Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

28. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 8.10.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
z 28. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8.10.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 28. jednání projednala pod usnesením č.:

 

717/28/2015
Schválení uzavření smlouvy – výstavba dopravní infrastruktury
RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a paní Bc. O. B. a panem J. B., oba bytem Velké Žernoseky na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

718/28/2015
Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě – outdoor akzent, s.r.o. – billboard
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na prodloužení termínu smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: 00545911, týkající se umístění billboardu ve Vojtěšské ul. v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

719/28/2015
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – ČR – ÚZSVM
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Litoměřice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, týkající se dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Pokratická v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

720/28/2015
Směna do prázdného bytu č. 24 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje směnu do prázdného bytu č. 24 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní D. Ch., trvale bytem Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

 

721/28/2015
Návrh na příděl bytu č. 14 (1+1) v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní D. M., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

 

722/28/2015
Schválení smluv o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
a) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana L. B., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana M. H., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč
c) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana B. T., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč
d) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J. K., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč
e) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J. S., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč
(smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

723/28/2015
Schválení platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje platový výměr Mgr. Petra Klupáka, ředitele příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s účinností od 1. října 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

724/28/2015
Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostor Divadla K. H. Máchy Litoměřice
RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci technicko-organizační zabezpečení zázemí 6. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů, které se bude konat ve dnech 12. – 18. října 2015 v prostorách Divadla K.H. Máchy v Litoměřicích, a to v rozsahu harmonogramu jednotlivých představení včetně 1hodiny přípravných prací před a vyklizení po představení.

 

725/28/2015
Schválení konání veřejné licitace na prodej pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m2 včetně stavby s č.p. 263 Tyršovo náměstí v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m2 včetně stavby s č.p. 263 Tyršovo náměstí v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace dle schváleného Řádu pro veřejnou licitaci a konání veřejné licitace dne 11.11.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

726/28/2015
Autobusové nádraží
a) Změna nařízení RM č. 1/2014 – doplnění nově vybudovaného parkoviště u autobusového nádraží
b) Rozpočtové opatření – nákup parkovacího automatu na nové parkoviště
c) Stanovení ceny za použití veřejných záchodků
RM schvaluje
a) nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
c) cenu za použití veřejných WC provozovaných městem Litoměřice: 5,- Kč vč. DPH/1 použití.

 

727/28/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 41201 Litoměřice za rok 2012 (viz příloha originál zápisu).

RM schvaluje použití nedočerpaného příspěvku ve výši 52.300,- Kč výhradně na herní terapeuty v dalších letech.

 

728/28/2015
a) Organizační řád PO TSM Litoměřice
b) Organizační schéma PO TSM Litoměřice
RM schvaluje
a) Organizační řád PO TSM Litoměřice platný od 16. 10. 2015.
b) Organizační schéma PO TSM Litoměřice platné od 16. 10. 2015.
(viz příloha orig.zápisu)

 

729/28/2015
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 - Women for women, o.p.s.
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2015/2016.

 

730/28/2015
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2015 s názvem „Obnova síťové infrastruktury“ společnost Netlancers s.r.o., Bojská 2052/15, 412 01 Litoměřice a schválení uzavření kupní smlouvy
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2015 s názvem „Obnova síťové infrastruktury“ společnost společnost Netlancers s.r.o., Bojská 2052/15, 412 01 Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy s tímto uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

 

731/28/2015
Využití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbám v bývalém areálu „kasárna Pod Radobýlem“ v k.ú. Litoměřice, pozemky jsou ve vl. Města Litoměřice
a) RM doporučuje ZM nákup staveb (LV 600000), umístěných na pozemcích parc.č. 5251/4, 5251/29, 5251/31, 5251/32, 5251/33 a 5251/34 v k.ú. Litoměřice, které jsou ve vl. města za cenu dle znaleckého posudku od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha

b) RM doporučuje ZM nákup pozemku parc.č. 5251/63 o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 11.566,80 Kč od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu