Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -17.12.2013

 

USNESENÍ

VÝPIS

z 26. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 17. 12. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   26.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

679/26/2013

Zrušení usnesení č. 296/10/2013 ze 16.5.2013–MAS Zahrada Čech

RM ruší v plném znění (část a. i b.) své usnesení č. 296/10/2013 ze 16.5.2013 ve věci MAS Zahrada Čech.

680/26/2013

Schválení nového člena manažerské skupiny komunitního plánování

RM schvaluje nového člena manažerské skupiny komunitního plánování.

681/26/2013

Informace o závěrečném hodnocení 3. komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013

RM bere na vědomí závěrečné hodnocení 3. komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice.

682/26/2013

Schválení zpracování 4. Komunitního plánu sociál.služeb města Litoměřice na období let 2014 – 2017

RM schvaluje zpracování 4.Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let  2014 - 2017.

683/26/2013

Schválení podpisu Prohlášení o partnerství za účelem realizace projektu „Areál vodních sportů Roudnice nad Labem - Vědomice“ mezi Městem Litoměřice a společností RenoEnergie, a. s

RM schvaluje podpis Prohlášení o partnerství k projektu Areál vodních sportů Roudnice n. L. – Vědomice mezi Městem Litoměřice a společností RenoEnergie, a. s., se sídlem Na Lysině 1181/6, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27128164 (Prohlášení o partnerství viz příloha orig. zápisu).  

684/26/2013

Schválení uzavření Dohody o partnerství za účelem realizace Projektu „Rekonstrukce Centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením“ mezi Městem Litoměřice a Diakonií ČCE

RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství za účelem realizace Projektu „Rekonstrukce Centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením“ mezi Městem Litoměřice a Diakonií ČCE – Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 46768041. (viz příloha orig. zápisu).

685/26/2013

Vzetí na vědomí získání Kategorie „B“ podle Kritérií místní Agendy 21 a doporučení hodnotitelů Pracovní skupiny při Radě vlády pro udržitelný rozvoj

RM bere na vědomí získání Kategorie „B“ podle Kritérií místní Agendy 21 a doporučení hodnotitelů Pracovní skupiny při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (příloha org. návrhu).

686/26/2013

Vzetí na vědomí I. hodnocení Důvodové zprávy k problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ 2013     

RM bere na vědomí první hodnocení Důvodové zprávy „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ (příloha č.1 org. návrhu).

           

687/26/2013

Schválení návrhu koncepce Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů 

RM schvaluje návrh koncepce Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů dle přiloženého materiálu „Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů – návrh koncepce“ (příloha orig. zápisu).

688/26/2013

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Rozvoj aktivit Zdravého města Litoměřice“

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci veřejné zakázky „Rozvoj aktivit Zdravého města Litoměřice“ se společností Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše, IČ 60153016 (příloha orig.zápisu).

689/26/2013

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „GTT Litoměřice - vodovodní a kanalizační přípojka pro budovu GTT v bývalých kasárnách J. z Poděbrad“ 

a)         RM schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „GTT Litoměřice - vodovodní a kanalizační přípojka pro budovu GTT v bývalých kasárnách J. z Poděbrad“: S-BAU BOHEMIA s.r.o., sídlem Litoměřice, Krajská 66/7, 41201, IČ 25484478

b)         RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  (smlouva přílohou orig. zápisu) s firmou: S-BAU BOHEMIA s.r.o., sídlem Litoměřice, Krajská 66/7, 41201, IČ 25484478.

690/26/2013

Schválení uzavření smlouvy na tlumočnické služby v rámci projektu „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe“

RM schvalujeuzavření smlouvy na tlumočnické služby v rámci projektu „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe“ s Ing. Václavem Reifem, se sídlem Lidická 150/2, 41201, Litoměřice, IČO:46029044.(smlouva přílohou orig. zápisu).

691/26/2013

Schválení složení hodnotící komise a tří uchazečů k přímému oslovení v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:„Ruční čištění komunikací, chodníků, kruhových květináčů, záhonů, včetně přilehlých ploch a zimní údržba komunikací v Litoměřicích “ a schválení textu smlouvy o dílo včetně přílohy č.1.

RM schvaluje složení hodnotící komise a tří uchazeče k přímému oslovení v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Ruční čištění komunikací, chodníků, kruhových květináčů, záhonů, včetně přilehlých ploch a zimní údržba komunikací v Litoměřicích “ a schvaluje text smlouvy o dílo včetně přílohy č.1.

692/26/2013

Schválení dodatku č.1 ke sml. o dílo na stav. akci Litoměřice – Sběrná stoka, ulice Bojská          

RM schvaluje uzavřené dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební akci: Litoměřice – sběrná stoka, ulice Bojská, který upravuje termín dokončení na 27.prosinec 2013 a navýšení ceny za dílo ve výši 294.265,- Kč bez DPH.

693/26/2013

Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu Výstaviště Zahrada Čech ze dne 31.10. 2012 a licenční smlouvě k ochranným známkám „Zahrada Čech“.

RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu  Výstaviště Zahrada Čech ze dne 31.10.2012 a licenční smlouvě k ochranným známkám „Zahrada Čech“ mezi Městem Litoměřice a společností  Zahrada Čech s r.o. Litoměřice. 

694/26/2013

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.007,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.206,-Kč), pro paní Z.Š., bytem Litoměřice.

695/26/2013

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 21/13 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 21/13 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, který užívá paní P.L., bytem Ústí nad Labem.

696/26/2013

Schválení Vnitřního platového předpisu, Organizačního a Pracovního řádu  – PO ZUŠ  Litoměřice

RM schvaluje znění Organizačního řádu, Pracovního řádu a Vnitřního platového předpisu PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova, 621/46, 412 01 Litoměřice, IČ 46773410 s platností od 1.1.2014 (viz příloha orig. zápisu).

697/26/2013

Žádost Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER o.s o poskytnutí finančního příspěvku na akci “Zimní výprava za netopýry“

RM schvaluje Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER o.s. Horská 175, 542 26 Horní Maršov, IČ: 60153016 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na akci „Zimní výprava za netopýry“, která se uskuteční v prosinci 2013.

698/26/2013

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a jejich vyhlášení pro rok 2014

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení“ pro rok 2014 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

699/26/2013

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí a jejich vyhlášení pro rok 2014

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží“ – volný čas dětí pro rok 2014 se zapracováním připomínky Ing. Znojemského a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu)

700/26/2013

Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a jejich vyhlášení pro rok 2014

RM schvaluje grantová pravidla pro „Program podpory v oblasti kultury“ pro rok 2014 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (viz příloha orig. zápisu).

701/26/2013

Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce – PO MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích se sídlem Zahradnická 215/28, 41201  Litoměřice IČ: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

702/26/2013

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

703/26/2013

Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2013

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

704/26/2013

Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 1. 2014.

705/26/2013

Schválení Směrnice rady města č. 1/2013 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PO zřízenými Městem Litoměřice         

RM schvaluje Směrnici rady města č. 1/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice s účinností od 1. 1. 2014.

706/26/2013

Změna doby platnosti nájemní smlouvy a sazby nájemného pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Palachova 710/18         

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 21.7.1999 na pronájem nebytového prostoru o výměře 159 m2 na adrese Palachova 710/18 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem Centrem sociální pomoci Litoměřice, p.o., Dlouhá 75, Lovosice, zast. ředitelem Ing. Jindřichem Vinklerem, kterým se mění doba platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok a sazba nájemného se pro toto období stanovuje na 210,- Kč/m2/rok.

707/26/2013

Pronájem části pozemku parc.č. 4005/1, ostatní plocha, sport. a rekreační plocha o výměře cca 300m2

a) RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4005/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 300m2 v k.ú. Litoměřice Fotbalovému  klubu Litoměřice, U Stadionu 1980/2, Litoměřice k účelu užívání a obnově sportovní plochy na dobu určitou 31.12.2025.

b) RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy uzavřenou s Fotbalovým klubem Litoměřice U Stadionu 1980/2, dne 22.2.2008 a dodatku č.1 ze dne 26.9.2013 dobu určitou do 31.12.2023, spočívající v upřesnění pronajatých nemovitostí a jejich výměry. Pronájem na základě dohody s FK Litoměřice bude sjednán pro účel užívání a obnovy sportoviště k části pozemku parc.č. 4005/4 o výměře cca  5165m2, části parc. č. 4005/5 o výměře cca 278m2 a nově k části parc.č. 4005/1 o výměře cca 300m2 vše ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Litoměřice na dobu určitou do 31.12.2025. Roční nájemné bude činit 1,-Kč/rok.

708/26/2013

Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 3839/1, 3840/1, 3840/2,  3840/3, 3841, 4118/1, 4118/8, 4118/9, 4118/11, 4118/12, 4118/13, 4118/19, 4129, 4131, 4132, 4190, 4192, 4193, 4194/4, 4133 v k.ú. Litoměřice s podáním žádosti grantového řízení - projekt Zlepšení veřejného prostranství lesoparku Mostná hora.

RM souhlasí jako vlastník pozemků parc.č. 3839/1, 3840/1, 3840/2, 3840/3, 3841, 4118/1, 4118/8, 4118/9, 4118/11, 4118/12,  4118/13, 4118/19, 4129, 4131, 4132 , 4190, 4192, 4193, 4194/4, 4133 v k.ú. Litoměřice s podáním žádosti o grant Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice do vyhlášeného výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2014 („Zlepšení veřejného prostranství lesoparku Mostná hora). Podmínkou vlastní realizace v případě získání grantu je uzavření smlouvy o výpůjčce na dotčené pozemky z důvodu umístění mobiliáře a herních prvků, ve které budou upřesněny podmínky užívání.

709/26/2013

Pronájem části poz. parc.č. 681/1 o výměře 426m2 v k.ú. Litoměřice (rozšíření zahrady)

a)         RM schvaluje ukončení nájemní smlouvu č. 9170000198 ze dne 10.6.2005 k části pozemku parc.č. 681/1 o výměře 426 m2 v k.ú. Litoměřice panu L.K. bytem Litoměřice dohodou ke dni 17.12.2013.

b)         RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 681/1 o výměře 426 m2 v k.ú. Litoměřice panu K.H., bytem Litoměřice a paní R.Š., bytem Roudnice nad Labem k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 2,-Kč/m2/rok.

710/26/2013

Schválení  smlouvy o spolupráci v oblasti dopravy, skladování a úpravy vybraných složek komunálního odpadu a zajištění místa zpětného odběru elektrozařízení s firmou KOVOŠROT GROUP CZ a.s.    

RM schvaluje smlouvuo spolupráci v oblasti dopravy, skladování a úpravy vybraných složek komunálního odpadu a zajištění místa zpětného odběru elektrozařízení s firmou KOVOŠROT GROUP CZ a.s. (viz příloha orig. zápisu).

711/26/2013

Informace z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím za rok 2012

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím za rok 2012 v celkové výši 7.754.033,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

712/26/2013

Schválení uzavření a znění Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (v režimu mimořádné situace - MHD) se společností BusLine a.s. s termínem plnění od 01.01.2014, nejdéle však na dobu 2 let.

RM schvaluje v režimu mimořádné situace uzavření a znění Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) se společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010, s termínem plnění od 01.01.2014, nejdéle však na dobu 2 let a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

713/26/2013

TSM - Plán nákladů a výnosů, odpisový plán, fondy a investice

RM revokuje své usnesení č. 669/25/2013 ze dne 3.12.2013 a zároveň:

1) bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2013

2) schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2013

3) schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2013

4) schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2013

714/26/2013

TSM - Upuštění od vymáhání pohledávek

RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek pro TSM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

715/26/2013

Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – Litoměřická letní filharmonie 2014

RM schvalujepodání žádosti o dotaci do Fondu česko-německé budoucnosti na rok 2014 za účelem uspořádání Litoměřické letní filharmonie v červnu 2014.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

                       


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu