Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. výpis usnesení RM 22.12.2005

USNESENÍ

výpis

z 27. jednání RM Litoměřic konaného

dne 22.12. od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou BUST, s.r.o., Budyně n. O. na akci „Zastřešení dvorního traktu budovy čp. 17/9 Mírové náměstí, Litoměřice“.

2.         výpověď z nájmu garáže  č. 2 o výměře 20m2 v Pražské ulici v domě č.p. 89/6 v Litoměřicích.

3.         na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu v ulici Mírové náměstí 21/13, Litoměřice o velikosti 1+1 (45,26m2) na základě žádosti žadateli, bytem Mrázova 48, Litoměřice. Žadatel souhlasí s výší nájemného 33,72 Kč/m2. 

4.         Směrnici určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice s účinností od 1.1.2006 se zapracováním připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu)

5.         smlouvu s firmou GEOMEDIA s.r.o. o vypracování projektu geotermálních prací pro průzkumně-výzkumný vrt v městské oblasti Litoměřic do hloubky 2500 m jako podklad pro zahájení prací na využití geotermální energie pro Město Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

6.         pronájem části pozemku (přechod nájmu) p.č. 4362 o výměře cca 1060  m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání  zahrady Ladislavu Cechnerovi, Litoměřice  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu 2120,- Kč/ rok .

7.         směnnou smlouvu k pozemkům p.č. 2543/2, 2534/2 a 2532/3 za pozemek p.č. 2534/7 v k.ú. Litoměřice se spol. RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. (smlouva příloha orig. zápisu)

8.         TJ Slavoj Litoměřice ve smyslu § 7 platné nájemní smlouvy ze dne 29.8. 2001 uzavření podnájemní smlouvy s panem Josefem Hájkem, IČ : 18354041, k pozemkům č. 2710/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 2724/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v k.ú. Litoměřice, za účelem  provozování autokempu – Střelecký ostrov, Velká Mlýnská 6, Litoměřice, na dobu určitou do 31.12.2010.

9.         dle ust. § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, uzavření nájemní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k budově č.p. 2023 a parcele 1300/2 o výměře 775 m² v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou do od 1.1.2006 do 31.12.2006 (návrh smlouvy příloha orig. zápisu).

10.       kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a společností Billiard Club Družba s.r.o. o převodu nemovitosti - pozemku par.č. 2563/112 o výměře 11m2 díl(a) v k.ú Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

11.       směnnou smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Kubcovými. Předmětem směnné smlouvy jsou pozemky p.č. 3152/1 o výměře 294 m2 v kú. Litoměřice a p.č.3151/2 o výměře 5 m2 v k.ú.Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

12.       smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a PORTA Styl s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

13.       odpis pohledávky ve výši 1.366,- Kč za pronájem automatu na nápoje v areálu ZŠ Litoměřice, Ladova ul. 5.

14.       dle ust. § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 0320003 ze dne  19.3.2003 uzavřené s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k budově č.p. 447, stojící na parcele č. 3005 v k.ú. Litoměřice, ul. Topolčianská, Litoměřice, na dobu určitou do od 1.1.2006 do 31.12.2006, s tím, že smlouva o výpůjčce budovy zaniká převodem majetkových práv k předmětu výpůjčky na vypůjčitele, tj. vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu. (návrh dodatku smlouvy příloha orig. zápisu).

15.       dle ust. § 102 odst. 3, zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, přijetí finančního daru od spol. United Energy, a.s. ve výši 100.000,-Kč. (smlouva příloha orig. zápisu).

16.       termíny konání jednání Rad města Litoměřice ve dnech : 5.1., 17.1., 2.2., 16.2.,28.2.,16.3.,30.3., 11.4., 27.4.,11.5., 23.5., 8.6., 22.6. a konání zasedání Zastupitelstva města Litoměřice ve dnech:  26.1., 9.3., 20.4., 1.6.

II.         neschvaluje:

1.         žádost Gastronomického centra POHODA s.r.o. o uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 24.5.1999 za účelem snížení nájemného v části nebytových prostor o výměře 66,29m2.

III.        ukládá:

1.         právnímu oddělení vypracovat vzorovou podnájemní smlouvu k uzavření smluvních vztahů k objektu zdravotního střediska „U Katovny“ a tuto smlouvu koncipovat tak, aby byla v souladu s podmínkami nájemní smlouvy k předmětnému objektu mezi Městem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a aby na základě uzavřených smluv nemělo Město finanční povinnosti nad rámec sjednané částky nájmu mezi Městem a ČR.

2.         OS BH dle vzorové smlouvy uzavřít jednotlivé podnájemní smlouvy s dosavadními podnájemníky objektu č.p. 2023 – zdravotní středisko „U Katovny“.

3.         OSMM vstoupit v jednání s Gastronomickým centrem POHODA s.r.o. a  Soukromým středním učilištěm, Odborné učiliště Litoměřice, s.r.o. za účelem uzavření nájemní smlouvy k užívaným pozemkům přiléhajícím k budově, ve kterých se nacházejí pronajaté nebytové prostory a prověřit celkovou plochu dle jednotlivých smluv.

Jiří Landa                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                  starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu