Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

29. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 10.11. 2011

 

U S N E S E N Í

výpis

29. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.11.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  29.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

847/29/2011

Směrnice k provádění inventarizace       

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č.5/2011 - Směrnice k provádění inventarizace (viz příloha orig. zápisu).

 

848/29/2011

Podmínky “Poptávky k podání nabídky" pro akci “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” v období od 01.01.2012 - do 31.12.2013.

RM schvaluje podmínky “Poptávky k podání nabídky” v režimu mimořádné situace zveřejněné ve smyslu ust. § 22 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a čl. 5 odst. 5 Nařízení ES č. 1370/2007 pro akci “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” pro období od 01.01.2012 do 31.12.2013určuje přímé oslovení těchto dopravních společností:

-          BusLine a.s., Semily, IČ: 28360010,

-          Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Ústí nad Labem, IČ: 25013891,

-          Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Liberec, IČ: 47311975.

849/29/2011

Ukončení Dohody o spolupráci uzavřené s Obcí Křešice za účelem sdružení finančních prostředků na zakoupení laserového měřiče rychlosti ProLaser III    

RM schvaluje ukončení Dohody o spolupráci uzavřené dne 02.03.2005 mezi Městem Litoměřice a Obcí Křešice za účelem nákupu laserového měřiče rychlosti ProLaser III, a to dohodou ke dni 11.11.2011.

RM schvaluje znění a uzavření Dohody o ukončení smlouvy s Obcí Křešice a pověřuje starostu města Mgr Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

     

850/29/2011

Zábor veřejného prostranství – pí Pavlisová, Litoměřice

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Plešivecká a ul. 28. října v Litoměřicích

u hospody Motodůl za účelem umístění dvou kotlů při pořádání zabijačky ve dnech 10.-11. 2011

a 15.- 16.12. 2011 od 6 -17 hodin.

851/29/2011

Zábor veřejného prostranství – Rozsvícení vánočního stromu - MKZ, Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Městská kulturní zařízení, zast. Ing. Kmoníčkovou, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ dne 5.12.2011.

852/29/2011

Schválení výběrového řízení a schválení smlouvy na akci „Výstavba chodníku – ulice Krajská, Litoměřice  

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výstavba chodníku, ul. Krajská, Litoměřice“  firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 19, Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

853/29/2011

Vydání nařízení o provádění zimní údržby a vydání přílohy nařízení – Plán zimní údržby

a)       RM vydává nařízení č.3/2011 o provádění zimní údržby na komunikacích.

b)       RM vydává přílohu nařízení č.3/2011 o provádění zimní údržby na komunikacích – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2011-2012 (viz příloha orig.zápisu).

854/29/2011

Žádost o rozšíření pronajímané plochy firmě MIST BARS s.r.o. v DK  

RM souhlasí s rozšířením pronajímané plochy firmě MIST BARS s.r.o. Celkové nájemné se stanovuje na 13.000,- Kč/měs.

855/29/2011

Oprava nad rámec drobné údržby nemovitosti ve výpůjčce – PO MSZ

RM schvaluje provedení opravy nad rámec drobné údržby nemovitosti z vlastních finančních prostředků PO MSZ (viz orig. příloha zápisu).

 

856/29/2011

Stanovení plateb částečné úhrady neinvestičních nákladů 

RM schvaluje PO Centrum pro zdravotně postižené dětí a mládež Srdíčko Litoměřice, Revoluční 30 a 32 s účinností od 1.1.2012 výši plateb úhrady neinvestičních nákladů za poskytování služeb pro děti v oddělení jeslí:

Kategorie 1 – základní platba                                                    1.500,- Kč/ měsíc

Kategorie 2 – platba pro matky samoživitelky                             750,- Kč/ měsíc

Kategorie 3 – platba pro děti docházející max. 5 dní v měsíci       350,- Kč/ měsíc

857/29/2011

PO TSM - Plán nákladů a výnosů na rok 2011, odpisový plán roku 2011, plán stavu a čerpání fondu 2011, - plán investic na rok 2011         

RM schvaluje:  1) plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2011

                         2) odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2011

                         3) plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2011

                         4) plán investic TSM Litoměřice na rok 2011

858/29/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Ladislava Matoušová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.505,-Kč ve výši 80%, (tedy 2.804,-Kč), pro Ladislavu Matoušovou, Litoměřice.

859/29/2011

Schválení dohody o splátkách - Jaroslava Šolcová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Jaroslavu Šolcovou, Litoměřice, na částku 2.879,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

860/29/2011

Schválení dohody o splátkách - Monika Strunecká

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Moniku Struneckou, Litoměřice, na částku 4.768,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

861/29/2011

Schválení dohody o splátkách dluhu – Helena Bariová ml.

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Helenu Bariovou, Litoměřice, na částku 6.156,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

862/29/2011

Schválení dohody o splátkách - Jiří Beneš

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Jiřího Beneše, Litoměřice, na částku 4.477,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

                       

863/29/2011

Výsledek kontroly vedeném pod č.j. 44/SČVaKŽU/11 – „Výkon státní správy obcí na úseku matrik, jména a příjmení a na úseku vidimace a legalizace“ 

RM schvaluje navržená opatření ke kontrole vedené pod č.j. 44/SČVaKŽU/11 – „Výkon státní správy obcí na úseku matrik, jména a příjmení a na úseku vidimace a legalizace“ (viz odůvodnění zápisu).

           

           

864/29/2011

Žádost ZŠ Havlíčkova 32, o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice z 15 dětí na 16 dětí.

865/29/2011

Žádost ZŠ U Stadionu 4, o finanční příspěvek na pořízení krojů pro country kroužek

RM schvaluje přidělení finančního příspěvku v částce 10.000,-Kč v rámci schváleného rozpočtu OŠKSaPP na pořízení krojů pro country kroužek při ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice.

866/29/2011

Žádost Domova sociální péče Skalice o snížení  nájemného v DK v Litoměřicích na úroveň provozních nákladů

RM schvaluje snížení ceny pronájmu DK Litoměřice na úroveň provozních nákladů pro Domov sociální péče Skalice z důvodů uskutečnění koncertu hudební skupiny VEGA, který se koná při dne 9.12.2011 příležitosti 25. výročí jejího vzniku.

867/29/2011

Žádost Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, o.p.s.

Jarošova 23, Litoměřice o poskytnutí dotace na vzdělávání seniorů

RM neschvalujeposkytnutí dotace na vzdělávání seniorů pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Střední odborné učilišti, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice.

868/29/2011

Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a manželi Janem a Ivanou Grimmovými   

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Divadla K.H. Máchy uzavřené mezi Městem Litoměřice a manželi Janem a Ivanou Grimmovými.

869/29/2011

Schválení Pracovního a Organizačního řádu PO CCR

RM schvaluje Pracovní řád CCR a změnu Organizačního řádu CCR včetně organizačního schématu (viz přílohy orig.zápisu).

           

870/29/2011

Pronájem části pozemku  p.č. 2706/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části pozemku  p.č. 2706/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Litoměřice občanskému sdružení Békadilkoš, zast. jednatelem Michalem Veselým, Lovosice na dobu určitou 5-ti let k účelu umístění informační tabule v rámci projektu „Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2. Etapa“ za poplatek 1.000,- Kč/ročně.

871/29/2011

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu - PhDr. Jiřina Kumstátová

RM schvaluje snížení nájmu pro  PhDr. Jiřinu Kumstátovou a stanovuje jeho výši na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.01.2017 vzhledem k její investici do městského bytu. Od data 01.02.2017 bude nájemkyně platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 31.01.2017 nájemkyni nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

872/29/2011

Schválení nabídkové ceny na dodávku a montáž pojezdových vrat vjezdu do KDH v Litoměřicích - SEFA spol. s r.o.

RM schvaluje nabídkovou cenu na instalaci pojezdové brány v KDH od firmy SEFA, spol. s r.o. ve výši 229.346,- Kč vč. DPH.

873/29/2011

Poskytnutí bytové náhrady na ubytovně v Želeticích – Čonková

RM schvaluje poskytnutí bytové náhrady na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice, pro paní J. Čonkovou, Litoměřice.

874/29/2011

Nabídka pronájmu městského bytu byt č. 1, Mírové náměstí 10/2

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích (byt o velikosti 3+1 a celkové výměře 96,81 m2, v 1. podlaží). Minimální výše nájemného se řídí usnesením RM č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010.

 

 

875/29/2011

Prodloužení NS a výměna bytu za větší – M.D.

a) RM neschvaluje paní D.M. výměnu bytu.

b) RM schvaluje žadatelce prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 65, Revoluční 1831/7, Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2012.

876/29/2011

Prodloužení NS – R.T.

RM schvaluje paní R.T. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 25, Revoluční 1831/7, Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2012.

877/29/2011

Prodloužení pronájmu garážového stání v kasárnách DH – Šímová

RM schvaluje prodloužení pronájmu garážového stání v kasárnách Dukelských hrdinů paní Mgr. Janě Šímové do konce roku 2012. Zároveň schvaluje úpravu periodicity předpisu nájemného na měsíční předpis se splatností vždy k poslednímu dni příslušného měsíce s doložkou ukončení nájmu při prodeji objektu.

878/29/2011

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky byt č.5, Lidická ul. 150/2

RM neschvaluje přidělení bytu č. 5, v ulici Lidická 150/2, o velikosti 2+1 (108,76 m2) v Litoměřicích manželům Renátě a Petru Pokorným, Kubínova 6, Litoměřice a zároveň RM schvaluje opětovné vyvěšení nabídky tohoto bytu na úřední desce.

 

 

879/29/2011

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky byt  č. 3, na Mírovém nám. 21/13

RM schvaluje přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 21/13, o velikosti 1+1 (60,69 m2) v Litoměřicích sl. L. K., Jarošova 360/24, Litoměřice. Výše nájemného se určuje 50,-Kč/m2/měsíc (r. 2011), 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.12.2011 na neurčito.

880/29/2011

Přidělení bytu – M.L.

RM schvaluje přidělení bytu panu L.M., bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice od 1.2.2012 na dobu určitou 1 roku.

881/29/2011

Žádost o pronájem NP na Mírovém náměstí 156/29 - B.L.H., s.r.o.,Trnovany

RM neschvaluje firmě B.L.H., s.r.o., Podviní 65 – Trnovany, zast. paní Petrou Husákovou, Litoměřice, pronájem nebytového prostoru na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích.

882/29/2011

Opakovaná žádost o ubytování na ubytovně v Želeticích – O.T.

RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 301/302 na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu O.T.. Dohoda se uzavírá na 3 měsíce s podmínkou udělení souhlasu s přímou úhradou nájemného z dávek sociální podpory.

 

883/29/2011

Snížení nájemného za nebytový prostor – P.M.

RM neschvaluje panu M.P. snížení nájemného za užívání nebytového prostoru na adrese Dlouhá 49, Litoměřice.

884/29/2011

Souhlas s podnájmem bytu – T.M.

RM neschvaluje panu T.M. podnájem bytu č. 13, v ulici Tylova 1035/8, Litoměřice.

885/29/2011

Rozšíření NS – M.C.

RM schvaluje společný nájem paní M.C.a panu F.T., bytem  Revoluční 1831/7, Litoměřice, byt č. 40.

886/29/2011

Ukončení předpisu nájmu k 30.4.2011 - Mgr. R.M.

RM schvaluje panu Mgr. R.M. ukončení předpisu nájemného za užívání bytu č. 5 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích k 30.4.2011. 

887/29/2011

Úprava domovního řádu městské ubytovny „Dům Naděje“ 

RM schvaluje úpravu Ubytovacího a domovního řádu pro městskou ubytovnu „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice.

 

888/29/2011

Výměna bytu (za prázdný byt) –Mgr. A.M.

RM schvaluje paní Mgr. A.M. výměnu stávajícího bytu za byt č. 1, Alfonse Muchy 424/5, Litoměřice.

889/29/2011

Výpověď z NS nebytového prostoru v KDH- Hennlich Industrietechnik

RM schvaluje výpověď dohodou z nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru o výměře 330 m2, na st.p.č. 4008/102, v budově č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů, nájemce HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o., zast. jednatelem Ing. Pavlem Šumerou. Nájemní vztah končí dne 31.12.2011. 

 

 

890/29/2011

Zrušení výpovědi z nájmu bytu- E+J.N.

RM neschvaluje zrušení výpovědi z bytu č. 24, Revoluční 1831/7, Litoměřice, E+J.N.a trvá na vyklizení a vrácení bytu.

891/29/2011

Schválení vítěze výběrového řízení a schválení smlouvy na akci „Rekonstrukce zahrad MŠ + stacionáře Srdíčko, Revoluční, Litoměřice“

RM ruší výběrové řízení na akci „Rekonstrukce zahrad MŠ + stacionáře Srdíčko, Revoluční, Litoměřice“ a ukládá odboru životního prostředí vyhlásit nové výběrové řízení v nejkratších zákonných termínech.

892/29/2011

Pověření společnosti Allowance s.r.o. Praha organizací výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky na akci „Vybudování sběrného dvora v Litoměřicích“

RM pověřuje společnost Allowance s.r.o. Praha, Korunní 810/104, 101 00 Praha – Vinohrady, organizací výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky na akci „Vybudování sběrného dvora v Litoměřicích“.

893/29/2011

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 18. 4. 2011 se Společností pro obnovu památek Úštěcka

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 18. 4. 2011 se Společností pro obnovu památek Úštěcka, IČ: 27013171, se sídlem Úštěk, 1.máje 18 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

894/29/2011

Uzavření Dodatku č.3 se spol. T-Mobile Czech Republic a.s.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.44844906 ze dne 30.5.2011 se společností

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 (viz příloha orig.zápisu).

895/29/2011

Souhlas s pronájmem sálu Gotického hradu pro SONO, Čížkovice

RM souhlasí s pronájmem kongresového sálu Gotického hradu uzavřeným mezi PO Centra cestovního ruchu a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, včetně potřebného technického vybavení za účelem pořádání členské schůze výše uvedeného sdružení, která se koná dne 22.11.2011 a to za částku 2.000,- Kč.

896/29/2011

Žádost o snížení částky za pronájem kongresového sálu Gotického hradu - Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic

RM schvaluje snížení nájemného kongresového sálu Gotického hradu Litoměřice – konferenční sál dne 19. 11. 2011 na částku 20.000,- Kč z důvodu uskutečnění setkání partnerů Hasičských slavností Litoměřice pod patronací Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic.

 

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Zodpovídá: Ing.Karel Chovanec

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu