Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25 zasedání rady - u 03.12.2002

 

U S N E S E N Í

z 25. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 3. prosince  2002

od 13,30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů Rady města /13,35 hod./

RM projednala a

I.               schvaluje:

1.              pronájem nebytových prostor  v suterénu objektu domu ulice Dlouhá 194/47, Litoměřice

pro pana Jiřího Vojíka, bytem rovněž  ulice Dlouhá 194/47, Litoměřice. Cena pronájmu je stanovena

na 16,86 Kč/m2/měsíc a uvedený prostor bude nedílnou součástí nájemní smlouvy na byt

2.              výpůjčku obytného kontejneru na dobu určitou od  29.11.2002  do 30.6.2003 pro paní Vlastu Janečkovou, Želetická 1232/14, Litoměřice. Doba výpůjčky může být prodloužena dle potřeby vypůjčitele.

/Smlouva viz příloha orig. zápisu./

3.              dohodu o výměně bytů uzavřenou na základě § 715 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

v platném znění a to mezi nájemci:

manželé Zahálkovi, Mrázova 21/986, Litoměřice – byt 2+1 -52.28 m2   - 3 osoby            

Monika Bažíková, Smetanova 1813/5, Litoměřice – byt 2+0 – 49,60 m2 – 3 osoby

s tím že:

Roman a Milena Zahálkovi se nastěhují do bytu č. 7, Smetanova 1813/5, Litoměřice

Monika Bažíková se nastěhuje do bytu č. 9, Mrázova 986/21, Litoměřice.

4.              vyplacení mimořádné odměny pro Ing. Ivana Palána ve výši  poloviny dalšího platu ze mzdových prostředků TSM Litoměřice

5.              následný převod výnosu z pojistného plnění /srpnová povodeň/ na příspěvkovou organizaci

TSM Litoměřice formou dotace na investice či příspěvku na provoz v tom roce, kdy budou náklady vynaloženy

účelově na obnovu majetku města po povodních

6.              čerpání zůstatku dotace PO TSM Litoměřice na nákup 8 -10 ks velkoobjemových kontejnerů, dvou

křovinořezů a vysavače listí /viz příloha orig. zápisu/

       7.              vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizovaná Městem Litoměřice /viz příloha

     orig. zápisu/

8.              výjimku pro Jindřicha Šimrala, nar. 8.4.1985, studenta OA EKONOM a střední odborné školy,

o.p.s. Litoměřice s tím, že bude Město Litoměřice hradit režijní náklady na diabetickou stravu za něho

       9.              přiložený text:

P o v ě ř e n í

      Město Litoměřice pověřuje na základě usnesení Rady města ze dne 3.12.2002 příspěvkovou organizaci

       Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, jejíž je zřizovatelem, vybíráním příspěvku na částečnou úhradu

       neinvestičních nákladů mateřské školy podle zákona 190/1993 Sb., o státní správě  a samosprávě ve školství,

       který je upraven vyhláškou Města Litoměřice č. 6/93, čl. 3,  s účinností od 1.1.2003.

       Příspěvková organizace tyto finanční prostředky využije 30% na vylepšení péče o děti ( školy v přírodě,

       zájezdy apod.), na vybavenost mateřských škol, na doplatek mzdových prostředků pro pracovníky, kteří jsou

       přijímáni prostřednictvím Úřadu práce (asistenti, VPP), ev. na civilní službu. Zbývající finanční prostředky

       budou využity na opravu školních budov ve spolupráci se stavebním technikem odboru ŠKaS.

       10.                        změnu názvu Okresní knihovny K. H. Máchy Litoměřice na Knihovnu Karla Hynka Máchy

       Litoměřice

    

       11.                        užití městského znaku na komerční mapě města Litoměřic, pro firmu ROLEXA, Ústí nad

       Labem, zastoupenou ing. Bohuslavem Čásou, za podmínky dodání 300 ks této mapy pro potřeby Města

       Litoměřice zdarma a uveřejnění inzerce Městského informačního centra Litoměřice na této mapě zdarma

12.                        návrh smlouvy o bezplatné výpůjčce na vozidlo AVIA  pro  PO TSM Litoměřice na dobu určitou

– do 31.1.2003

13.                        žádost Občanského sdružení Puellae cantantes , B. Němcové 2, Litoměřice o bezúplatný výlep

plakátů na adventní benefiční koncert, pořádaný ve spolupráci s DKP Bethel, na výlepových plochách MKZ

Litoměřice po dobu 1 týdne s tím, že částka (cca 800 Kč) bude uhrazena z prostředků odboru soc. věcí

14.                        smlouvu o bezúplatné výpůjčce mezi Městem Litoměřice a ČR-OkÚ Litoměřice na výpůjčku

movitých věcí nesouvisejících s výkonem státní správy

      

15.                        rozšíření systemizace nově vznikajícího odboru dopravy a silničního hospodářství z důvodů

zabezpečení úklidových prací v budově tohoto odboru v ul. Topolčianská, Litoměřice o 1 nové pracovní místo

uklízečky s platností k 1. lednu 2003

II.              neschvaluje:

1.              poskytnutí slevy za pronájem sálu Kulturního domu v Litoměřicích na maturitní ples žadateli

Střednímu odbornému učilišti, Terezínská 870, Lovosice

III.             ruší:

1.              usnesení č.j. 3/20 z 20. jednání RM ze dne 9.10.2001: schválení pronájmu pozemku p.č.811, 812, 813 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2.215 m2 za účelem zřízení nonstop hlídaného parkoviště spol. FONTES Ag. spol.s.r.o., Masarykova 71, Třebenice, zastoupené jednatelem společnosti p. Martinem Aglerem za cenu 30.000,- Kč /rok + opravu povrchu v hodnotě 30.000,- Kč

2.              usnesení 4/23  z 23. jednání RM ze dne 31.10. 2002: schválení pronájmu parkoviště p.č. 811, 923,

926, 796, 795/1 v k.ú. Litoměřice, firmě SEFA, s.r.o. Litoměřice z důvodu  nedodržení zákona č. 128/2000 Sb.

a žádaného postupu

IV.            stahuje:

1.              žádost o pronájem části pozemku p.č.3068/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100 m2 na dobu

určitou (do kolaudace stavby) za účelem probíhající výstavby a rekonstrukce veřejných záchodků - internetové

kavárny p. Tomáši Hauptmannovi, Sládkova 5, Litoměřice

V.             ukládá:

1.              odborné komisi územního rozvoje projednat se žadatelem  p. Tomášem Hauptmannem,

Sládkova 5, Litoměřice jeho záměr  / rekonstrukce veřejných záchodků - internetové kavárny / a své

stanovisko předložit RM k projednání

2.              odboru SMMaBH dohodnout podmínky změny nájemní smlouvy nebytového prostoru v ulici Kosmonautů 2022, Litoměřice (Gastronomické centrum POHODA s.r.o., Litoměřice)a připravit návrh pro pana

Ing. Karla Simona, bytem Škrétova 1960/25, Litoměřice na dodatek nájemní smlouvy na část nebytového prostoru 93 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok.

Podnájem se povoluje na dobu určitou na jeden rok s tím, že může být po uplynutí této doby prodloužen. Nájemce zajistí svým jménem změnu užívání nebytových prostor u místně příslušného Stavebního úřadu Litoměřice.

VI.            doporučuje ZM:

1.              projednat žádost občanů na realizaci opatření pro zjištění vzniku poruch – Nezvalova

1822/25, 27 a přijmout následující usnesení:

a) ZM schvaluje realizaci opatření pro zjištění vzniku poruch – kolísavá hladina spodní vody pod objektem – bytový dům Nezvalova 1822/25,27 Litoměřice dle návrhu statika ing. Jana Kuncla. Dům je určen k prodeji.

b) ZM schvaluje, aby náklady na vybudování studen s měřením výšky hladiny, byly zahrnuty do rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2003 dle skutečných nákladů. 

2.              schválení darovací smlouvy na vůz AVIA pro PO TSM Litoměřice

VII.           nařizuje:

1.              převod výnosu z pojistného plnění PO TSM Litoměřice ve prospěch zřizovatele Města Litoměřice

VIII.          bere na vědomí:

1.              čerpání dotace na investice PO TSM Litoměřice

       IX.            vypisuje:

       1.              konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice,

       Na Valech 53

           

       X.             jmenuje:

       1.              v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

       v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona  č. 564/1990 Sb., o státní správě a

       samosprávě ve školství, v platném znění, pí Jiřinu Benešovou ředitelkou příspěvkové organizace

       Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30,  s účinností od 1.1.2003

2.  do těchto komisí:

1. zdravotní a sociální komise

předseda: MUDr. Fr. Pražák

sekretář: Jitka Salusová

2. komise výchovy vzdělání a sportu:

předseda: Mgr. Václav Červín

sekretář: Anna Neužilová

PaedDr. Zdeněk Dušek

Mgr. Jana Plachá

Mgr. Ladislav Kvapil

Mgr. Lenka Měhýžová

ing, Jan Hrkal

Helena Bitrichová

                                                                          

3. komise majetková a bytová

JUDr. Pavel Krupka – pověřený řízením komise do zvolení předsedy

sekretář: ing. Jitka Jindrová

František Kadeřábek

Alois Kubišta

ing. Zdeněk Bezděka

Werner Pettrich

Josef Betlam

MUDr. Miroslav Jiránek

ing. Zdeněk Černý

Jitka Salusová (zástupce sociálního odboru) – účast při projednávání přídělu sociálních bytů

                                                                          

4. komise životního prostředí

předseda: MUDr. Josef Jílek

sekretář: ing. Pavel Gryndler

Karel Popper

Mgr. Petr Kindl

ing. Kateřina Hrušková

ing. Milan Šlegr

Walter Procházka

ing. Anna Grünerová

ing. Jaroslav Kubát

                                                                          

5. komise rozvoje města

předseda: ing. arch. Václav Protiva

sekretář sekce regenerace: Marie Dětinská

sekretář sekce územního rozvoje: ing. Jan Nejtek

                                                                          

6. komise kultury a cestovního ruchu

předseda: Mgr. Petr Hermann

sekretář: Marie Dětinská    

                                                                          

7. letopisecká komise

předseda: Jiří Landa

sekretář: Olga Ŕídelová

ing. Ivan Špatenka

PhDr. Oldřich Kotyza

                                                                          

8. komise likvidační a škodní

předseda: ing. Ivan Palán

sekretář: Jana Smejkalová

       XI.            určuje:

       1.              v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění, a nařízení vlády č. 251/1992 Sb.,

       v platném znění, plat a jeho složky ředitelce PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, s účinností

       od 1. 1. 2003 /viz příloha orig. zápisu/

XII.           trvá:

1.              na svém rozhodnutí pod bodem č. 13/23 z 23. jednání RM dne 31.10.2002 ve věci vyústění nové

západní komunikace

2.              na pokračování v přípravě zahájení a výstavbě bytových jednotek formou nástavby na nemovitosti

v Mrázově ul. Č. 986, Litoměřice

XIII.          pověřuje:

1.              mistostarostu ing. I. Palána odpovědět na písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí RM

ze dne 31.10.02 a projednání předmětné problematiky v MZ“, která byla podepsána obyvateli Štursovy, Čechovy,

Mánesovy a Družstevní ulice /viz příloha orig. zápisu/

2.              zpracováním odpovědi na „Petici“ proti zahájení a výstavbě bytových jednotek formou nástavby

na nemovitosti v majetku Města Litoměřice v ulici Mrázova 986, Litoměřice místostarostu ing. I. Palána

       3.              řízením PO Technické služby města Litoměřice p. Jana Smolíka do rozhodnutí výběrové

       komise a doby nástupu jmenovaného ředitele PO TSM Litoměřice

       XIV.          rozhodla:

       1.              o vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Technické

služby města Litoměřic, který bude jmenován do funkce po dobu volebního období ing. Ivana Palána ( místo-starosta ) s termínem výběru do 31.01.2003 a s předpokládaným nástupem k 01. 04. 2003

      

ing. Ivan Palán                                                                                  Jiří Landa

místostarosta                                                                                       místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu