Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.8.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20.8.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřic na svém 24. jednání projednala pod usnesením č.:

627/24/2015
TSM Litoměřice
a/ Plán nákladů a výnosů na rok 2015
b/ Odpisový plán roku 2015
c/ Plán stavu a čerpání fondu 2015
d/ Plán investic na rok 2015
a/ RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2015.
b/ RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2015.
c/ RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2015.
d/ RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2015.

 

628/24/2015
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2015 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

629/24/2015
Rozpočtové opatření - Přesun finančních prostředků na akci oprava střechy Centra pro zdrav. postižené děti a mládež SRDÍČKO
RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

630/24/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana J.H., bytem Litoměřice, na částku 15.931,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje srpnem 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

631/24/2015
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 180m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 2 OA
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 293/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 180m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění předzahrádky s možným odstavením 2 OA

 

632/24/2015
Pronájem tří jednotek v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním či fyzickým hendikepem.
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem tří bytových jednotek (č. 2, č. 3 a č. 4 - z toho dvě 1+kk a jedna 1+1+kk) v objektu bývalé DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích pro DIAKONII Českobratrské církve evangelické - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, ul. Rooseveltova 7/716, 412 01 Litoměřice, (IČ: 46768041), za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s mentálním či fyzickým hendikepem, s účinností od 01.09.2015. Nájemní vztah k těmto bytům by byl vázán na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení a výše nájemného je stanovena limity MMR pro podporované a sociální bydlení na 57,20 Kč/m2/měsíčně (aktuálně).

 

633/24/2015
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky DC PÁRTY
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky DC PÁRTY pořádané v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 21.08.–22.08.2015.

 

634/24/2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2015 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky KHL – EKO, a.s., se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČ: 26160277 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2015 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015““ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

635/24/2015
Schválení uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881.

 

636/24/2015
Schválení nového platového výměru od 1. září 2015 - ředitelé PO
RM schvaluje nový platový výměr řediteli Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy základní školy Litoměřice – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 – Mgr. Blance Ježkové, řediteli Základní školy Litoměřice, Ladova 5 – Mgr. Václavu Červínovi, ředitelce CŠJ Litoměřice – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ Litoměřice – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ Litoměřice – Mgr. Monice Mejtové, ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice – Mgr. Zuzaně Bendové, řediteli Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích - Mgr. Karlu F. Tománkovi a řediteli Městských sportovních zařízení v Litoměřicích - Jaromíru Tvrzníkovi s účinností od 1.9.2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

637/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO CCR Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

638/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO MKZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

639/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO MSZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
(viz příloha orig. zápisu).

 

640/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

641/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

642/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 PO ZUŠ Litoměřice (viz příloha originál zápisu).

 

643/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO MŠ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Mateřská škola Litoměřice, p. o. (viz příloha orig. zápisu).

 

644/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO DDM Rozmarýn
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

645/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

 

646/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

 

647/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

 

648/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

649/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig.zápisu).

 

650/24/2015
Plnění finančního plánu za I.pol. roku 2015, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2015 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig.zápisu).

 

651/24/2015
Souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 26 m² v ulici Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích
RM schvaluje panu J.T. uzavření podnájemního vztahu s třetí osobou na podnájem části prostoru sloužícího k podnikání o výměře cca 26 m² v ulici Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích s platností od 01.09.2015. Cena nájemného činí 350,- Kč/m²/rok.

 

652/24/2015
Revokace usnesení RM 359/17/2014 ze dne 26.06.2014 a zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie - stavební práce) na řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích přímým oslovením jednoho zhotovitele díla – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
RM ruší své usnesení 359/17/2014 ze dne 26.06.2014 a schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) – „Řešení havarijního stavu rozvodů vody v KDH v Litoměřicích“ – přímým oslovením jednoho zhotovitele díla, tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ul. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

 

653/24/2015
Pronájem části pozemku parc. č. 5251/54 v k.u. Litoměřice (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 2.000 m2 („Rekonstrukce Horního nádraží v Litoměřicích“)
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 5251/54 v k.u. Litoměřice (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 2.000 m2 za účelem zřízení mezideponie skrývky železničního svršku „Rekonstrukce Horního nádraží v Litoměřicích“ na dobu určitou od 1.9. do 29.9.2015 pro pana V.S., bytem Litoměřice za smluvní nájemné ve výši 10.000,- Kč.

 

654/24/2015
Dodatek č. 4 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 4. organizačního řádu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

655/24/2015
Změna plánu čerpání investičního fondu v roce 2015 – CŠJ v Litoměřicích
a) RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
b) RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2015 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

656/24/2015
Rozpočtové opatření – schválení dodatku č. 1 k SOD č. ŠKAS 056/15
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 056/15 se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČ:00526282 na realizaci akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského (viz příloha orig. zápisu).

 

657/24/2015
Schválení uzavření smlouvy – Katedrální kapitula u sv. Štěpána
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Katedrální kapitulou u sv. Štěpána, Dómské nám. 9/9, Litoměřice týkající se stavby „Litoměřice – Želetice – odkanalizování splaškových vod – katastrální území Litoměřice.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Václav Červín
3.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu