Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24 zasedání rady 6.12.2001

 

U S N E S E N Í

z 24. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 6. prosince  2001 od 13,40 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů rady města.

Rada města projednala a

I.    schvaluje:

1.   odměnu pro členy komisí nebo výborů městské rady ve výši 100,- Kč na osobu /minim. účast 1x na jednání

během roku/

2.   prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok pro paní Drahomíru Šemelíkovou, Revoluční 1831/7,

v Litoměřice

3.   společný nájem pro pana Stanislava Chytku a jeho vnučku Kamilu Benešovou v bytě č. 8

      ul. Dukelská 1856/8, Litoměřice

4.   rozšíření katalogových funkcí u odboru SMMaBH o pět funkcí domovník

5.   přechod nájmu NP v ulici A. Muchy 425/11, Litoměřice o výměře 24,94 m2 – dílna a

      68,44 m2 - prodejna použitého zboží „ Bazar“  z pana Bedřicha Nedbala na paní Alenu Nedbalovou

      /manželka/ bytem A. Muchy 425/9, Litoměřice

6.   snížení nájemného pro paní  Zdeňku Skurskou,  Turgeněvova  ul.  618/18,  Litoměřice dle § 698

občanského zákoníku o 1,5 násobku, to je na 16,21 Kč/m2 od 1.10.2001 do ukončení rekonstrukce

střešního pláště a opravy bytu. Zároveň doporučuje odboru rozvoje města přezkoumání smlouvy s firmou,

která  v r. 1995 opravu domu prováděla a případně iniciovat reklamaci skryté vady při opravě střechy.

7.   po projednání a s přihlédnutím k sociální situaci žadatelky Heleny Fliťárové výjimečně přidělení bytu

o vel. 1+1 (0+2) v ul. Družstevní s podmínkou následného odkoupení pro Helenu Fliťarovou

8.   mimořádnou odměnu pro ředitele PO Městská sportovní zařízení p. Jaromíra Tvrzníka

      k životnímu jubileu 50 let /viz příloha orig. zápisu/. Částka odpovídá příkazu tajemníka č.3/2001

9.   uvolnění kapacity pultu centrální ochrany na komerční účely /max. 60 střežených objektů/ a rozšíření

systemizace u městské policie o dva strážníky

10  rozšíření systemizace městské policie o 2 poštovní doručovatelky služební pošty MěÚ Litoměřice

od 1.1.2002. (Přílohou orig. zápisu přehled výkonů doručovatelek za období 2000 – 10/2001.)

11. převzetí záštity Městem Litoměřice nad mezinárodní konferencí Asociace pro urbanismus a územní

plánování ČR pořádané v Litoměřicích ve dnech 18. a 19. dubna 2002 na téma „Transformace

nevyužitých nebo nevhodně využívaných ploch a objektů ve městech“

12. žádost Vydavatelství IKONA  s.r.o. Ústí nad Labem o možnost použití znaku města Litoměřice

na pexeso „Litoměřice a okolí“ (podmínkou je bezplatné dodání určitého množství pexes

jako propagačního materiálu)

13. použití znaku Města Litoměřice pro Sportovní klub gymnastiky a skoků na trampolíně Litoměřice

      na závodní teplákové soupravy a závodní dresy bez finančního příspěvku na jejich zhotovení

14. navržené termíny a místa svatebních obřadů na rok 2002 dle rozpisu. Rozpis je přílohou originálu zápisu.

15. vybírání částky 500,- Kč za jeden svatební obřad na zámku v Ploskovicích  od svatebčanů

16. vyplacení navržených čtvrtletních odměn pro vedoucí pracovníky MěÚ Litoměřice a velitele MP

      (viz příloha orig. zápisu)

17. nový organizační řád a organizační schémata MěÚ Litoměřice s platností od 1. ledna 2002

II.   neschvaluje:

1.   žádost studentů 4.C Gymnázia J. J., Litoměřice o snížení ceny za pronájem sálu při pořádání

      maturitního plesu dne 22. 3. 2003 v Kulturním domě v Litoměřicích

III.  bere na vědomí:

1.   pověření Domu dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 15/1863, Litoměřice, organizací okresních soutěží

vyhlašovaných MŠMT ČR

IV. jmenuje:

1.   s platnosti od 1.1.2002 členem Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Petra Jilicha,

bytem Ve vinicích 571, Mělník, pracujícího jako praktický lékař v Lovosicích

V.  ukládá:

1.   starostovi, místostarostovi a veliteli MP připravit pravidla pro výběr firem, které projeví zájem o napojení

na pult centrální ochrany (přílohy orig. zápisu: návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Městskou policií

Litoměřice a společností Eurosys s.r.o., návrh smlouvy o připojení na PCO městské policie a návrh výše

poplatků za střežení)

      2.   veliteli MP vypracovat do 31.7.2002 zprávu o vyhodnocení průběhu napojení objektů na PCO za I. období

1. – 6./2002.

Jiří Landa

starosta

 

Antonin Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu