RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 29.11.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29.11. 2021
od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 571/25/2021

Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022
RM schvaluje:
a) dotační program "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2022" (viz příloha č. 1 orig. zápisu)
b) vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2 orig. zápisu)
RM ukládá odboru SVaZ vyhlásit dotační program na webu města Litoměřice od 1.1.2022

 

usnesení č. 572/25/2021

Dotační program "Podpora sociálních služeb na rok 2022"
RM schvaluje:
a) dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2022" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

usnesení č. 573/25/2021

Dotační program "Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2022"
RM schvaluje:
a) dotační program "Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

usnesení č. 574/25/2021

Změna čerpání fondu investic – Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a změnu plánu pořízení a oprav majetku v roce 2021 u příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 575/25/2021

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 576/25/2021

Poskytnutí dotace Slavoj BK Litoměřice, z.s. - navýšení nákladů
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč spolku Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na částečné pokrytí výdajů spolku z důvodu navýšení nákladů na dívčí a ženský basketbal
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi spolkem Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 577/25/2021

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru v částce 70 tis. Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Nadace O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 26700000 na realizaci projektu Chytrá škola.

 

usnesení č. 578/25/2021

Výpověď smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - Svět Geověd
RM schvaluje výpověď smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na přípravu projektu Svět Geověd uzavřené dne 30.8.2021 mezi městem Litoměřice a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.

 

usnesení č. 579/25/2021

VZ/028/2021 s názvem „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2021 s názvem „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 580/25/2021

Rozpočtová opatření
RM schvaluje rozpočtová opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 581/25/2021

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Paní Dxxx Vxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 20.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 582/25/2021

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Paní Ixxxxx Sxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč.
(smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 583/25/2021

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Paní Ing. Mxxxxx Vxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 584/25/2021

Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/42, 2472/141 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/42, 2472/141 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5011-1202/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.050 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 585/25/2021

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro žadatele pana Ing. Txxxxx Dxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 586/25/2021

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro žadatele společnost Fisma mont s.r.o., IČO: 07224648 (viz. příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 587/25/2021

Pověření Odboru správy nemovitého majetku města pro sjednání pronájmu městských pozemků v podloubích namísto dosavadních záborů veřejného prostranství
RM schvaluje pověření Odboru správy nemovitého majetku města k pronájmu městských pozemků v podloubích namísto dosud zpoplatněných záborů veřejného prostranství pro období od 01.01.2022 a dále. Výše zpoplatnění těchto prostor bude stejná jako u místního poplatku za zábor veřejného prostranství.

 

usnesení č. 588/25/2021

Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HZS Ústeckého kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích v roce 2022
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o dotaci z rozpočtu města pro HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, se sídlem Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice, IČO: 70886300 ve výši 100 tis. Kč na nákup věcných prostředků požární ochrany pro stanici v Litoměřicích v roce 2022.

 

usnesení č. 589/25/2021

Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 (viz příloha orig.zápisu)
b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022.

 

usnesení č. 590/25/2021

VZ/024/2021 s názvem „Portál občana města Litoměřice“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM stahuje bod z dnešního jednání.

 

usnesení č. 591/25/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace Příspěvková organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 592/25/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace Příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 41201 Litoměřice, IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 593/25/2021

Veřejnosprávní kontrola PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 594/25/2021

Schválení programu 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 9.12.2021
RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9.12.2021 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68.

PROGRAM
A) Procesní body 1
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022
8. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice na rok 2022
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 – 2024
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
11. Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
13. Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.
14. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.
15. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z. s.
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice z.s.
17. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.
18. Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19. Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025

E) Odbor územního rozvoje
20. Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice
21. Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice
22. Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí
23. Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice
24. Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice

F) Odbor životního prostředí
25. Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení

G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
26. Marketingový plán města Litoměřice
27. Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu

H) Kancelář starosty a tajemníka
28. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
29. Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství

I) Různé
30. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021

J) Odbor správy nemovitého majetku města

Záměry:
31. Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
32. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
33. Záměr prodeje pozemku parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
34. Adresný záměr směny pozemků: parc. č. 691/2 a část parc. č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
35. Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice
Žadatel: MO ČR- Agentura hospodaření se nemovitým majetkem, IČO: 60162694, Hradební 772, Praha
36. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
37. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Pivovar Litoměřice s.r.o., Tyršovo náměstí 282/1, Litoměřice, IČO: 07084188
38. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
39. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Žadatel: Správní odbor

Prodeje:
40. Prodej pozemku parc. č. 828/9 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
41. Prodej pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
42. Bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice
Žadatel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
43. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM

K) Procesní body 2
44. Informace
45. Interpelace
46. Diskuze
47. Závěr


usnesení č. 595/25/2021

Poskytnutí finančního daru Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvkové organizaci, se sídlem 412 01 Litoměřice-Předměstí, Havlíčkova 1830/32, IČO: 467 73 363 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 596/25/2021

Schválení Nařízení RM č. 4/2021, kterým se mění Nařízení RM č. 2/2021 o parkování
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 4/2021, kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 597/25/2021

Schválení změny Směrnice k vymáhání pohledávek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 17/2021 – změna Příkazu č. 14/2017 - Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 598/25/2021

Schválení dočasného zrušení povinnosti TSM vyplývající ze Směrnice Rady města Litoměřice č. 3/2020, schválení bezplatného užívání autobusového nádraží
RM schvaluje dočasné zrušení povinnosti uložené Technickým službám města Litoměřice Směrnicí Rady města Litoměřice č. 3/2020, v ČÁSTI PÁTÉ – AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, čl. 7 – Zajišťování provozu, odst. 2., tedy uzavírání smluv s dopravci o zpoplatnění vjezdů na autobusové nádraží a ukládá TSM uzavírání smluv s dopravci o bezplatném užívání autobusového nádraží (smlouva a plná moc viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 599/25/2021

Ukončení smlouvy - UP Česká republika s.r.o.
RM schvaluje ukončení smlouvy uzavřené mezi městem Litoměřice a společností UP Česká republika s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČO: 62913671, a to výpovědí bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou, předpokládané datum ukončení smlouvy je 28.2.2022.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 1.12.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu