Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.9.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
z 27. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.9.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 27. jednání projednala pod usnesením č.:

 

683/27/2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/037/2015 s názvem „Stavební úpravy v domě Mírové náměstí č. p. 18 – kanceláře pro OSPOD“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky STAVBY STRNAD s.r.o., se sídlem Polepy 215, 411 47, IČ 8740441 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/037/2015 s názvem „Stavební úpravy v domě Mírové náměstí č. p. 18 – kanceláře pro OSPOD“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

684/27/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2015 s názvem „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací - výstaviště Zahrada Čech“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací - výstaviště Zahrada Čech“.

 

685/27/2015
Rozpočtové opatření – odbor územního rozvoje
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru územního rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

686/27/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2015 s názvem „Obnova síťové infrastruktury“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova síťové infrastruktury“.

 

687/27/2015
Ukončení práce v Komisi výchovy a vzdělání při Radě města Litoměřic 2014 -2018 - Mgr. Petr Krňák
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Krňáka na pozici člena Komise výchovy a vzdělání při Radě města Litoměřic 2014 – 2018.

 

688/27/2015
Stanovisko ke zřízení církevní základní školy při Středisku křesťanské pomoci Klubíčko, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 73633151
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice ke zřízení církevní základní školy Litoměřice při Středisku křesťanské pomoci Klubíčko, se sídlem Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 73633151 na území města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

 

689/27/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti - sídlo spolků – Boženy Němcové 2
RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26548801, Občanské sdružení Puellae cantantes, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26518848 a Sdružení rodičů při Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27035557 na adrese Boženy Němcové 873/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

 

690/27/2015
Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice – dárci krve
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění slavnostního předání medailí Dr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve z Litoměřicka dne 18.11.2015 od 15.30 hod.

 

691/27/2015
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“ se společností METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ: 61538213 (viz příloha orig.zápisu).

 

692/27/2015
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní“
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní“ se společností S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., se sídlem Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 25484478 (viz příloha orig.zápisu).

 

693/27/2015
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova“
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova“ se společností CHTLTM + CHTHB Zateplení Litoměřice, Chládek & Tintěra, a. s. (Správce společnosti), Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (Společník), Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171 (viz příloha orig.zápisu).

 

694/27/2015
Odvod do rozpočtu zřizovatele z IF a navýšení příspěvku na provoz PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích – rozpočtové opatření
RM ukládá v souladu s §28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích odvod z investičního fondu ve výši 550.000 Kč do rozpočtu zřizovatele a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

695/27/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana K. M., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

696/27/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní H. P., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

697/27/2015
Schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“ se spol. České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

698/27/2015
Odsouhlasení nominace zástupce města Litoměřice do komise SMO ČR
RM navrhuje pana Ing. Jaroslava Klusáka jako člena Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

 

699/27/2015
Schválení konání veřejné licitace na prodej sedmi pozemků v k.ú. Litoměřice pro výstavbu RD dle schváleného regulativu; schválení Řádu pro veřejnou licitaci
a) RM schvaluje výběr vítězných zájemců o koupi pozemků č. 1-7 (viz. příloha orig. zápisu) formou veřejné licitace, a konání této veřejné licitace dne 21.10.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7. Termín opakované licitace stanoví na den 9.11.2015.

b) RM schvaluje Řád pro veřejnou licitaci (viz příloha orig. zápisu).

 

700/27/2015
Žádost o splátkový kalendář
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní M.K., bytem Litoměřice, na částku 8.368,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.092,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

701/27/2015
Prodej neobsazeného bytu (Hynaisova 427/7) a prodej obsazeného bytu třetí osobě (Mládežnická 1753/8) obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 427/11 – Hynaisova 427/7 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
RM schvaluje prodej obsazeného bytu třetí osobě byt č. 1753/1 – Mládežnická 1753/8 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 30.09.2015 do 15.10.2015.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 26.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15.30 hod.

 

702/27/2015
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/038/2015 s názvem „Zpracování LHP pro město Litoměřice“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/038/2015 s názvem „Zpracování LHP pro město Litoměřice“ zadat přímým oslovením dodavatele EKOLES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec n. N. (IČO: 61324787).

 

703/27/2015
Záměr zřízení služebnosti-práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 3363/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr zřízení služebnosti-práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 3363/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka nemovitosti parc.č. 776 vč. stavby garáže v k.ú. Litoměřice.

 

704/27/2015
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže umístěné na pozemku parc.č. 2779 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice
RM souhlasí nevyužít předkupní právo podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže (LV3465), umístěné na pozemku parc.č. 2779 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice.

 

705/27/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 180m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 2 OA
a) RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění předzahrádky s možností odstavení 1 OA manželům Z. a H. B., bytem Litoměřice, za smluvní nájemné ve výši 1.700,- Kč/rok.
b) RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění předzahrádky s možností odstavení 1 OA panu B. G., bytem Trnovany, za smluvní nájemné ve výši 1.660,- Kč/rok. Forma možného oplocení bude konzultována s odborem památkové péče.

 

706/27/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, Litoměřice, IČO: 6445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

707/27/2015
Informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2014
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2014 v celkové výši 29.886.122,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

708/27/2015
PO TSM a/ Plán nákladů a výnosů na rok 2015
b/ Odpisový plán roku 2015
c/ Plán stavu a čerpání fondu 2015
d/ Plán investic na rok 2015

Rada města
a/ bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2015.
b/ schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2015.
c/ schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2015.
d/ schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2015.
(viz příloha orig.zápisu).

 

709/27/2015
Ceník odpadů přijímaných do zařízení ke sběru a výkupu odpadů Třeboutice (sběrný dvůr) a Ceník recyklátů – PO TSM
RM schvaluje Ceník odpadů přijímaných do zařízení ke sběru a výkupu odpadů Třeboutice (sběrný dvůr) a Ceník recyklátů (viz příloha orig.zápisu). Platnost ceníků je od 1.10.2015.

 

710/27/2015
Poskytnutí dotace Spolku litoměřických cyklistů, IČO: 03506223, Jiřího z Poděbrad 188/7, Litoměřice na MTB TOUR České středohoří
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Spolku litoměřických cyklistů na pořádání MTB TOUR České středohoří, který se bude konat dne 26. 9. 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

711/27/2015
Poskytnutí dotace na vydání knihy se sportovní tématikou
RM neschvaluje poskytnutí dotace panu K. P., bytem Litoměřice na vydání knihy se sportovní tématikou.

 

712/27/2015
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast taneční skupiny Funky Dangers na MS v hip hopu, 1. – 5. 12. 2015 Martinik
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč Slavoji Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast taneční skupiny Funky Dangers na MS v hip hopu, které se koná 1. – 5. 12. 2015 na Martiniku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

713/27/2015
Schválení Dohody o ukončení smlouvy č. 15_SOBS01_4121060921 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV se spol. ČEZ Distribuce (pivovar Litoměřice)
RM schvaluje uzavření „Dohody o ukončení smlouvy č. 15_SOBS01_4121060921 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV se spol. ČEZ Distribuce“ (dohoda viz příloha orig.zápisu).

 

714/27/2015
Revokace usnesení – upřesnění ceny parkovného
a) RM revokuje usnesení č. 676/25/2015 ze dne 3.9.2015 a schvaluje parkovné pro jedno stání ve výši 450,-Kč/měsíc včetně DPH, na parkovišti v areálu bývalé výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích, parc.č. 2874/1 k.ú. Litoměřice.

b) RM revokuje usnesení č. I/27 ze dne 26.4.2007 a schvaluje parkovné pro jedno stání ve výši 700,-Kč/měsíc včetně DPH, na krytém parkovišti U Hvězdárny v Litoměřicích.

 

715/27/2015
Podpora migrantů – dar (rozpočtové opatření)
RM schvaluje
a) uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Diecézní charitou Litoměřice
se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČ: 40229939 (viz příloha orig. zápisu)
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

716/27/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu