Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení RM 6.12.2005

Výpis

USNESENÍ

z 26. jednání RM Litoměřic konaného

dne 6.12. od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:            9 členů

Rada města Litoměřic po projednání

I.             schvaluje:

1.         změnu ( zvýšení ) registračních poplatků pro dětské uživatele Knihovny KHM v Litoměřicích na 50,-Kč/rok od 1.ledna 2006.

2.         jízdní řády všech linek MHD v Litoměřicích a poměr financovaných nákladů linky A INTERSPAR : město = 60 : 40 (viz.příloha orig.zápisu).

3.         uzavření dodatku smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou SANAP, s.r.o. na akci  „Oprava parkánů Josefa Rizala, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

4.         zábor veř. prostranství – ul. Dlouhá před čp. 31 v Litoměřicích pro firmu G. Horejsek a spol., s r.o. za účelem vystavení předváděcího vozu v termínu od 9.12.05 do 24.12.05.

5.         kupní smlouvu o převodu nemovitosti - pozemku par.č. 4010/2 o výměře 27m2 v k.ú Litoměřice do vlastnictví manželů Peškových (viz. příloha orig.zápisu).

6.         kupní smlouvu o převodu nemovitosti – pozemku par.č. 4009/2 o výměře 197m2 v k.ú Litoměřice do vlastnictví manželů Rohlenových (viz. příloha orig.zápisu).

7.         kupní smlouvu o převodu nemovitostí pozemku par.č. 4116/18 (a) o výměře 90m2 a pozemku p.č. 4116/11(b) o výměře 34m2 v k.ú Litoměřice do vlastnictví manželů Satrapových (viz. příloha orig.zápisu).

8.            směnnou smlouvu o směně nemovitostí – pozemku par.č. 1345/152 o výměře 1 722m2 v k.ú. Pokratice ve vlastnictví Města Litoměřice za pozemky p.č. 2470/1 o výměře 1 933m2 a p.č. 2470/7 o výměře 17m2 v k.ú Litoměřice ve vlastnictví Olgy Studničkové (viz. příloha orig.zápisu).

9.         uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí  Píšťany a  Dolánky s  Městem Litoměřice (viz. příloha orig.zápisu).

10.       uzavření dohody o konání svatebních obřadů na jiném vhodném místě v prostorách státního zámku Ploskovice (viz. příloha orig.zápisu).

11.       termíny svatebních obřadů v roce 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

12.       darovací smlouvy mezi příspěvkovými organizacemi TSM Litoměřice a DDM Rozmarýn a Městem Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

13.       změnu v organizační struktuře MěÚ k 1.1.2006 takto: 2 systemizovaná místa poštovních doručovatelek z MP převádí na odbor správní.

14.       dodatek č. 2  k nájemní smlouvě č. 9470000025 uzavřené  dne  4.12.2003 s  Českým zahrádkářským  svazem ZO  Litoměřice, zast.  předsedou ing. Jaroslavem Holubem, Litoměřice z důvodu změny výměry pozemků dle v přílohy  č. 1 za roční nájemné ve výši 31.182,-Kč (viz. příloha orig. zápisu)

15.            ukončení NS 67N96/38 na pozemky 2468/1,2468/2 v k.ú. Litoměřice a NS 15N 96/38 na pozemek 311 v k.ú. Litoměřice  s Pozemkovým  fondem , ČR, Husinecká 1024/11a , Praha 3, ÚP  Velká Dominikánská 11, Litoměřice (viz.příloha orig. zápisu).

16.       uzavření nové NS č. 250N 05/38 na pozemky p.č.  2468/1 o výměře 178 m, p.č. 311 o výměře 1160 m2 v k.ú. Litoměřice s Pozemkovým  fondem , ČR, Husinecká 1024/11a , Praha 3, ÚP, Velká Dominikánská 11, Litoměřice s ročním nájemným 4.014,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné na r. 2006 bude ve výši 3189,- Kč a je splatné před podpisem NS (viz. příloha orig. zápisu).

17.       jmenování Komise pro převzetí vojenského majetku v Kasárnách Dukelských hrdinův Litoměřicích

do majetku Města Litoměřice ve složení: Ing. Ivan Palán, pan Jiří Landa,Ing. Jan Hrkal, MUDr. Pavel Kejř, pan František Kadeřábek, Bc. Petr Panaš a Mgr. Václav Härting a sektretář komise paní Jana Fialová.

18.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu o velikosti 1 + 1, č.b. 38, Revoluční 1831/7, Litoměřice na základě žádosti (viz.příloha orig.zápisu).

19.       prodej bytu č.8 v ul. Družstevní 37/18 o velikosti 3+1 v Litoměřicích obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu s připočtením ztráty na nájemném ve výši 237.159,-Kč, za podmínky, že koupě výše uvedeného bytu bude umožněna pouze fyzickým osobám.

20.       převzetí domu v ulici Čs.Armády 163/17, Litoměřice a stanovuje výši nájemného 350,- Kč/m2/rok pro nájemce poskytující zdravotnickou péči a pro ostatní 550,- Kč/m2/rok.

21.            provedení termoregulace, která bude uhrazena z hospodářského výsledku OS-BH roku 2006.

22.       Domácí  a Ubytovací řád v Ubytovně Želetice s platností  od 1.1. 2006 (viz.příloha orig.zápisu).   

23.       výměnu bytu č.bytu 1, obecní,kat. I., velikosti  1+1, Kamýcká 1028/6, Litoměřice  za byt č.2, obecní, kategorie I., velikosti 2+1,Turgeněvova 618/18, Litoměřice.

24.            poskytnutí příspěvku Pěveckému sboru Litoměřických učitelů ve výši 8.000,- z rezervy města na akci pořádání Rybovy mše vánoční v Katedrále sv.Štěpána (po schválení konání akce Litoměřickým biskupstvím).

25.       příkazní smlouvu s Mgr. Václavem Chládkem o zajištění výuky plavání pro žáky ZŠ (viz. příloha orig. zápisu)

26.       smlouvy o dílo na zpracování LHO a LHP se společností EKOLES-PROJEKT s.r.o.(viz. příloha orig. zápisu).

 
27.       program ZM, které se koná dne 15.12.2005.
 
Program ZM 15/12.2005
I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Ostatní záležitosti:

1.             Schválení smlouvy o dotaci na provoz koupaliště s TJ Slavoj Litoměřice

2.             Schválení zrušovací vyhlášky, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku

3.             Změny ZL PO MěN Litoměřice

4.             Zápis KV při ZM z kontroly OSBH a TSM Litoměřice

5.             Projednání stavu rozpracovaných změn č. 3 územního plánu obcí Litoměřice -  Mlékojedy a návrh na rozhodnutí o zrušení dalšího pořizování těchto změn

6.            Schválení Projektu regenerace panelového sídliště Družba, Litoměřice

7.             Schválení rozpočtu Města Litoměřice na r. 2006

8.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.12.05

9.            Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

10. Projednávání a schválení názvu veřejného prostranství areálu bývalého pivovaru

11.            Žádost o prominutí dlužného penále pan Luboš Huja

12. Revokace usnesení ZM č. I/3 " ze dne 27.10.2005 - odpis dlužných a nevymahatelných částek OSBH

13.            Zrušení záměru prodeje MŠ Alšova ulice.

Majetkové záležitosti:

Záměry:

14.            Prodej pozemku p.č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice

15. Nákup pozemků pod panel.domy v ul. Stavbařů 2002, 2003 a U Katovny 2005 v k.ú. Litoměřice

16.            Prodej části pozemku p.č. 657/42 v k.ú. Pokratice

17.            Prodej nemovitosti p.č. 1755/8 a 1755/4 v k.ú. Litoměřice

18.            Změna Dohody o spolupráci ze dne 29.10.2005 – dodatek č. 2

19.            Nákup součástí křižovatky  stavby a zařízení okružní křižovatky Na Kocandě

            20.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 1265/62 a p.č. 1265/32 v k.ú. Pokratice

21.            Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/82 v k.ú. Pokratice

22.            Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1265/80 v k.ú. Pokratice

23.            Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1345/ 34 v k.ú. Pokratice

24.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/ 4 v k.ú. Pokratice

25.            Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1345/ 22 v k.ú. Pokratice

26.            Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1345/ 6 v k.ú. Pokratice

27.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 1345/ 146 v k.ú. Pokratice

28.            Prodej části pozemku p.č. 3718/118 a část p.č. 3718/109 v k.ú. Litoměřice

29.            Prodej nových vodovodních řadů na Miřejovické stráni Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice

Prodeje :

30.             Schválení smlouvy o bezúplatném převodu Topolčianská.

31.            Směna pozemků p.č. 657/75 a 657/74 za poz. p.č. 374/4 a 374/3 v k.ú. Pokratice

32.            Prodej části pozemku p.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice (smlouva o budoucí KS)

33. Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 5222/1 v k.ú Litoměřice z důvodu uložení přípojky NN a VN pro nemovitost č.p 1132 (psinec) na p.č. 5271 v k.ú. Litoměřice

34.            Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2897/2 v k.ú

35. Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 4006/2 v k.ú Litoměřice z důvodu uložení  vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 2201 (Kaufland) na p.č. 4005/35 v k.ú. Litoměřice

36.            Prodej pozemku p.č. 4490/4 v k.ú. Litoměřice (osada 33)

37.            Prodej pozemku p.č. 4490/7 v k.ú. Litoměřice (osada 33)

38.            Prodej pozemku p.č. 4490/19 v k.ú. Litoměřice (osada 33)

39.            Prodej pozemku p.č. 4490/21 v k.ú. Litoměřice (osada 33)

40.            Revokace usnesení I/12 ze dne 29.11.2001 - prodej pozemku v k.ú. Pokratice

V.             Informace

VI.             Interpelace

VII.            Diskuze

VIII.             Závěr

II.             neschvaluje:

1.         dohodu o prominutí pohledávky uzavřenou mezi Městem Litoměřice a MUDr. Jiřinou Zímovou.

III.             ustanovuje:

1.            místostarostu Mgr.Petra Hermanna politikem zodpovědným za projekt Zdravé město a MA 21.

IV.             doporučuje:

1.         ZM zrušení usnesení , kterým byl schválen záměr prodeje budovy bývalé MŠ v ul. Alšova.

V.         bere na vědomí:

 
1.            informaci o stavu změn č. 3 územního plánu obcí Litoměřice – Mlékojedy (viz.příloha orig.zápisu).

 

2.         přidělení finančních prostředků v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice v roce 2005 (viz příloha orig. zápisu).

VI.        vydává:

1.         pravidla pro přijímání stížností dle předloženého návrhu se zapracováním připomínek ing.Hrkala (viz. příloha orig. zápisu).

         Jiří Landa                                                                                  Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                       starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu