Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 8.11.2007

USNESENÍ

výpis

z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8.11.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přijetí Memoranda s Fotbalovým klubem Litoměřice, kterým se deklaruje 15-ti letá doba nájmu k fotbalovému stadionu Litoměřice mimo nebytových prostor, které neslouží ke sportovním účelům a zároveň souhlasí s tím, aby na tuto dobu pronajala TJ Slavoj Litoměřice sousedící pozemek 4005/I v k.ú. Litoměřice Fotbalovému klubu Litoměřice (memorandum viz příloha orig. zápisu).

2.         použití finančních prostředků z hospodářské činnosti - pronájem počítačové učebny, na provoz a odměny vedoucích kroužků při Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, pro školní rok 2007/2008 ve výši 60.000,- Kč.

3.         poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 5.000,- Kč Pěveckému sdružení litoměřických učitelů v Litoměřicích na vánoční koncert, který se bude konat dne 22.12.2007 v katedrále sv. Štěpána.

4.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro oddíl BMX CK Slavoj Terezín na závody MČR a Českého poháru, které se konaly 22. 9. a 23. 9. 2007. Příspěvek bude hrazen z položky grantů odboru ŠKSaPP.

5.         uzavření smlouvy s firmou INSKY, spol. s r.o. Ústí nad Labem na akci  „Opěrné zdi A, B – Domov důchodců, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy s firmou INSKY, spol. s r. o. Ústí nad Labem na akci „Zajištění hradebního zdiva, Zahradnická ul., Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

7.         uzavření dohody o splátkách pro Moniku Kalejovou, Litoměřice, na částku 5.534,- Kč s příslušenstvím, soudní poplatek ve výši 600,- Kč. Výše splátky činí 1.500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2007, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         z důvodu zániku současné nájemní smlouvy na dobu určitou k bytu č. 1 Kamýcká 1030/10, Litoměřice s žadatelkou uzavření nové nájemní smlouvy a to opět na dobu určitou do března 2008.

9.         uzavření dohody o splátkách pro Helenu Mikelovou, Litoměřice, na částku 8.465,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 700,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2007, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

10.       uzavření dohody o splátkách pro Lenku Halgašovou, Litoměřice, na částku 10.986,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2007, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

11.       přidělení NP o velikosti 56,23 m2 v ulici Tyršovo náměstí 263/6, Litoměřice Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla, o.s., Křižíkova 5, předseda OS Sváťa Horváth.

12.       ukončení nájemní smlouvy v NP o velikosti 106,55 m2 v KDH nájemce SPORT VTR BIKE k 30.11.2007.

13.       přidělení NP o velikosti 60 m2 v KDH budova 017, st.p.č. 4008/22, Litoměřice pro SPORT VTR BIKE, se sídlem Hrubínova 167/4, Litoměřice, IČ: 63684667 za nájemné ve výši                400,- Kč/m2/rok.

14.       uzavření nájemní smlouvy se společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a výši nájemného 70.000,- Kč na rok na NP v ulici Stránského 1754/29, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

15        uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a společností KVINTA interiéry s.r.o. Brňany na akci „DPS Litoměřice, Švermova 2099/16, zastřešení lodžií“ (viz příloha orig. zápisu).

16.       výši nájmu v NP Teplická 1672/3, Litoměřice pro nájemce Centrum pro rodinu Terezín,o.s. ve výši 250,- Kč/m2/rok od 1.1.2008.

17.       prominutí nájemného za NP Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice, nájemci Občanskému sdružení Dílna ručního papíru za období od 1.7.2007 do 31.12.2007.

18.       společnosti EIWA – DENT s.r.o. žádost o snížení rozsahu pronajatých ploch o velikosti 31,70 m2 (místnost č. 16) k 31.12.2007, v NP v ulici Čs. armády 163/17, Litoměřice.

19.       uzavření smluv o dílo s Ing. Renátou Votrubovou a s Ing. Karlem Dolejšem na zhotovení znaleckých posudků nemovitostí (prodej bytových a nebytových jednotek), které jsou prodávány dle „Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice“– (návrhy smluv o dílo viz příloha orig. zápisu).

20.       sjednat pro Město Litoměřice s pojišťovnou Kooperativa, a.s. aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti dle varianty č. 4b pro pojistnou částku 146.286,- Kč a sjednat pojištění odpovědnosti starosty, místostarostů a členů zastupitelstva  za škody způsobené obci.

21.       uzavření smlouvy se společností Kabourek-VZT s.r.o. Litoměřice na akci „Větrání kuchyně CŠJ umístěné v budově ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32“(viz příloha orig. zápisu). 

22.       uzavření smlouvy se společností Kabourek-VZT s.r.o. Litoměřice na akci „Větrání kuchyně CŠJ umístěné v budově ZŠ Litoměřice, Ladova 5“ (viz příloha orig. zápisu).

23.       použití znaku města Litoměřic pro TJ Slavoj Litoměřice na propagačních materiálech při konání mistrovství světa v aerobiku.

24.       uzavření smlouvy s PO Městská kulturní zařízení Litoměřice o výpůjčce výpočetní techniky (viz příloha orig. zápisu).  

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro ZŠ U Stadionu, Litoměřice na nákup cen do soutěže v regionálních dějinách.

2.         poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro pana Vazgena Andreasyana s manželkou.

3.         výměnu bytu č. 7, Topolčianská 404/8, Litoměřice s obecním bytem č. 8, Topolčianská 404/8, Litoměřice.

III.        jmenuje:

1.         členy Komise kultury a Komise cestovního ruchu a marketingu při RM dle předloženého  návrhu (viz příloha orig. zápisu). 

IV.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Opěrné zdi A, B – Domov důchodců, Litoměřice“ firmu INSKY, spol. s r.o. Ústí nad Labem.

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Zajištění hradebního zdiva, Zahradnická ul., Litoměřice“ firmu INSKY, spol. s r. o. Ústí nad Labem.

V.         ukládá:

1.         odboru ŠKSaPP v odůvodnění příspěvku pro oddíl BMX CK Slavoj Terezín doporučit klubu požádat ve smyslu grantových pravidel o příspěvek před akcí a s tím, že příspěvky budou poukazovány pouze na akce náborového charakteru pro děti. Příspěvky se dále neposkytují na mistrovství ČR a podobné soutěže, konané mimo město Litoměřice.

2.         OSBH připravit dodatek k nájemní smlouvě se společností EIWA – DENT s.r.o.na NP v ulici Čs. Armády 163/17.

3.         OSBH, aby do doby ukončení přejímky vojenského bytového fondu nebyly povolovány výměny do prázdných bytů.

VI.        nedoporučuje:

1.         ZM schválit poskytnutí finanční dotace panu Mirku Hanušovi, Litoměřice v celkové výši 78.082,90 Kč na vybudování dělících příček a vybavení záchodku pro postižené občany na stavbě veřejných záchodků a internetové kavárny v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

VII.       bere na vědomí:

1.         informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15/1863.         

2.         konání kulturní akce skupiny amerických studentů konané dne 20.11.2007 na Mírovém náměstí od 13-17:00 hod. v rámci jejich dobročinného programu.

VIII.      stanovuje:

1.         nájemné ve výši 1.000,- Kč na měsíc pro nájemce NP v ulici Tyršovo náměstí 263/6, Litoměřice Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla, o.s., Křižíkova 5, Litoměřice. 

2.         pro rok 2008 výši nájmu na 100,- Kč/m2/rok v NP V. Dominikánská 285/33, Litoměřice nájemci Občanskému sdružení Dílna ručního papíru.

p. Jiří Landa                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu