Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 24.11.2009

USNESENÍ

V Ý P I S

z 24.jednání Rady města Litoměřic konané dne 24.11. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         změnu plánu investic a změnu plánu, stavu a čerpání fondů  a úpravu rozpočtu na rok 2009 PO Knihovna K.H.Máchy  v Litoměřicích

2.            objednávku pro firmu Kovoslužba OTS, Tovačovského 2, Praha na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – plynový konvektomat“

3.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Martinem Škrdletou a Janou Škrdletovou,  Bohušovice n. O. na akci „Místní přístupová komunikace, VO a STL plynovodu v ul. Jasanová, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ENERGIE Holding, a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 na akci „Dodávka tepelné energie pro Multifunkční halu (zimní stadion), ul. Zahradnická, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

5.         uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu)

6.         uzavření smlouvy s firmou Oldřich Svoboda a nástupci s.r.o., Švermova 699, Pečky na akci

„Oprava Jezuitských schodů, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

7.         uzavření licenční smlouvy s firmou Babka s.r.o., K letišti 688, Klatovy 2, na užití díla „Průvodce městem“ – při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha

orig.zápisu)

8.         uzavření smlouvy na rozvojovou a udržovací péči pro Dómský pahorek s firmou Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)      

9.            bezplatný svozu bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro NADĚJI o.s. pobočku  Litoměřice, jako  provozovatele azylového domu.

10.       uzavření smlouvy o nákupu podzemních kontejnerů na separované odpady od firmy MEVA a.s. Roudnice (viz příloha orig. zápisu)

11.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na instalaci podzemních kontejnerů v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu) 

12.       uzavření dohody o splátkách pro Jiřího Mařáka, bytem Litoměřice, na částku 57.190,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

13.            výpůjčku pozemků části p.č. 2355/1 o výměře cca 300m2 a p.č. 2355/44 o výměře 98m2, obě orná v k.ú.Litoměřice Martinu a Janě Škrdletovým,  Bohušovice nad Ohří k účelu zajištění přístupu a k vybudování dočasné komunikace k pozemku p.č.2355/40 v k.ú. Litoměřice na dobu určitou 5-ti let, bez možnosti oplocení. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít po sejmutí záměru z Úřední desky.

14.            poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Helenu Magyárovou do 31.3.2010

15.            ukončení nájmu odstavné, manipulační a parkovací plochy o velikosti 50 m2 na p.č. 55/11 v k.ú.Litoměřice dohodou, zkrácením výpovědní lhůty k 30.11.2009 s Eduardem Revajem

16.            pronájem odstavné, manipulační a parkovací plochy o velikosti 50 m2 na p.č. 55/11 v k.ú. Litoměřice PIVNICE TIKO s.r.o., Liškova 1773/61, Litoměřice, IČ: 27314626, zastoupené jednatelem Milanem Koldou. Nájemné ve výši 1.500,- Kč za měsíc.

17.       program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.12.2009 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích

18.       název nového mostu „Most generála Chábery“

19.       smlouvu o zajištění přístupu k provedení stavby „Cyklostezka Litoměřice-Třeboutice,II.etapa-část 1“ mezi Městem Litoměřice a Dolnolabskými elektrárnami a.s. náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy (smlouva viz příloha orig. zápisu)

II.            neschvaluje:

1.         uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Obcí Trnovany k zajištění odchytu zatoulaných a nalezených psů v katastru obce Trnovany

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – plynový konvektomat“ firmu Kovoslužba OTS, Tovačovského 2, Praha

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Oprava Jezuitských schodů, Litoměřice“ firmu Oldřich Svoboda a nástupci s.r.o.,Švermova 699, Pečky

IV.            doporučuje:

1.         ZM ke schválení předloženou změnu zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu)

V.            uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZŚ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Martinovi Hrdinovi a řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlovi Kynzlovi (viz příloha orig.zápisu)

VI.        bere na vědomí:

1.            vyúčtování oslav 20.výročí sametové revoluce

Mgr. Václav Červín                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

ověřovatel zápisu                                                              starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu