Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 14.12.2017

USNESENÍ
VÝPIS
z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 14.12.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města


Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 26. jednání projednala pod usnesením č.:

696/26/2017
Dodatek č. 5 k dohodě uzavřené dne 4.5.2005 o spolupráci při zabezpečení sociálních pohřbů
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k dohodě sepsané dne 4.5.2005 o spolupráci při zabezpečení sociálních pohřbů s panem Romanem Gerstendörferem, Chudoslavice č.p. 32, IČO: 16405617 (viz příloha orig. zápisu).

 

697/26/2017
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k projednávání přestupků s obcí Malíč
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 veřejnoprávní smlouvy města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcí Malíč za částku 2.200,- Kč za jeden řešený případ, a to na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

698/26/2017
Schválení Dodatku č. 13 se společností INEX Česká republika s.r.o., který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 13 se společností INEX Česká republika s.r.o., IČO: 61328987, se sídlem Neumannova 11, Litoměřice, který upravuje měsíční fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (viz přílohy orig. zápisu).

 

699/26/2017
Poskytnutí dotace ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 na pořádání Adventního jarmarku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, na pořádání Adventního jarmarku, který se konal dne 30. 11. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

700/26/2017
Program podpory v oblasti volného času dětí a jeho vyhlášení pro rok 2018
RM schvaluje pravidla pro Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

701/26/2017
Žádost o poskytnutí dotace
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč MgA. Lence Kahudě Klokočkové, bytem Jezuitská 4/12 a, 412 01 Litoměřice, IČO: 03703681 na uskutečnění projektu: „(NE)TRADIČNÍK ČESKÉ VÁNOČNÍ OBYČEJE TROCHU JINAK“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

702/26/2017
Ukončení veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 101/2017 písemnou dohodou – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci
RM schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 101/2017 písemnou dohodou mezi Městem Litoměřice a Klubem přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s., sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26548801 (viz příloha orig. zápisu).

 

703/26/2017
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ pro rok 2018
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ pro rok 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

704/26/2017
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2018
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

705/26/2017
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd základních škol ve výši 1.300 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

706/26/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru–ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20.320,- Kč pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od OKO 69, s.r.o., se sídlem Březinova cesta 192/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25032909, na podporu Dlouhodobého programu prevence pro žáky v rámci ŠVP a MPP.

 

707/26/2017
Odvod z fondu investic PO CCR Litoměřice, navýšení příspěvku na provoz MKZ v Litoměřicích – oprava objektu Hrad Litoměřice
RM ukládá příspěvkové organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8 a, 41201 Litoměřice, IČO: 72019018 v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 250.000 Kč do rozpočtu města a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

708/26/2017
Změna plánu oprav a pořízení majetku a změna čerpání investičního fondu v roce 2017 - PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2017, změnu odpisového plánu a změnu čerpání fondů na rok 2017 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)

 

709/26/2017
Odvolání ředitelky PO CCR Litoměřice
RM odvolává z funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice, IČO: 72019018 Ing. Annu Matulovou s účinností ke dni 31.12.2017 z důvodu ukončení činnosti organizace.

 

710/26/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Náhradní zdroj pro MKZ“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka náhradního zdroje pro MKZ“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem PRONIX s.r.o., U Kněžské louky 28 č.p. 2145, 13000 Praha 3, IČO 48027944 (viz příloha orig. zápisu).

 

711/26/2017
Schválení ceníku služeb spojených s užitím prostor MKZ v Litoměřicích pro rok 2018 – dobročinné a neziskové organizace
RM schvaluje příspěvkové organizaci, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028,412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 pronájem objektů Kulturně kongresového centra, Divadla K.H.Máchy, Kina Máj pro subjekty poskytující zdravotní, sociální a vzdělávací služby v roce 2018 na základě schváleného ceníku (viz příloha orig. zápisu). Takto zvýhodněný pronájem je možné využít maximálně 2krát za rok.

 

712/26/2017
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2017
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

713/26/2017
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

714/26/2017
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).

 

715/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. návrhu).

 

716/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. návrhu).

 

717/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. návrhu).

 

718/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. návrhu).

 

719/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IĆO: 46773363 (viz příloha orig. návrhu).

 

720/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. návrhu).

 

721/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. návrhu).

 

722/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 (viz příloha orig. návrhu).

 

723/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. návrhu).

 

724/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice 412 01, IČO: 46768793 (viz příloha orig. návrhu).

 

725/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. návrhu).

 

726/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 41201 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. návrhu).

 

727/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. návrhu).

 

728/26/2017
Rozpočet na rok 2018 – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO v Litoměřicích
RM schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu)

 

729/26/2017
PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
a) Schválení Vnitřního platového předpisu Centra SRDÍČKO s účinností od 1. 1. 2018
b) Přerušení provozu v době od 2. 7. do 20. 7. 2018 služeb Centra SRDÍČKO - péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a ambulantní dětský stacionář
c) Centrum SRDÍČKO v rámci služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let učiní potřebné kroky za účelem podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině na MPSV ČR

RM schvaluje:
a) Vnitřní platový předpis příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 7085416, s účinností od 1. 1. 2018.
b) přerušení provozu služeb Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 7085416 - ambulantní dětský stacionář a péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v termínu od 2. 7. do 20. 8. 2017.

RM bere na vědomí:
c) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 7085416, v rámci služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let učiní potřebné kroky za účelem podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině na MPSV ČR.

 

730/26/2017
Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích“
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 719/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 3000 Kč. RM zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

731/26/2017
Schválení dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018“
RM schvaluje dotační program s názvem „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018“ a ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1. 1. 2018; současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

732/26/2017
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství – Aleš Bouda
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro pana Aleše Boudu, IČO: 66440661, sídlo Mírové náměstí 168/37, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před provozovnou Gurmánie po celý rok s podmínkou bez dalších úprav (např. zastřešení).

 

733/26/2017
Schválení uzavření Dohody o partnerství k projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. Etapa“
RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ mezi Městem Litoměřice a Místní akční skupinou České středohoří, Ploskovice 50, Ploskovice 411 42, IČO: 60193425 (viz příloha orig. zápisu).

 

734/26/2017
Rozpočtové opatření odboru územního rozvoje
RM schvaluje návrh úpravy rozpočtu – přesun financí v rámci odboru územního rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

735/26/2017
PO TSM Litoměřice
1/ Plán nákladů a výnosů na rok 2017
2/ Odpisový plán roku 2017
3/ Plán stavu a čerpání fondu 2017
4/ Plán investic na rok 2017
1/ RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkové organizace TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 000 80 128
2/ RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 000 80 128
3/ RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů na rok 2017 příspěvkové organizace TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 000 80 128.
4/ RM schvaluje plán investic na rok 2017 příspěvkové organizace TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 000 80 128.
(viz přílohy orig. zápisu)

 

736/26/2017
Rozpočet na rok 2018 - PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 000 80 128 (viz příloha orig. zápisu)

 

737/26/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020–Nemocnice Litoměřice, a.s.
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, činí následující rozhodnutí a:
- bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu roku 2017 (viz příloha orig. zápisu)
- schvaluje rozpočet na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu)
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020 (viz příloha orig. zápisu)

 

738/26/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020–1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí a:
- bere na vědomí schválený rozpočet na rok 2017 a očekávanou skutečnost plnění rozpočtu roku 2017 (viz příloha orig. zápisu)
- schvaluje rozpočet na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu)
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020 (viz příloha orig. zápisu)

 

739/26/2017
Uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č.50/98 se společností FCC BEC, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č.50/98 uzavřené dne 18.12.1997 mezi Městem Litoměřice a společností FCC BEC, s.r.o. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a společnost FCC BEC s.r.o., se sídlem: Prosmycká 2/čp.88, Lovosice, IČO:61054259 (viz příloha orig. zápisu).

 

740/26/2017
Schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,- Kč na solární ohřev teplé užitkové vody s paní V.T., bytem Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

741/26/2017
Schválení neuplatnění smluvní pokuty za zpracování lesních hospodářských osnov pro firmu Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
RM schvaluje neuplatnění nároku na smluvní pokutu ze smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov uzavřené se společností Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., Šarochova 1328, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav IČO: 25065602.

 

742/26/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2019 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2017 s názvem “Nákup 3 ks podzemních kontejnerů“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2017 s názvem „Nákup 3 ks podzemních kontejnerů + 4 ks podzemních košů“ zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46708766.

 

743/26/2017
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice
RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 (viz přílohy orig. zápisu).

 

744/26/2017
Schválení dvou rámcových smluv s firmou SVOBA s.r.o. Litoměřice
RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2018 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2018 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz orig. příloha zápisu).

 

745/26/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2736/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2736/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce


746/26/2017
Záměr pronájmu části dvora - pozemku parc.č 1009/3 v k.ú. Litoměřice k odstavení 3 OA
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části dvora - pozemku parc.č 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 40m2 k odstavení 3 osobních automobilů, ve vlastnictví nájemců č.p. 53 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

 

747/26/2017
Pronájem pozemku parc.č. 2772 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stavby garáže
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2772, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce panu J.H., bytem Litoměřice k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180 Kč/rok.

 

748/26/2017
Otevření části ulice Kapucínská – předčasné ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 9470000081 ze dne 23.3.2015 část pozemku parc.č. 290 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje předčasné ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 9470000081 ze dne 23.3.2015, týkající se vypůjčení části pozemku parc.č. 290 v k.ú. Litoměřice, uzavřené s Ústeckým krajem, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

 

749/26/2017
Uzavření smlouvy o poskytování služeb a uzavření dohody o vyúčtování poskytnutých služeb za rok 2017 v budovách v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 25031180, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Novákem, na odběr elektrické energie v budovách stojících na pozemcích parc. č. 5270/4 a parc. č. 5251/40 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem. (návrh smlouvy o poskytování služeb přílohou originálního zápisu).
a
RM schvaluje uzavření dohody se společností CARGONET s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 25031180, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Novákem, na základě, které budou přeúčtovány náklady na odběr elektrické energie za rok 2017 v budovách stojících na pozemcích parc. č. 5270/4 a parc. č. 5251/40 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem.

 

750/26/2017
Revokace usnesení RM č. 620/22/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 840 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 620/22/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 840 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Zdeňkem Oravcem, IČO: 13347799, se sídlem Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

751/26/2017
Revokace usnesení RM č. 625/22/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 210 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 625/22/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 210 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Ladislavem Oupicem, IČO: 87456257, se sídlem Palackého 1159/6, 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

752/26/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích – p. JERYCH
RM schvaluje panu Bořivoji Jerychovi, IČO: 10435913, se sídlem Dalimilova 1725/17, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

753/26/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Autoservis Mika s.r.o., se sídlem U mateřské školy 436/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 47121947, zastoupené jednatelem Milanem Mikou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

754/26/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu J.N., bytem Praha 4, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

755/26/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 140 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Luboši Štorkánovi, IČO: 44221274, se sídlem Skalická 53, 411 41 Žitenice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

756/26/2017
Uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích se společností INTCORP s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 18.12.2014 o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246, zastoupenou jednatelkou Martinou Koubovou. Dodatkem č. 3 nájemní smlouvy se upravuje doba nájmu a výpovědní důvody pro případ ukončení nájmu z důvodu rekonstrukce budovy (dodatek č. 3 přílohou originálního zápisu).

 

757/26/2017
Uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích se společností Labská obchodní společnost, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 22.12.2014 o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností Labská obchodní společnost, s.r.o., se sídlem Novosedlické náměstí 1390/1, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 48289051, zastoupenou jednatelkou Blankou Dlouhou. Dodatkem č. 3 nájemní smlouvy se upravuje doba nájmu a výpovědní důvody pro případ ukončení nájmu z důvodu rekonstrukce budovy (dodatek č. 3 přílohou originálního zápisu).

 

758/26/2017
Výpůjčka dělící zdi mezi čp. 710 (PPP) a čp. 730 za účelem umístění nabíjecí stanice elektromobilu pro EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje:
a) uzavření smlouvy o výpůjčce dělící zdi mezi čp. 710 a čp. 730, obě v k.ú. Litoměřice, za účelem umístění nabíjecí stanice elektromobilu pro EKONOM, o.p.s., ul. Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice IČO: 25 400 681.
b) uzavření dohody o vyúčtování spotřebované elektřiny za rok 2017 na nabíjecí stanici elektromobilu pro EKONOM, o.p.s., ul. Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice IČO: 25 400 681.

 

759/26/2017
Výpůjčka prostor (skladové místnosti o velikosti cca 18 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování činnosti spolku – Spolek litoměřických cyklistů
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor (skladové prostory o velikosti cca 18 m2) v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování spolkové činnosti pro Spolek litoměřických cyklistů, Jiřího z Poděbrad 188/7, Litoměřice IČO: 035 06 223.

 

760/26/2017
Dodatek č. 1 k „DOHODĚ O POSKYTNUTÍ PROSTOR“ (poskytnutí kancelářské místnosti pod uzamčením, vč. sociálního zařízení v suterénu budovy č.p. 76 v ulici Na Valech v Litoměřicích stojící na pozemku parc. č. 74 v k.ú. Litoměřice), za účelem zřízení kanceláře pro stavbyvedoucího společnosti EUROVIA CS, a. s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 „DOHODY O POSKYTNUTÍ PROSTOR“ (poskytnutí kancelářské místnosti pod uzamčením, vč. sociálního zařízení v suterénu budovy č.p. 76 v ulici Na Valech v Litoměřicích stojící na pozemku parc. č. 74 v k.ú. Litoměřice) pro zhotovitele stavby společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 113 19 Praha 1, IČO: 45274924.

 

761/26/2017
Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o střežení Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol. s r.o. (navýšení hodinové sazby za střežení objektů z důvodu zvýšení minimální mzdy)
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, IČO: 00203459, s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 135,- Kč (vč. DPH) na 140,- Kč (vč. DPH) s platností od 01.01.2018.

 

762/26/2017
Schválení Pravidel participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2018
RM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

763/26/2017
Zpráva k plnění TOP problémům vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2017
RM bere na vědomí Zprávu k plnění TOP problémů z Fóra ZM 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

764/26/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u PO CCR Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace se sídlem Mírové náměstí 16/8a 412 01 Litoměřice, IČO: 720 190 18 ve vazbě na ukončení činnosti organizace k 31.12.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

765/26/2017
Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018 pro Útvar kontroly a interního auditu. (viz příloha orig. zápisu).

 

766/26/2017
Schválení aktualizované směrnice o vymáhání pohledávek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 14/2017 – Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení (viz přílohy orig. zápisu).

 

767/26/2017
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury a činností odborů ÚSPUaR, KST, OÚRM, OŽÚ, SPR, ODaSH, OSVaZ
a) RM schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „manažer mezinárodních projektů“ v rozsahu 1,0 FTE“, a to ke dni 01. 01. 2018,

b) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru Kancelář starosty a tajemníka, spočívající v převedení dvou tabulkových míst a) „referent vymáhání pohledávek“ a b) „referent právního úseku“ v rozsahu 2,0 FTE, a to ke dni 01.01.2018,

c) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru územního rozvoje, Úřadu územního plánování, spočívající v zařazení jednoho tabulkového místa z Odboru Kancelář starosty a tajemníka v rozsahu 1,0 FTE, a to ke dni 01.01.2018,

d) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru obecní živnostenský úřad, spočívající v zařazení jednoho tabulkového místa z Odboru Kancelář starosty a tajemníka v rozsahu 1,0 FTE vč. nového organizačního členění, a to ke dni 01.01.2018,

e) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru správního, spočívající v převedení jednoho tabulkového místa poštovní doručovatelka“ z oddělení vnitřní správy do oddělení informatiky v rozsahu 1,0 FTE, a to ke dni 01.01.2018,

f) RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru dopravy a silničního hospodářství, spočívající ve vytvoření dvou tabulkových míst „silniční technik“ a „pomocný referent pro evidenci vozidel, evidenci řidičů, administrativa odboru“ v rozsahu 2,0 FTE“, a to ke dni 01. 01. 2018,

g) RM schvaluje Rozdělení funkční příslušnosti k projednávání přestupků na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příloha č. 5 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice a zároveň schvaluje změnu činnosti příslušných odborů, příloha č. 3 (viz příloha orig. zápisu),

h) RM schvaluje změnu činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (viz příloha orig. zápisu),

i) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 13/2017, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

768/26/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky byt č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích, o výměře 95,9 m² (3+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích, o výměře 95,9 m² (3+1) Bc. J.E., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/ m2/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

769/26/2017
Revokace usnesení RM č. 491/18/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 491/18/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku o výměře 3650 m², parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Vladislavem Slabochem, IČO:72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.02.2018. Smluvní nájemné činí 217.000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

770/26/2017
Prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, po dobu realizace stavebních úprav prostoru. Smluvní nájemné a zálohy na služby budou nájemcem hrazeny po ukončení stavebních úprav od 01.02.2018.

 

771/26/2017
Částečná revokace usnesení RM č. 363/14/2017 ze dne 15.06.2017 o Uzavření smlouvy o společné investici se společností CSPE s.r.o. na rekonstrukci bytu č. 1 o výměře 129,32 m2 (3+1) na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje částečnou revokaci usnesení RM č. 363/14/2017 ze dne 15.06.2017 s tím, že její první část (uzavření „smlouvy o společné investici“) se nemění a v druhé části se nově schvaluje prominutí úhrady nájemného společnosti CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice IČO: 25414470 do doby ukončení realizace rekonstrukce bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, nejpozději však do 30.06.2018.

 

772/26/2017
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec.


773/26/2017
Rezignace a volba člena Komise sportu při Radě města Litoměřice
RM bere na vědomí rezignaci Petra Dvořáka na post člena Komise sportu při Radě města Litoměřice a jmenuje nového člena Komise sportu při Radě města Litoměřice Ondřeje Strnada (rezignace viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 19.12.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu