Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.9.2011

 

USNESENÍ

V Ý P I S

25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.9.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  25.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

707/25/2011

Schválení smlouvy – Telefónica Czech Republic, a.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 na akci „Pronájem části budovy čp. 948 v Litoměřicích za účelem umístění, instalace a provozování zařízení základnové stanice a anténního stožáru“ (viz příloha orig. zápisu).

 

708/25/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“ a způsob zadání veřejné zakázky, tj. oslovení omezeného okruhu uchazečů dle přiloženého seznamu (viz příloha orig.zápisu).

709/25/2011

Schválení komise a způsob zadání zakázky „Litoměřice, Miřejovická stráň – komunikace Broskvová“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Litoměřice, Miřejovická stráň – komunikace Broskvová “ a způsob zadání veřejné zakázky, tj. oslovení omezeného okruhu uchazečů dle přiloženého seznamu (viz příloha orig.zápisu).

 

710/25/2011

Schválení výběrového řízení a schválení smlouvy na akci „Litoměřice, ul. Kapucínská - oprava historické dlažby“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Litoměřice, ul. Kapucínská – oprava historické dlažby“ firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice  a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci (viz příloha orig.zápisu).

711/25/2011

Podání informace – oprava ul. Na Vinici, Litoměřice

RM bere na vědomí podanou informaci o provedení opravy ul. Na Vinici v Litoměřicích.

712/25/2011

Podání informace – oprava ul. Horní Dubina

RM bere na vědomí podanou informaci o provedení opravy opěrné a parapetní zdi v ul. Horní Dubina v Litoměřicích.

713/25/2011

Schválení smlouvy – JJB-Ing.-Praha, s.r.o., Praha – Dům zvláštního určení

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou JJB-Ing.-Praha, s.r.o., Vánková 14/799, Praha 8 na zpracování projektové dokumentace na akci „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty – v 1/3 objektu č.p. 2022, Liškova  ul., Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

714/25/2011

Schválení přípravy smlouvy s vítězným uchazečem ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vnitřní integrace“

RM potvrzujefirmu Software602 a.s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4, IČ: 630782360 jako vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vnitřní integrace“ a schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem na výše uvedenou akci (viz příloha orig.zápisu).

715/25/2011

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu v domě č.p. 1831/7 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní A.M.

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 1831/7 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní A.M., trvale bytem tamtéž.

716/25/2011

Prominutí poplatku z prodlení a schválení dohody o splátkách

a) RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.863,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.090,-Kč), pro paní D.V., bytem Dukelská 1854/16, Litoměřice.

b) RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro paní D.V., bytem Dukelská 1854/16, Litoměřice, na částku 14.546,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

717/25/2011

Žádost ředitelky Mateřské školy LitoměřiceMgr. Moniky Mejtové o navýšení kapacity dětí v MŠ Litoměřice, Masarykova 30, p.o.

RM schvaluje navýšení kapacity dětí z 953 na 959 v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30, p.o. (viz příloha orig.zápisu).

718/25/2011

Snížení nájemného – byt v ul. Novobranská čp. 159 v Litoměřicích

RM neschvaluje snížení nájmu pro pana M.G., bytem ul. Novobranská 159/2 v Litoměřicích dle přijatého usnesení RM č. 346/14/2011 ze dne 31.3.2011. 

719/25/2011

Užití znaku města Litoměřice pro firmu Confero spol. s r.o. promapové listy k atlasovému dílu „Česko v mapách“ pro nakladatelství Editions

RM schvaluje užití znaku města Litoměřic pro použití firmou Confero spol. s r.o., se sídlem Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, pro mapové listy k atlasovému dílu „Česko v mapách“ pro nakladatelství Editions.

720/25/2011

Termíny jednání RM a ZM za období od 10-12/2011

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic za období od října do prosince roku 2011:

 

RM: 4.10., 20.10., 10.11., 24.11., 6.12., 22.12.

ZM: 3.11., 15.12.

721/25/2011

Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.9.2011 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění /stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.                  Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.9.

2.                  Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.                  Přijetí úvěru na rekonstrukci autobusového nádraží v případě poskytnutí dotace z ROP Severozápad

4.                  Schválení dodatku č. 2 k dohodě o splátkách

5.                  Schválení znění Zakládací smlouvy Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

6.                  Pronájem výstaviště Zahrada Čech –  schválení podmínek VŘ

7.                  Zápis škodní a likvidační komise

Záměry

8.                  Prodej pozemku p.č. 681/1 o výměře 1644 m2 v k.ú. Litoměřice

9.                  Majetkoprávní dořešení pozemků pod plánovanou stavbou LT-Miřejovická stráň - komunikace Broskvová a Trnková

10.               Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ostatní plocha dle seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

Prodeje

11.               Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.C, evidenční číslo 19

12.               Prodej pozemku p.č. 685/16 o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice

13.               Revokace usnesení č. 62/3/11 ZM ze dne 27.01.2011

14.               Bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice (vl. ÚZSVM ČR)

15.               Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice (vl. PF ČR)

16.               Prodej pozemku p.č. 2980/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

17.               Prodej bytových jednotek (výměna bytů) v ul. Družstevní, Dukelská a Kubínova v k.ú. Litoměřice

18.               Směnná smlouva BJ v osobním vlastnictví (A.Muchy 414/25) za BJ ve vl.města (A.Muchy 424/1) v k.ú. Litoměřice

19.               Prodej městského bytu – BJ č. 1035/13 v ul. Tylova čp. 1035 v Litoměřicích 

20.               Prodej BJ - změna úpravy textu KS – smluvní pokuta

21.               Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 1345/1, 1346/6, 1345/7, 1345/228 v k.ú. Pokratice

22.               Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  p.č. 387 v k.ú. Pokratice

23.               Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 2339/1, 2490/2, 2490/4 v k.ú. Litoměřice

24.               Dar pozemku p.č. 1345/263 (ostatní plocha – komunikace) o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová - Trnková)

25.               Dar pozemku p.č. 1345/262 (ostatní plocha – komunikace)  o výměře 847 m2 v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová - Trnková)

26.               Odkoupení pozemku p.č. 1345/22 (orná) o výměře 570m v k.ú. Pokratice (ul. Kaštanová a Trnková)

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

722/25/2011

Zábor veřejného prostranství – parkoviště za DK - MKZ Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za Domem kultury pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem parkování vozů historické scény v rámci Vinobraní 2011 dne 23.9.2011.

723/25/2011

Zábor veřejného prostranství – p. Svoboda, Mlékojedy

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Svobodu, Mlékojedy  za účelem prodeje vinařských produktů od místních vinařů od 7.9. do 25.9.2011. Zároveň RM schvaluje výjimku z vyhlášky č. 4/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů, která se vztahuje k výše povolené akci.

724/25/2011

Podání projektové žádosti k projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický Rozvoj“ do dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva životního prostředí

RM bere na vědomí podání projektové žádosti k projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický Rozvoj“ do dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

725/25/2011

Jmenování člena dozorčí rady Destinační agentury České středohoří, o.p.s. za

zakladatele Město Litoměřice

a)       RM doporučuje ZM schválit zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s. (viz příloha orig.zápisu)

b)      RM jmenuje jako zakladatel do první dozorčí rady Destinační agentury České středohoří, o.p.s. Ing. Andreu Křížovou.

726/25/2011

Jmenování ředitelky PO CCR Litoměřice

RM jmenuje na návrh starosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 2.9.2011 Ing. Annu Matulovou ředitelkou Centra cestovního ruchu, příspěvkové organizace, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 7.9.2011

727/25/2011

a) Vzdání se funkce vedoucího Odboru správního

b) Pověření vedením Odboru správního

a) RM bere na vědomí vzdání se funkce Ing. Jana Prokopa na funkci vedoucího Odboru správního ke dni 15.9.2011.

b) RM pověřuje na návrh tajemníka MěÚ vedením Odboru správního dnem 15.9.2011 Ing. Jana Prokopa do doby obsazení této funkce řádným výběrovým řízením, nejpozději do 30.11.2011.

c) RM pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na funkci vedoucího Odboru správního, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s předpokládaným nástupem ke dni 1.11.2011.

728/25/2011

Změna organizační struktury Odboru správního

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru správního MěÚ Litoměřice ke dni 01.01.2012 spočívající ve zrušení 3 tabulkových míst „Pasy“, „Czech POINT, vidimace, legalizace“ a „Poštovní doručovatelka“.

729/25/2011

Revokace usn. 695/24/2011 z 25.8.2011 – výměna bytu

RM revokuje své usnesení č. 695/24/2011 ze dne 25.08.2011 a nahrazuje ho tímto textem:

RM schvaluje panu J.P. výměnu bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 za prázdný byt č. 1 v  ul. Kubínova 438/6 v Litoměřicích.

730/25/2011

Žádost o přidělení grantu pro NF GJJ

RM schvaluje na návrh kulturní komise finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč z grantových prostředků odboru ŠKSa PP pro Nadační fond Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích – příprava studentů na dějepisnou soutěž.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu