Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.12.2019

USNESENÍ

V Ý P I S

z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16. 12. 2019

od 13:00hodin v kanceláři starosty města

 

678/25/2019

Vzetí na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2018

RM bere na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

679/25/2019

1. Geotermální Litoměřice, a.s. - očekávané plnění rozpočtu 2019, návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice schvaluje rozpočet společnosti na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

c) Rada města Litoměřice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2021–2022 (viz příloha orig. zápisu).

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře 1. Geotermální Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

680/25/2019

Nemocnice Litoměřice, a.s. - očekávané plnění rozpočtu 2019, návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice schvaluje rozpočet společnosti na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

c) Rada města Litoměřice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2021–2022 (viz příloha orig. zápisu).

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

681/25/2019

PO TSM – očekávané plnění rozpočtu 2019, návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022

a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2019 a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

682/25/2019

PO TSM - plán nákladů a výnosů, plán stavu a čerpání fondů, plán investic a odpisový plán na rok 2019

a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje odpisový plán PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM schvaluje plán investic PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 080128 na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

683/25/2019

Schválení uzavření dodatku č. 3 – outdoor akzent, s.r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi Městem Litoměřice a spol. outdoor akzent, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Praha 4, IČO: 005 45 911 na umístění billboardu na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

684/25/2019

Schválení uzavření smlouvy – outdoor akzent, s.r.o.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Městem Litoměřice a spol. outdoor akzent, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Praha 4, IČO: 005 45 911 na umístění billboardu v ul. Pokratická (část poz. p.č. 2354/20 k.ú. Litoměřice) v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

685/25/2019

Žádost o příspěvek – Sportovec měsíce ÚK 2019

RM schvaluje

a) poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč Ústecké krajské organizaci ČUS, Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 709 26 450 na vyhlašování Sportovce měsíce Ústeckého kraje 2019.

b) uzavření darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

686/25/2019

Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol

RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2019/2020 ve výši 1.500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

687/25/2019

Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2019

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

688/25/2019

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2019

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové, ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové a řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi (viz příloha orig. zápisu).

 

689/25/2019

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí roku 2019

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

690/25/2019

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020

RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení – Program podpory přílohou orig. zápisu.

 

691/25/2019

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020

RM schvaluje podmínky pro Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení – Program podpory přílohou orig. zápisu.

 

692/25/2019

Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2020

RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

693/25/2019

Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020

RM schvaluje stanovení podmínek dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

694/25/2019

Program podpory – reklamy a označování provozoven na rok 2020

RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

695/25/2019

Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

Rada města

a) schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2019 pro PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO 46773436 (viz příloha orig. zápisu)

b) bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2019 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO 46773436 (viz příloha orig. zápisu).


696/25/2019

Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2019 - MKZ v Litoměřicích

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2019 PO MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

697/25/2019

Rozpočet 2019, 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 - příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice

a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

b) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

c) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

d) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

e) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

f) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

g) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

h) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

i) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

j) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

k) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

l) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

m) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

698/25/2019

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určené finanční podpory – PO MKZ v Litoměřicích

RM schvaluje přijetí účelově určené finanční podpory ve výši maximálně 150.000 Kč pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 od Vinařského fondu, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno - střed, IČO: 71233717, a to na podporu realizace projektu "Vinobraní Litoměřice 2019" - Rozhodnutí o poskytnutí podpory (viz příloha orig. zápisu).

 

699/25/2019

Schválení návrhu na platové zařazení ředitele Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7

RM schvaluje návrh na platové zařazení Martina Mudry, ředitele příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 s účinností od 1.ledna 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

700/25/2019

Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2019 - CŠJ Litoměřice

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a aktualizovaný odpisový plán na rok 2019 PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

701/25/2019

Schválení zadání VZ a komise – Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ

RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

702/25/2019

Memorandum o spolupráci – Dodatky č. 1

RM schvaluje uzavření Dodatků č. 1 k Memorandu o spolupráci uzavřenému dne 1. 11. 2016 mezi Městem Litoměřice jako realizátorem projektu, Masarykovou základní školou Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 jako spolupracující školou a partnerskými školami - Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312, Mateřskou školou Litoměřice, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081, Lingua Universal, soukromou základní školou a mateřskou školou, s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 a Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou, Litoměřice, Šaldova 657/6, příspěvkovou organizací, se sídlem Šaldova 6, 412 01 Litoměřice, IČO: 62770233 (dodatky viz příloha orig. zápisu).

 

703/25/2019

Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, plánu pro rok 2019 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a změnu plánu oprav majetku na rok 2019 PO Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 a zároveň RM bere na vědomí změnu jejího finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

704/25/2019

Rozpočet 2019, 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2022 PO Centrum SRDÍČKO

a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021–2022 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje rozpočet pro rok 2020 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

705/25/2019

Revokace usnesení RM č. 626/23/2019 ze dne 18. 11. 2019

RM revokuje usnesení č. 626/23/2019 ze dne 18. 11. 2019 písm. c) takto: RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:

c) paní J. M., bytem Litoměřice, výše dotace 2.750,40 Kč (viz příloha orig. zápisu)

 

706/25/2019

Zaplacení náhrady za bezesmluvní užívání pozemků o celkové výměře 15.509 m2 v areálu městské nemocnice

RM schvaluje zaplacení náhrady ve výši 1.171.673 Kč na základě obdržené výzvy ze dne 3.12.2019 (čj. UZSVM/ULT/6747/2019-ULTM) za bezesmluvní užívání pozemků v areálu městské nemocnice o celkové výměře 15.509 m2 v k.ú. Litoměřice, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, za období od 1.1.2017 do 31.10.2019, (Seznam pozemků s výpočtem náhrady, viz příloha orig. zápisu).


707/25/2019

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění vodovodního zařízení k části pozemků parc.č. 614/33, 615/1 k.ú. Pokratice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemků parc.č. 614/33, 615/1 k.ú. Pokratice, v rozsahu dle GP 1453-63/2019, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4155/1 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 915,40 Kč s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník pan P. K., bytem Litoměřice.

 

708/25/2019

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2435/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2435/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4779-5/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7.726 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

709/25/2019

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav podzemního vedení komunikační sítě (UPC-Litoměřice 294, 295) k pozemkům v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav podzemního vedení komunikační sítě (UPC-Litoměřice 294, 295) k pozemkům podle GP č.4782-593/2019, č. 4778-593/2019 v k.ú. Litoměřice a č. 1456-593/2019 v k.ú. Pokratice, ve prospěch oprávněného spol. UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, Praha 4, IČO: 00562262, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 302.147 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí (seznam pozemků, viz příloha orig. zápisu)

 

710/25/2019

Doplnění Zásad o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, schválených RM 21.10.2019

RM schvaluje rozšíření sazebníku Zásad o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým v Čl. IV., odst. 2., písm. D., o sazbu jednorázové úhrady ve výši 1.550 Kč/m2 pro energetické stavby, sloužící jako trafostanice (doplněné „Zásady“ viz příloha orig. zápisu)

 

711/25/2019

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 293/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 1 OA

RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 95 m2 v k.ú. Litoměřice panu Ing. P. V., bytem Počaply, k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 1 OA, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

712/25/2019

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zdvižných plošin pro bezbariérový přístup do bytových domů s č.p. 1767 a 1768 v části obce Předměstí

RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 2541/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1767-1768, Odboje, Litoměřice, IČO: 28737351, k účelu umístění dvou zdvižných plošin, zajišťujících bezbariérový přístup do bytových domů s č.p. 1867 a 1868 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

713/25/2019

Aktualizace smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se spolkem Hospic sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, zastoupeným předsedou Pavlem Česalem. Dodatkem č. 1 se prodlužuje doba výpůjčky na dobu určitou do 29.02.2020.

 

714/25/2019

Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9170000185 ze dne 25.4.2001 (část pozemku parc. č. 150/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Pokratice)

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu č. 9170000185 ze dne 25.4.2001, uzavřené s panem P. Z., bytem Litoměřice, k části pozemku parc. č. 150/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Pokratice, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

715/25/2019

Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o střežení Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol. s r.o. (navýšení hodinové sazby)

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 (IČO: 00203459) s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 145,- Kč (vč. DPH) na 153,- Kč (vč. DPH) s platností od 01.01.2020.

 

716/25/2019

Pronájem městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 76,84 m2 (2+1) paní M. Š., bytem Terezín. Výše nájemného činí 95,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

717/25/2019

Žádost o směnu městského bytu

RM schvaluje paní R. H., bytem Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za menší byt č. 1 na Mírovém náměstí 42/20 v Litoměřicích od 1.1.2020. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

718/25/2019

Revokace usnesení č. 214/9/2019 o snížení nájemného pro byt č. 6 v ul. Sovova 53/4 v Litoměřicích

RM schvaluje revokaci usnesení č. 214/9/2019 o snížení nájemného pro byt č. 6 v ul. Sovova 53/4 v Litoměřicích a toto snížení o 20 % ruší.

 

719/25/2019

Částečná revokace usn. 667/24/2019 RM ze dne 2.12.2019, úprava výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1159/3 v k.ú. Tlučeň

RM schvaluje částečnou revokaci usn. 667/24/2019 RM ze dne 2.12.2019, spočívající v úpravě výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti elektrizačního zařízení na pozemku parc.č. 1159/3 v k.ú. Tlučeň. Služebnost se zřizuje ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou náhradu ve smluvní výši 580 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

720/25/2019

Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti Vinařství pod Sedlem s.r.o., se sídlem Horní Chobolice č.ev. 6, 411 45 Liběšice, IČO: 62583948, zastoupené jednatelem Ing. Dionýzem Hutárem, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 32,40 m2, který se nachází v prodejním stánku v objektu „D“ a v zastřešeném prostoru před stánkem v části objektu „E“, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2019.

 

721/25/2019

Aktualizované složení Komise Zdravého města Litoměřice a MA21 k 1. 1. 2020

RM schvaluje navržené změny v Komisi Zdravého města Litoměřice a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

 

722/25/2019

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 pro Útvar kontroly a interního auditu

RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 18.12.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu