Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 15.11.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. 11. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

538/24/2021
Schválení uzavření smlouvy o poskytování odborného poradenství
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborného poradenství s advokátní kanceláří Mgr. Martin Hejzlar, advokát, sídlem Náplavní 2013/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 18668372 (viz příloha orig. zápisu).

 

539/24/2021
Schválení nájemní smlouvy - SVS, a.s. - Litoměřice, Bojská - kanalizace
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spol. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469 na akci "Litoměřice, Bojská - kanalizace" (viz příloha orig. zápisu).

 

540/24/2021
VZ/027/2021 s názvem “Úklid centra města“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/027/2021 s názvem „Úklid centra města“ zadat přímým oslovením dodavatele Mgr. BxxxxxHxxxxxxx, Litoměřice, IČO xxxxxxxxx

b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Mgr. BxxxxxxHxxxxxxx, Litoměřice, IČO xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu)

 

541/24/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádky - celoročně
a) RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro zimní sezónu 2021/2022 pro spol. SETTEE, s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, 412 01 Litoměřice, IČO: 254 57 136 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 13/21 v Litoměřicích, na části pozemku p.č. 247 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 45 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen. Zařízení předzahrádky na ní může být umístěno pouze tehdy pokud je předzahrádka v uvedené hodiny v provozu. Je-li předzahrádka pro návštěvníky provozovny uzavřena a není provozována, nesmí být na ní její zařízení ani jiné zařízení umístěno a skladováno (viz příloha orig. zápisu).

b) RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro zimní sezónu 2021/2022 pro spol. Radniční sklípek, s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 21/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 054 39 396 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 21/13 v Litoměřicích, na části pozemku p.č. 247 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 45 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a do 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen. Zařízení předzahrádky na ní může být umístěno pouze tehdy pokud je předzahrádka v uvedené hodiny v provozu. Je-li předzahrádka pro návštěvníky provozovny uzavřena a není provozována, nesmí být na ní její zařízení ani jiné zařízení umístěno a skladováno (viz příloha orig. zápisu).

c) RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro zimní sezónu 2021/2022 pro spol. RHR servis, s.r.o., se sídlem Levínská 141, 411 45 Úštěk, IČO: 069 56 980 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 19/11 v Litoměřicích, na části pozemku p.č. 247 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 45 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a do 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen. Zařízení předzahrádky na ní může být umístěno pouze tehdy pokud je předzahrádka v uvedené hodiny v provozu. Je-li předzahrádka pro návštěvníky provozovny uzavřena a není provozována, nesmí být na ní její zařízení ani jiné zařízení umístěno a skladováno (viz příloha orig. zápisu).

 

542/24/2021
Odprodej servírovacího tabletového systému Charity Litoměřice jinému zájemci
RM schvaluje prodej nevyužívaného servírovacího tabletového systému, který byl zakoupen z finančních prostředků Města Litoměřice (1 ks rok 2009, 1 ks rok 2017) a následně využíván Charitou Litoměřice, sídlem Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 jinému zájemci (viz příloha orig. zápisu).

 

543/24/2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

544/24/2021
VZ/042/2020 - s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO: 25048902 HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

545/24/2021
Poskytnutí dotace Slavoj BK Litoměřice, z.s.
RM neschvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč spolku Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na účast extraligového týmu U19 na zahraničním turnaji The College Classic, který se konal ve dnech 27. – 29. 10. 2021 v Borgomaneru v Itálii. Odůvodnění viz originál zápisu.

 

546/24/2021
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - veřejné projednání projektu GEOSOLAR
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění prvního veřejného projednání města s veřejností strategicky významného projektu GEOSOLAR, konaného dne 23.11. od 17.30 hodin v sále Hradu Litoměřice.

 

547/24/2021
Žádost o souhlas zřizovatele - MŠ Litoměřice, PO - Nadační podpora na obnovu zahrady
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s podáním Žádosti o nadační podporu na obnovu zahrady MŠ Litoměřice - Ladova 428/1 do programu "Zahrada hrou: Grantová výzva 2021", vyhlášenou Nadací Proměny Karla Komárka, Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, IČO: 27421538.

 

548/24/2021
Žádost o souhlas zřizovatele - MŠ Litoměřice, PO - Dohoda o vytvoření prac. příležitostí
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s realizací Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-88/2021 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 na dvě pracovní místa pomocného pracovníka ve škole na dobu od 1. 7. 2021 do 31. 1. 2022. Dohoda viz příloha orig. zápisu.

 

549/24/2021
Výsledek šetření stížnosti - PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti CŠI a návrh přijatých opatření u Základní školy Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

550/24/2021
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

551/24/2021
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2022
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2022 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadě v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

552/24/2021
Zrušení detašovaného pracoviště matriky Městského úřadu v Litoměřicích v objektu organizace Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. na adrese 412 01 Litoměřice, Žitenická 2084 a to dnem 31.12.2021
RM schvaluje zrušení detašovaného pracoviště matriky Městského úřadu v Litoměřicích v objektu organizace Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. na adrese 412 01 Litoměřice, o.z. a to dnem 31.12.2021.

 

553/24/2021
Zrušení pracoviště Czech POINT v objektu organizace Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. na adrese 412 01 Litoměřice, Žitenická 2084 a to dnem 31.12.2021 a vypovězení smlouvy na pronájem prostor pracoviště Ústeckému kraji
RM schvaluje zrušení pracoviště Czech POINT v objektu organizace Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. na adrese 412 01 Litoměřice, Žitenická 2084 a to dnem 31.12.2021 a vypovězení smlouvy na pronájem prostor pracoviště Ústeckému kraji (viz příloha orig. zápisu).

 

554/24/2021
Výpověď z Nájemní smlouvy na nebytové prostory pro společnost Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.
RM schvaluje souhlas s výpovědí z Nájemní smlouvy na nebytové prostory pro společnost Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. (viz příloha orig. zápisu).

 

555/24/2021
Rozpočtové opatření správního odboru
RM schvaluje rozpočtové opatření u správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

556/24/2021
Vypůjčení pozemků parc. č. 3890/1 a parc. č. 3889/4 oba v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení pozemku parc. č. 3890/1, druh pozemku zahrada o výměře 5856 m2 a pozemku parc. č. 3889/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 1472 m2 oba v k.ú. Litoměřice Střední škole a Mateřské škole, o.p.s., Žitenická 1365/18, 412 01 Litoměřice, IČO: 25040456 k zajištění zázemí pro potřeby mateřské a střední školy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

557/24/2021
Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000396
RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 9170000396 ze dne 03.09.2020 a Dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu ze dne 11.01.2021 pozemku parc. č. 2651 v k.ú. Litoměřice s paní LxxxxxOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice dohodou k 31.12.2021.

 

558/24/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 195,88 m2, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích, s panem Rxxxxxx Pxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice. Nájemní vztah se uzavírá od 01.01.2022 na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu. Smluvní nájemné činí 1 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

559/24/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Ing. Dxxxxxx Šxxxxx Oxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxx 412 01 Hlinná. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

560/24/2021
Směna městského bytu č. 2 Na Kocandě 661/22, Litoměřice za byt č. 4 v ulici 5. května 154/1, Litoměřice
RM schvaluje panu Jxxxxxxx Vxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, směnu stávajícího bytu za byt č. 4 v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

561/24/2021
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ul. 5. května v Litoměřicích, uzavřené dne 24.02.2021 se společností gelatoleonardo s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

 

562/24/2021
Nabídka pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 47,01 m2.

 

563/24/2021
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

564/24/2021
Revokace usnesení RM č. 496/22/2021 ze dne 18.10.2021 – adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
RM revokuje usnesení č. 496/22/2021 ze dne 18.10.2021 a schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 2560/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti DE – VOZ s.r.o., Hrušovany 17, 411 45 Polepy, IČO: 25453327 za účelem změny vnitřního uspořádání provozovny (z důvodu snížení hlukové zátěže v dané lokalitě) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

565/24/2021
Adresný záměr pronájmu pozemků parc. č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc. č.4030/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti VITALMAX CZECH s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 01441566 za účelem umístění stávající stavby č.p. 2346. Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

566/24/2021
Adresný záměr pronájmu pozemků parc. č. 4025/31 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc. č.4025/31, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti VÝSTAVY, spol. s r.o., Předměstí, Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 60280301 za účelem umístění stávající stavby bez č.p.. Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

567/24/2021
Vyhodnocení TOP priorit města z veřejného a mladého fóra v roce 2019
RM bere na vědomí aktuální stav řešení TOP priorit z veřejného a mladého fóra v roce 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

568/24/2021
Vyhodnocení anket pro obyvatele Litoměřic z dubna 2021
a) RM bere na vědomí vyhodnocení anket (viz příloha orig. zápisu)
b) RM ukládá koordinátorce ZML seznámit s výstupy příslušné vedoucí odborů a připravit společně s nimi komentáře k jednotlivým oblastem
c) RM ukládá koordinátorce ZML seznámit s těmito výstupy ve spolupráci s OKMaCR veřejnost

 

569/24/2021
Veřejnosprávní kontrola PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz. příloha orig. zápisu).

 

570/24/2021
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 8/2021 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice týkající se OSNMM
RM schvaluje
a) změnu organizační struktury Odboru správy nemovitého majetku města s tím, že stávající pracovní pozice energetického manažera vedená na Úseku správy nemovitostí bude přesunuta a nově zařazena na Úsek správy majetku města, a to ke dni 1.12.2021 (organizační struktura viz příloha orig. zápisu),

b) změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 16/2021, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 - Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 18.11.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu