stejných cenových podmínek, které byly součástí smlouvy o dílo v I. etapě.

8.         uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků   v k.ú. Litoměřice, Kamýk, Malíč, Michalovice. honebnímu společenstvu Agrofrukt Kamýk, Kamýk 1, Litoměřice zastoupenému Ladislavem Pošíkem - honebním starostou na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Finanční  náhrada bude stanovena dle výměr a platných cenových předpisů dle novely zák.449/2001 Sb.

9.         složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53:

za  Krajský úřad Ústeckého kraje                                  -  Mgr. Miloslava Sobotková

za Českou školní inspekci                                            -  Mgr. Renata Schejbalová

odborník v oblasti státní správy ve školství,                     -  pí Helena Bitrichová, ved.odb. ŠKaS

organizace a řízení                                                         

odborník v oblasti státní správy ve školství,                      - Mgr. Jiří Kučera, ředitel ZŠ uL Havlíčkova

organizace a řízení                                                         

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy             - Mgr. Jana Mátlová

zástupce obce                                                             - Mgr. Václav Červín

tajemník komise                                                           - Anna Neužilová

10.       poskytnutí mimořádné zálohy příspěvkové organizaci DDM Rozmarýn Litoměřice

za účelem výpůjčky těchto finančních prostředků  pro zahájení  okresních kol soutěží pro žáky s tím, že následně tyto finanční prostředky budou vráceny do provozu DDM (po obdržení z KÚÚK).

11.       stravování všech žáků navštěvujících soukromé školy všech stupňů ve městě Litoměřice

s tím, že nadále nebudou soukromým školám přiznávány granty. Tyto granty, spolu s finančními prostředky, které jsou vyčleněny pro CŠJ Litoměřice ( a nebývají vyčerpány ) se použijí na úhradu věcné režie za obědy.

12.       užití znaku města Litoměřic na kartografickém titulu „Městský atlas čísel popisných měst Bohušovice n/Ohří, Litoměřice, Lovosice, Terezín“ pro firmu Geodézie ČS a.s., ateliér Litoměřice zastoupený ing. Ivo Weitoschem

13.        Dodatek č. 2 ke statutu Městské nemocnice v Litoměřicích /viz příloha orig. zápisu/

14.       doplnění dalšího člena do kulturní komise ak. mal. Ivanu Grimmovou

15.       doplnění dalšího člena do komise územního rozvoje - sekce územního rozvoje ing. Františka Hrušku

II.         neschvaluje:

1.         žádost Josefa Kosaře, bytem Želetice 28, Litoměřice o prominutí místního poplatku

za nakládání s komunálním odpadem za 2.pololetí 2002 ve výši 720,- Kč

2.         žádost Viléma Baštýře, bytem, Dlouhá 69, Lovosice o prominutí místního poplatku

za nakládání s komunálním odpadem za 2.pololetí 2002 ve výši 1.080,- Kč

3.         snížení poplatku za zábor veřejného prostranství v ul. Osvobození pro p. René Militkého, Wolkerova 10, Litoměřice. Po upřesnění informací bude znovu projednáno v RM

4.         přemístění prodejního stánku /ovoce-zelenina/ p. Zdeňka Šváry, Rooseveltova 33, Litoměřice  z Vojtěšského náměstí na Dlouhou ulici v Litoměřicích

5.         pronájem Mírového náměstí v Litoměřicích pí Simoně Košťálové, Vodnická 438/50, Praha 4 – Újezd za účelem vybírání parkovného

6.         přidělení bytu panu Pavlu Božíkovi, bytem Mírové náměstí 21/13, Litoměřice do bytu po zemřelé paní Poustecké, Mírové nám. 43/21, Litoměřice, byt číslo 2 o velikosti 2+1. (Uvolněný byt nebude dán k dispozici sociální komisi k přidělení.)

7.         prominutí nájemného na r. 2003 za pronájem pozemku p.č. 2675 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 516 m2 z důvodu srpnové povodně panu Václavu Marešovi, Mariánská 7/100, Litoměřice ve výši 504,-Kč a paní Václavě Zalabákové , Pražská 10, Litoměřice ve výši 608,- Kč z důvodu obnovy pozemku – zahrady  po srpnové povodni.

Odbor SMM připraví přehled pozemků pronajatých na zahrádky, které byly postiženy záplavami v srpnu 2002 a přehled nájemného za tyto pozemky.

III.        pověřuje:

1.         vykonáváním svatebních a slavnostních obřadů člena zastupitelstva města pana Antonína Terbera

           

p. Jiří Landa                                                   Mgr. Ladislav Chlupáč

            místostarosta                                                               starosta

Zapsala:  Kühnová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu