Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

29. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.12.2007

USNESENÍ

výpis

z 29. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20.12.2007 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         úpravu rozpočtu PO Centrální školní jídelna Litoměřice k 31.12.2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         vypsání nabídky na pronájem nebytových prostor v DK – restaurace Babylon.

3.         vypsání nabídky na pronájem barů ve foyeru DK s platností od 1.2.2008 se zapracováním připomínek členů RM (podmínky viz příloha orig. zápisu).

4.         doplnění usnesení č. I/10 ze dne 12.7.2007 ohledně sazeb poplatku za vjezd vozů na autobusové nádraží takto: pro přepravce ČSAD Slaný, a.s. a ČSAD Semily, a.s. se pro spoje zabezpečující ZDO dle smlouvy s Ústeckým krajem poskytuje množstevní sleva ve výši 50% z původní ceny (30,- Kč), to je 15,- Kč za jedno užití AN s platností od 1.1.2008.

5.         složení výběrové komise a předložený seznam firem na akci „Zpracování studie stavby – multifunkční hala Litoměřice a modernizace areálu fotbalového stadionu, ul. U Stadionu“ (viz příloha orig. zápisu).

6.            bezúplatný zábor veřejného prostranství - Mírové náměstí a ulice V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, D. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody dne 26.4.2008 pro Generali Pojišťovnu, a.s. a pana Martina Honzu – organizátora závodu za účelem pořádání Sportovního dětského dne (viz  příloha orig. zápisu).

7.         zábor veřejného prostranství – část pozemku před Rybářskou baštou v Litoměřice pro Autocentrum – Háša, s.r.o., Bohušovice nad Ohří za účelem výstavy vozidla v roce 2008.

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Ing Pro Litoměřice, s.r.o. na akci „Malometrážní startovací byty – areál bývalých kasáren Dukelských hrdinů“.

9.            ukončení nájemní smlouvy na umístění billboardu v ul. Na Valech s firmou Beneš plus, s.r.o., Ostrovní 465/5, Litoměřice a to dohodou ke dni 31.12.2007.

10.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a paní Marií Tokárovou, Litoměřice, pod ztrátou výhody splátek, splátky budou hrazeny ve výši 500,- Kč měsíčně počínaje lednem 2008, poslední splátka ve výši 818,- Kč bude uhrazena v listopadu 2008.

11.            prodloužení nájemní smlouvy pro paní Marii Tokárovou, Litoměřice do 30.6.2008.

12.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a panem Janem Tichým, Litoměřice, pod ztrátou výhody splátek, splátky budou hrazeny ve výši 1.000,- Kč měsíčně počínaje lednem 2008, poslední splátka ve výši 549,- Kč bude uhrazena v září 2008.

13.       uzavření nájemní smlouvy k části nemovitosti – domu čp. 750 na pozemku p.č.1688 v k.ú. Litoměřice (byt 3+1 s příslušenstvím) pro paní Halku Lacinovou, Teplice do 31.12.2008 s podmínkou udělení souhlasu ostatních spoluvlastníků nemovitosti.

14.       uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vydávání „Radničního zpravodaje“ s paní Evou Břeňovou (dodatek smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

15.       oslovení zhotovitelů na vydání knihy a panelů k výstavě v rámci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“, způsob vyhlášení formou přímého oslovení a dále zveřejněním na webových stránkách města a projektu (seznam oslovených zhotovitelů viz příloha orig. zápisu) a výběrovou komisi ve složení: Bc. Petr Panaš, Mgr. Veronika Svobodová – koordinátorka projektu a Mgr. Václav Červín.

16.       přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od firmy VARMONT s.r.o., Turgeněvova 606/11, Litoměřice za účelem zajištění pracovního materiálu a potřeb vázaných na setkání pěstounských rodin.

17.            prodloužení Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené dne 17.7.2003 s č. 9471000001 k pozemkům (viz příloha orig. zápisu) Honebnímu společenstvu Žitenice  zastoupenému Ing. Václavem Dražkou, Litoměřice do 31.12.2008 s možností prodloužení. Ostatní smluvní podmínky zůstávají v platnosti.

18.            prodloužení Dohody o přičlenění honebních pozemků, uzavřené dne 31.7.2003 s č. 9471000002, na p.č. 1558 p.č. 103 o celkové výměře cca 1 ha v k.ú. Sebuzín Honebnímu společenstvu Sebuzín, zastoupenému Jaroslavem Borovičkou, Církvice na dobu určitou do 31.12.2008 s možností prodloužení. Ostatní smluvní podmínky zůstávají v platnosti.

19.            výpůjčku částí pozemků p.č. 4672, p.č. 4673, ostatní plocha,  o celkové výměře cca 850m2 v k.ú. Litoměřice, od jejího vlastníka, ČR s právem hospodaření pro ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha 1, na dobu určitou 8 let. z důvodu umístění cyklostezky v majetku Města Litoměřice.

20.       přidělení služebního bytu číslo 13 v ulici Turgeněvova 618/18, Litoměřice o velikosti 1+1 (40,72 m2) panu Janu Černému, Litoměřice na dobu určitou do doby schválení prodeje domu (max. 1 roku). Byt bude prodán na základě Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 9.8.2007, pod č. usn. I/18 a dále na základě usnesení Rady města Litoměřice č. I/9 ze dne 4.12.2007 a bude uskutečněn obálkovou metodou za  nejvyšší nabídnutou  kupní cenu,  přičemž  kupní cena musí  být  uhrazena  jednorázově před podpisem kupní smlouvy.

21.       na základě vydraženého nájemného ve výši 60,11 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 5 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice o velikosti 3+1 pro pana Filipa Horáka, Litoměřice na dobu neurčitou. RM schvaluje, že výše nájemného 60,11 Kč/m2 podlahové plochy bytu na jeden měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 60,11 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

22.       přidělení NP o velikosti 164 m2 v KDH budova 045, st.p.č. 4008/93, Litoměřice pro pana Zdeňka Slabocha, Litoměřice, IČ: 61363545 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

23.       příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 10/2007 - Organizační řád Města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.            pronájem nebytových prostor sdružení BEOS CZ, Zahradní 361, Bohušovice nad Ohří v areálu fotbalového stadionu v rozsahu ukončené nájemní smlouvy se společností TEREAL spol. s r.o. s tím, že tomuto sdružení ukládá vyklidit tyto prostory do 31.03.2008.

2.         přechod nájmu bytu č. 13 v ulici Tylova 1035/8, Litoměřice o velikosti 3+1 na syna Tomáše Pellera po zemřelé paní Jaroslavě Pellerové.

III.        bere na vědomí:

1.            ekonomickou analýzu výnosů vč. uvařených obědů ve vedlejší činnostiza rok 2005-2007 PO Centrální školní jídelna Litoměřice.

2.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 za rok 2006.

3.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČ: 46773312 za rok 2006.

4.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 za rok 2006.

5.         plán nákladů a výnosů PO Technické služby města Litoměřice na rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

6.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za III. čtvrtletí roku 2007 (viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.         řediteli PO Centrální školní jídelna Litoměřice připravit do konce ledna 2008 záměry pro rok 2008 v oblasti vedlejší hospodářské činnosti na základě všech reálných skutečností se započítáním vstupních i výstupních cen.

V.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu Ing Pro, s.r.o., Litoměřice na akci „Malometrážní startovací byty – areál bývalých kasáren Dukelských hrdinů“.

VI.            pověřuje:

1.         Odbor územního rozvoje a Správy majetku města vypracovat znění nabídkového inzerátu pro oslovení zájemců/uživatelů/investorů za účelem budoucího využití areálů kasáren Dukelských hrdinů a Zahrady Čech s termínem pro schválení RM dne 15.1.2008.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zpracovala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu