Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. zasedání rady 26. října 2000

USNESENÍ
z 23. jednání městské rady, které se konalo dne 26. 10. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice


Přítomno: 6  členů městské rady

Městská rada projednala a


I. schválila:

1. předložený plán zimní údržby na období 2000-2001 (viz příloha orig. zápisu)

2. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s RadioMobil a.s. Praha, který řeší úhradu nákladů na el.energii spotřebovanou nájemcem pro provoz zařízení

3. prominutí 50 % dlužného nájemného za nebytový prostor na Mírovém náměstí 18/10, Ltm žadateli p. Tomáši Hlaváčkovi, Stavební firma Hlaváček, Dómské nám. 12, Ltm, 
což je částka 6 706,-Kč (NP nebyly nikdy fyzicky předány, fa Hlaváček smlouvu o pronájmu NP ale nevypověděla)

4. výměnu bytů a to tak, že paní Jenešová Marie se nastěhuje do volného bytu č. 17(2+1), Družstevní 1759/31, Litoměřice po paní Vlastě Černé a uvolní byt.č. 3(2+1) v Druž-stevní 1759/31, Litoměřice, oba byty jsou v majetku města

5. výměnu bytů mezi pí Paštykovou Evou, bytem Stavbařů 2002/2, Litoměřice a paní Dobrou Jitkou, bytem Sadová 380/3, Litoměřice

6. a) pro rok 2001 poplatek za likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO) ve výši 320,- Kč /osoba/ rok
b) tyto případy, ve kterých je možno poplatek prominout:

  • souvislý pobyt v léčebném ústavu v minimální délce 9 měsíců v uvedeném roce
  • vojenská základní služba v minimální délce 9 měsíců v uvedeném roce
  • souvislý pobyt v zahraničí v minimální délce 9 měsíců v uvedeném roce
  • výkon trestu odnětí svobody v minimální délce 9 měsíců v uvedeném roce

7. a) bezplatný pronájem Velkého sálu Domu kultury Litoměřice pro VÚ 1031 Pod Radobýlem, Litoměřice při příležitosti oslav 50 let založení útvaru (ze strany voj. útvaru dlouholetá bezplatná pomoc při zajišťování kulturních akcí MKZ Ltm)
b) uhradit cenu pronájmu ve výši 5.000,- Kč z fondu rezerv města

8. pronájem části původní skladové místnosti v objektu Mírové nám. čp.16/8 o výměře 2 m2 a části střechy Mírové nám., Ltm   o výměře 4 m2 pro umístění internetového serveru a mikrovlnné antény pro firmu NEXTRA Czech republik s.r.o. Praha. Roční nájemné se stanoví ve výši 40.000,- Kč + paušální poplatky za energie a pronájem telefonních linek. Smlouva se uzavře na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

9. zvýšení příplatku za vedení pro ředitelku příspěvkové organizace "Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko"  Mgr. Martu Lutišanovou ve výši 2.500,- Kč

10. členství ing. arch Jana Zadražila v komisi územního rozvoje města


II. neschválila:

1. žádost MVDr. Zikmunda, Žernosecká 15, Litoměřice o povolení záboru veřejného prostranství v ul. M. Pomocné 46, Litoměřice za účelem prodeje tradiční české uzeniny z mobilního stánku

2. výměnu bytů mezi Merthovou Lucií, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice a Kroščenovou Margitou,bytem Michalovická 1491/4, Litoměřice


III. bere na vědomí:

1. zprávu likvidátora o průběhu likvidace podniku Městská prádelna a čistírna Litoměřice

2. konání předvolebního mítinku v Litoměřicích dne 1.11.2000 - Čtyřkoalice Mgr. Zdeněk Bárta.


IV. doporučuje MZ: 

1. schválit prominutí úroků z půjčky Městské prádelně a čistírně Litoměřice, s.p. v likvidaci od Města Litoměřice


V. ukládá:

1. ředitelce MKZ Litoměřice Mgr. Rybové v případě neuhrazení nájmu za nebytové prostory a záloh na energie dát firmě Beneš plus, s. r. o. Litoměřice výpověď k 31. 10. 2000


VI.  rozhodla:

1. o stažení bodu ukončení činnosti ing. Kadeřábkové ve finanční komisi, jmenování předsedy finančního výboru z programu jednání. Záležitost projednat na nejbližším MZ (výbor finanční a další - na základě § 119 odst. (1) zákona č. 128/2000 - členy nemohou být starosta, místostarosta,..)


ing. M.Kadeřábková
p. Antonín Terber
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu