Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.12.2009

 

USNESENÍ

výpis

z 25.jednání Rady města Litoměřic konané dne 17.12. 2009

od 8:30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:  8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.   použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku na provoz a neinvestičního příspěvku věcné režie – soukromé školy na rok 2009 PO CŠJ Litoměřice na pokrytí zvýšených nákladů na energie a údržbu vzduchotechniky.

2.   přijetí daru od společnosti ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav pro DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice.

3.   darovací smlouvu mezi DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice a společností ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, na vůz Škoda – učební pomůcku (viz.příloha orig.zápisu).

4.   vybudování včelího úlu na zahradě v objektu DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863, Litoměřice.

5.   úpravu rozpočtu PO MSZ Litoměřice na rok 2009 na zafinancování výměny poloviny skříněk v šatnách Plaveckého bazénu (viz.příloha orig.zápisu).

6.   změnu plánu investic na rok 2009, změnu plánu fondů na rok 2009, úpravu rozpočtu na rok 2009 a změnu odpisového plánu na rok 2009 PO Městská kulturní zařízení Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

7.   aktualizaci Směrnice o oběhu účetních dokladů a kontrolní postupy - Příkaz starosty a tajemníka č.8/2009 (viz příloha orig. zápisu).

8.   darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč LINGUA UNIVERSAL Litoměřice k 20.výročí oslav po totalitě (viz příloha orig. zápisu).

9.   a) vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI“(viz.příloha orig.zápisu)

b)      zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI“ (viz.příloha orig.zápisu).

c)   složení výběrové komise na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI“ a seznam firem k oslovení na veřejnou zakázku na dodávky s „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI“ (viz příloha orig. zápisu)

10.  přidělení bytu č. 7 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice manželům Procházková Antonie, nar. 1939 + Procházka Jiří, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis.Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

11.  přidělení bytu č. 7 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice manželům Halík Jiří, nar. 1926 + Halíková Věra, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

12.  dodatek č.1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 6.4.2009 k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig.zápisu).

13.  užívání znaku města Farní charitou Litoměřice, na pexesu se sociální tematikou, za účelem prezentace města.

14. objednávku pro firmu Arjo Hospital Equipment s.r.o., Hlinky 118, Brno na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – zvedací koupelové lehátko pro imobilní klienty“

15. objednávku pro firmu Pavel Berounský, Suchý Vršek 2137, Praha na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – zastínění horní a spodní terasy“

16.  objednávku pro firmu Kovoslužba OTS a.s., Tovačovského 28, Praha 3, na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – dovybavení vývařovny“.

17. snížení nájemného o 5.000,- Kč na rok za umístění reklamní konstrukce na p.p.č. 1313/28, k.ú. Litoměřice na částku pro firmu outdoor akzent, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 a zároveň uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent, s.r.o., Karlova 27, Praha 1 na umístění reklamní konstrukce na pozemku p.č. 1313/28 v k.ú. Litoměřice.

18.  uzavření plánovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a manž. Kvičerovými, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury.

19.  uzavření plánovací smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a MUDr. Alenou Holbovou, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury.

20.  uzavření smlouvy s firmou Eurosys Litoměřice, s.r.o. na akci „Slaboproudé rozvody – Zimní stadion, Litoměřice“.

21.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Ing. Petr Urban, J. Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží“ (viz příloha orig. zápisu).

22.  uzavření smlouvy na zpracování rozpočtu a konzultace s tím spojené k projektu Geotermální energie Litoměřice s britským expertem na vrtařské práce panem Johnem Beswickem, Lancashire, Velká Británie (viz příloha orig.zápisu).

23.  pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

24.  vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2010.

25.  nájemní smlouvu mezi Tělovýchovnou jednotou SLAVOJ Litoměřice, IČ: 148 66 170, se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, jako pronajímatelem a Městem Litoměřice, jako nájemcem, jejímž předmětem je areál koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích s příslušenstvím (viz příloha orig.zápisu). 

26.  podnájemní smlouvu mezi Městem Litoměřice, jako nájemcem a Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČ: 709 23 477, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, jako podnájemcem, jejímž předmětem je areál koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích s příslušenstvím (viz příloha orig.zápisu). 

27.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2007 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 (viz příloha orig.zápisu)

28.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2007 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 (viz příloha orig.zápisu)

29.  dodatek č. 1 smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2007 příspěvkové organizace Města Litoměřice Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 (viz příloha orig.zápisu)

30.  dodatek č. 1 ke  smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2007  příspěvkové organizace  Města Litoměřice Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČ: 46773436 (viz příloha orig.zápisu).

                       

31.  dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 5.12.2002 příspěvkové organizace Města Litoměřice Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, IČ: 72744081 (viz příloha orig.zápisu)

32.  uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, IČ:72019018 (viz příloha orig.zápisu).

33.  uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, IČ:00830488, Žitenická 18, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

34.  uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Alenou Hadrbolcovou, Litoměřice na částku 3.995,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1000,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

35.  uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Michalem a Jitkou Gujdovými, Litoměřice na částku 6.979,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1000,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem prosinec 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

36.  prodloužení nájemní smlouvy k bytu č, 34 o velikosti 2+1 v domě čp.1831/7, Litoměřice se stávajícími nájemci, na dobu určitou do 31.1.2011.

37.  uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Dagmar Maturovou, Litoměřice na částku 31.509,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem prosinec 2009 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

38.  prodloužení nájemní smlouvy k bytu č, 65 v domě čp. 1831/7, Litoměřice se stávajícím nájemcem, na dobu určitou do 31.12.2010.

39.  uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Lukášem Matičkou, Litoměřice na částku 33.152,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem prosinec 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

40.  uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Petrou Voldánovou, Litoměřice na částku 9.341,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  prosinec 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

41.  řád pro veřejnou licitaci. Prodávané pozemky s č. 11 až 19 a termín konání veřejné licitace dne 13.1. 2010 od 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

42.  řád pro veřejnou licitaci. Prodávané pozemky s č. 1 až 10 a termín konání veřejné licitace dne 11.1.2010 od 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

43. ukončení nájemní smlouvy č. 30/96, uzavřené dne 1.10.96 k části  pozemku p.č.2719/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca  336 m2 k.ú. Litoměřice, mezi Městem Litoměřice a Celním ředitelstvím v Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 2378/24, dohodou ke dni  30.11.2009.

44.  přidělení bytu panu  Emilovi Korovi o velikosti 1+1.

45.  prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Jiřímu Hospodáři do  31.1.2010.

46.  kompenzaci nákladů za vybavení tržnice ve výši 170.000,-Kč ve prospěch nájemce pana Josefa Betlama.

47.  vzory nájemní smlouvy na :

a)                  dlouhodobý pronájem pozemku na tržnici

b)                  krátkodobý pronájem pozemku na tržnici 

c)            jednodenní pronájem pozemku na tržnici  

48.  pronájem pozemků na p.č.123 a 126 pro :

  1. Jana Jarošová, Litoměřice, IČ : 442 06 895

              2. Jaroslava Krepsová, Litoměřice, IČ : 19023898

              3. Jiří Paul, Litoměřice, IČ : 499 12 976

              4. Helena Sejkorová, Litoměřice, IČ : 442 09 169

              5. PeHaK, v.o.s., Litoměřice, zastoupená JUDr. Jiřím Hlaváčem,IČ : 413 26 199

              6. Son Truong Nguyen, Litoměřice, IČ : 68413033

              7. Phüöc Than Nguyen, Litoměřice, IČ : 86873458

              8. Jiřina Medelská, Litoměřice, IČ : 47778369

              9. Anna Němcová, Litoměřice, IČ : 678 36 089

            10. José Machado, Ústí nad Labem, IČ : 402 47 252

            11. Minh Bui Huy, Litoměřice, IČ : 64029247

            12. Thai Hoang Trung, Litoměřice, IČ : 68871449

            13. Thi Lan Anh Nguyen, Litoměřice, IČ : 68959818

49.  ceny nájmu za pronájem pozemku na p.č. 123 a 126 – tržnice v KÚ Litoměřice :

1.       Pronájem pozemku na prodej potravin, cukrovinek, ovoce, zeleniny a občerstvení za cenu  ve výši 60,-Kč/m2 /měsíc (to je 720,-Kč/m2/rok).

2.       Pronájem pozemku na prodej ostatní za cenu ve výši 80,-Kč/m2/měsíc (to je 960,- Kč/m2/rok).

3.       Pronájem pozemku nebo stánku pro jednodenní prodej za cenu ve výši 200,-Kč

4.       Pronájem stánku pro sezónní prodej 100,-Kč/m2/týden až dva měsíce

50.  výměnu nájemníka bytu č.3, Novobranská 159/2, Litoměřice a nájemníka bytu č. 11, Pokratická 454, Litoměřice. 

51.  zvýšení nájemného NP v ulici Čs.armády 163/17 o 50,- Kč/m2/rok od 1.1.2010.

52.  kompenzaci proinvestovaných nákladů na modernizaci bytu nájemníka bytem č.4, Mírové náměstí 20/12, Litoměřice ve výši 50.000,- Kč.

53.  pronájem NP o velikosti 52,16 m2 v KDH budova 23, st.p.č. 4008/37 od 1.1.2010 Litoměřice pro hudební skupinu EXISTENCE, zastoupenou panem Antonínem Němcem, Litoměřice za nájemné ve výši 400,-Kč/m2 /rok.

54.  konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne  31. července 2010.

55.  uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Miřejovice, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Třebušín, Žalhostice, Žitenice na dobu určitou do 31.12.2011.

56.  uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory Mírové náměstí 17/9,V „domečku“ přízemí v zadním traktu 22,1 mmezi Městem Litoměřice a Konfederací politických vězňů České republiky, Škrétova 44/6, PRAHA 2, IČO: 417581, Pobočka 32, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

57.  uzavření kupní smlouvy Městem Litoměřice s firmou Af Office Charlese de Gaulla 629/5, 16000 Praha 6, na nákup dodávky informačních technologií - drobný dlouhodobý hmotný majetek pro rok 2009 (viz příloha orig. zápisu).

58.  darování 300 ks výtisků brožury o K.H.Máchovi pozůstalému manželovi autorky Ing. Janu Volkovi.

59.  plán nákladů a výnosů  PO TSM Litoměřice na rok 2009.

60.  prodej Sněžky – čistící vůz pro PO TSM Litoměřice.

61.  zřízení projektových pracovních komisí „Richard“ a „Pivovar“.

62.  podání výpovědi smlouvy o dílo ze dne 5.11.2009 uzavřené se společností KAS Praha, spol. s.r.o., IČ: 616 75 636, se sídlem Vančurova 578, 252 63 Roztoky, a to bez udání důvodu. 

63. uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Jaguard s.r.o. se sídlem v Pardubicích, ul.Milheimova 22, č.9068/1/2009 „Modernizace městského kamerového systému“.

64. uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (viz příloha orig.zápisu).

65. uzavření smlouvy o dílo se společností Grant Help, s.r.o., Chelčického 8, 130 00 Praha 3, za účelem zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci z OP LZZ, výzvy č. 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.

66.  následující změnu organizační změny MěÚ Litoměřice: Oddělení Projektů a strategií bude s účinností od 1.1.2010 spadat v organizační struktuře pod tajemníka MěÚ.

67.  termíny konání jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1.pololetí roku 2010.

RM: 12.1., 28.1., 11.2., 23.2., 11.3., 25.3., 6.4., 22.4., 6.5., 18.5., 3.6., 17.6., 29.6.

ZM:  21.1., 4.3., 15.4., 27.5., 8.7.

68. uzavření smlouvy s konzultační společností SEWACO s.r.o., Brno, na zpracování a aktualizaci analýzy nákladů a výnosů k připravované projektové žádosti „Geotermální energie Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

69.  složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem pro výběrové řízení: „Zpracování a předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Geotermální energie Litoměřice, vč. zabezpečení všech jednání s poskytovatelem dotace a orgány EK, předkládání dokladů nezbytných k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a činnost odborného konzultanta v realizační fázi projektu“(viz příloha orig.zápisu)

II.            potvrzuje:

1.   vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – zvedací koupelové lehátko  pro imobilní klienty“ firmu Arjo Hospital Equipment s.r.o., Hlinky 118, Brno.

2.   vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – zastínění spodní a horní terasy“ firmu Pavel Berounský, Suchý Vršek 2137, Praha.

3.   vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – dovybavení vývařovny“ firmu Kovoslužba OTS a.s., Tovačovského 28, Praha 3.

4.   vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Slaboproudé rozvody – Zimní stadion, Litoměřice“ firmu Eurosys Litoměřice, s.r.o.

III.            revokuje:

1.   své usnesení č. XII./1 ze dne 30.6.2009.

IV.            deleguje:

1.   na příslušné místostarosty dle jejich kompetencí schválených zastupitelstvem města pravomoc k udílení předchozího písemného souhlasu zřizovatele s přijímáním peněžitých darů účelově určených a věcných darů od třetích osob pro zřízené příspěvkové organizace.

2.   na odbor správy majetku města a BH ve smyslu § 102 odst.2 písm.m) zákona o obcích pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pozemky par.č. 123 a 126 v k.ú. Litoměřice (tržnice) s dobou nájmu 1 den – 2 měsíce.

V.            uděluje:

1.   mimořádnou odměnu ředitelce PO MKZ v Litoměřicích ing.Věře Kmoníčkové ve výši 10.000,- Kč (odměna čerpána z rozpočtu PO MKZ).

2.   v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr.Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi, ředitelce DDM  - Bc.Zuzaně Bendové, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a řediteli ZUŠ – Václavu  Neužilovi.

3.   mimořádnou odměnu Mgr. Petru Hermannovi ve výši 10.000,- Kč za práci na úseku Zdravých měst.

VI.        vydává:

1.   souhlas s přijetím účelově určených věcných a peněžitých darů dle přílohy pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.

VII.            pověřuje:

1.      místostarostu Jiřího Landu vydávat za zřizovatele, Město Litoměřice, předchozí písemný souhlas s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.

VIII.      bere na vědomí:

1.   informaci ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Dr. Jana Štíbra o dřevěné plastice na Jezuitských schodech.

2.   předložený Program prevence kriminality na rok 2010 (viz příloha orig.zápisu).

3.   výsledek výběrového řízení na nákup dodávky informačních technologií - drobný dlouhodobý hmotný majetek pro rok 2009.

IX.            jmenuje:

1.   členy pracovní komise „Richard“ a „Pivovar“ (viz příloha orig. zápisu).

X.            doporučuje:

1.   ZM schválit Program prevence kriminality na rok 2010 včetně podílů města u jednotlivých dílčích projektů.

Jiří Landa                                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu