Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.12.2012

USNESENÍ

Výpis

z 27. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 4.12. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 7.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

728/27/2012

Schválení bezúplatného záboru veřejného prostranství – Hospic sv. Štěpána

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Rybářského náměstí v Litoměřicích pro Hospic sv. Štěpána, o.s., Rybářské nám. 662/4, Litoměřice za účelem pořádání „Živého betlému“ dne 23.12.2012.

729/27/2012

Sejmutí předkupního práva pro Ústecký kraj u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice

RM doporučuje ZM schválit sejmutí předkupního práva pro Ústecký kraj u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice.

730/27/2012

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

731/27/2012

Schválení přijetí účelového nepeněžního daru PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného nefinančního daru pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

732/27/2012

PO CCR Litoměřice - prodej kalendáře „Pin Up Angels 2013“ pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích RM ukládá PO CCR Litoměřice zajištění prodeje kalendáře Pin Up Angels 2013. Výtěžek z prodeje je v plné výši 350,-Kč/ks poukázán Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích.

733/27/2012

Rezignace na členství ve školní radě a jmenování nového člena

a) RM bere na vědomí vzdání se funkce Bc. Josefa Věrnocha z pozice člena školské rady Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 za zřizovatele ke dni  21.11.2012.

b) RM jmenuje Mgr. Marcelu Trejbalovou členem školské rady Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 za zřizovatele ode dne  4.12.2012.

734/27/2012

Vyhláška č.3/2012 o místních poplatcích - komunální odpad  

RM doporučuje ZM vydat vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha org. zápisu).

735/27/2012

Prominutí poplatku

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80% z částky 8.442,-Kč (6.754,-Kč) pro D.V., bytem Litoměřice.

736/27/2012

Splátkový kalendář

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a T.M., bytem Litoměřice na částku 46.532,-Kč. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2012 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

737/27/2012

Uzavření dohody o zrušení věcného břemene chůze a jízdy zřízeného k tíži pozemku parc.č. 1265/46 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc.č. 1265/46 zřízeného ve prospěch pozemku parc.č. 1265/41 v k.ú. Pokratice, s vlastníkem tohoto pozemku MUDr. R.G. bytem Litoměřice.

738/27/2012

Uzavření dodatku nájemní smlouvy k NP s Pohodou s.r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb, uzavřené s oprávněným Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice, zast. ředitelkou Mgr. Bc. Hanou Simonovou, kterým se upravuje výše čtvrtletních záloh za odběr elektrické energie a tepla. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb zůstávají bez změn (viz příloha orig.zápisu).

739/27/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 4 , Dlouhá 175/9

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 4, Dlouhá 175/9, o velikosti 43,33 m(1+1).

740/27/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 10 , Mírové náměstí 43/21

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 10, Mírové náměstí 43/21, o velikosti 43,33 m(1+1).

741/27/2012

Odpis pohledávek

RM bere na vědomí a doporučuje ZM schválení odpisu nevymahatelných pohledávek z evidence ÚSBH v částce 102.847,80 Kč.

742/27/2012

Úprava nájemní smlouvy k NP               

RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy uzavřené s Oblastním muzeem v Litoměřicích, p.o., Dlouhá 173/5, zast. ředitelem Tomášem Wiesnerem dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2013,  vyjma prodloužení doby nájemního vztahu (bude součástí dalšího jednání).

743/27/2012

Vzetí na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednávání a ověřených veřejnou anketou

RM doporučuje ZM vzít na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou. RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného projednání a ověřené anketou na základě zpracované „Důvodové zprávy“. 

744/27/2012

Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z  Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2013

a)                  RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (příloha orig. zápisu).

b)                  RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2013.

745/27/2012

Schválení aktualizované návrhové části Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a metodického pokynu pro strategické řízení                                                               

RM schvaluje Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). RM doporučuje ZM schválení aktualizované verze návrhové části Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

746/27/2012

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na Spisovou službu a schválení podepsání smlouvy s vítězem.

RM potvrzuje vítězného uchazeče ve výběrovém řízení v rámci projektu I. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, II. SPISOVÁ SLUŽBA A III. VNITŘNÍ INTEGRACE ORP LITOMĚŘICE a bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s firmou TRIADA, spol. s r.o. Praha, se sídlem U svobodárny 1110/12, 190 00  Praha-Libeň. Text smlouvy o dílo rada schválila již v zadávací dokumentaci.

747/27/2012

a)  Schválení kladného stanoviska zřizovatele Městské nemocnice v Litoměřicích k realizaci projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích.

b) Schválení čestného prohlášení o spolufinancování projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích

RM doporučuje ZM udělení souhlasu, se zněním níže uvedeného stanoviska a prohlášení, které bude nedílnou součástí žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích předkládané do 13.výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zveřejněné MZ ČR dne 15.11.2012 apověřuje starostu Města jejich podpisem.

a) Znění stanoviska zřizovatele Městské nemocnice k realizaci projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích:

„Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že projektový záměr „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“, který bude předložen do 13. výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, žadatelem Městská nemocnice v Litoměřicích, přispívá ke zvýšení kvality systému péče o veřejné zdraví a proto ho doporučuji k realizaci.“

b) Znění čestného prohlášení o spolufinancování projektu - Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích:

Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že zajistím spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. celkem ve výši max. 3 750 000,- Kč (odpovídající podíl Jiných národních veřejných prostředků uvedený v Žádosti v kapitole č. 17 - Přehled financování), po celou dobu realizace projektu. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“ bude předložen do 13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Dále se zavazuji, že zajistím financování nezpůsobilých výdajů projektu. Prohlašuji, že zajistím průběžné krytí spolufinancování projektu tj. postupně nabíhajících nákladů projektu tak, aby realizace projektu probíhala  podle časového a věcného harmonogramu. 

748/27/2012

Schválení programu na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic – 13.12.2012    

Program:

I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění / stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12. 2012
 2. Návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2013
 3. Rezignace člena FV
 4. Schválení dodatků č.1 ke zřizovacím listinám PO ZŠ v Litoměřicích

5.       Zápis z likvidační komise

 1. Schválení aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Litoměřice
 2. Vzetí na vědomí TOP 10 problémů

8.       Odpis nevymahatelných pohledávek ÚSBH

 1. Splátkové kalendáře a prominutí poplatku z prodlení
 2. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za komunální odpad

11.   Sejmutí předkupního práva pro ÚK u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice

 1. Iktové centrum městské nemocnice v Litoměřicích

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
 2. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o výměře cca 91 m2 a 1313/94 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)
 4. Prodej nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

 1. Nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 3718/149 o výměře 7 m2 (vše ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice
 2. Nákup pozemku parc.č. 4724/5 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
 3. Nákup pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 ma bezúplatný převod parc.č. 2472/91 (orná) o výměře 2.365 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP)
 4. Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků: p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)

21.   Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 mv k.ú. Litoměřice

 1. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1032991238 od PF ČR , Husinecká 1024, Praha 3
 2. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 3. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 4. Bezúplatný převod pozemků  parc.č.3894/4 o výměře 895 m2 a 3894/2 o výměře 117 m2 v k.ú. Litoměřice na PO Městská nemocnice Litoměřice
 5. Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“

RM schvaluje program na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.12.2012 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68.

749/27/2012

Schválení termínů RM a ZM na 1. pololetí r. 2013

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1. pololetí roku 2013.

RM: 17.1., 14.2., 5.3., 21.3., 4.4., 16.4., 2.5., 16.5., 28.5.

ZM: 31.1., 14.3., 25.4., 6.6.

750/27/2012

Schválení smlouvy o spolupráci s p. J.Novotným

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem Novotným Josefem, bytem Litoměřice, na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

751/27/2012

Schválení složení hodnotící komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Sběrná stoka  Bojská ulice, Litoměřice“       

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sběrná stoka Bojská ulice, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

 

752/27/2012

Schválení přijetí finančního daru od SONO, Čížkovice         

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 250 tis. Kč od Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, určeného pro účely nakládání s odpady na území města (darovací sml. viz příloha orig,zápisu).

 

 

753/27/2012

Zajištění vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2012 

RM ukládá PO MKZ Litoměřice technicko-organizační zajištění vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2012, které se bude konat dne 26.2.2013 v Domě kultury v Litoměřicích (žádost viz příloha orig. zápisu).

754/27/2012

Zajištění vánočního setkání zaměstnanců Města Litoměřice v sále Gotického hradu v Litoměřicích

RM ukládá PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice technicko-organizační zajištění vánočního setkání zaměstnanců Města Litoměřice, konaného dne 14. prosince 2012 v sále Gotického hradu v Litoměřicích.

755/27/2012

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) pro rok 2013 mezi dopravcem BusLine a.s. Semily a Městem Litoměřice.

RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD), uzavřené dne 21.12.2011 mezi obchodní společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010 a Městem Litoměřice a pověřujestarostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

756/27/2012

Uzavření a znění mandátní smlouvy s Advokátní kanceláří JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové, zadávání veřejné zakázky “Provozovatel MHD v Litoměřicích

RMschvaluje uzavření a znění mandátní smlouvy s Advokátní kanceláří JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková, se sídlem Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2, IČ 44346000, pro zajištění kompletního výkonu zadavatelských činností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro průběh zadávání veřejné zakázky “Provozovatel MHD v Litoměřicích – v období od 01.01.2014 - do 31.12.2024” a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

757/27/2012

Podání odvolání ke KÚÚK – výstavba okružní křižovatky u OC Interspar v rámci stavby „OC Na Soutoku Želetice“

RM ukládá odboru správy majetku města, byt. a les. hospodářství MěÚ Litoměřice uplatnit ve smyslu přijatého usnesení č. 164/6/2012 ze dne 15.03.2012 podání odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje proti územnímu rozhodnutí čj. 0071150/12/SÚ/Lbe ze dne 23.11.2012, kterým byly zcela zamítnuty požadavky města na výstavbu okružní křižovatky a řádné a úplné posouzení kapacity a uspořádání křižovatky u OC Interspar vznesené do územního řízení k záměru stavby Obchodní centrum Na Soutoku Želetice“.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu