Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

28. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 20.10.2011

 

USNESENÍ

V Ý P I S

28. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20.10.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  28.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

799/28/2011

Informace spol.MEI o přípravě výstavby v areálu starých mrazíren

RM bere na vědomí informaci zástupců společnosti MEI o přípravě stavby v areálu bývalých mrazíren v Litoměřicích.

800/28/2011

Zábor veřejného prostranství – pí Blümlová

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou,  Lahošť v termínu od 6.12. do 15.12.2011 za účelem umístění 1 stánků s cukrovinkami a dětského vláčku.

801/28/2011

Revokaci usnesení RM – uzavření průjezdu v ul. Třebízského v Litoměřicích

RM revokuje své usnesení č. 565/20/2011 z 20. jednání RM dne 28.6.2011 a schvaluje uzavření průjezdu v ul. Třebízského v Litoměřicích pro osobní i nákladní automobily s podmínkou zachování průchodu pro pěší.

802/28/2011

Vzdání se předkupního práva na p.p.č. 4004/23 a 4004/24 v k.ú. Litoměřice

RM doporučuje ZM ke schválení vzdání se předkupního práva na p.p.č. 4004/23 a 4004/24 v k.ú. Litoměřice.

803/28/2011

Zrušení soutěže na akci „Komunikace Broskvová – Litoměřice, Miřejovická stráň“

RM schvaluje zrušení soutěže na akci „Komunikace Broskvová – Litoměřice, Miřejovická stráň“.

804/28/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Zemský svaz AICE ČR

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích

pro Zemský svaz AICE ČR Praha za účelem parkování vozidel dne 28.10.2011.

805/28/2011

Schválení Plánu na školní rok 2011/2012 a roční poplatky nových zájmových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v PO DDM Rozmarýn

RM schvaluje plán na školní rok 2011/2012 a roční poplatky nových zájmových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 (viz příloha orig.zápisu)

806/28/2011

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu Litoměřice – kongresový sál dne 11.11.2011 - regionální porada ředitelů MŠ a ZŠ

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Gotickém hradu Litoměřice – kongresový  sál dne 11. 11. 2011 z důvodu uskutečnění regionální porady ředitelů mateřských a základních škol  v rámci ORP Litoměřice.

807/28/2011

Stížnost na sportovní klub HC Stadion Litoměřice

RMbere na vědomí stížnost na sportovní klub HC Stadion Litoměřice a doporučuje paní Romaně Fialové projednat tuto interní záležitost klubu přímo s předsedou HC Stadion Litoměřice.

808/28/2011

Odpis nedobytných pohledávek PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

RM doporučuje ZMschválit PO Městská kulturní zařízení Litoměřice, Na Valech 2028 odpis nedobytných pohledávek ve výši 949.576,06 Kč.

809/28/2011

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc. Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

810/28/2011

Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

811/28/2011

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení)

RM uděluje  dle předloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Mgr. Martě Lutišanové (Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO), Mgr. Karlu F. Tománkovi (Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích), Jaromíru Tvrzníkovi (Městská sportovní zařízení), Ing. Věře Kmoníčkové (Městská kulturní zařízení v Litoměřicích), Ing. Anně Matulové (Centrum cestovního ruchu) a Ing. Ivu Elmanovi (Technické služby města Litoměřice)

812/28/2011

Návrh na příděl bytu  v  DPS Švermova 2099/16, Litoměřice – p.Drda

RM schvaluje přidělení bytu v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Miroslavu Drdovi, trvale bytem  Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

813/28/2011

Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v PO Mateřská škola Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 72744081 za rok 2010

(viz příloha orig.zápisu).

814/28/2011

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Karola Mikela, bytem Litoměřice, na částku 5.160,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

815/28/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 7.10.2010 s Jindřiškou Pekařovou, bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 17.043,-Kč s příslušenstvím, a současně navýšení měsíčních splátek na  6.000,-Kč počínaje říjnem 2011.

816/28/2011

Schválení dohody o splátkách dluhu a  uzavření NS  k bytu Kamýcká 1030/10

a) RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách dluhu s panem A.Š., bytem Kamýcká 1030/10, Litoměřice, na částku 14.619,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě Kamýcká 1030/10, Litoměřice pro pana A.Š.  bytem tamtéž na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2012.

817/28/2011

Podání oznámení o posunu investiční aktivity Vybavení technologického centra v projektu „I. Technologické centrum II. Spisová služba a vnitřní integrace ORP Litoměřice“

RM bere na vědomí podání oznámení o posunu investiční aktivity Vybavení technologického centra v projektu „I. Technologické centrum II. Spisová služba a vnitřní integrace ORP Litoměřice“.

818/28/2011

Umístění reklamního setu České Pojišťovny na budovu odboru dopravy Topolčianská 1

RM schvalujeumístění reklamního setu (viz příloha) na budově odboru dopravy Topolčianská 1, směrem do Topolčianské ulice a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu reklamních ploch s panem Karlem Guderou, Litoměřice, IČ: 68962126 zastupujícího Českou pojišťovnu, roční nájemné ve výši 1.000,- Kč (smlouva viz příloha orig.zápisu).

819/28/2011

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2086 m2 v k.ú. Litoměřice

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2086 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zřízení odstavné plochy pro autobusy.

820/28/2011

Nabídka pronájmu nebytového prostoru  č. 202, Dlouhá 194/47

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 202, Dlouhá 194/47,   o velikosti 28,60 m2, v přízemí (přímo dostupné), nabídka viz příloha orig.zápisu.

821/28/2011

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Helena Tokarová

RM schvaluje paní Heleně Tokarové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 31.1.2012.

822/28/2011

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Luboš Tměj

RM neschvaluje panu Luboši Tmějovi prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně Dům „Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích.

823/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Mikelová Helena

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích, paní Heleně Mikelové, bytem Litoměřice. 

824/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Mizer Jaroslav

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu Jaroslavu Mizerovi, bytem Lukavec.

825/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Mizerová Olga

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní Olze Mizerové, bytem Lukavec.

826/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Rácovi

RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 307/308 o velikosti 35,80 m2,na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích, manželům Evě a Janu Rácovým na dobu určitou 3 měsíce.

827/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Tokárová Andrea

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní Andree Tokárové, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

828/28/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Tomesz Ondřej

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu Ondřeji Tomeszovi, bytem Litoměřice. 

829/28/2011

Opakovaná žádost o přidělení ubytování v ubytovně v Želeticích – Mucha Ludvík

RM schvaluje panu Ludvíkovi Muchovi přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích na dobu určitou do 31.12.2011 s tím, že musí nejprve uhradit dlužnou částku ve výši 2.066,- Kč, která vznikla za dobu jeho předchozího smluvního vztahu.

830/28/2011

Přidělení bytu – Kešel Jaroslav

RM neschvaluje přidělení bytu panu Jaroslavu Kešelovi, bytem Litoměřice.

831/28/2011

Přidělení bytu – Rácová Helena

RM neschvaluje přidělení bytu paní Heleně Rácové, bytem Litoměřice.

832/28/2011

Přidělení bytu – Tokar Pavel

RM neschvaluje přidělení bytu panu Pavlu Tokarovi.

833/28/2011

Přidělení sociálního bytu – Kotlárová Eva

RM neschvaluje přidělení sociálního bytu paní Evě Kotlárové.

834/28/2011

Rozšíření nájemní smlouvy

RM schvaluje společný nájem paní V.P. a panu P.H., bytem  Revoluční 1831/7, Litoměřice.

835/28/2011

Výměna bytu

RM schvaluje paní S.M. výměnu stávajícího bytu za byt č. 21, Revoluční 1831/7, Litoměřice.

836/28/2011

Program jednání Zastupitelstva města 3.11.2011

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 3.11.2011 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.                  a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne  26.10.2011

b) Odpis nedobytných pohledávek PO Městská  kulturní zařízení

2.                  Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.                  Plnění rozpočtu za 1-9/2011

4.                  Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na předfinancování dotační části a kofinancování podílu města u akce "Litoměřice - modernizace a dostavba autobus.nádraží I. etapa"

5.                  Dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích

6.                  Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2012 včetně schválení spoluúčasti města

7.                  Vzdání se předkupního práva na p.p.č. 4004/23 a 4004/24 v k.ú. Litoměřice

8.                  „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“

9.                  Schválení dohody o splátkách – A. Tokárová

10.               Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o splátkách – R. Gajdošová

11.               Zápis škodní a likvidační komise

Majetkové záležitosti

Záměry:

12.      Prodej pozemku p.č. 4556 o výměře 14 m2 (zast.plocha), p.č.4557 o výměře 1623 m2 (zahrada) a p.č. 4559 o výměře 56 m(travní porost)

13.      Prodej části pozemku p.č. 55/11 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice

14.      Prodej části pozemku p.č. 4182 o výměře cca 144 m2 v k.ú. Litoměřice

15.      Prodej části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 mv k.ú. Litoměřice „Komerční a bytové centrum Lineta“

16.      Nákup pozemku p.č. 3408/54 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

17.      Nákup stavebních pozemků p.č. 3291 o výměře 227 ma p.č. 3292 o výměře 315 mv k.ú. Litoměřice (stavby v majetku obce)

18.      Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4961 o výměře 247 m2p.č. 2635 o výměře 489 m2v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

19.      Revokace usnesení ZM č. 173/6/2011 ze dne 23.6.2011– nabídka prodeje pohledávky

Prodeje:

20.      Prodej pozemku p.č. 18/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Pokratice

21      Směna pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním

22.      Nabídka na odkoupení pozemků včetně komunikace, chodníků a osvětlení v k.ú. Pokratice

23.      Revokace usnesení ZM č. I/20 ze dne 30.10.2008 (změna smlouvy)

24.      Bezúplatný převod pozemku p.č. 1265/46 o výměře 977 m2 (ul. Votočková), včetně komunikace, chodníků a osvětlení v k.ú. Pokratice

25.      Bezúplatný převod pozemku par.č. 4011/2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha komunikace), vl. ČR Úřad pro zastupování státu

26.      Bezúplatný převod pozemků p.č. 4006/94,4006/96,4006/97 (ost.plocha komunikace)   v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

27.      Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2476/1 v k.ú. Litoměřice

28.      Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1009/3, 1045, 1158 v k.ú. Litoměřice

29.      Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 3868/2, 4121/1, 4202/30, 4204/1 v k.ú. Litoměřice

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

837/28/2011

Schválení umístění sídla 1. Geotermální v budově na adrese Mírové nám. 15/7, Litoměřice (budova MěÚ)

RM schvaluje umístění sídla nové akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 24840688 ke dni 23.6. 2011 v budově na adrese Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01.

838/28/2011

Schválení užití znaku města Litoměřice pro TV LYRA (Bezpečně do škol)

RM schvalujeužití znaku města Litoměřic pro TV LYRA s.r.o., Zeyerova 17, 400 03 Ústí nad Labem, znak bude umístěn naplakátě akce "Bezpečně do školy", která se bude konat dne 2.11.2011 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

839/28/2011

Jmenování vedoucího správního odboru

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení Ing. Jaroslava Lachmana vedoucím Odboru správního, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2011.

RM bere na vědomí dočasné rozšíření schválené systemizace úřadu, spočívající ve vytvoření tabulkového místa referent státní správy a samosprávy Odboru správního na dobu od 16.11. do 30.11.2011 za účelem zaučení nového vedoucího odboru ze strany vedoucího odboru odcházejícího.

840/28/2011

Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru ekonomického MěÚ Litoměřice

a)       RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice spočívající ve zrušení 15 tabulkových míst v rámci „Oddělení dávek sociální péče“, „Oddělení sociální péče a služeb“, „Veřejné práce“ a navrhuje schválit novou organizační strukturu OSVaZ platnou dnem 01.01.2012 (viz příloha).

b)       RM schvaluje zrušení tabulkového místa „hospodaření PO, inventarizace“ v organizační struktuře Odboru ekonomického MěÚ Litoměřice dnem 01.11.2011.

841/28/2011

Záměr změny smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb GTS Novera a příprava podmínek  pro vyhlášení VŘ na nového poskytovatele hlasových a datových služeb

RM schvaluje záměr změny rámcové smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb společností GTS Novera od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2012 a přípravu podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na nového poskytovatele hlasových a datových služeb po 30. 4. 2012.

842/28/2011

Přidělení bytu v Revoluční 7

RM schvaluje paní C.K., t.č. ubytovna „Dům Naděje“, Želetická 11, Litoměřice, přidělení bytu              v Revoluční 1831/7, Litoměřice na dobu určitou od 1.11.2011 do 31.10.2012.

843/28/2011

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2012 včetně schválení spoluúčasti města

RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2012 včetně schválení spoluúčasti města ve výši 109.000,- Kč.

844/28/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – vepřové hody

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Doležálka, z Ústí n. Labem za účelem pořádání vepřových hodů dne 1.11. a 22.11.2011.

845/2011

Spalování kalů z ostravských lagun v Cementárně Lafarge Čížkovice

RM nesouhlasí s navážením a spalováním ostravských kalů v cementárně Lafarge v Čížkovicích. Tato záležitost nebyla konzultována s Odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice ani nebyla projednána s představiteli města Litoměřice. Stejně tak nebyly projednány případné kompenzace využitelné pro eliminaci možných dopadů na životní prostředí. V současné době sice nelze říci do jaké míry ovlivní spalování těchto kalů  životní prostředí a zvláště ovzduší v našem regionu. Rozhodně však  lze říci, že spalováním kalů nedojde ke zlepšení  stavu ovzduší v Litoměřicích a okolí a spíše se  dá očekávat jeho zhoršení. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Lovosice a ČIŽP  budeme toto spalování kalů sledovat a využijeme veškeré zákonné možnosti k jeho zastavení, pokud by to mělo znamenat zhoršení stavu ovzduší.

RM žádá Ústecký kraj, aby podnikl veškeré kroky k zastavení takovéto likvidace odpadu.

846/28/2011

Opatření k odstranění zastínění veřejného osvětlení

RM ukládá odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s TSM označil v rámci prořezů do konce listopadu 2011 všechny stromy a keře, které zastiňují veřejné osvětlení a snižují tím bezpečnost občanů a zajistil řešení.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu