Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.11.2012

USNESENÍ

V Ý P I S

z 26. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 22. 11. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 6.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

707/26/2012

Schválení složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem „ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU TOPOLČIANSKÁ 447/1, LITOMĚŘICE“

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ODBOR DOPRAVY Č.P. 447 LITOMĚŘICE KLIMATIZACE 2.NP“ (viz příloha orig.zápisu).

708/26/2012

Návrh na příděl bytu č. 5 (1+1)  v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu M. B., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

709/26/2012

Poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na úhradu nákladů na provoz haly

RM neschvaluje poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na úhradu nákladů spojených s provozem haly stolního tenisu při GJJ Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

710/26/2012

Poskytnutí dotace – sportovní akce KDN King’s City Battle vol. 2

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč pro pana Pavla Hajducha, bytem Velké Žernoseky   na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním akce KDN King’s City Battle vol. 2, která se bude konat dne 1. 12. 2012 v Kadani (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

711/26/2012

Splátkový kalendář

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a panem A. K., bytem Litoměřice na částku 4.062,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  listopad se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

712/26/2012

Schválení termínů a čas svatebních obřadů na rok 2013

RM schvalujetermíny a čas svatebních obřadů na rok 2013 (viz příloha orig.zápisu).

713/26/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise na dodávku motorového vozidla  pro MěÚ Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku motorového vozidla pro Městský úřad Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

714/26/2012

Odměny pro členy komisí (subkomisí) při RM a výborů při ZM

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu správního odboru na odměny pro členy komisí při RM a výborů při ZM dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

715/26/2012

Snížení nájemného do doby realizace výměny bytu

RM schvaluje  zachování výše  nájmu ve stávajícím stavu pro manžele J. a S. M., do doby realizace výměny bytu, maximálně však do 30.06.2013.

716/26/2012

Schválení Dodatků č. 1 k uzavřeným NS č. 83/2004 (plánovaná investiční akce Přemostění řeky Labe) a č. 56/04 (Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice I. etapa) se SŽDC s.o., Praha 1

RM schvaluje uzavření Dodatků č. 1  k  nájemním smlouvám č. 83/2004 ze dne 15.7.2004 (inv. akce „Přemostění řeky Labe“) a 56/04 ze dne 3.6.2004 („Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice I.“) s vlastníkem  pozemků Správa železniční a dopravní cesty , s.o. , Dlážděná 1003/7, Praha 1 spočívající v úpravě výše nájemného z původních 10,- Kč/m2 na 30,- Kč/m2  se zpětnou účinností k 1.1. 2012.

717/26/2012

Záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2967m2 z důvodu dočasného rozšíření okružní křižovatky u Vojtěšského náměstí

RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků: 1313/27,1313/28,1313/67,1321/7,1321/10,1321/11,1321/15, 1354/1, 1683/2,1683/3,1838/2 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2967m2 z důvodu dočasného rozšíření okružní křižovatky u Vojtěšského náměstí investorovi stavební akce  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 na dobu určitou 2 let.

718/26/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM neschvaluje paní V. B., bytem Litoměřice, přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně „Dům Naděje“. Kapacita ubytovny je naplněna.

719/26/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní J. S. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

720/26/2012

Uzavření nájemní smlouvy k NP Masarykova 50 – Naděje o.s.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese Masarykova 50 v Litoměřicích se sdružením Naděje, o.s., K Brance 11/19e, Praha 5, zast. Bc. Alešem Slavíčkem. Nájemné činí 100,- Kč/rok a nájemní smlouva se uzavírá s platností od 1.7.2012 do 30.6.2013 s možností prodloužení.  

721/26/2012

Výpověď z nájemní smlouvy NP dohodou

RM schvaluje výpověď dohodou z nebytového prostoru v areálu Kasáren Dukelských hrdinů, kterou podává nájemce pan Robert Musil, Litoměřice. Nájemní vztah končí ke dni 30.11.2012.

722/26/2012

Úprava nájemní smlouvy k NP – EIWA – DENT s.r.o.

RM schvaluje firmě EIWA – DENT s.r.o., zast. paní Evou Dluhošovou, úpravu nájemní smlouvy k NP na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích tak, že se mění výměra pronajatých prostor na 95,28 m2 a snižuje se záloha na služby, a to s účinností od 1.1.2013. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 1.1.2006, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn. 

723/26/2012

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o servisu vodoměrů  - SPORT-PLUS s.r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o servisu a montáži vodoměrů, uzavřené s firmou SPORT – PLUS s.r.o., Družstevní 32/1, Litoměřice, zast. panem Vlastimilem Petříčkem, kterým se upravuje seznam domů, v nichž je servis zajišťován. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 14.5.2002, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn.

724/26/2012

Pronájem městského bytu na základě veřejné nabídky na Mírovém náměstí 21/13

RM schvaluje paní P. L., bytem Ústí n.L. přidělení městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích. Nájemné činí 59,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 72,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

725/26/2012

Informace z následných veřejnoprávních kontrol za rok 2010, které probíhaly u PO: MěN, CŠJ, MKZ, ZŠ Ladova, ZŠ Na Valech, MŠ

RM bere na vědomíInformace z následných veřejnoprávních kontrol za rok 2010 u Městské nemocnice v Litoměřicích, Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, Městských kulturní zařízeních v Litoměřicích, Základní školy Litoměřice, Ladova 5, Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig.zápisu).

726/26/2012

Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 11/2012 Stravování zaměstnanců

RM schvalujes účinností od 01.01.2013 Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 11/2012 Stravování zaměstnanců Městského úřadu v Litoměřicích, zaměstnanců Městské policie v Litoměřicích a uvolněných zastupitelů Města Litoměřice a zároveň ruší Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2012 Stravování zaměstnanců Městského úřadu v Litoměřicích, zaměstnanců Městské policie v Litoměřicích a uvolněných zastupitelů Města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

727/26/2012

Sjednocení majetkoprávních vztahů pro záměr vybudování hlavní parkovací plochy před hlavním vstupem do Městské nemocnice v Litoměřicích

RM doporučuje ZM udělení souhlasu pro bezúplatný převod pozemků p.č. 3894/4 o výměře 895 m2 a p.č. 3894/2 o výměře 117 m2 z Města Litoměřice na příspěvkovou organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů pro záměr vybudování hlavní parkovací plochy před hlavním vstupem do nemocnice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu