Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 18.12.2008

USNESENÍ

výpis

z 24.jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 18.12.2008 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

 

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí pro pí Krolopovou, Martiněves za účelem pořádání prodejních trhů 1x měsíčně v roce 2009. Podmínky budou projednány s OÚRM a PO CCRL.

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a  firmou Energie Holding, a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 na akci „Dodávka tepelné energie pro objekt Multifunkční haly (zimní stadion), Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

3.         uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou ENERGIE Holding, a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 na akci „Dodávka tepelné energie pro Domov důchodců, Zahradnická ul., Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a  Projektovým sdružením „Svatostánek českého vinařství“, ing. arch. Jiří Jarkovský, V. Dominikánská 10, Litoměřice na akci „Výkon autorského dozoru – Litoměřice – Gotický hrad – Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig.zápisu).

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Litoměřice na akci „Litoměřice – inženýrské sítě – Miřejovická stráň – lokalita U hřiště – komunikace a plynovod“. (viz příloha orig. zápisu).

6.            odepsání pohledávky ve výši 1.077,- Kč za stravné a poplatek za pobyt PO Centrum Srdíčko Litoměřice.

7.            podmínky poskytování dotací poskytování dotací pro školy a školská zařízení působící na území města a pořádající akce pro děti a mládež ve městě Litoměřice (viz.příloha originál zápisu).

8.         vzorovou smlouvu na poskytování dotací pro školy a školská zařízení působící na území města a pořádající akce pro děti a mládež ve městě Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

9.         změnu plánu investic, změnu rozpočtu nákladů a výnosů  na rok 2008 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028.

10.       přidělení bytu č. 21 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu Jiřímu Zvolskému, nar. 1937, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

11.       přidělení bytu č. 26 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Ladislavu Kormundovi, nar. 1948, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

12.       plán nákladů a výnosů  TSM Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig.zápisu).

13.            odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig.zápisu).

14.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig.zápisu).

15.       uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 1.11.2003 mezi Technickými službami města Litoměřic, příspěvková organizace a Městem Litoměřice (viz.příloha org.zápisu).

16.       uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 2.1.2007 mezi Technickými službami města Litoměřic, příspěvková organizace a Městem Litoměřice (viz.příloha org.zápisu).

17.       uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 6.3.2003 mezi Technickými službami města Litoměřic, příspěvková organizace a Městem Litoměřice (viz.příloha org.zápisu).

18.       pokyn k činnosti Technických služeb města Litoměřic, příspěvková organizace v rámci činností zajišťovaných na základě mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007(viz.příloha org.zápisu).

19.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.493,-Kč pro Miroslava Bareše, Litoměřice.

20.       podání žaloby o vyklizení bytu č. 65, Revoluční 7, Litoměřice.

21.       přidělení přístřeší v Ubytovně Želetice, Litoměřice pro Dášu Maturovou, Litoměřice.

22.       uzavření dohody o splátkách  pro Marii Tokárovou,  Litoměřice, na částku 16.268,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

23.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Revoluční 7, Litoměřice s nájemníkem na dobu určitou do 31.12.2009.

24.       výpověď z nájmu bytu č. 2 v  1.podlaží domu na adrese Družstevní 1755/31, Litoměřice pro nájemníka z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák..Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

25.       přidělení přístřeší pro Oldřicha Zimu, Litoměřice, v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

26.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v  objektu restaurace Mostná hora v Litoměřicích dne  31. ledna  2009 v 17.00 hod.

27.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcemi Býčkovice, Trnovany, Staňkovice, Velké Žernoseky a Vrutice na dobu určitou do 31. 12. 2011.

28.       převzetí domu v ulici U Katovny 2023/1, Litoměřice a stanovuje výši nájemného 350,- Kč/m2/rok.

29.        na doporučení BK přidělení sociálních bytů:

-          byt číslo 54 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 panu A. Puklovi

-          byt číslo 61 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 paní M.Strunecké

-          byt číslo 66 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 paní H.Mičánové

-          byt číslo 68 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 paní P.Beranové

Všem  na  dobu určitou  jednoho roku.  Nájemné je  stanoveno  ve  výši  35 Kč/m2/měsíc. Smlouvu s nájemcem lze prodlužovat jen do doby schválení prodeje domu Litoměřice, Revoluční č.p. 1831/7 a bytových jednotek. Byt  bude  prodán na základě schválených Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice v  6. Zastupitelstvu  města Litoměřice, pod č. usn. I/18. a  dále na základě  usnesení  9.jednání  Rady města Litoměřice , pod  č. usn. III/1,  ze dne 20.5.2008 a bude uskutečněn  obálkovou  metodou.

-          byt číslo 1 v ulici Kamýcká 1030/10,  Litoměřice o velikosti 1+1 paní J.Voženílkové

na  dobu  určitou  jednoho roku.  Nájemné  je  stanoveno  ve  výši  35 Kč / m/ měsíc. 

30.        na doporučení BK přechod nájmu bytu č. 19 v ulici Dukelská 1856/8, Litoměřice o velikosti 3+1 na vnučku L.Teufelovou.

31.            ukončení nájemní smlouvy č. 9470000010 ze dne 15.1.2007  (nájemce Gerhard Horejsek a spol., s.r.o, p.č.1240/1, ostatní plocha, manipulační plocha  o výměře 995 m2 a  p.č.1240/24, zastavěná plocha o výměře 575mv k.ú. Litoměřice) v tříměsíční výpovědní lhůtě.

32.            pronájem pozemků p.č. 1240/1, ostatní plocha, manipulační plocha  o výměře 995 m2 a p.č. 1240/24, zastavěná plocha o výměře 575mv k.ú. Litoměřice,  k účelu umístění stavby se zázemím spol. D-Real, a.s., Služeb 256/5, Praha 10-Malešice,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za smluvní nájemné ve výši 25.000,- Kč/rok.

NS lze uzavřít po datu ukončení platnosti NS č. 9470000010 ze dne 15.1.2007 a sejmutí záměru pronájmu z úřední desky.

33.       uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2/08 ze dne 29.9.2006 se Správou železniční a dopravní cesty, s.o.,  k části pozemku  pod cyklostezkou , p.č. 4620/1 k.ú. Litoměřice  o výměře  68mz důvodu úpravy výše nájemného z původních 10,- Kč/m2 na 20,- Kč/m2 a změny data splatnosti nájemného (návrh dodatku č.3 viz příloha orig.zápisu)

34.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci: zajištění publicity a informovanosti o projektu Svatostánek českého vinařství v souladu Metodickým pokynem pro publicitu (přílohy č. 2 Příručky pro příjemce) Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013.

35.            aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

36.       termíny konání jednání Rady města Litoměřic a konání zasedání Zastupitelstva města na I. pololetí r. 2009.

RM:  13.1., 29.1., 12.2., 26.2., 19.3., 7.4., 23.4., 7.5., 19.5., 4.6., 18.6., 30.6.

ZM:   22.1., 12.3., 16.4., 28.5.

37.       uvolnění finanční částky z  účtu městské policie – ÚZ 9803/9000 ve výši 5.000,-Kč, což je hodnota rovnající se vybraným pokutám městskou policií za přestupky na úseku porušení zákona o prodeji tabákových výrobků dne 15.12. 2008 a použití této částky na udělení finančního daru ve výši 5.000,-Kč Městské nemocnici  v Litoměřicích pro potřeby dětského oddělení.

38.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro Český kynologický svaz, Litoměřice v termínu od 16. do 17. května 2009 za účelem pořádání 5.ročníku závodů agility „HOP TROP“.

39.       uzavření smlouvy s  firmou DAPS s.r.o. na akci „Malá okružní křižovatka ulic Daliborova – Čechova – Topolčianská, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 3217/167, Praha 10 za účelem umístění prodejny Vodafone turné vždy 3 dny v měsíci.

2.         záměr pronájmu  pozemku  p.č.3865/2, zastavěná plocha, nádvoří  o výměře 46 mv k.ú. Litoměřice k účelu umístění dřevěné montované stavby pro osobní automobil.

III.             potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu DAPS s.r.o. na akci „Malá okružní křižovatka ulic Daliborova – Čechova – Topolčianská, Litoměřice“

IV.        bere na vědomí:

1.         změnu  plánu  stavu, tvorby a čerpání fondů ( IF) na rok 2008  PO PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  2028.

2.            předložený Program prevence kriminality na rok 2009 (viz příloha orig.zápisu)

3.            zastupování Mgr. Václava Červína ředitele PO ZŠ Ladova po dobu dlouhodobé nepřítomnosti jeho součastným zástupcem Mgr. Martinem Hrdinou.

V.            doporučuje:

1.         ZM schválit Program prevence kriminality na rok 2009 včetně podílů města u jednotlivých dílčích projektů.

2.                     ZM schválit prodej bytu č. 20, Pražská 88/2, Litoměřice za cenu ve výši 158.736,- Kč nájemci Petře Čapkové, bytu č. 7, Revoluční 1834/8, Litoměřice za cenu ve výši 136.192,- Kč nájemci Radimovi  Řeřichovi a bytu č. 3, Tylova 1035/8, Litoměřice za cenu ve výši 369.192,- Kč nájemci Marcele Heltové.

 

 

 

VI.            revokuje:

1.            usnesení 13/3 ze dne 8.2.1996 týkající se pracovních náplní vedoucích odborů.

2.            usnesení č.VI./1 a I./22 ze dne 25.9.2008 týkající se pověření řed. ZŠ Ladova Mgr, Hrdiny

VII.       ukládá:

1.            tajemníkovi MÚ Litoměřice, aby v pracovních náplních vedoucích odborů, byla uložena delegovaná kontrolní a metodická pravomoc příslušným vedoucím odborů pro příspěvkové organizace města  (CŠJ, MKZ, DDM, ZŠ, MŠ, ZUŠ,MSZ, Knihovna K.H.Máchy,  Srdíčko, ..,)  tak jak jsou v organizačním schématu MÚ Litoměřice uvedeny. 

2.         zástupci ředitele PO ZŠ Ladova Mgr. Martinovi Hrdinovi ustanovit svého zástupce.

VIII.      ruší:

1.         bytovou komisi při radě města s platností od 1.1.2009.

IX.            uděluje:

1.             v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ Na Valech  – Mgr. Petru Krňákovi, ZŠ  Ladova – Mgr. Martinu Hrdinovi, ZŠ Havličkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli CŠJ -  Bc. Leoši Trnkovi a ředitelce DDM Rozmarýn – Zuzaně Bendové.(Výše odměn a odůvodnění viz. příloha orig. zápisu). 

2.         Mgr. Hermannovi finanční odměnu ve výši 15 tis. Kč z  rozpočtové rezervy města za aktivní práci v rámci činnosti Zdravého města.

X.             jmenuje:

1.         pana Kamila Soukupa ředitelem PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2009.

XI.             pověřuje:

1.         pana Kamila Soukupa uzavíráním smluvních vztahů za PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice od doby schválení zřizovací listiny zastupitelstvem města Litoměřice (11.12.2008) do doby oficiálního data zapsání v obchodním rejstříku (návrh na zapsání od 1.1.2009.)

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu