Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 25.8.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.8.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  24.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

676/24/2011

Zábor veřejného prostranství – Marina – Labe, s.r.o.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Lodního náměstí v Litoměřicích pro Marinu – Labe, s.r.o., Píšťany 3, p. Římal za účelem pořádání koncertu na závěr prázdnin dne 26.8.2011.

 

677/24/2011

Schválení a způsob zadání zakázky na akci  „Projektová dokumentace stavebních úprav části objektu Pohoda, Kosmonautů 2022, Litoměřice“

RM schvaluje předložený návrh na akci„Projektová dokumentace stavebních úprav části objektu Pohoda, Kosmonautů 2022, Litoměřice“ a schvaluje způsob zadání zakázky přímým oslovením jediného uchazeče – zpracovatele PD.

678/24/2011

Nařízení RM č. 2/2011, kterým se mění nařízení RM č. 1/2011 o placeném stání silničních motor. vozidel na vymezených místních komunikacích

RM po projednání vydává nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2011, kterým se mění nařízení Rady města č. 1/2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Tímto nařízením se:

a)       ruší Provozní řád parkoviště „U Hvězdárny“,

b)       ruší se Příloha č.4,

c)       rozšiřuje se Příloha č.1 o lokality : ul. Vojtěšská - parkoviště „u parku za Domem kultury“ a ul. Krajská  -  „parkoviště U Hvězdárny“, vzniká tak nová III. zóna s cenou za stání 10,-Kč/hod. a provozní dobou Po – Pá : 7-18 hod., So : 7-14 hod.

d)       doplňuje se Příloha č.2 u ul. Krajská :  ,,včetně parkoviště U Hvězdárny“.

679/24/2011

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

RM schvaluje zadávací podmínky (výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací dokumentace a dalších příloh) pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč na předfinancování dotační části a kofinancování podílu města  u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“  (viz příloha orig. zápisu).

680/24/2011

Schválení složení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

RM schvaluje složení hodnotící komise, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace uchazečů, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru na předfinancování  dotační části a kofinancování podílu města  u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ (viz příloha orig.zápisu).

 

681/24/2011

Hospodaření PO Technické služby Města Litoměřice k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Technické služby Města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

682/24/2011

Schválení podání výpovědi smlouvy o dílo s Green Center s.r.o., Praha 8                  

RM schvaluje podání výpovědi smlouvy o dílo s Green Center s.r.o., IČ: 47121572, se sídlem Zenklova 39, 180 00 Praha 8.                      

683/24/2011

Prominutí poplatku z prodlení – A.Š. – manželka

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.930,-Kč ve výši 40%, (tedy 1.572,-Kč), pro pana J.Š., bytem Dukelská 1855/12, Litoměřice.

684/24/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu a schválení uzavření NS k bytu č. 34,

Revoluční čp.1831/7, Litoměřice – M.G. a J.G.

a) RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 k  Dohodě o splátkách dluhu s panem M.G. a paní J.G., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 6.010,- Kč s příslušenstvím.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro pana M.G.  a paní  J.G., bytem tamtéž na dobu určitou od 1.8.2011 do 31.7.2012.

685/24/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu a schválení uzavření NS k bytu č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice – pan M.P.

a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 1.10.2009 s panem M.P., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 4.696,-Kč s příslušenstvím, při zachování výše splátek.

                                               

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro pana M.P.bytem tamtéž na dobu určitou do 31.12.2011.

686/24/2011

Schválení dohody o splátkách - Credit – plus s.r.o.

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Credit – plus s.r.o., se sídlem Evropská 61, 160 00 Praha 6, IČ: 47284463, na částku 56.562,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 5.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

687/24/2011

Schválení dohody o splátkách – paní O.B.

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro paní O.B., bytem Alfonse Muchy 414/25, Litoměřice, na částku 8.636,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

688/24/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu a uzavření nájemní smlouvy  k bytu  Karla IV. 2174/6, Litoměřice – pan D.B.

a) RM schvaluje  uzavření Dodatku č.2 k Dohodě o splátkách dluhu s panem D.B., bytem Karla IV. 2174/6, Litoměřice, navýšení dluhu o částku 21.114,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 2.500,-Kč počínaje srpnem 2011.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Karla IV. 2174/6, Litoměřice pro  pana D.B., bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.3.2012.

689/24/2011

Prominutí poplatku z prodlení – pan J.S.

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.566,-Kč ve výši 80%, (tedy 10.052,-Kč), pro pana J.S., bytem Mírové nám. 10/2, Litoměřice.

690/24/2011

Výpůjčka části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca  2800m2 v k.ú. Pokratice,  CK Slavoji Terezín,  zast. Otto Knottem,  Litoměřice,  za účelem  zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovních akcí - Mistrovství ČR,pro kategorie ELITE a JUNIOR a Českomoravský  pohár v ostatních kategoriích, ve dnech 16.9.-18.9 2011.

691/24/2011

Výměna městského bytu za byt v OV – pan P.R.

RM doporučuje ZM schválit  panu P.R. výměnu bytu č. 18 v OV (o velikosti 2+0 a výměře cca 40 m2) na adrese A. Muchy 414/25 v Litoměřicích za městský byt č. 12 o velikosti 2+0 (výměra cca 41 m2) na adrese A. Muchy 424/1 v Litoměřicích.

692/24/2011

Žádost o přidělení městských bytů v Revoluční 1831/7

a) RM schvaluje paní I.M.  přidělení bytu č. 75  v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích na dobu určitou jednoho roku, tj. od. 01.09.2011 do 31.08.2012.

b) RM schvaluje paní I.H. přidělení bytu 72 v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích na dobu určitou jednoho roku, tj. od. 01.09.2011 do 31.08.2012.

693/24/2011

Opakovaná žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – paní M.L.

RM neschvaluje paní M.L. pro ni, její dceru a vnučku, kterou má v péči, přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích a trvá na svém původním usnesení č. 582/20/2011 ze dne 28.06.2011.

694/24/2011

Výměna městského bytu – pan J.S.

RM schvaluje panu J.S. výměnu bytu č. 3 na Mírovém náměstí 10/2 za prázdný byt č. 4 v ul. Družstevní  35/11  v Litoměřicích.

695/24/2011

Výměna městského bytu – pan J.P.

RM schvaluje panu J.P. výměnu bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 za prázdný byt č. 1 v ul. Vrchlického 270/7 v Litoměřicích.

696/24/2011

Výměna městského bytu – pan L.H.

RM schvaluje panu L.H. výměnu bytu č. 11 v ul. Revoluční 1831/7 za prázdný byt  č.5 v ul.

Dukelská 1857/4  v Litoměřicích za podmínky, že byt odkoupí.

697/24/2011

Nabídka pronájmu NP - objekt bývalé „vodárny“ a objekt „Jezuitské Hvězdárny“

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem těchto NP: přízemní objekt bývalé „vodárny“na parc. č. 686 v k.u. Litoměřice o celkové výměře cca 42 m(zahradní kavárna, příruční sklad a WC) a dále objekt „Jezuitské Hvězdárny“na parc. č. 57 v k.u. Litoměřice o celkové výměře 80,5 m2 (v přízemí skladové prostory, šatna a WC, v 1. patře kavárna a ve 2. patře vinárna) za nájemné ve výši 525,- Kč/ m2/rok.

698/24/2011

Nabídka pronájmu městského  bytu 3+1 č. 2 v ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem bytu č. 2 v ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích (byt o velikosti 3+1 a celkové výměře 95,5 m2 ve druhém podlaží). Minimální výše nájemného se řídí usnesením RM č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010.

699/24/2011

Nabídka pronájmu městského  bytu 4+1 č. 6 v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích   

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem bytu č. 6 v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích (byt o velikosti 3+1 a celkové výměře 109,1 m2 ve druhém podlaží). Minimální výše nájemného se řídí usnesením RM č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010.

700/24/2011

Schválení přípravy smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na „Zavedení energetického managementu pro město Litoměřice při realizaci projektu MARUEL Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje přípravu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu pro město Litoměřice při realizaci projektu MARUEL Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“, společností  PORSENNA o.p.s. se sídlem/místem podnikání Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ 27172392 (viz příloha orig. zápisu).

701/24/2011

Schválení ukončení smlouvy o poskytování služeb (program NER300) se spol. SEWACO s.r.o.

RM schvaluje ukončení smlouvy o poskytování služeb (program NER300) ze dne 26.1. 2011 se spol. SEWACO s.r.o. se sídlem Brno, Milady Horákové 323/12, 602 00, IČ: 625 84 260 ke dni 25.8. 2011. (Smlouva a návrh na ukončení smlouvy – viz příloha orig. zápisu)

702/24/2011

Připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“

RM bere na vědomí připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ ve dnech 16. – 22. září 2011 (Program kampaně – viz příloha orig. zápisu)

703/24/2011

Ukončení smluvního vztahu s externí auditorkou ing.Cahlíkovou, AUDIT KORREKT s.r.o., Praha

RM bere na vědomí ukončení smluvního vztahu dohodou s externí auditorkou ing.Zdeňkou Cahlíkovou, AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013/II, Praha 4-Krč ke dni 30.6.2011.

704/24/2011

Vzetí na vědomí uzavření smlouvy mezi společností Quinary Capital Partners s.r.o. Praha 2  a 1.GTE Litoměřice

RM bere na vědomí uzavření rámcové smlouvy mezi společností Quinary Capital Partners s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 00, IČ  28894839 a společností 1. Geotermální Litoměřice a.s. Litoměřice, se sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ  24840688 (rámcová smlouva přílohou orig. zápisu).

705/24/2011

Jmenování zástupce do Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe

RM pověřuje místostarostu Jana Szántó, aby zastupoval Město Litoměřice v Lokálním řídícím výboru Euroregionu Elbe/Labe, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

706/24/2011

Aktuální situace na Gymnáziu J.Jungmanna po jednání Rady Ústeckého kraje

a) RM považuje další setrvávání PaedDr.Evy Bulasové  ve funkci ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích za kontraproduktivní a takřka likvidační krok pro tuto školu.

RM opětovně žádá zřizovatele (Ústecký kraj) o okamžité vyřešení situace provedením změny ve vedení této školy.

b) RM vyzývá PaedDr.Evu Bulasovou k odstoupení z funkce ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích vzhledem k tomu, že její tvrdošíjné setrvávání ve funkci vede k odchodu schopných pedagogů, odlivu žáků, nespokojenosti rodičů a celkové destabilizaci školy. Setrvání PaedDr.Bulasové ve funkci vnímá RM jako poškození samotného města, ve kterém doposud mělo Gymnázium Josefa Jungmanna vynikající tradici a dobré jméno.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu