Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 3.12.2013

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 25. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 3. 12. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   25.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

651/25/2013

Ceník nájemného při organizaci maturitních plesů v sezóně 2014 – PO MKZ

RM schvaluje ceník nájemného při organizaci maturitních plesů v sezóně 2014  - MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

652/25/2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení „Elgar, společenství chrámových hudebníků a skladatelů“ na projekt Česká mše vánoční

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení „Elgar, společenství chrámových hudebníků a skladatelů“, Pšov, Močidlec 38, 364 52 Žlutice, IČ: 22824961 na projekt Česká mše vánoční.

653/25/2013

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám PO: Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4; Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 a Mateřská škola Litoměřice

RM doporučuje ZM schválení dodatků ke zřizovacím listinám Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401, Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 a Mateřské školy Litoměřice, IČ: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

654/25/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana D. Ž., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

655/25/2013

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 40% (tedy částku 3.636,-Kč), pro paní Z. K., bytem Litoměřice.

656/25/2013

Doporučení změny Zásad prodeje domů a bytových jednotek

RM doporučuje ZM schválit změnu Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice takto:

-                      ruší se čl. IV. odst. 11 písm. c)

-                      mění se čl. IV. odst. 11 písm. b) – není nárok na slevu z kupní ceny

-                      mění se čl.IV. odst. 12 – dosavadní text se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Podmínkou pro zaplacení kupní ceny podle písm. b) předchozího odstavce je sjednání doložky o výhradě vlastnictví ve smyslu § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v kupní smlouvě o převodu jednotky, a to do doby zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva bude rovněž obsahovat závazek kupujícího uhradit veškeré investice do jednotky. Dále je podmínkou uzavření dodatku k nájemní smlouvě, kterým bude stanoveno nájemné ve výši příspěvku do fondu oprav (s možností navyšování).

657/25/2013

Uzavření smlouvy o společné investici se společností CSPE s.r.o. na rekonstrukci bytu na Mírovém nám. 20/12

RM schvaluje uzavření „smlouvy o společné investici“ se společností CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice (IČ: 25414470) na rekonstrukci bytu na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

658/25/2013

Pronájem pozemku parc.č. 4770/6, orná o výměře 21.251m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnost

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 4770/6, orná o výměře 21.251m2 v k.ú. Litoměřice  spol. Agrokomplex Ohře, a.s. Masarykova 190, Bohušovice nad Ohří, k účelu využití pro zemědělskou činnost na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za cenu 2634,- Kč/rok  s účinností  nájemní smlouvy k 22.5.2012.

659/25/2013

Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100m2 k účelu umístění včelích úlů

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100m2 Mgr.J.P., bytem Litoměřice, k účelu umístění včelích úlů na dobu neurčitou s výpovědní dobou  3 měsíce za nájemné 2,- Kč/m2/rok.

660/25/2013

Výpůjčka části pozemku parc.č.2536/9 v k.ú. Litoměřice  o výměře cca 8m2 pro umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č.2536/9 v k.ú. Litoměřice  o výměře cca 8m2 paní M.R., bytem Litoměřice pro umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností smlouvy k 22.10.2013.

661/25/2013

Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 202, Dlouhá 194/47, o výměře 28,60 m2

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 202 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích o výměře 28,60 m2.

662/25/2013

Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 108, Kasárna Dukelských hrdinů

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 108 v Kasárnách Dukelských hrdinů, budova č. 040, st.p.č. 4008/102, výměra 106,20 m2.

663/25/2013

Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 109, Mírové náměstí 18/10

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 109 na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích o výměře 90,26 m2.

664/25/2013

Odpis pohledávek ÚSBH

RM bere na vědomí a doporučuje ZM schválení odpisu nevymahatelných pohledávek z evidence ÚSBH v částce 613.302,14 Kč a dále převod nevyplatitelných přeplatků v částce 7.246,10 Kč do výnosů ÚSBH.

665/25/2013

Prodloužení pronájmu nebytového prostoru – ProLUKA o.s.

RM schvaluje prodloužení pronájmu nebytového prostoru o výměře 28,50 m2 v objektu bývalé vodárny na parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice (park Václava Havla) občanskému sdružení ProLUKA o.s., Velká Dominikánská 36, Litoměřice, zast. předsedkyní sdružení paní Petrou Dostálovou. Pronájem se prodlužuje na dobu určitou do 30.10.2014.

666/25/2013

Prodloužení pronájmu nebytového prostoru

RM schvaluje paní Mgr. J. Š., Litoměřice prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2014. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.4.2009, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn.  

667/25/2013

Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z  Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2014

a)     RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

b)    RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2014.  

668/25/2013

Schválení Organizačního řádu a Organizačního schéma PO TSM

RM schvaluje

a)      Organizační řád  PO TSM Litoměřice platný od 02.12.2013 (viz příloh orig.zápisu)

b)      Organizační schéma PO TSM Litoměřice platné od 02.12.2013 (viz příloh orig.zápisu)

669/25/2013

PO TSM a/ Plán nákladů a výnosů na rok 2013

              b/ Odpisový plán roku 2013

              c/ Plán stavu a čerpání fondu 2013

              d/ Plán investic na rok 2013

Rada města       a/ bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2013.

                         b/ schvaluje odpisový plán PO TSM Litoměřice na rok 2013.

                         c/ schvaluje plán stavu a čerpání fondů PO TSM Litoměřice na rok 2013.

                         d/ schvaluje plán investic PO TSM Litoměřice na rok 2013.

(vše viz příloha orig.zápisu).

670/25/2013

Odměny pro členy komisí (subkomisí) při RM a výborů při ZM

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu správního odboru na odměny pro členy komisí při RM a výborů při ZM dle předloženého návrhu.

671/25/2013

Informace z následné veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení, Zahradnická 28, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

672/25/2013

Program zasedání ZM 12.12.2013

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68.

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.             Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12.2013

2.             Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2014

3.             Schválení splátkových kalendářů

4.             Schválení změny Zásad prodeje domů a bytových jednotek

5.             Schválení návrhu na soudní přísedící

6.             Schválení dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Litoměřice-U Stadionu, ZŠ Litoměřice-Havlíčkova a MŠ Litoměřice

7.             Odpis pohledávek úseku správy bytového hospodářství

8.             Schválení Dodatku č.1 s Nadací Proměny na obnovu parku

Majetkové záležitosti:

Záměry:

9.         Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice

10.       Směna pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 (vl. město) a část par.č. 4005/28 a 30 o výměře cca 285 m(vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice

11.       Prodej pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m(orná) a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

12.       Prodej nemovitosti včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 (stavba bez čp.) a část pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet. plán)

13.       Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

14.       Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

15.       Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o výměře 23 ma  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice

17.       Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

18.        Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457mv k.ú. Litoměřice

19.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

20.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

21.       Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Masarykova, Komenského) formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě (nutný odděl.geomet.plán)

22.       Bezúplatný převod pozemků včetně staveb  parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m (ost,plocha-komunikace),  2355/43 o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 o výměře 138 m2 a 2355/138 o výměře 154 m2

23.       Úprava pohledávky (dluh na nájemném) z kupní ceny za prodej BJ č. 1035/13 v ul. Tylova, Litoměřice

24.       Zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na částech pozemků parc.č. 4682/2, 4682/4,4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice

25.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č.  2573/8, 2573/10, 2605/3, 2605/4, 2605/6 a 2608/6 v k.ú.Litoměřice

V.            Informace

VI.           Interpelace

VII.          Diskuze

VIII.         Závěr

673/25/2013

Schválení výběrového řízení  o veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚPRAVA ULICE PALACHOVA – LITOMĚŘICE – zhotovení PD“ a schválení smlouvy s vítězným uchazečem 

RM schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ÚPRAVA ULICE PALACHOVA – LITOMĚŘICE – zhotovení PD“ Projekce dopravní FILIP s.r.o., Čechova 1005, Roudnice nad Labema zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem.

674/25/2013

Žádost Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice o podporu – mistrovství ČR

RM schvalujeSportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 46772782 prominutí nájemného v Kalich Aréně v Litoměřicích za účelem uspořádání Mistrovství České republiky žactva ve skocích na trampolíně, dne 30. listopadu 2013.

675/25/2013

Příprava vybudování protipovodňových opatření v Želeticích a Mlékojedech

a)    RM pověřuje odbor ÚRM zahájením projektových prací na vybudování protipovodňových opatření v zátopových oblastech Želetice, Mlékojedy a ulice za železničním náspem zasažené povodní na pravém břehu Labe a zároveň zahájením jednání v této záležitosti s Krajským úřadem Ústeckého kraje.

b)    RM schvaluje podání žádosti do Fondu Ústeckého kraje na studii proveditelnosti protipovodňových opatření v Želeticích a Mlékojedech

676/25/2013

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“–vyloučení z účasti

RM bere na vědomí vyloučení uchazeče společnost VOKD, a.s., se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 47675853 z účasti o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

677/25/2013

Revokace usnesení č. 635/23/2013 a) z 21.11. 2013 a schválení změny v zadávací dokumentaci - technický dozor investora a koordinátora BOZP - akce "Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice"

RM revokuje své usnesení č. 635/23/2013 a) z 21.11. 2013 a schvaluje změny v zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku malého rozsahu na technický dozor investora a koordinátora BOZP u akce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

678/25/2013

Schválení Provozního řádu Sběrného dvora Litoměřice a uzavření Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě s PO TSM

RM  schvaluje

a)         Provozní řád Sběrného dvora Litoměřice  (viz příloha orig. zápisu).

b)         uzavření Dodatku č. 6 k mandátní smlouvě s PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu