Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usenesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.11.2012

USNESENÍ

VÝPIS

z 25 jednání Rady města Litoměřic

konané dne 6.11. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 5.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

686/25/2012

Schválení organizačního, pracovního řádu a směrnice ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 

RM schvalujepředložené řády a směrnice PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz orig. příloha zápisu).

687/25/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – J. Doležálek, ÚL

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Doležálka, J. Plachty 185, Ústí nad Labem za účelem prodeje zabijačkových specialit dne 13.11.2012.

688/25/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – AK Chotěšov, o.s.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části města Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu) pro AK Chotěšov, o.s., Na Ovčíně 36, Chotěšov za účelem pořádání běžeckého závodu od 18,00 hod. dne 16.8.2013 do 16,00 hod. dne 18.8.2013.

689/25/2012

Rezignace členů Komise Projektu Zdravé město a MA21 a jmenování nových členů

a)   RM bere na vědomí rezignaci člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ing.Jana Lennera a Mgr. Jana Kožešníka s účinností od 30. 09. 2012.

b)   RM jmenuje nové členy Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Alenu Kaiserovou, Veroniku Vedejovou a Mgr. Petra Krňáka s účinností od 1. 10. 2012 (seznam členů komise přílohou org. zápisu).

 

690/25/2012

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 1+1, v domě č.p. 19/11 na Mírovém náměstí

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 1+1, v domě č.p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, který užívá pan E.P., trvale bytem tamtéž.

 

691/25/2012

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro E.R., trvale bytem Litoměřice, na částku 9.190,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

692/25/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu po ukončení nájemního vztahu

RM schvaluje žadatelce paní L.S., Litoměřice částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 20.000,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

693/25/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu (zateplení štítové zdi)

RM schvaluje žadatelce MUDr. J.Š., Litoměřice částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 6.840,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

694/25/2012

Prodloužení pronájmu garáže v KDH

RM schvaluje paní Mgr. J.Š., Litoměřice prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2013. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.4.2009, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn.  

 

 

695/25/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní E.R. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky vyrovnaného dluhu na nájemném a kladného vyjádření provozovatele.

 

696/25/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní A.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

 

 

697/25/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

 

 

698/25/2012

Převod nájemního vztahu NP 

RM schvaluje převod nájemního vztahu k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích z paní J.B., Litoměřice na pana M.D., Praha 5 s účinností od 1.12.2012. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 23.4.2012 zůstávají beze změn. 

 

 

699/25/2012

Přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu P.T. ml. přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích. Ubytování se poskytuje od 1.12.2012 do 31.12.2012. Podmínkou předání u.j. je uhrazení povinné kauce dle čl. IV., odst. 4 platného domovního řádu.

 

 

700/25/2012

Výpověď z nájemní smlouvy NP dohodou

RM schvaluje výpověď dohodou z nebytového prostoru na adrese České armády 17 v Litoměřicích, kterou podává nájemnice MUDr. M.P., Litoměřice. Nájemní vztah končí ke dni 31.12.2012.

701/25/2012

Výpověď z nájmu bytu

RM bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy bytu č. 6 v ulici A.Muchy 425/11 v Litoměřicích nájemce pana M.S. Nájem je ukončen dohodou ke dni 31.10.2012.

 

 

 

702/25/2012

Snížení nájmu bytu Mírové nám 21/13

RM schvaluje snížení nájmu paní A.P., bytem v Litoměřicích o 20% s účinností od 01.11.2012.

 

 

703/25/2012

Výměna městského bytu

RM schvaluje paní L.Š. výměnu bytu č. 2 v ul. Dlouhá 195/49 v Litoměřicích za prázdný byt č. 29 v ul. ul. Družstevní 1756/25 v Litoměřicích.

704/25/2012

Uzavření smlouvy s AK DRUMEV o poskytnutí právních služeb – odtahy vozidel 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb ve věcech realizace odtahů vozidel  s advokátní kanceláří Mgr. Pavel Drumev, se sídlem Koněvova 2458/245, Praha 1, IČ: 66221439.

705/25/2012

Schválení programu na jednání ZM konaného dne 15.11.2012

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.11.2012

2.       Schválení žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 165.080,- Kč.

3.       Dotace na podporu kultury - dětské pěvecké sbory

 1. Prominutí dluhu - Dušan Smolka
 2. Schválení názvu ulice „Jasmínová“ v k.ú. Pokratice
 3. Rezignace Ing. Kvapila na fci člena FV při ZM a jmenování nového člena

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 325/3 (silnice) v k.ú. Třeboutice na PF ČR, Husinecká 1024/11, Praha 3
 3. Prodej pozemku par.č. 123 o výměře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o výměře 186 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 4. Nákup pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 ma bezúplatný převod parc.č. 2472/91 (orná) o výměře 2.365 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP)
 5. Zrušení žádosti o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2670/2 o výměře 40 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na  ÚZSVM ČR

Prodeje:

 1. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4715/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 2. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4852/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 3. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1024991238/12 od PF ČR , Husinecká 1024, Praha 3
 4. Revokace usnesení ZM č. 188/8/12 ze dne 4.10.12 prodej pozemku parc.č. 2605/7 o výměře 24 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice – snížení ceny

16.   Prodej pozemku parc.č. 2840/4 o výměře 77 m2 ( (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

 1. Směna pozemků ve vl.města parc.č. 2608/25, 2608/26,2608/27 a 2608/28 za parc.č. 842/1 a 842/2 vl. ČEPRO, a.s. vše v k.ú. Litoměřice s doplatkem rozdílu ceny pro město za větší výměru pozemků  

18.   Prodej bytových jednotek – cena bez slevy  ul. Kosmonautů 2018/6, Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice

 1. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  parc.č. 1345/97 a 1345/151 v k.ú. Pokratice
 2. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice
 3. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice
 4. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 927 v k.ú. Litoměřice
 5. Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č.1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice
 6. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav vodovodního zařízení k částem pozemků  parc.č. 3718/87, 3718/105 a 3718/106 v k.ú. Litoměřice
 7. Přijetí daru staveb bez čp/če (zahradních chatek) umístěných na pozemku parc. č. 2586/7, 2586/8 a 2586/9 v k.ú. Litoměřice od Ústeckého kraje
 8. Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“

27.   Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 4004/27 o výměře 384 m2 v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.11.2012 od 16 hodin v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích.

 

706/25/2012

Jednací řád Dozorčí rady MěN v Litoměřicích     

RM bere na vědomí nový Jednací řád Dozorčí rady MěN v Litoměřicích platný od 26. 9. 2012.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu