Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 21.11.2013

USNESENÍ

Výpis

z 23. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 21. 11. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   23.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

618/23/2013     

a)Schválení metodiky k Akčnímu plánu

b) Vzetí na vědomí pracovní verze metodiky ke strategickému řízení, strategickému týmu, grantovému systému a metodiky/doporučení pro sjednocený plán aktivit města Litoměřice                   

a) RM schvaluje metodiku k Akčnímu plánu (metodika přílohou orig. zápisu)

b) RM bere na vědomí pracovní verze metodiky ke strategickému řízení, strategickému týmu, grantovému systému a metodiky/doporučení pro sjednocený plán aktivit města Litoměřice (metodiky přílohou orig. zápisu)

619/23/2013

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice, uzavřené v rámci projektu „MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“, mezi Mepco, s.r.o., V Jámě 699/1, 110 00  Praha 1, IČ: 27143643 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 2 přílohou orig. zápisu).

 

620/23/2013

a) Vzetí na vědomí výsledků studie „Analýza vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice“

b) Schválení poptávkového řízení a oslovených firem pro poskytování konzultačních služeb k projektu EPC.          

a)  RM bere na vědomí výsledky studie „Analýza vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice“;

b)  RM schvaluje realizaci poptávkového  řízení a oslovené firmy pro poskytování konzultačních služeb k projektu EPC(příloha orig. zápisu).

621/23/2013

Schválení uzavření smlouvy se Svazkem obcí Euroregion Labe k poskytnutí dotace z Cíle 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe

RM schvaluje uzavření smlouvy se Svazkem obcí Euroregion Labe k poskytnutí dotace z Cíle 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na projekt „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe (smlouva přílohou orig. zápisu)

622/23/2013

Revokace usnesení č. 588/21/2013 z 22. 10. 2013 a schválení změny ve složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ – realizace díla a rozvojová a udržovací péče

RM revokuje své usnesení č. 588/21/2013 z 22. 10. 2013 a schvaluje změny ve složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ – realizace díla a rozvojová a udržovací péče (viz příloha orig. zápisu).

623/23/2013

a)       Návrh na schválení Pravidel provozu a poskytování služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně výše stravného a plateb částečné úhrady neinvestičních nákladů vynaložených na provoz a poskytování nové služby v Centru - SRDÍČKO p.o.

b)       Návrh na udělení souhlasu pro přijetí účelově určen.finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO p.o.

a)  RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2014 Pravidla provozu a poskytování služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně výše stravného a plateb částečné úhrady neinvestičních nákladů vynaložených na provoz a poskytování.

b)  RM uděluje souhlas pro přijetí účelově určeného finančního daru pro Centrum – SRDÍČKO ve výši  50 tis. Kč od společnosti ČEZ a.s.

624/23/2013

Uzavření veřejnoprávní smlouvy k zápisu do evidence obyvatel

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku zápisů do informačního systému evidence obyvatel s obcemi Oleško a Staňkovice na dobu určitou do 31.12.2015.

625/23/2013

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (MV-25542-1/REG/2-2010) a Darovací smlouvy (MV-97552-1/KAP-2013) s Ministerstvem vnitra ČR   

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (MV-25542-1/REG/2-2010) a Darovací smlouvy (MV-97552-1/KAP-2013) s Ministerstvem vnitra ČR.

626/23/¨2013

Přidělení nebytového prostoru na základě veřejné nabídky NP č. 106 v budově zubního stř.., ČA 17  RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 106 o výměře 50,43 m2 v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích společnosti SAXUS prime s.r.o., Žižkova 1688/12a, Litoměřice, zast. jednatelem panem Zdeňkem Řičařem. Výše nájemného činí 400,- Kč/m2/rok + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

627/23/2013

Zastavení vymáhání způsobené škody na zařízení NP     

RM schvaluje zastavení vymáhání škody, způsobené na zařízení nebytového prostoru na adrese Mírové náměstí 18/10 v Litoměřicích panem P.B., t.č. mimo uzemí ČR.

628/23/2013

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 5173/10, orná půda o výměře 14769m2 v k.ú. Litoměřice pro provozování zemědělské činnosti    

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 5173/10, orná půda o výměře 14769m2 v k.ú. Litoměřice pro provozování zemědělské činnosti na dobu neurčitou.

629/23/2013

Pronájem části pozemku parc.č. 2608/2 o výměře cca 97 mv k.ú. Litoměřice k účelu umístění čerpací stanice pro zemní plyn

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2608/2 o výměře cca 97 mv k.ú. Litoměřice spol. Bonett Gas Investment, a.s.,U Habrovky 247/11. Praha 4 k účelu umístění čerpací stanice pro zemní plyn na dobu určitou do 31.5.2023 za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok

630/23/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní D.V., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

631/23/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J.P., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 600,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

632/23/2013

Prominutí dluhu

RM schvaluje prominutí dluhu v plné výši, tedy částku 14.054,-Kč s příslušenstvím, pro paní R.M., bytem Litoměřice a ukládá právnímu oddělení ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví připravit návrh na řešení této záležitosti.

633/23/2013

Žádost Oper, o.s. o poskytnutí finanční podpory na aktivitu v rámci vánočních trhů – „Betlémský průvod“

RM schvaluje společnosti Oper, o.s., Marie Majerové 1824/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 22896805 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na aktivitu v rámci vánočních trhů – „Betlémský průvod“, která se uskuteční dne 21.12.2013.

634/23/2013

Žádost Euromedia Group, k.s. o úpravu nájemného v Domě kultury Litoměřice

RM schvaluje společnosti Euromedia Group, k.s.,  Nádražní 896/32, 155 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 49709895 snížení nájemného v Domě kultury Litoměřice dne 16.11.2013 za účelem uspořádání benefičního koncertu na pomoc povodněmi postižené obce Počaply, a to ve výši 10 % z celkové ceny.

635/23/2013

Zadávací podmínky a složení hodnotící komise - technický dozor investora - akce "Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice"/23

a)       RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na technický dozor investora akce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

b)       RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz orig.zápisu)

636/23/2013

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR "Zateplení a výměna oken MŠ Litoměřice - Ladova 428/1"

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce " MŠ  Ladova 428/1 zateplení a výměna otvorových výplní" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČ: 00020729.(viz příloha orig.zápisu).

637/23/2013

Žádost o finanční příspěvek - oddíl šermu, TJ Slavoj Litoměřice  

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 16.500,- Kč pro TJ Slavoj Litoměřice, IČ: 14866170, Písečný ostrov 1, Litoměřice na pořízení elektrického šermířského aparátu (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

638/23/2013

Odstoupení od realizace projektu č. 11/01341200/150/001104 „Vybudování poradenského a aktivizačního centra Fokus pro duševně nemocné v Litoměřicích“

RM schvaluje odstoupení od realizace projektu č. 11/01341200/150/001104 „Vybudování poradenského a aktivizačního centra Fokus pro duševně nemocné v Litoměřicích“

639/23/2013

Uvolnění finanční částky z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví

RM schvaluje poskytnutí finanční částky 10.000,- Kč na vzdělávání seniorů – Univerzita třetího věku, Vyšší odborné škole EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, Litoměřice.

640/23/2013

Potvrzení vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na výběr poskytovatele vzdělávání zaměstnanců městského úřadu           

RM potvrzuje vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění akreditovaného vzdělávání pro úředníky Městského úřadu Litoměřice podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a schvaluje uzavření smlouvy se společností RENTEL a.s., IČ 26128233 (viz příloha orig. zápisu).

641/23/2013

Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa referent státní správy a samosprávy OSPOD dnem 01.01.2014 (viz příloha orig. zápisu).

642/23/2013

Informace z následné veřejnosprávní kontroly provedené u PO MKZ

RM bere na vědomí informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, 41201 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

RM ukládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče napravit situaci ve vazbě na nájemné Městských kulturních zařízení.

643/23/2013

Finanční pomoc Filipínám

RM schvaluje poskytnutí finanční pomoci Filipínám, postiženým tajfunem Haiyan, ve výši 20.000,- Kč. Částka bude uhrazena z rozpočtu správního odboru, z položky na mezinárodní vztahy a bude zaslána na konto sbírky SOS Filipíny 37893789/0300, kterou vyhlásila charitativní organizace Člověk v tísni.

644/23/2013

Schválení termínů jednání RM a ZM na 1. pololetí r. 2014

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na 1. pololetí roku 2014.

RM: 14.1., 6.2., 20.2., 4.3., 20.3., 3.4., 15.4., 6.5., 22.5., 12.6., 26.6.

ZM: 30.1., 13.3., 24.4., 5.6.

645/23/2013

Rozdělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod z povodňové sbírky

a)       RM schvaluje poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z veřejné sbírky za účelem odstranění škod na jejich majetku vzniklých v důsledku povodní (viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje znění Darovací smlouvy, která bude uzavírána s občany postiženými povodněmi (viz příloha orig. zápisu).

646/23/2013

Schválení  dodatku smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo – Sběrný dvůr Litoměřice

RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Sběrný dvůr Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

647/23/2013

Dodatek ke  smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „MŚ Ladova 428/1 zateplení a výměna otvorových výplní“ 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  na realizaci veřejné zakázky „MŚ Ladova 428/1 - zateplení a výměna otvorových výplní“ se společností firmu METALL QUATRO spol. s r.o., IČ: 61538213 (viz příloha orig.zápisu)

648/23/2013

Žádost Okresní hospodářské komory v Litoměřicích (OHK) o úpravu nájemného - Hrad Litoměřice  RM schvaluje Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích, Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČ: 49100157  snížení  nájemného v kongresovém sále Hradu Litoměřice dne 28.11.2013 od 17h za účelem uspořádání slavnostního večera k 20. výročí založení OHK, a to na úroveň osobních nákladů a nákladů na energie.

649/23/2013

Uzavření darovací smlouvy č. 14/2013 se SONO Čížkovice         

RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy č. 14/2013 mezi Městem Litoměřice a Sdružením obcí pro nakládání s odpady Čížkovice. Finanční prostředky budou městem použity na ekologické účely.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu