Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26 zasedání rady - u - 19.12.2002

USNESENÍ

z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19.12. 2002

od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schválila:

1. dodatek č. 1 ke „Smlouvě o předání provozování Azylového domu“,  dodatek č.2 ke „Smlouvě o předání provozování pečovatelské služby vč. rozvozu obědů“  a dodatek č. 2 ke „Smlouvě o předání provozování Domova pro matku s dětmi a domova pro osamělé ženy“, všechny dodatky s účinností od 1.1.2003.

(viz příloha orig. zápisu)

2. přidělení bytu č. 25  v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní Vlastě Vítkové, bytem Nové Kopisty 102 s podmínkou zaplacení fin. příspěvku ve výši 30 tis. Kč.

3. přidělení městského sociálního bytu 1+2 v ul. Vrchlického 3 v Litoměřicích panu Robertu Hercíkovi, trvale bytem M. Majerové 31, Litoměřice.

4. upravený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.5. 1999 uzavřený mezi pronajímatelem Město Litoměřice a nájemcem Gastronomické centrum POHODA s.r.o. Křížová 10, Litoměřice – viz příloha orig. zápisu.

5. úhradu spoluvlastnického podílu na nákladech na opravy v souvislosti s vlastnictvím části domu č.p.27/3, Michalská ul., Litoměřice ve výši 24.409,- Kč.

6. dohodu o výměně bytů uzavřenou na základě § 715 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb v platném znění a to mezi nájemci:

- manželé Marcela a Jaroslav Pikal bytem Dukelská 1854/14, Litoměřice

- manželé Ivana a Pavel Faltys, bytem Dukelská 1855/10, Litoměřice 

s tím, že paní Pikalová Marcela se nastěhuje do bytu č.14,  Dukelská 1855/10, Litoměřice a manželé Faltysovi se nastěhují do bytu č. 1, Dukelská 1854/14, Litoměřice.

7. přidělení bytu č. 72, 1. kategorie o velikosti  42,93 m2, 1+1, v domě č.p.  1831/7 Revoluční ul., panu Jindřichu  Withanovi. Pan Withan dosud užívaný byt č. 2, Družstevní 36/16  vrátí zpět pronajímateli.

8. odklad v pořadí páté splátky v částce 87.094,-- Kč na nemovitost Palachova 1618/36 Litoměřice, manželům  Zdeňkovi a Štefanii  Bezděkovým  o celkem 13 měsíců tj. do 3/2003.

9. výpůjčku tří obytných kontejnerů na dobu určitou od  20.12.2002  do 30.6.2003

pro pana Ladislava Tomesze, bytem Lodní náměstí 257/4 Litoměřice k účelu dočasného ubytování po povodni. Doba výpůjčky může být prodloužena.

10. předčasné uvolnění zádržného firmy Staspol s.r.o., Bohušovice nad Ohří z důvodů povodňových škod.

11. rozšíření názvu Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21  /PZM a MA21/  (viz příloha orig. zápisu)

12. složení a doplnění členů komisí při RM:

Komise zdravotní a sociální:

předseda -             MUDr. František Pražák

sekretářka -             Jitka Sálusová

členové –             Libuše Melenová

                                    MUDr. Zdeněk Zíma

Alena Kuldová

MUDr. Ludmila Boučková

MUDr. Pavel Svoboda

Růžena Kavková

František Ulahel

Ludmila Punčochářová

Mgr. Marcela Helclová

MUDr. Irena Drábková

Jan Gujda

Irena Opočenská

Iveta Průšová

Drahomíra Pražáková

Iveta Ročková

Komise výchovy, vzdělání a sportu doplňuje:

Mgr. Jiřího Sekyru

paní Davídkovou

Zuzanu Zvěřinovou

                        Ivana Tomka

Komise kultury a cestovního ruchu:

předseda –             Mgr. Petr Hermann

sekretářka –             Marie Dětinská

členové -             Helena Bitrichová

                        Kamil Soukup

                        Svatopluk Horváth

                        PhDr. Oldřich Kotyza

                        Dominika Valešková

                        Mgr. Jana Štefaniková

                        p. Jan Novák

                        Stanislav Hylan

                        Stanislav Szaffnerová

                        Zdeněk Muhlfeit

                        Mgr. Veronika Rybová

                        PhDr. Jan Štíbr

Komise životního prostředí – doplňuje:            Waltera Procházku

Komise majetková a bytová – doplňuje:            Petra Kvapila

13. upravený návrh podmínek výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

14. znění odpovědi starosty města vypracovanou ing. Palánem na petici občanů z Mrázovy ulice č.986 proti výstavbě bytových jednotek formou nástavby na uvedenou nemovitost (viz příloha orig. zápisu).

15. dohodu o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Městě Štětí od 1.1.2003 (viz příloha orig. zápisu).

16. rozšíření systemizace OŽÚ o dvě pracovní místa od 1.1. 2003 a to v souvislosti s Dohodou o zřízení  kontaktního místa OŽÚ Litoměřice ve Štětí

17. výši platového zařazení pro p. Jana Smolíka pověřeného řízením TSM Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

18. smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 100 v ul. Riegerově, Roudnice nad Labem pro kontaktní místo odboru státní a sociální podpory MěÚ Litoměřice od 1.1. 2003 (viz příloha orig. zápisu).

19. předložené podmínky na výběr. řízení „Obsazení funkce vedoucího správního odboru“ (viz příloha orig. zápisu).

II.         ukládá:

1. odboru SMMaBH zpracovat přehled nájemních smluv na nebytové prostory popř. pozemky, které jsou sjednané na dobu určitou nebo s principem započtení vložených fin. prostředků do zhodnocení majetku.

III.            jmenuje:

1. na návrh p. tajemníka MěÚ Bc. Martina Halíka na místo vedoucího organizační složky bytového hospodářství s nástupem od 1.2. 2003.

IV.        bere na vědomí:

1. přidělení bytu č. 2, Družstevní 36/16, který dle usnesení č. I/7 RM ze dne 6.12.2001 bude přidělen paní Heleně  Fliťárové, dosud bytem  Družstevní 36/17, Litoměřice.

2. stanovení kompetencí Komise Projektu Zdravé město a Místní Agenda 21.

V.            vyhlašuje:

1. výběrové řízení na obsazení místa vedoucího správního odboru s termínem do 15.1. 2003

VI.            zmocňuje:

1. starostu k podpisu výpůjčních smluv s Okresním úřadem v Litoměřicích. Jedná se o výpůjčku objektu v Topolčianské ulici, o výpůjčku kanceláří v budově Okresního úřadu v Litoměřicích a dalšího movitého majetku nesouvisejícího s výkonem státní správy.

VII.             doporučuje:

1. ZM schválit zřizovací listiny organizačních složek bytového hospodářství a lesního hospodářství Městského úřadu (viz příloha orig. zápisu)

Jiří Landa                    …………………..

místostarosta

                        ………………………………

Mgr. Petr Hermann            …………………..                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                                            starosta

Ing. Ivan Palán                        …………………..

místostarosta

           


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu