Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání RM 21.12.2004

Výpis  usnesení

z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.12. 2004 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.          schvaluje:

1.         Statut interního auditu – pravomoc, odpovědnost (viz příloha orig. zápisu).           

2.         na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu, Mrázova 986/27, o velikosti 0+1, č.b. 1, Litoměřice.

3.         výměnu bytu č. 57 o velikosti 2+1, Revoluční 1831/7, Litoměřice a bytu č. 13 o velikosti 3+1, Hynaisova 427/7, Litoměřice.

4.         výměnu bytu  č.53,  o velikosti 0+2, Revoluční 1834/8, Litoměřice a  bytu č.6, o velikosti 3+1, Dukelská 1854/16, Litoměřice

5.         návrh postupu při prodeji pozemků v majetku města. Podklady pro jednání v ZM budou obsahovat znalecké posudky i ceny smluvní. Ostatní náklady za odděl.geomet.plán a znalecký posudek budou hrazeny v plné výši kupujícím (žadatelem). (viz příloha orig. zápisu)

6.         navrácení přeplatku na nájemném za rok 2003 z pozemku p.č. 4490/1 v k.ú. Litoměřice  v os. č. 33 o celkové výměře 25.187 m2 ve výši 12.593,-  Kč, Českému zahrádkářskému svazu ZO  Litoměřice, zast. předsedou ing. Jaroslavem Holubem, Litoměřice.

7.         „Smlouvu o dílo“ se společností ORGREZ, a.s. – Divize elektrotechniky, Dlážděná 4, 112 04

Praha 1 na provedení energetických auditů na základních školách s tím, že platby za provedení díla budou poukazovány dle znění této smlouvy (viz příloha orig. zápisu)

8.         navýšení úhrady za parkovací karty v centru města z 5.000,- Kč na 6.000,- Kč vč. DPH/rok s platností od 1.1. 2005.

9.         pojmenování nových ulic dle předloženého návrhu: Ořechová, Kaštanová a Švestková.

10.       předložené smlouvy o  částečné úhradě neinvestičních nákladů na dítě umístěné v MŠ v Litoměřicích, uzavřené mezi Městem Litoměřice a obcemi Ploskovice a Trnovany. (viz.příloha orig. zápisu ).

11.       předloženou směnnou smlouvu mezi Městem Litoměřice a pí. Kamilou Benešovou, panem Jaroslavem Moukou a paní Helenou Moukovou o směně pozemků p.č. 1345/138 v k.ú. Pokratice za pozemek p.č. 2470/3 v k.ú. Litoměřice. (viz.  příloha orig. zápisu ).

12.       znění smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti (darovací smlouva), které budou podepsány mezi Městem Litoměřice a v jednom případě paní Blankou Salamánkovou a v druhém s Václavem Švábem a Janou Švábovou (viz.příloha orig. zápisu ).

13.       příkaz starosty a tajemníka o oběhu účetních dokladů (viz. příloha orig. zápisu ). Tento příkaz je přijat na základě vyhlášky MF ČR č.416/2004, která je již v platnosti. Vzhledem k administrativní náročnosti jejího zavedení do praxe bude příkaz v účinnosti od 1.1.2005.

14.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi Obcí  Brozany nad Ohří a Křešice s Městem Litoměřice.

15.       předložené stanovisko k působení LINGUY UNIVERSAL - soukromé základní školy s.r.o. Litoměřice, Sovova 2 ( viz příloha orig. zápisu ).

16.       dodatek k Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu MěÚ Litoměřice ve Městě Štětí ze dne 4.12.2003. (viz. příloha originál zápisu).

17.       přijetí daru od společnosti VARMONT, s.r.o. Litoměřice ve výši 3.000,- Kč a znění darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         vybudování sportovního hřiště u ZŠ Na Valech v Litoměřicích na „zeleném palouku u DK“.

2.         poskytnutí finanční podpory ve výši 5 tis.Kč biskupství královohradeckému na pořádání vánočního koncertu Severočeského filharmonického sboru z České Lípy.

III.        ukládá:

1.         právnímu oddělení zapracovat připomínky jednotlivých odborů k příkazu starosty a tajemníka o oběhu účetních dokladů a to nejpozději do 6.1. 2005, kdy budou předloženy na jednání RM.

2.         ukládá místostarostovi ing. Ivanu Palánovi ve spolupráci s právním oddělením projednat další postup ve věci kontroly PO CŠJ.

3.         odboru územního rozvoje města zadat zpracování projektu na zbudování hřiště v Šaldově ulici.

IV.        pověřuje:

1.         Mgr. Hermanna odpovědí na žádost o poskytnutí finanční podpory ve výši 5 tis. Kč biskupství královohradeckému na pořádání vánočního koncertu Severočeského filharmonického sboru z České Lípy v katedrále sv. Štěpána dne  29.12.2004.

V.         bere na vědomí:

1.         právní rozklad kontroly PO CŠJ (viz příloha orig. zápisu).

    Mgr.Petr Hermann                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

2. místostarosta města                                                                                starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu