Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

28. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.12.2012

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 28. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 20.12. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 8.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

758/28/2012

Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb městského architekta

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Doc. Ing. arch. Janem Mužíkem, CSc., Praha 6 za účelem poskytování služeb městského architekta Městu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

759/28/2012

Vydání nesouhlasného stanoviska Města Litoměřice k předloženému návrhu změny stavby před dokončením v rámci akce „Komerční a bytové centrum LINETA Litoměřice – Polyfunkční objekt“ 

RM nesouhlasí s navrhovanou změnou stavby „Komerční a bytové centrum LINETA Litoměřice – Polyfunkční objekt“ na objekt pouze s obchodními jednotkami a to ve smyslu předložené projektové dokumentace z 10/2012.

760/28/2012

Oznámení konání politického shromáždění ODS

RM bere na vědomí oznámení ODS, OS Litoměřice, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění ODS od 7.1.2013 do 25.1.2013 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Zároveň RM schvaluje udělení výjimky z vyhl. č. 4/2010 o zákazu používání alkoholických nápojů, která se vztahuje na výše uvedenou akci.

761/28/2012

Návrh na příděl bytu v DPS Švermova 2099/16

RM schvaluje přidělení bytu v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní A. H. trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

762/28/2012

Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice

RM bere na vědomí:

-          Závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice.

-          Analýzu potřeb sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích.

-          Situační analýzu sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí.

-          Analýzu potřeb neorganizovaných dětí a mládeže.

-          Mapu bezbariérových tras.

-          Audit oblasti udržitelného rozvoje za oblast sociální prostředí.

(viz příloha orig.zápisu)

763/28/2012

Smlouvy o nájmu nebytových prostor a části pozemku (zahrady) mezi Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o. a Mateřskou školou, Masarykova 30, p. o.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově čp. 1845 a čp. 1846 a části pozemku par.č. 3718/91 vše v  k.ú. Litoměřice mezi Centrem pro zdravotně postižené děti  a mládež – Srdíčko,p.o. a Mateřskou školou Litoměřice, Masarykova 30, p.o. (viz. příloha orig. zápisu).

764/28/2012

Schválení dodatku k dohodě o splátkách a schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu Kamýcká čp.1030/10

a) RM schvaluje  uzavření dodatku k dohodě o splátkách dluhu pro paní J. V., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 19.498,-Kč s příslušenstvím. Současně se mění výše splátky na 4.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu Kamýcká čp.1030/10, Litoměřice pro paní J. V. na dobu určitou od 1.1.2013 do 30.6.2013.

765/28/2012

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z  částky 8.810,-Kč (7.048,-Kč)  pro paní D.J., bytem Litoměřice. Zbývající částka ve výši  1.762,-Kč je splatná do 30 dnů od schválení Radou města.

766/28/2012

Splátkový kalendář

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a panem P. B., Litoměřice na částku 3.608,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  leden 2013 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

767/28/2012

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí a jejich vyhlášení pro rok 2013

RM schvaluje grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí a souhlasí s jejich vyhlášením pro rok 2013 (příloha viz orig. zápisu). 

768/28/2012

Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a jejich vyhlášení pro rok 2013

RM schvaluje  grantová pravidla pro „Program podpory v oblasti kultury“ pro rok 2013 a souhlasí s jejich vyhlášením (příloha viz orig. zápisu).

769/28/2012

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a jejich vyhlášení pro rok 2013

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží“ – školy a školská zařízení pro rok 2013  a souhlasí s jejich vyhlášením (příloha viz orig. zápisu).

770/28/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky na služby „Rozbory vody Krytý plavecký bazén a Letní koupaliště“  PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rozbory vod dle požadavků Vyhlášky č. 238/2011 Sb.“ pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích a složení výběrové komise na  její vyhodnocení. (viz orig. příloha zápisu).

771/28/2012

Uzavření nájemní smlouvy č. 13/12, VS 8011001312  se SŽDC, s.o., Praha

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 13/12, VS 8011001312 s SŽDC,s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 na pozemky parc.č. 3291, 3292 a 3304/2 v k.ú. Litoměřice za roční nájemné ve výši 17.220,- Kč bez DPH na dobu určitou do doby odkoupení pozemků, nejdéle však do 31.12.2017.

772/28/2012

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2967m2 z důvodu dočasného rozšíření okružní křižovatky u Vojtěšského náměstí

RM schvaluje výpůjčku částí pozemků 1313/27,1313/28,1313/67,1321/7,1321/10,1321/11,1321/15, 1354/1, 1683/2,1683/3,1838/2 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2967m2 z důvodu dočasného rozšíření okružní křižovatky u Vojtěšského náměstí investorovi stavební akce  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 na dobu určitou 2-let.

773/28/2012

Ukončení nájemních smluv 9170000298 a 9170000297 na část pozemku 1345/3 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje

a)      ukončení nájemní smlouvy 9170000298 ze dne 30.6.2008 (pozemek parc.č. 1345/3 o výměře 729m2 v k.ú. Pokratice), uzavřené mezi Městem Litoměřice a Romanem a Marcelou Kabátovými, Hynaisova 271/3, Litoměřice dohodou k 31.12.2012

b)      ukončení nájemní smlouvy 9170000297 ze dne 7.7.2008 (pozemek parc.č. 1345/3 o výměře 729m2 v k.ú. Pokratice), uzavřené mezi Městem Litoměřice a Oldřichem a Janou Fišerovými, Raisova 1922/5, Litoměřice dohodou k 31.12.2012

774/28/2012

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k NP – 1.KŠPA

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese Máchovy schody 13/4 v Litoměřicích, uzavřené s nájemcem Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o., zast. ředitelkou a jednatelkou Ing. Hanou Skallovou, kterým se upravuje výše ročního pojistného budovy s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají bez změn.

775/28/2012

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k NP – stáčírna vína

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích, uzavřené s nájemcem Ing. Vratislavem Heiderem, kterým se upravuje výměra pronajatého NP s účinností od 1.1.2012. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají bez změn.

776/28/2012

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k NP – úpravna oděvů

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 29 v Litoměřicích, uzavřené s nájemnicemi paní Zdeňkou Pavlíkovou a paní Martou Bajcarovou, kterým se upravuje výše roční zálohy na služby s účinností od 1.1.2013. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají bez změn.

777/28/2012

Obnovení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje slečně K. D. obnovení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích. Dohoda se uzavírá od 1.10.2012 do 31.12.2012 a následně od 1.1.2013 do 31.3.2013 dle nového ceníku.

778/28/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu P. T. st. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.12.2012 do 31.12.2012 a následně od 1.1.2013 do 31.3.2013 dle nového ceníku.

779/28/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H. T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013.

780/28/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje slečně M. T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.12.2012 do 31.12.2012 a následně od 1.1.2013 do 31.3.2013 dle nového ceníku.

781/28/2012

Pronájem městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 169/38

RM schvaluje přidělení městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích firmě Šrot Wetzel s.r.o., Prosmycká 11, Lovosice. Uživatelem bytu bude pan J. K. Nájemné činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech možná inflační doložkou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

782/28/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM neschvaluje paní L. K., Lidická 73, Litoměřice přidělení  ubytovací jednotky na městské ubytovně „Dům Naděje“. Kapacita ubytovny je naplněna.

783/28/2012

Výměna bytu za prázdný byt

RM schvaluje manželům M. a M. P., bytem Litoměřice výměnu stávajícího městského bytu za prázdný byt v ulici Mládežnická 1752/6 v Litoměřicích.

784/28/2012

Snížení nájemného

RM schvaluje snížení nájmu panu PhDr. P. H., CSc., bytem v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích o 10% s účinností od 01.01.2013 do doby odstranění závad.

785/28/2012

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s.,

RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s., Hořejší nábřeží 17/N, 150 00 Praha 5 (IČ: 45316 571) na dobu určitou od  01.01.2013 do 31.12.2013 za roční nájemné ve výši 60.000.- Kč bez DPH.

786/28/2012

Navýšení příspěvku na úhradu nákladů spojených s vytápěním  objektu - Dílna ručního papíru ve Velké Dominikánské 33

RM schvaluje navýšení příspěvku na úhradu nákladů spojených s vytápěním Ing. Ireně Štyrandové - Dílna ručního papíru ve Velké Dominikánské 33 v Litoměřicích z 15 tis. Kč nově na 20 tis. Kč (úpravu nájemní smlouvy zajistí ÚSBH).

787/28/2012

Ukončení nájemního vztahu a částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu po ukončení nájemního vztahu

RM schvaluje žadateli  panu D. T., bytem Litoměřice ukončení nájemního vztahu dohodou k datu 31.12.2012 a částečnou úhradu investic vložených do rekonstrukce městského bytu v celkové výši 173.900,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

788/28/2012

Schválení Plánu prací energetického managementu na období let 2013-2015 dle přiloženého materiálu „Energetický management města Litoměřice - vyhodnocení činností za rok 2012 a plán činností na období 2013-2015“

RM schvaluje Plán prací energetického managementu na období let 2013-2015 dle přiloženého materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - vyhodnocení činností za rok 2012 a plán činností na období 2013-2015“ (viz příloha orig.zápisu).

789/28/2012

Aktualizace Směrnice o oběhu účetních dokladů a kontrolních  postupech

RM schvaluje aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů a kontrolních  postupech  (viz příloha orig. zápisu)

790/28/2012

Příprava projektu „Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu ve městě Litoměřice“

RM ukládá veliteli Městské policie Litoměřice Ivanu Králikovi a vedoucímu odboru dopravy a sil. hospodářství MěU Litoměřice Bc. Janu Jakubovi připravit projekt „Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu ve městě Litoměřice“.

791/28/2012

Informace z veřejnoprávní kontroly za rok 2011, o použití finančních prostředků Města Litoměřice, která probíhala u HC Stadion Litoměřice o.s.

RM bere na vědomíInformaci z  veřejnoprávní kontroly za rok 2011, o použití finančních prostředků Města Litoměřice, která probíhala u HC Stadion Litoměřice o.s., Zahradnická 30, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

792/28/2012

Informace z veřejnoprávní kontroly za rok 2011, která probíhala u PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28

RM bere na vědomíInformaci z  veřejnoprávní kontroly za rok 2011, která probíhala u příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

793/28/2012

Informace z  veřejnoprávní kontroly za rok 2011, která probíhala u Centra cestovního ruchu příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a

RM bere na vědomíInformaci z  veřejnoprávní kontroly za rok 2011, která probíhala u Centra cestovního ruchu příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

794/28/2012

Změna organizační struktury Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství MěÚ Litoměřice, spočívající ve zrušení tabulkového místa „referent SMM prodej domů a bytů“ na Úseku správy majetku města ke dni 31.12.2012 a zrušení tabulkového místa „účetní – ekonomka BH“ na Úseku správy bytového hospodářství ke dni 28.02.2013 (viz příloha orig. zápisu).

795/28/2012

Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

a)       RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice, spočívající ve vytvoření dvou tabulkových míst sociální pracovník dnem 01.01.2013 (viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje změnu Organizačního řádu, Příloha č. 3 „Členění a hlavní činnosti jednotlivých odborů“ spočívající v doplnění činnosti u Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže dnem 01.01.2013 (viz příloha orig. zápisu).

796/28/2012

Potvrzení vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na nákup motorového vozidla Volkswagen Passat a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na nákup motorového vozidla Volkswagen Passat a schvaluje uzavření smluv se společností Gerhard Horejsek a spol. s.r.o.

797/2012

Zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise pro výběr poskytovatele vzdělávání zaměstnanců městského úřadu

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky zajištění akreditovaného vzdělávání pro úředníky Městského úřadu Litoměřice podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a složení výběrové komise na výběr poskytovatele služby (viz. příloha orig. zápisu).

798/28/2012

PO TSM: a) Plán nákladů a výnosů na rok 2012,b) Odpisový plán roku 2012 
c) Plán stavu a čerpání fondů na rok 2012, d) Plán investic na rok 2012 
Rada města             a) bere na vědomí plán nákladů a výnosů  TSM Litoměřice na rok 2012.

                        b) schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2012.

                        c) schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2012.

                        d) schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2012

(viz příloha orig.zápisu).

799/28/2012

Přesunutí realizace technického zhodnocení nemovitosti na p.č. 2838 do roku 2013 
RM souhlasí s technickým zhodnocením nemovitosti na p.č. 2835 provedeným nájemcem předmětné nemovitosti (PO Technické služby města Litoměřice). Hodnota technického zhodnocení bude započtena proti nájemnému nemovitosti za rok 2013.

800/28/2012

Vyřazení HM dle Směrnice č. 4/2012 čl. III., odst. 2., písm. d, bod 1

RM schvaluje  na návrh  ředitele PO TSM Litoměřicevyřazení svěřeného hmotného majetku z účetní evidence TSM Litoměřice dle přílohy č. 1.Seznam svěřeného hmotného majetku navrženého na vyřazení (viz příloha orig.zápisu).

801/28/2012

Návrh na rozšíření zón placeného stání

RM neschvaluje rozšíření oblasti místních komunikací, nebo jejich úseků, kterých lze v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, užít k stání silničních motorových vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo osobami s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů (popř. na dobu časově omezenou) o ulice Zahradnická, Jarošova, Dómská a Pekařská, neboť by se tímto opatřením nikterak nevyřešila situace s parkováním a naopak by reálná parkovací kapacita v předmětných lokalitách poklesla. Tento závěr byl podložen a ozřejmen vypracováním studie parkování.

802/28/2012

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové   a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

803/28/2012

Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2012

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

804/28/2012

Souhlas s bezplatným pronájmem degustační místnosti GH

RM souhlasí s bezplatným pronájmem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 18.12.2012 od 10 do 11 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

805/28/2012

Vydání parkovací karty na parkovišti v ul. Na Valech u okresního soudu pro advokáta JUDr. Luboše Pospíšila

RM schvaluje možnost vydání parkovací karty na období 2013-2017 na parkovišti v ul. Na Valech (u okresního soudu) v Litoměřicích pro JUDr. Luboše Pospíšila, advokátní kancelář, ul. Osvobození 714/4, Litoměřice.

806/28/2012

Vydání parkovací karty na parkovišti v ul. Na Valech u okresního soudu pro MUDr.Sylvii Saifrtovou, ortodontická ordinace Veitova 3

RM schvaluje možnost vydání parkovací karty na období 2013-2017 na parkovišti v ul. Na Valech (u okresního soudu) v Litoměřicích pro MUDr. Sylvii Saifrtovou, ortodontická ordinace, ul. Veitova 290/3, Litoměřice.

807/28/2012

Stanovení maximální výše nájemného v městských bytech

RM schvaluje stanovení maximální výše nájemného v městských bytech ve výši 8.000,- Kč (netýká se záloh na služby a platby za zařizovací předměty) s účinností od 01.01.2013. Případné další úpravy nájemného z důvodu inflačních změn jsou možné a jsou plně v kompetenci RM.

808/28/2012

Převod částky 25 tisíc Kč v rámci rozpočtu odboru ŽP

RM schvaluje přesun finanční prostředků mezi ÚZ 5002 a ÚZ 5004 následujícím způsobem :

ÚZ/kapitola

 

původní rozpočet

úprava

nový stav

5002/5000

Příspěvek na monitorování ovzduší

220 000

+ 25 000

245 000

5004/5000

Ochrana přírody – ÚSES, VKP

  50 000

- 25 000

  25 000

809/28/2012

54/28    Žádost o revokaci usnesení RM č. 757/27/2012 (JTH Group a.s,)

RM ruší své usnesení č.757/27/2012 ze 4.12.2012 a trvá na realizaci kruhové křižovatky u OC „Na soutoku“ v Želeticích v rámci 2.fáze výstavby OC „Na soutoku“.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu