Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 23.10.2007

 

USNESENÍ

výpis

z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.10.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         „Školní vzdělávací program DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 a školní vzdělávací program na školní rok 2007/2008“ příspěvkové organizace DDM Rozmarýn (viz příloha orig. zápisu).

2.         předložený návrh poplatků pravidelných zájmových aktivit ve školním roce 2007/2008 DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 (viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou DARUMA, spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň na akci „Informační nosič Daruma City Voice III. generace“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice na akci „Cyklostezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část 1“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice na akci „Litoměřice – parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a společností Stavitelství DUO-STAV s.r.o., Litoměřice na akci „Litoměřice – Hvězdárna – stavební úpravy – klubová kavárna“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Startovací byty v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou PROSTROM Bohemia s.r.o., Železniční 18, Plzeň na akci „Ošetření stromů na vybraných lokalitách v Litoměřicích“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

9.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na provedení celoplošné deratizace na území města (viz příloha orig. zápisu).

10.        návrh na instalace fotovoltaických elektráren v Litoměřicích formou výběrových řízení na základě obálkové metody zaměřené na výši nájmu, garance na opravy střech a propagaci alternativních zdrojů energie a dalších podmínek dle specifik jednotlivých nemovitostí.

11.        na doporučení bytové komise při RM byt č. 22, Stavbařů 2002/2, Litoměřice o velikosti 3+1 nepřidělovat a prodat jej obálkovou metodou dle podmínek schválených ZM ze dne 9.8.2007 pod bodem č. 18. Ušlé nájemné do doby prodeje bude přidáno k vyvolávací ceně. Výše ušlého nájemného bude převedeno po prodeji na účet OSBH.

12.        na doporučení bytové komise při RM pronájem bytů zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální vyvolávací cena je 36,28 Kč/m2 podlahové plochy na jeden měsíc. Vítěz obálkové soutěže si opraví byt na vlastní náklady bez možnosti pozdějšího finančního vyrovnání. Byty určené pro pronájem:

            1. Lidická 150/2, byt číslo 6, o velikosti 1+1 a rozměrech 71,88 m2

            2. Sovova 53/4, byt číslo 5, o velikosti 4+1 a rozměrech 124,09 m2

3. Dlouhá 194/47, byt číslo 5, o velikosti 3+1 a rozměrech 66,58 m2

13.        uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou JURIS LTM s.r.o., Želetická 2194, Litoměřice na akci „Oprava fasády domu Marie Pomocné 918/48, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

14.        uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Marek Hamšík – HOBBYT na vybavení nábytkem nově dostavěných prostor v budově MěÚ v Pekařské ulici (viz příloha orig. zápisu).

15.        dvojjazyčnou výuku (čeština, angličtina) pro nový vzdělávací program „Masarykova základní škola“ na Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5.

16.        uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a společností Bust spol. s r.o., Budyně nad Ohří na akci „Výměna oken pavilonu stravování ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

17.       odměny ředitelům PO k 31.10.2007 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

18.        výši osobního ohodnocení pro Ing. Věru Kmoníčkovou, ředitelku PO Městská kulturní zařízení Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

19.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.11.2007.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV
2.         Plnění rozpočtu za 1-9/2007
3.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků za 1-9/2007                     

4.         Návrh škodní a likvidační komise na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho následnou likvidaci

5.         Prominutí poplatku z prodlení

6. a)     Schválení dodatků ke smlouvám o půjčce s firmou  Geomedia, s.r.o. Praha

b)     Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zkušební geotermální vrt s firmou Geomedia, s.r.o. Praha

    c)     Jmenování členů řídícího výboru Geotermálního projektu Litoměřice

7.         Schválení smlouvy o finančním příspěvku pro MUDr. Tomáše Horáka na vydání knihy "O výtvarných umělcích, uměleckých řemeslnících a výrobcích hudebních nástrojů Litoměřic"

8.         Schválení aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice

Majetkové záležitosti

Záměry:

9.         Prodej části pozemku p.č. 1139/31 v k.ú. Pokratice

Žadatel: Mgr. Jitka Janatová, Litoměřice

10.       Převod nemovitostí v k.ú. Litoměřice - Základní speciální škola, Šaldova 6

Žadatel: Ústecký kraj, majetkový odbor

11.       Nákup pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Raisova)

Žadatel: Jan Kellner, Litoměřice

12.       Prodej bytových domů Raisova č.p.1920 a 1921 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: OSMM

13.       Směna částí pozemků v k.ú. Litoměřice p.č. 3891/2 a 3891/3 (vl. město) za část p.č. 3891/1 (vl. Jotis, s.r.o.) pod budoucí místní komunikací spolu s darem budoucí místní komunikace městu na směňované části p.č. 3891/1 (vl. DSME, s.r.o.) 

Žadatel: Jotis, s.r.o., Litoměřice (vlastník pozemku)

                        DSME, s.r.o., Praha (investor a vlastník stavby)

14.       Prodej bytového domu – objekt bydlení v ulici Revoluční č.p. 1831 (77 bytů) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Město Litoměřice (zastoupené OSMM)

Prodeje:

15.       Nákup nebytového prostoru – dořešení vlastnických vztahů

Žadatel: Jana Klárová, Litoměřice

16.       Prodej pozemku p.č. 690/6 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: manželé Holštajnovi, Litoměřice

17.       Prodej pozemku p.č. 690/5 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Miroslav Komenda, Litoměřice

18.       Prodej pozemku p.č. 3850/20 a p.č. 3850/16 v k.ú. Litoměřice a p.č. 615/9 v k.ú. Pokratice

Žadatel: spoluvlastníci domu Kaiser Tomáš, Litoměřice

                                                      Urbanicsová Iveta, Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

20.       vznik Oddělení projektů a strategií k 1.1.2008 (viz příloha orig. zápisu).

21.       změnu účelu užití poskytnuté dotace SK GT Litoměřice na provoz oddílu.

22.       nákup nákladního automobilu AVIA 31 s mechanickou rukou pro Technické služby města  Litoměřice z fondu reprodukce TSM Litoměřice.

23.        prodej parkovacích karet na krytém parkovišti U Hvězdárny panu Miroslavu Komendovi a panu Karlu Holštajnovi, oba bytem Litoměřice.

24.       Program regenerace Městské památkové rezervace na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         pronájem části p.č. 3075 v k.ú. Litoměřice o výměře 37 m2 pozemku pod stánkem.

III.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Litoměřice – Hvězdárna – stavební úpravy – klubová kavárna“ - společnost Stavitelství DUO-STAV s.r.o., Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výměna oken pavilonu stravování ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ - společnost Bust spol. s r.o., Budyně nad Ohří (viz příloha orig. zápisu).

IV.        vydává:

1.         nařízení – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2007 – 2008 (viz příloha orig. zápisu).

V.         bere na vědomí:

1.         podanou informaci o akci „II/247 – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. a II. část“ – Most Litoměřice.

VI.        doporučuje:

1.         ZM schválit aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice.

2.         ZM jmenovat členy řídícího výboru Geotermálního projektu Litoměřice.

VII.       určuje:

1.         složení komise pro otevírání obálek Mgr. Karla Krejzu, Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou. Termín vyvěšení nabídky je 24.10.2007. Otevírání obálek proběhne dne 14.11.2007 v 15:30 hodin.

Ing. Ivan Palán                                                                                     Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

                                              

                                                                                 

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu