Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

28. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.12.2007

 

USNESENÍ

výpis

z 28. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne  4.12. 2007 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.          schvaluje:

1.         zvýšení cen obědů pro žáky základních a středních škol stravovaných PO CŠJ  Litoměřice od 1.1.2008 (viz příloha orig.zápisu).

2.         navýšení věcné režie pro PO CŠJ Litoměřice z 11,- na 13,- Kč.

3.         finanční příspěvek z rozpočtu odboru ŠkaSaPP ve výši 4.000,- Kč pro Lucii Čechovou na akci - Národní pexeso.

4.         uzavření dohody o splátkách  pro Pavla Tokara, Litoměřice, na částku 17.310,-Kč + příslušenství. Výše splátky činí 1.200,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2007, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Helenu Rácovou, Litoměřice, na částku 3.602,-Kč + příslušenství. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření smlouvy o nájmu bytu pro Jaroslavu Jakubíčkovou, Litoměřice na dobu určitou do 30.6.2008 za podmínky, že do 31.12 2007 bude uhrazen dluh na nájemném v částce  229.527,-Kč vč. soudních poplatků a nákladů řízení a že Nejvyšší soud v Brně zamítne dovolání Jaroslavy Jakubíčkové ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu nebo bude dovolání vzato zpět.                  

7.         výmaz předkupního práva Města Litoměřice z LV 1152 pro k.ú. a obec Litoměřice na pozemky p.č. 3718/110, 3718/133, 3718/134, 3718/135 a 3718/136.

8.         pronájem části  pozemku p.č. 4750 v k.ú.Litoměřice o výměře cca  22m2 (vodní plocha) k umístění přístavního mola od vlastníka pozemku ČR, s právem hospodaření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2017 ze cenu nájemného ve výši 440,- Kč/rok.

9.         prodej bytu Stavbařů 2002/2, byt č. 22 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu se složením kauce. Termín vyvěšení nabídky je 6.12. 2007.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM ing. Ivan Palán.

Otevírání obálek proběhne  23.1. 2008 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

10.       sepsání dohody o poskytnutí  přístřeší v Ubytovně Želetice pro pana Josefa Malkovského do 29.2.2008.

11.       sepsání dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro pana Emila Koru s družkou Šarlotou Počtovou do 29.2.2008.

12.       přidělení NP v ulici Teplická 1671/1, Litoměřice pro Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích s výši nájemného 525,- Kč/m2/rok.

13.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou  Elmo Schoř, s.r.o., Máchova 3, Lovosice na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – veřejné osvětlení“.

14.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou  Elmo Schoř, s.r.o., Máchova 3, Lovosice na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – přeložka sdělovacího kabelu ČEZ NET na stavebních parcelách“. 

15.       uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dopravní obslužnosti mezi Městem Litoměřice a DPÚK a.s. a  zároveň předložené jízdní řády třech linek MHD.

16.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.12. 2007 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.              Body jednání

1.   Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

2.   Návrh rozpočtu na rok 2008                              

3.   Informace o zhodnocení volných zdrojů  

4.   Schválení uzavření dohod o splátkách    

5.   Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Litoměřice

6.   Poskytnutí dotace na stavbu veř.WC a internetové kavárny v Jiráskových sadech

7.   Pověření zástupce členů ZM k přijímání prohlášení o uzavřeném manželství

8.   Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci mezi Městem Litoměřice a Římskokatolickou farností – Děkanství u Všech Svatých Litoměřice.

9.   Navýšení měsíčního příspěvku na výrobu TV zpravodajství pro Litoměřice a Lovosice

10. Program prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2008

11. Členství ve Svazu Deliteus

12. Schválení oslovení firem za účelem využití prostor areálu Kasáren Dukelských hrdinů

Majetkové záležitosti

Záměry :

13. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4501/3 o výměře 8 ma zahrady p.č. 4501/4 o výměře 146 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň)

14. Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4517/2 o výměře 14 ma zahrady p.č. 4517/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č.33 – Třeboutická stráň)

15. Prodej pozemku p.č. pod chatkou p.č. 4574/3 o výměře 31 ma část pozemku p.č. 4574/1 (nutný odděl.geomet. plán) v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň)

16. Prodej části pozemku p.č. 778/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 2 m2 a zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy (cca 330m2)

17. Nákup části pozemku ¾ p.č. 1345/3 v k.ú. Pokratice

18. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1345/30 o výměře cca 12m2 v k.ú. Pokratice (místní komunikace na Miřejovické stráni)

19. Dohoda o úpravě budoucích vlastnických vztahů k části  pozemku 3891/1 v k.ú. Litoměřice pod plánovanou místní komunikací.

20. Darovací smlouva budoucí místní komunikace (cca 459m2), umístěné na části pozemku p.č. 3891/1 v k.ú. Litoměřice

21. Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR ÚZSVM

22. Podání žádosti o převod pozemku z majetku ČR PF na p.č. 1345/129 v k.ú. Pokratice

Prodeje :

23. Prodej pozemku p.č. 690/6 o výměře 126 mv k.ú. Litoměřice

24. Prodej pozemku p.č. 690/5 o výměře 52 mv k.ú. Litoměřice

25. Prodej  pozemku p.č. 1139/52 o výměře 26 m2 v k.ú. Pokratice

26. Nákup pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Raisova)

27. Prodej pozemku p.č. 4116/30 o výměře 57 m2 v k.ú. Litoměřice

28. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 199/1 a 200/1 v k.ú. Pokratice

29. Bezúplatný převod pozemku p.č.  1265/152 v k.ú. Pokratice o výměře cca 72 m2 pod  místní komunikací  ul. K. Trochty

30. Úprava zásad : prodej obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice

31. Prodej pozemku p.č. 899/10 o výměře 2047 m2 v k.ú. Pokratice

V.   Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

17.                   termíny konání jednání Rad města Litoměřic a konání zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na I. pololetí r. 2008.

RM:  15.1., 31.1., 14.2., 26.2.,13.3., 27.3., 8.4., 24.4., 6.5., 20.5., 5.6., 19.6.

ZM:  24.1., 6.3., 17.4., 29.5.

18.       změnu užívání místnosti šaten v šatnovém objektu u školního hřiště Masarykovy Základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 na místnost pro školní družinu.

19.       zábor veřejného prostranství – umístění předzahrádky na Mírovém náměstí v Litoměřicích (podloubí u Muzea) pro firmu J+P Capital Group, s.r.o. v termínu od 1.1 do 31.12. každoročně.

20.       návrh způsobu využití areálu kasáren Jiřího z Poděbrad a areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

21.       prodloužení lhůty jmenování do funkce ředitele Technických služeb města Litoměřic p. Janu Smolíkovi s termínem platnosti do 31.12.2008.

22.       přijetí finančního daru do výše 25 tis.Kč od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových na zakoupení PC v rámci projektu “Senioři komunikují“.

II.         deleguje:

1.         povolování záborů veřejného prostranství na odbor územního rozvoje města za účelem vystavování vozidel na území Litoměřic v r. 2008 za uvedených podmínek (podmínky viz příloha orig. zápisu).

III.        doporučuje:

1.         ZM revokovat usnesení ZM č. I./8 ze dne 19.4.2007 a neuplatňovat odvod  ve výši 1 mil.Kč z rezervního fondu PO CŠJ Litoměřice. Částka ve výši 450.000,- Kč na spolufinancování rekonstrukce vzduchotechniky na ZŠ Ladova a Havlíčkova bude uhrazena z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

2.         ZM pověřit Vlastimila Chovanečka k přijímání prohlášení o uzavřeném manželství.

3.         ZM schválit oslovení investorů pro budoucí využití areálu Zahrady Čech a Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích dle podmínek pro zadávací řízení (viz příloha orig.zápisu).

IV.        ukládá:

1.         řediteli PO CŠJ Litoměřice vypracovat do příští RM ekonomickou analýzu (vykazované výnosy doplnit údajem o počtu uvařených obědů) a připravit výhled ekonomického vývoje do konce roku 2007 a doplnit komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008.

2.         vedoucímu správního odboru připravit návrh způsobu zadávání objednávek, resp. připomínky ve smyslu oponentury k předloženému návrhu, v podmínkách MěÚ Litoměřice.

V.         bere na vědomí:

1.         cenovou kalkulaci oběda PO CŠJ Litoměřice pro vedlejší činnost od 1.1.2008 (viz příloha orig.zápisu).

2.         čerpání rozpočtu PO CŠJ Litoměřice k 30.9.2007 a k 31.10.2007.

3.         rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.9.2007 PO CŠJ Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zpracovala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu