Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.9.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.9.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  26.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

731/26/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – G. Horejsek a spol., s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části zpevněné plochy před restaurací Bašta v Litoměřicích pro firmu G. Horejsek a spol., s.r.o., Masarykova 2093, Litoměřice za účelem prezentace 1 vozidla.

732/26/2011

Schválení smlouvy s p.Fejfárkem - na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Milošem Fejfárkem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

733/26/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Anarchuz

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části litoměřického hřbitova pro p. Lánského,  Litoměřice za účelem natáčení videoklipu dne 28. či 29.9.2011.

734/26/2011

Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v PO Centrum pro zdravotně postižené – SRDÍČKO

a) RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace

Centrum pro zdravotně postižené - SRDÍČKO, Revoluční 30, 32, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 70854165 za rok 2010.

b) RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvést do souladu zřizovací listinu Centra pro zdravotně postižené – SRDÍČKO s platnými rozhodnutími o registraci.

c) RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s právním oddělením ošetřit smlouvy uzavřené mezi Městem Litoměřice a obcemi, které přispívají na úhradu nákladů za poskytování služeb v Centru pro zdravotně postižené – SRDÍČKO.

735/26/2011

Hospodaření PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) k 30.6.2011 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO, příspěvková organizace, Revoluční 32, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

736/26/2011

Potvrzení vítězného uchazeče a schválení uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení Technologického centra“

RM potvrzuje firmu Proact Czech Republic, s.r.o, Brtnická 1486/2, Praha 10, IČ 24799629 jako vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem  „Vybavení Technologického centra“ a schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem na výše uvedenou akci (viz příloha orig.zápisu).

737/26/2011

Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení Spisové služby“

RM potvrzuje  zrušení zjednodušeného podlimitní řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení Spisové služby“ a další postup konzultovat s poskytovatelem dotace.

738/26/2011

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Gotickém hradu Litoměřice

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Gotickém hradu Litoměřice – degustační místnost dne 10. 10. 2011 z důvodu uskutečnění pravidelného zasedání Rady NSZM ČR.

 

739/26/2011

Vzetí na vědomí konání obhajoby kategorie B v rámci Kritérií místní Agendy 21

RM bere na vědomí konání místní kontroly a následné obhajoby kategorie B v rámci Kritérií místní Agendy 21, a to ve dnech 13.10. a 29.10.2011 (viz příloha orig. zápisu).

 

740/26/2011

Vzetí na vědomí výstupů z veřejného projednávání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“

a) RM doporučuje ZM vzít na vědomí problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou.

b) RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené ankety na základě zpracované „Důvodové zprávy“ (viz příloha orig.zápisu).

741/26/2011

Poskytnutí dotace panu Petru Bláhovi (člen Sportovního sdružení vozíčkářů)

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu ŠKSaPP pro pana Petra Bláhu, bytem  Litoměřice, na dopravné na turnaje a tréninky (žádost viz příloha orig. zápisu)

742/26/2011

Poskytnutí dotace sportovnímu klubu TTC Litoměřice na 1.ligu žen

RM neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace sportovnímu klubu TTC Litoměřice na 1.ligu žen (žádost viz příloha orig. zápisu).

743/26/2011

Hospodaření PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku  a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

744/26/2011

Hospodaření PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a změny majetku k 30.6.2011 PO Základní umělecká  škola Litoměřice, Masarykova 46 (viz příloha orig.zápisu).

745/26/2011

Hospodaření PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 1 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů a změny majetku k 30.6.2011

PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 1 (viz příloha orig.zápisu).

746/26/2011

Žádost PO CŠJ o změnu účelu použití dotace na opravu vzduchotechniky k pokrytí 

neplánovaných nákladů  vzniklých při rekonstrukci podlahy na provozu Ladova

RM schvaluje PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 1 změnu účelu použití  dotace na opravu vzduchotechniky k pokrytí  neplánovaných zvýšených nákladů vzniklých při rekonstrukci podlahy na provozu Ladova ve výši 58.322,- Kč.

 

747/26/2011

Hospodaření PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 (viz příloha orig.zápisu).

 

748/26/2011

Jmenování členů školských rad při základních školách za zřizovatele na funkční období  od 12.5.2011 do 11.5.2014

RM schvaluje členy školských rad základních škol za zřizovatele pro funkční období                   12.5.2011 –  11.5. 2014 (viz příloha orig. zápisu).

749/26/2011

Dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích

RM doporučuje Zastupitelstvu města Litoměřice schválit uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice (dodatek viz příloha orig.zápisu).

750/26/2011

Návrh na příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova

RM schvaluje přidělení bytu č. 28 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Miroslavu Brzákovi,  trvale bytem  Litoměřice,  a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu bude vystavena na dobu určitou – na dobu dvou let.

751/26/2011

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana J. S., bytem Mírové nám. 10/2, Litoměřice, na částku 2.514,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

752/26/2011

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní P.V., bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice, na částku 2.243,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody

753/26/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách a uzavření NS k bytu v Revoluční 7

a) RM schvaluje  uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o splátkách dluhu s paní J.S., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, navýšení dluhu o částku 9.547,-Kč s příslušenstvím.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro paní J.S. bytem tamtéž na dobu určitou od 1.9.2011 do 31.8.2012.

754/26/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu v domě Družstevní č.p. 1757/27  a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11 v Litoměřicích

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 3+1, v domě č.p. 1757/27 v ulici Družstevní v Litoměřicích, který užívá Ing. M.T.,  trvale bytem tamtéž a zároveň pro něj schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

755/26/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu v domě č.p. 19/11 na Mírovém nám. a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě č.p. 19/11 na Mírovém nám. v Litoměřicích, který užívá pan E. P., bytem tamtéž a zároveň pro něj schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

756/26/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu v domě Družstevní  č.p. 1756/25 a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 2+1, v domě č.p. 1756/25 v ulici Družstevní v Litoměřicích, který užívá paní J.S., trvale bytem tamtéž a zároveň pro ní schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

757/26/2011

Přidělení sociálního bytu – Horáková Renata

RM neschvaluje přidělení sociálního bytu paní Renatě Horákové, trvale bytem Litoměřice.

758/26/2011

Prodloužení nájemní smlouvy - Gajdošová Renáta

RM schvaluje paní Renátě Gajdošové prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě Revoluční 1831/7, na dobu určitou od 1.10.2011 do 30.9.2012.

759/26/2011

Přidělení sociálního bytu - Gramskopfová Petra

RM neschvaluje přidělení sociálního bytu paní Gramskopfové Petře, trvale bytem Býčkovice.

760/26/2011

Přidělení městského bytu -  Kalejová Angela

RM neschvaluje přidělení městského bytu paní Angele Kalejové, bytem Litoměřice.

761/26/2011

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H.M. a a panu A.Š. přidělení ubytovací jednotky č. 314 o velikosti 18,80m2 na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11, Litoměřice od 1.10.2011 do 31.12.2011.

762/26/2011

Výměna městských bytů v rámci domu Revoluční 1831/7

RM schvaluje paní V.P. výměnu bytu č. 51, o velikosti 2+1, v domě Revoluční 1831/7, se stávající nájemnicí bytu č. 38, o velikosti 1+1 v témže domě.

763/26/2011

Výpověď z nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku – pivnice TIKO

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku v objektu pivovaru na Tyršově náměstí č.p. 282, nájemce Pivnice TIKO s.r.o, Podviní 90, Trnovany, zast. panem Milanem Koldou. Výpovědní doba činí tři měsíce a uplyne 30.11.2011.

764/26/2011

Schválení dočasného použití reklamních poutačů pro MKZ

RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení Litoměřice dočasné použití reklamních poutačů (přiměřené velikosti) na koncert  „KEN HENSLEY&LIVE FIRE“, který proběhne v Domě kultury dne   27. října 2011.

765/26/2011

Schválení nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s přípravou a realizací projektu „Geotermální energie Litoměřice“

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 4008/95, 4008/112, 4008/113, 4008/114, 4008/115, 4008/116 a 4008/117 a budovy – garáže postavené na pozemcích parc.č. 4008/113, parc.č. 4008/114 a parc.č. 4008/115 ve vlastnictví Města Litoměřice se společností 1. Geotermální Litoměřice, a.s., IČ 24840688, se sídlem Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice za symbolický poplatek 1 Kč ročně po dobu 20 let (smlouva přílohou orig. zápisu).

766/26/2011

Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2011 – užívání mobilních telefonů pro služební účely

RM schvaluje Příkaz  starosty  města  a tajemníka MěÚ  Litoměřice č.  4/2011 -

UŽÍVÁNÍ  MOBILNÍCH TELEFONŮ PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY (viz příloha orig.zápisu) s účinností od 23. 9. 2011.

767/26/2011

Schválení komise a způsobu zadání zakázky“MŠ Revoluční+Srdíčko – rekonstrukce zahrad“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců

„Litoměřice, MŠ Revoluční + Srdíčko – rekonstrukce zahrady“a způsob zadání veřejné zakázky, tj. oslovení omezeného okruhu uchazečů dle přiloženého seznamu (viz příloha orig.zápisu)

768/26/2011

Schválení uzavření partnerské smlouvy s městem Armentieres ve Francii

RM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci s Městem Armentieres ve Francii (viz příloha orig.zápisu).

769/26/2011

Žádost o snížení nájemného – Ing. J.H., Mírové náměstí 169/38

RM neschvaluje snížení nájmu Ing. J.H, bytem Mírové náměstí 169/38,  Litoměřice pro rok 2012 a 2013 o 20%.

770/26/2011

Žádost o prodloužení záboru veřejného prostranství – p.Svoboda

RM schvaluje prodloužení záboru veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Svobodu, Mlékojedy za účelem prodeje vinařských produktů od místních vinařů do 16.10.2011. Zároveň RM schvaluje výjimku z vyhlášky č. 4/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů, která se vztahuje na výše povolenou akci.

771/26/2011

Pověření k zajištění kontrol příslušných kontrolních orgánů v ubytovně na Skalici

Na základě dotazů, připomínek občanů a zjištěných skutečností na místě odborem sociálních věcí a zdravotnictví RM pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. Renátu Jurkovou k zajištění kontroly ve spolupráci s příslušnými kontrolními orgány v ubytovně na Skalici, která je ve vlastnictví TJ Slavoj Litoměřice. Vedoucí OSVaZ bude o výsledcích kontrol průběžně informovat RM.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu