Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. výpis usnesení z jednání Rady města Llitoměřic - 4.10.2011

USNESENÍ

výpis

27. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.10.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  27.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

772/27/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – TV Lyra, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro TV Lyra, s.r.o., Zeyerova 17, Ústí nad Labem za účelem pořádání zábavného odpoledne „Bezpečně do školy“ dne 2.11. 2011.

773/27/2011

Schválení znění smlouvy o nájmu odběrného místa el. energie a schválení pověření.

RM schvaluje znění smlouvy o nájmu odběrného místa el. energie (viz. příloha orig. zápisu) a zároveň pověřuje odbor územního rozvoje a odbor správy majetku města k uzavírání výše uvedených smluv s nájemci.

774/27/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky „Litoměřice, ul. Krajská – vybudování chodníku“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců na akci „Litoměřice, ul. Krajská – vybudování chodníku“ a schvaluje způsob zadání zakázky, tj. oslovení omezeného okruhu uchazečů.

775/27/2011

Schválení výběrového řízení a schválení smlouvy na akci „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“

RM určuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“ firmu s nejnižší cenovou nabídkou a to Herstav s.r.o., Máchovy schody 9/2, Litoměřice. Zároveň RM schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

776/27/2011

Schválení užití znaku města pro Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

RM schvaluje převzetí záštity nad konáním 11. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2011, pořádané Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER a souhlasí s použitím znaku Města Litoměřic na materiálech s touto akcí spojených.

 

 

777/27/2011

Revokace usnesení RM č. 730/25/2011 ze dne 6.9.2011 – finanční příspěvek pro Nadační fond Gymnázia J.J. Litoměřice

RM revokuje své usnesení č. 730/25/2011 ze dne 6.9.2011 a nahrazuje ho tímto textem:

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč z grantových prostředků odboru ŠKSaPP pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace na přípravu studentů na dějepisnou soutěž.

 

778/27/2011

PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - žádost o použití finančních prostředků ve výši 50.000,-Kč z příspěvku od zřizovatele na rok 2011 na náklady spojené s projektem EU Comenius Partnerství škol

RM schvaluje PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 použití finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč z příspěvku zřizovatele na rok 2011 na náklady spojené s projektem EU Comenius Partnerství škol.

                                                                                                         

779/27/2011

Prominutí poplatku z prodlení – paní R:N

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 2.130,-Kč ve výši 80%, (tedy 1.704,-Kč), pro paní R.N, bytem Pražská 88/2, Litoměřice.

780/27/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který užívají manželé J+ E. N., oba trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro oba manžele v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

                                                                                                         

781/27/2011

Přidělení NP na základě veřejné nabídky - objekt bývalé jezuitské Hvězdárny v parku U Hvězdárny

RM schvaluje přidělení NP, objekt bývalé Hvězdárny na parc. č. 57 v k.u. Litoměřice občanskému sdružení Klub ochotníků a přátel loutkového divadla „Sváťovo dividlo“, zast. panem Svatoplukem Horváthem, Litoměřice. Výše nájemného činí 1,-Kč/rok. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2011 na dobu určitou jednoho roku.

782/27/2011

Přidělení NP na základě veřejné nabídky - objekt bývalé vodárny v parku U Hvězdárny

RM schvaluje přidělení NP, objekt bývalé vodárny na poz.p.č. 686 v k.u. Litoměřice občanskému sdružení ProLUKA o.s., zast. paní Petrou Dostálovou, Litoměřice. Výše nájemného činí 525,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2011 na dobu určitou jednoho roku.

783/27/2011

Přidělení měst. bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 6 v ul. 5. května 154/1

RM schvaluje přidělení bytu č. 6, ul. 5. května 154/1, o velikosti 4+1 (109,1m2) v Litoměřicích paní T.R., Třebenická 1, Lovosice. Výše nájemného se určuje 50,-Kč/m2/měsíc (r. 2011), 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2011 na neurčito.

784/27/2011

Přidělení měst. bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 2 v ul. Dlouhá 177/13

RM schvaluje přidělení bytu č. 2, ul. Dlouhá 177/13, o velikosti 3+1 (95,5m2) v Litoměřicích paní S.H., Palachova 27, Litoměřice. Výše nájemného se určuje na 50,-Kč/m2/měsíc (r. 2011), 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2011 na neurčito.

785/27/2011

Přidělení měst. bytu městskému strážníkovi

RM neschvaluje přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 22/14 v Litoměřicích panu Bc. D.H.

786/27/2011

Přidělení sociálního bytu – L.M.                        

RM neschvaluje přidělení sociálního bytu paní L.M., trvale bytem Vrchlického 10, Litoměřice.

787/27/2011

Výměna ubytovací jednotky v UŽ za větší (prázdnou) - Magyárovi

RM schvaluje manželům Magyárovým výměnu ubytovací jednotky v městské ubytovně v Želeticích za větší jednotku č. 311/312. Doba platnosti dohody o poskytnutí přístřeší se nemění.

788/27/2011

Přidělení ubytovací jednotky v UŽ – P.K.

RM schvaluje paní P.K. přidělení ubytovací jednotky č. 310 o velikosti 18,17m2 na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice od 1.10.2011 do 31.12.2011.

789/27/2011

Přidělení ubytovací jednotky v UŽ – manželé K.              

RM neschvaluje manželům K., t.č. Kréta 322, Terezín, přidělení ubytovací jednotky č. 305 o velikosti 11,83m2 na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice od 1.10.2011 do 31.12.2011.

790/27/2011

Přidělení sociálního bytu nebo v UŽ – A.S.

RM neschvaluje sl. A.S., Turgeněvova 618/18, Litoměřice, přidělení sociálního bytu.

RM neschvaluje sl. A.S., Turgeněvova 618/18, Litoměřice přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11.

791/27/2011

Prodloužení ubytování v UŽ – J.M.

RM schvaluje prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na městské ubytovně, Želetická 2187/11, Litoměřice panu J.M. do 30.6.2012.

792/27/2011

Úprava nájemní smlouvy k UŽ – vyjmutí 3. nadzemního podlaží z předmětu nájmu- NADĚJE o.s.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.6.2010, s provozovatelem městské ubytovny v Želeticích NADĚJE, o.s., K Brance 11/19e, Praha 5, zast, Bc. Alešem Slavíčkem, kterým se upravuje čl. 3 uvedené smlouvy a z předmětu nájmu se vypouští 3. nadzemní podlaží o výměře 324m2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

793/27/2011

Nabídka pronájmu městského bytu č. 3, Mírové náměstí 21/13                           

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem bytu č. 3 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích (byt o velikosti 1+1 a celkové výměře 60,69 m2 ve druhém podlaží). Minimální výše nájemného se řídí usnesením RM č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010.

794/27/2011

Nabídka pronájmu městského bytu č. 5, Lidická 150/2   

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem bytu č. 5 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích (byt o velikosti 2+1 a celkové výměře 108,76 m2 v prvním podlaží). Minimální výše nájemného se řídí usnesením RM č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010.

795/27/2011

Pronájem části poz.p.č. 2719/33 a p.č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice pro účel umístění stánku na autobusovém nádraží

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 2719/33 a p.č.2719/9 o celkové výměře cca 28 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní k účelu umístění stánku pro prodej tisku ve vlastnictví Daniela Tomeše, Liberec, (provozovatel stánku Traficon Invest s.r.o., IČ: 2548991, Kubelíkova 150/4, Liberec IX) za nájemné 500,- Kč/m2/rok s účinností nájemní smlouvy od 1.1.2011.

796/27/2011

Uzavření dodatku č. 2, týkající se prodloužení platnosti NS č. 9475000010

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2, nájemní smlouvy č. 9475000010 ze dne 20.12.2010, uzavřené s Pavlem Drbalem, Litoměřice, týkající se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní (Dodatek č. 2, viz příloha orig.zápisu).

797/27/2011

Uzavření dodatku č. 1, týkající se prodloužení platnosti NS č. 9475000014

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1, NS č. 9475000014 ze dne 13.6.2011, uzavřené s Maloobchodním prodejem tisku, s.r.o., Paceřická 1/2773, Praha 9, týkající se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní (Dodatek č. 1, viz příloha orig.zápisu)

798/27/2011

Vyhrazení parkovacích míst na Tyršově náměstí pro Gotický hrad  

RM schvaluje vyhrazení parkovacích míst na Tyršově náměstí v Litoměřicích pro Gotický hrad dne 18.10.2011 pro potřeby zajištění zázemí při návštěvě prezidenta republiky.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu