Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. usnesení z jednání rady města 20.11.2003

USNESENÍ

z 24. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 20.11. 2003 od 13:35 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomni:  9 členů                     

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         dohodu o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Městě Štětí od 1.1.2004 do 31.12.2004 ve znění dohody 2003 s tím, že Městu Štětí bude náležet finanční příspěvek ve výši vybraných správních poplatků ve správním obvodu Města Štětí v r. 2004.

2.         organizační strukturu platnou od 1.1.2004 dle předloženého návrhu. (viz příloha orig zápisu)

3.         akci „Živý betlém“ v termínu 5. – 10.12.2003 v ul. Na Valech před Domem kultury. Akce je povolena bez poplatku. MKZ v Litoměřicích zajistí úklid prostranství po akci.

4.         umístění billboardů na území města Litoměřice za poplatek :

- malý billboard (do 6,5m2) -    7.500,- Kč/ rok

- velký billboard (nad 6,5 m2) - 15.000,- Kč/ rok

5.         TSM Litoměřice změnu účelu nevyčerpaného zůstatku dotace na investice ve výši 264.391,90 Kč a změnu účelu nevyčerpaného zůstatku účelové dotace na opravy ve výši 34.430,50 a celkovou částku 298.822,40 Kč použit na opravy techniky provedené v roce 2003.

6.         statut bytové komise při RM ve znění dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2004. (viz příloha orig. zápisu)

7.         mimořádnou odměnu pro PaedDr. Hanče ve výši dle přiloženého návrhu.

8.         vypsání veřejné nabídky na pronájem školní budovy – Máchovy schody 4, Litoměřice s tím, že tato bude i nadále sloužit ke školským účelům. Podmínky a předmět pronájmu budou uveřejněny na úřední desce.  

9.         uzavření veřejnoprávní smlouvy na rok 2004 mezi Městem Litoměřice a obcí Kamýk o řešení přestupků, dle které budou orgány Města Litoměřice vykonávat za obec Kamýk v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. (viz příloha orig. zápisu)

II.         bere na vědomí:

1.         čerpání dotací na investice a na opravy v TSM Litoměřice.

2.         Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2004.(viz příloha orig. zápisu)

3.         petice podané panem R. Militkým, bytem Wolkerova 10 v Litoměřicích, došlé ve dnech 29.10. a 19.11. 2003. (viz příloha orig. zápisu) a zároveň znění odpovědi vedoucího OSMM na přiloženou žádost o prodej pozemku p.č. 3075/2 v k.ú. Litoměřice dle předloženého návrhu.(viz příloha orig. zápisu)

           

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2004 včetně jednotlivých dílčích projektů a podílů obce jak je v programu navrženo.

2.         ZM schválit TSM Litoměřice prominutí nájemného na rok 2003 ve výši 320.500,- Kč a použití této částky na opravy techniky provedené v r. 2003.

IV.        zřizuje:

1.         bytovou komisi při RM ve složení dle upraveného návrhu s účinností od 1.1. 2004.

PŘEDSEDA:                 Jiří Landa

Členové komise:            Bc. Martin Halík

Ing. Jan Hrkal

MUDr. František Pražák

Mgr. Petr Hermann

Libuše Melenová

Jitka Salusová

Sekretář komise          Ing. Vladimír Zelený

V.         pověřuje:

1.         vedoucího OSMM p. Václava Härtinga odpovědět na žádost pana Militkého, bytem Wolkerova 10 v Litoměřicích, o prodej pozemku p.č. 3075/2 v k.ú. Litoměřice ve smyslu usnesení č. VII./1 z 8. zasedání ZM ze dne 24.06.2003.

ing. Ivan Palán                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu