Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. usnesení z jednání rady města 02.12.2003

 

USNESENÍ

z 25. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 2.12. 2003 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomni:  9 členů                     

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         příkaz starosty města a tajemníka MěÚ „KONTROLNÍ SYSTÉM“ se zapracováním připomínek Ing. Hrkala k veřejnosprávní kontrole.

2.         předložený návrh akcí realizovaných společností Výstavy s.r.o. na výstavišti Zahrada Čech v roce 2004 v rámci nepeněžního plnění nájmu ve výši 3.000.000,- Kč.

3.         pro ZŠ Ladova 5, převod částky 30.000,- Kč ze mzdových prostředků pro správce hřiště na provoz školního hřiště.

4.         předložený návrh na řešení parkování vozidel taxislužby na dolním nádraží ČD za poplatek

2  500,- Kč/rok/ jedno vozidlo s platností od 1.1.2004 (viz. příloha orig. zápisu).

5.         výměnu bytu mezi panem Mudr. Václavem Vačlenou, bytem č. 13 Seifertova 1880/4,  Litoměřice a   panem Františkem Peštou , bytem č. 2 Peškova 513, Ústí nad Labem.

6.         výměnu bytu mezi paní Zlatou Sivákovou,   bytem č. 18 Revoluční 1831/7, Litoměřice a paní Evou Korovou, bytem č. 6 Kosmonautů 2019/12, Litoměřice.

7.         přidělení služebního (domovnického) bytu o velikosti 3+1, Kosmonautů 2019/8, číslo bytu 8, obecní, kategorie I,  pro Mgr. Radoslava Kvačka po dobu trvání zaměstnaneckého  pracovního poměru se subjektem zřízeným MLT.  

8.         přidělení  bytu o velikosti 3+1, Stavbařů 2003/4, číslo bytu 17, obecní, kategorie I,  pro paní Drahoslavu Hodysovou po zaplacení pohledávky Města Litoměřice na dlužném nájemném s příslušnými poplatky. Paní Hodysová souhlasí s budoucím odkoupením dotyčného bytu.  

9.         pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 100.159 m2 za účelem využití pozemků  na zahrádky Českému zahrádkářskému svazu ZO  Litoměřice, zast.  předsedou ing. Jaroslavem Holubem, Velká Dominikánská   Litoměřice za roční nájemné ve výši 50.079,50 Kč. Nájemné za r. 2003 bude zaplaceno v plné výši.Schválením pronájmu  se ruší nájemní smlouva z 27.10.1993.

Zaplacením nájemného za r. 2003 nemá Město Litoměřice za Českým zahrádkářským svazem žádné pohledávky.

 

10.       výpůjčku pozemků parcely číslo. 4712, část p.č. 4723/1,část 4724/1, část 4737 o  celkové výměře 1488,5 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem  realizace účelové stavby  ,,Cyklostezka Litoměřice-Třeboutice I. Etapa“ na dobu určitou do 30.6.2005 od  České republiky -Ministerstva obrany, zastoupené náčelníkem VUSS Litoměřice, plk. Ing. Ladislavem Tesařem, Na Valech 76.

11.       nové zařazení ředitelů předškolních a školních zařízení a MKZ, MSZ, DDM a CŠJ dle nařízení vlády č.469/2002 (viz. příloha orig. zápisu)

12.       termíny, místa a čas obřadů v r. 2004 (viz. příloha orig. zápisu).

13.       odměny členům výboru při ZM a komisí při RM dle předloženého návrhu.

14.       program na jednání ZM konaného dne 11.12. 2003.

II.         bere na vědomí:

1.         informace o stavu zpracování návrhu změn č. 2 ÚP obcí Litoměřice a Mlékojedy.

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit znění níže uvedených vyhlášek týkajících se místních poplatků se zapracováním připomínek členů rady.

1) poplatek z ubytovací kapacity

2) poplatek ze vstupného

3) poplatek za užívání veřejného prostranství

4) poplatek ze psů

5) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6) poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.

2.         ZM schválit Vyhlášku č. .../2004 o spádových obvodech základních škol.

3.         ZM schválit pro PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 převod částky 280.000,- Kč ze mzdových prostředků do neinvestičních nákladů.

4.         ZM odvolat sekretáře kontrolního výboru paní Ludmilu Gargulovou a jmenovat na její místo paní Radku Katzerovou.

IV.        neschvaluje:

1.         revokaci usnesení č. II/1 z 20. jednání RM s umístěním prodejního stánku v Michalovické ulici – před vstupem na městský hřbitov.

V.         odvolává

1.         pana Stanislava Daňka z funkce mysliveckého hospodáře OSLH, kterou vykonával v honitbě Varhošť pro Město Litoměřice

2.         paní Janu Smejkalovou z funkce sekretáře komise likvidační a škodní

VI.        jmenuje

1.         Vladimíra Koláře, správce městských lesů OSLH, do funkce mysliveckého hospodáře.

2.         paní Janu Kühnovou do funkce sekretáře komise likvidační a škodní.

Ing. Ivan Palán                                                  Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                   starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu