Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.11.2019

USNESENÍ
V Ý P I S
z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. 11. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

614/23/2019

VZ/034/2019 s názvem “Úklid centra města“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/036/2017 s názvem „Úklid centra města“ zadat přímým oslovením dodavatele Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO: 88325750.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO: 88325750 (viz příloha orig. zápisu).

 

615/23/2019

VZ/001/2018 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ uzavřené s dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, Teplice, IČO: 40233308 (viz příloha orig. zápisu).

 

616/23/2019

Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice – vánoční setkání zaměstnanců Města Litoměřice

RM ukládá příspěvkové organizaci MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění včetně potřebné techniky tradičního vánočního setkání zaměstnanců a vedení města Litoměřice, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 13. 12. 2019 od 17.00 hodin.

 

617/23/2019

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených movitých darů – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje přijetí účelově určených movitých darů ve výši 71 000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Fleishman-Hillard, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČO: 25670247 na podporu čtenářské gramotnosti a podporu výuky cizích jazyků – darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

618/23/2019

Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dokument Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích (viz. příloha orig. zápisu).

 

619/23/2019

Stavební úprava příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko

RM schvaluje vybudování příčky včetně protipožárních dveří v budově na adrese Předměstí, Revoluční 1846/32, Litoměřice, která je v užívání Centra – SRDÍČKO.

 

620/23/2019

Rezignace členky Zdravotní a sociální komise a jmenování nového člena komise

a) RM bere na vědomí rezignaci členky Zdravotní a sociální komise paní Mgr. Kateřiny Stibalové (viz příloha orig. zápisu)
b) RM jmenuje nového člena Zdravotní a sociální komise za koalici Zelení a Piráti pana Mgr. Ondřeje Marka.

 

621/23/2019

Návrh na příděl bytu č. 17 (1+1) v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje:
a) přidělení bytu č. 17 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

622/23/2019

Návrh na příděl bytu č. 21 (2+0) v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje:
a) přidělení bytu č. 21 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli (viz orig. zápisu). Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč jsou žadatelé povinni zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadateli uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

623/23/2019

Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020

RM doporučuje:
a) Zastupitelstvu města schválit Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020
b) Zastupitelstvu města schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 2 viz orig. zápisu).

 

624/23/2019

Snížení četnosti svozu odpadových nádob 110 litrů a 240 litrů na směsný komunální odpad

RM ukládá odboru životního prostředí zahájit jednání s firmou FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/88,410 02 Lovosice, IČO : 61054259 o snížení četnosti svozu odpadových nádob o objemu 110 litrů a 240 litrů na frekvenci svozu 1 x 14 dní a to s účinností od 1.7.2020. Dále RM ukládá odboru životního prostředí neprodleně zahájit informační kampaň o důvodech nutnosti tohoto opatření.

 

625/23/2019

Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže

RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) Pan Axxxx Bxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 20.000 Kč
b) Pan Ing. Oxxxxxx Kxxxx, xxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 35.000 Kč
(smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

626/23/2019

Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže

RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) Pan Fxxxxxxxxx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 2.289,60 Kč
b) Pan Ing. Axxxxxxx Lxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 6.896 Kč
c) Paní Jxxxx Mxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 2.750,40 Kč
d)Pan Rxxxx Sxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx- výše dotace 6.750 Kč
(smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

627/23/2019

VZ/035/2019 s názvem “Litoměřice, Domov na Dómském pahorku – vybavení kuchyně (granulová myčka)“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/035/2019 s názvem „Litoměřice, Domov na Dómském pahorku – vybavení kuchyně (granulová myčka)“ zadat přímým oslovením dodavatele TOP TRADE PROFI s.r.o., sídlem Kaprova 14/13, Praha 1, IČO 24837946
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem TOP TRADE PROFI s.r.o., sídlem Kaprova 14/13, Praha 1, IČO 24837946 (viz příloha orig. zápisu).

 

628/23/2019

Doporučení zastupitelstvu k uzavření smlouvy o úvěru na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“

RM bere na vědomí výsledek poptávky a doporučuje ZM schválit smlouvu o přijetí úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ (viz přílohy orig. zápisu).

 

629/23/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

630/23/2019

Schválení způsobu prodeje neobsazeného bytu č.1752/7, ulice Mládežnická

RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 1752/7 v ulici Mládežnická v k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku č. 2185-19 ze dne 13.09.2019 byla stanovena minimální kupní cena ve výši 1.000.000,- Kč. Termín veřejné dražby byl stanoven na den 16.12.2019. Veřejná nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce města.

 

631/23/2019

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Filipem Kubincem, IČO: 08514984, se sídlem Mendelova 543/15, 149 00 Praha - Háje. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

632/23/2019

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 31 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se společností Friedrich Fire Stop s.r.o., se sídlem Pohořany 86, 411 41 Žitenice, IČO: 08455651, zastoupenou jednatelem Radkem Friedrichem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

633/23/2019

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

634/23/2019

Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodního, kanalizačního a elektro zařízení k části pozemků parc.č. 3304/1, 3305/1 k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodního, kanalizačního a elektro zařízení na parc.č. 3304/1 a 3305/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu GP č. 4793-270/2019 ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 3408/37,3408/88 v k.ú. Litoměřice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.807 Kč s DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

635/23/2019
Nabídka pronájmu bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 76,84 m2 (2+1).

 

636/23/2019

Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zdvižných plošin pro bezbariérový přístup do bytových domů s č.p. 1767 a 1768

RM schvaluje adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2541/1 o výměře cca 16m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1767-1768, Odboje, Litoměřice, IČO: 28737351, k účelu umístění dvou zdvižných plošin, zajišťujících bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1867 a 1868 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou.

 

637/23/2019

Zúžení nájemního vztahu na jednu osobu

RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, zúžení nájemního vztahu na její osobu od 1.12.2019. Nájemní vztah se uzavírá po dobu 1 roku s možností prodloužení.

 

638/23/2019

Žádost o výměnu městského bytu

RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za větší byt č. 9 na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích od 1.1.2020. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

639/23/2019

Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

640/23/2019

Podnět zastupitele podle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

a) RM Litoměřice bere na vědomí podnět zastupitele města Mgr. Petra Panaše (viz příloha orig. zápisu).
b) RM neschvaluje účelově vázat finanční prostředky získané prodejem zbývajících městských bytů na výstavbu nových městských bytů, a to z důvodu, že k prodeji jsou aktuálně určeny již jen dva byty.

 

641/23/2019
Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020.

 

642/23/2019

Veřejnosprávní kontrola PO TSM

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice IČO: 000 80 128 (viz příloha orig. zápisu).

 

643/23/2019

Doporučení zastupitelstvu ke změnám obecně závazných vyhlášek města

a) RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 1/2011 a vyhláška č. 4/2012 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se nahrazuje vyhláška č. 5/2015 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se nahrazuje vyhláška č. 12/2011 (viz příloha orig. zápisu).

 

644/23/2019

Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.12.2019

RM schvaluje program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 5.12.2019 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:

Procesní body 1

 1. Zahájení jmenování a volba návrhová komise, prac.předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodů programu
 5. Hlasování o programu

Ekonomický odbor

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.11. 2019
 2. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE
 3. Návrh rozpočtu města na rok 2020
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021–2022

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

 1. FK Litoměřicko, z.s. - Prominutí splátky půjčky a nový splátkový kalendář
 2. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
 3. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1
 4. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
 5. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.
 6. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.
 7. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.
 8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.
 9. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 1. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit
 2. Program podpory sociálních služeb na rok 2020

Odbor územního rozvoje

 1. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice

Útvar Pro lidi

 1. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
 2. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020

Kancelář starosty a tajemníka

 1. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

       - OZV č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

       - OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

       - OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

Tajemník

 1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
 2. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019 

Různé

 1. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

Odbor správy nemovitého majetku města

Majetkové záležitosti:

Záměry

 1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
 2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
 3. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
 4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/57 v k.ú. Pokratice
 5. Směna pozemků parc.č. 2469/63 (vl. město) za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
 6. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005 na městském hřbitově

Prodeje

 1. Bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č.4008/131 v k.ú. Litoměřice (GTT)
 2. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM
 3. Prodej BJ č. 986/44, ul. Mrázová, k.ú. Litoměřice
 4. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

Procesní body 2

 1. Informace
 2. Interpelace
 3. Diskuze
 4. Závěr

 

645/23/2019

Smlouva o poskytování služeb SOS linky pro zaměstnance

RM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí služby péče o zaměstnance a aktivní podporu harmonizace soukromého a profesního života "Poskytování SOS linky pro zaměstnance" se společností pme Familienservice, s.r.o., se sídlem: Pernerova 293/11, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 28477642 (viz příloha orig. zápisu).

 

646/23/2019

Jmenování vedoucí/ho odboru stavebního úřadu

RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 30. 10. 2019 do funkce vedoucího stavebního úřadu Městského úřadu Litoměřice Ing. arch. Dominika Mika, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2020.

 

647/23/2019

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

RM schvaluje a jmenuje Mgr. Janu Vavruškovou na místo pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR" obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pověřenec pro ochranu osobních údajů bude vykonávat svoji funkci pro Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice, orgán města Městskou policii Litoměřice a samostatnou organizační složku města SMART CITY Litoměřice, a to s účinností od 1.1.2020.

 

………………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

……………………………
Mgr. Karel Krejza
Místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 19.11.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu