Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 15.12.2016

USNESENÍ

VÝPIS

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.12.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 23. jednání projednala pod usnesením č.:

710/23/2016
Schválení uzavření smlouvy o provedení stavby „Litoměřice – ul. K. Světlé, Lipová, Zelená – I.S.“ – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. VIII/3077/2016/LT o provedení stavby „Litoměřice – ul. K. Světlé, Lipová, Zelená – I.S.“ mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

711/23/2016
Schválení uzavření nájemní smlouvy k účelu umístění telekomunikačního zařízení –Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k účelu umístění telekomunikačního zařízení (anténního stožáru s vysílačem) na budově s č.p. 948 v části obce Předměstí, stojící na pozemku parc. č. 4029/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice na dobu určitou do 31.10.2026 s vlastníkem telekomunikačního zařízení Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 (viz příloha orig. zápisu).

 

712/23/2016
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016 (ev. č. veřejné zakázky VZ/021/2016) - KHL- EKO a.s. Chomutov
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“, uzavřené mezi KHL-EKO, a.s., sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO: 26160277 a Městem Litoměřice.

 

713/23/2016
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ (ev. č. veřejné zakázky VZ/009/2016)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ (ev. č. VZ/009/2016), uzavřené mezi zhotovitelem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO: 28731492 a objednatelem Městem Litoměřice.

 

714/23/2016
Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Dešťové kanalizace Miřejovická stráň se spol. LM Immobilien, s.r.o.,Praha, panem G. H., paní E. H. Trnovany
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Dešťová kanalizace -Miřejovická stráň, Litoměřice“ mezi Městem Litoměřice a LM Immobilien, s.r.o., Na Malém klínu 1787/24, Praha, IČO: 28437764, panem G. H. a paní E. H., oba bytem Trnovany (viz příloha orig. zápisu).

 

715/23/2016
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 – Zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 - Zadávání veřejných zakázek s účinností od 16.12.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

716/23/2016
Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce - Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4. 11. 2004 mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

717/23/2016
Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ a jeho vyhlášení pro rok 2017
RM schvaluje pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2017 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (pravidla viz příloha orig. zápisu).

 

718/23/2016
Program podpory v oblasti volného času dětí a jeho vyhlášení pro rok 2017
RM schvaluje pravidla pro Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2017 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (pravidla přílohou orig. zápisu).

 

719/23/2016
Schválení užití znaku města - dotační programy vyhlášené městem Litoměřice
RM schvaluje použití znaku Města Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.

 

720/23/2016
Žádost o finanční příspěvek Michal Hanzl, Palachova 666/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 61360465 - „Vánoční koncert Ty syčáci + sbor Syrinx“
RM bere na vědomí oznámení Kinoklubu Ostrov o neuskutečnění projektu „Kupředu vzad“, který byl podpořen dotací ve výši 12.000 Kč v Programu podpory v oblasti kultury a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč panu Michalu Hanzlovi, Palachova 666/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 61360465 na „Vánoční koncert Ty syčáci + sbor Syrinx“, který se bude konat 17.12.2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace.

 

721/23/2016
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2017
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2017 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

722/23/2016
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ pro rok 2017
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ pro rok 2017 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

723/23/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 – DELFÍN
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 2.400 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadační fond DELFÍN – šance dětem, sídlo: Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

724/23/2016
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě PO Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 z 15 dětí na 16 dětí na období školního roku 2016/2017.

 

725/23/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice - WOMEN FOR WOMEN
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2016/2017.

 

726/23/2016
Změna čerpání rezervního fondu v roce 2016 - DDM Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje změnu čerpání fondů na rok 2016 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

727/23/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

728/23/2016
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2016
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

729/23/2016
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).

 

730/23/2016
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

731/23/2016
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních dotací z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2017 a ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení; současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

732/23/2016
Schválení dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017
RM schvaluje dotační program s názvem „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017“ a ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1. 1. 2017; současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

733/23/2016
Vzetí na vědomí Akčního plánu řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2017
RM bere na vědomí Akční plán řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2017 (Akční plán viz příloha orig. zápisu).

 

734/23/2016
Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu pro fair trade za rok 2016
RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu pro fair trade za rok 2016 (vyhodnocený Akční plán pro fair trade pro rok 2016 – viz příloha orig. zápisu).

 

735/23/2016
a) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným
výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice
b) Vzetí na vědomí postoupení pohledávky společností AB Facility a.s. Factoringu KB z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č. 1
a) RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice se společností AB Facility a.s., sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 241 72 413 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
b) RM bere na vědomí postoupení pohledávky, vč. znění předloženého oznámení o postoupení pohledávky, společností AB Facility a.s. sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 24172413, Factoringu KB se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25148290 z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č.1 (oznámení viz příloha orig. zápisu).

 

736/23/2016
Schválení uzavření licenční smlouvy na architektonickou studii a dokumentaci GTE centra pro podání žádost o vydání stavebního povolení s ing. arch. Jiří Jarkovským - projektový ateliér, se sídlem Odboje 2269, Litoměřice
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy na architektonickou studii a dokumentaci GTE centra pro podání žádosti o vydání stavebního povolení s Ing. arch. Jiřím Jarkovským - projektový ateliér, se sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321 (smlouva přílohou orig. zápisu).

 

737/23/2016
Schválení uzavření licenční smlouvy na architektonickou studii a dokumentaci GTE centra pro podání žádost o vydání stavebního povolení s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, se sídlem Albertov 6, Praha 2
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy na architektonickou studii a dokumentaci GTE centra pro podání žádost o vydání stavebního povolení s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, se sídlem Albertov 6, Praha 2, IČO: 00216208 (smlouva viz originál zápisu).

 

738/23/2016
Rozpočtová opatření – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

739/23/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/019/2016 s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev.č. VZ/019/2016 s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem KOBIT – THZ s.r.o., se sídlem: Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČO: 15053920 (viz příloha originál zápisu).

 

740/23/2016
Darovací smlouva č. 5/2016 se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 5/2016 na finanční dar mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČO: 46772707 (viz příloha originál zápisu).

 

741/23/2016
Darovací smlouva o darování podzemního koše na směsný odpad s MEVA a.s. Roudnice nad Labem
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování podzemního koše na směsný odpad mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a společností MEVA a.s. ,Na Urbance 632, 41313 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766 (viz příloha originál zápisu).

 

742/23/2016
Schválení Dodatku č. 12 se společností INEX Česká republika s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 12 se společností INEX Česká republika s.r.o., Neumanova 11, 412 01 Litoměřice, IČO: 61328987, který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

743/23/2016
Schválení dvou rámcových smluv s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, Litoměřice
RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2017 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů na rok 2017 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha orig. zápisu).

 

744/23/2016
Prodej neobsazeného bytu obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 427/2 – Hynaisova 427/7 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 19.12.2016 do 06.01.2017.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Karel Krejza.
Otevírání obálek proběhne dne 09.01.2017 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15.15 hod.

 

745/23/2016
Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k celému pozemku parc.č. 684/2 a části pozemku parc.č. 684/1 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice vše v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k celému pozemku parc.č.684/2 a části pozemku parc.č. 684/1 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105, v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice, formou smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s panem Z. V., bytem Litoměřice a paní D. M., bytem Litoměřice, podle podmínek Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23. 6. 2005 pod č. usn. I/20, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH (nutný geometrický plán).

 

746/23/2016
Žádost o prominutí nájemného z pozemku parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice za rok 2016 s příslušenstvím (NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011)
RM schvaluje prominutí nájemného NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011 za rok 2016 ve výši 1000,- Kč s příslušenstvím (parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice) pro info tabuli „Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2. Etapa“ občanskému sdružení Békadilkoš, IČO: 27022714, Nádražní 805, Lovosice z důvodu jeho omezených finančních prostředků.

 

747/23/2016
Úprava smlouvy o pachtu č. 9170000160 ze dne 4.5.2005 (parc.č. 4362/3 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře
RM schvaluje úpravu smlouvy o pachtu č. 9170000160 ze dne 4.5.2005, sjednané k pozemku parc.č. 4362/3 v k.ú. Litoměřice s paní H. U., bytem Litoměřice, spočívající k přistoupení dalšího pachtýře paní S. U., bytem Terezín.

 

748/23/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Kamýcká 1029/8, Litoměřice, o výměře 43,02 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ulici Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 43,02 m² (1+1).

 

749/23/2016
Přidělení bytu č. 1 v ulici Mrázova 750/6 v Litoměřicích, o výměře 96,20 m² (3+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v ulici Mrázova 750/6 v Litoměřicích, o výměře 96,20 m² (3+1) panu D. H., bytem Žalhostice. Výše nájemného činí 60,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 30.4.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

750/23/2016
Přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 86,34 m² (3+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 86,34 m² (3+1) paní R. F., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 30.4.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

751/23/2016
Přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 43,44 m² (1+1) paní M. B., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 30.4.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

752/23/2016
Přidělení bytu č. 7 v ulici Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích, o výměře 32,23 m² (1+kk) na základě adresného záměru
RM schvaluje přidělení bytové jednotky č. 7 v ulici Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích, o výměře 32,23 m² (1+kk) panu J. B., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 57,20,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 30.6.2017.

 

753/23/2016
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
RM schvaluje paní J. Č., bytem Litoměřice rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ulici Mrázova 986/29 v Litoměřicích, o jejího přítele V. S., bytem Litoměřice s tím, že tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2017.

 

754/23/2016
Schválení dohody o splátkách - Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. se sídlem Jarošova 494/23, Litoměřice
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro Střední školu a Mateřskou školu, o.p.s. se sídlem Jarošova 494/23, Litoměřice, IČO: 25040456, zastoupenou Mgr. Ladislavem Šrejbrem na částku 185.340,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 16.849,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

 

755/23/2016
Dohoda o narovnání k požadované náhradě škody ve výši 27.060,-Kč za škodní událost č. 5270532 ze dne 24.06.2014
RM schvaluje uzavření Dohody o narovnání s paní J. Č., bytem Litoměřice s tím, že Město Litoměřice uhradí jmenované částku 13.530,-Kč (Dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

756/23/2016
Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o střežení Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol.s r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, IČO: 00203459 s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 123,- Kč (vč. DPH) na 135,- Kč (vč. DPH) s platností od 01.01.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

757/23/2016
Uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
a) RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 31.03.2008 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parcelní číslo 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené s Ing. Vratislavem Heiderem, IČO: 11455756, Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice, kterým se upravuje výměra pronajatého prostoru sloužícího podnikání s účinností od 01.01.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn (Dodatek č. 4 nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).
b) RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,92 m² v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parcelní číslo 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

758/23/2016
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje Ing. Vratislavu Heiderovi, IČO: 11455756, Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 129 m² v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parcelní číslo 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.12.2016.

 

759/23/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m², který se nachází v přízemí domu č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích, s paní L. G., bytem Třebenice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.01.2017. Smluvní nájemné činí 600,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

760/23/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č. p. 47/7 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích – FOKUS LABE, z.ú.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 92,08 m² v budově č. p. 47/7, stojící na pozemku parc. č. 45 v k. ú. Litoměřice, v ulici Velká Krajská v Litoměřicích.

 

761/23/2016
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 154/1 v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 47,78 m², který se nachází v budově č. p. 154/1 v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

762/23/2016
Změny nájemních smluv na pronájem prostorů v majetku Města Litoměřice
RM schvaluje provedení změny nájemních smluv stávajících nájemců na pronájem prostorů v majetku Města Litoměřice, spočívající v úpravě ceny nájemného na základě „Pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání s platností od 01.01.2017“, schválených Radou města Litoměřice dne 22.09.2016 pod usnesením č. 552/18/2016 (seznam nájemců přílohou originálního zápisu).

 

763/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 87,20 m² v domě č. p. 285/33 v ulici Velká Dominikánská v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. Litoměřice – Dílna ručního papíru
RM schvaluje spolku Dílna ručního papíru, se sídlem Velká Dominikánská 285/33, 412 01 Litoměřice, IČO: 26620219, zastoupeného předsedkyní spolku Ing. Irenou Štyrandovou, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 87,20 m² v domě č. p. 285/33 v ulici Velká Dominikánská v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 181/3 v k. ú. Litoměřice, ve výši 50%. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m²/rok.

 

764/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 80,48 m² v domě č. p. 292/5 v ulici Krajská v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 689 v k.ú.Litoměřice – Klub ochotníků a přítel loutk. divadla
RM schvaluje spolku Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, se sídlem Tyršovo náměstí 267/6, zastoupeného předsedou spolku Svatoplukem Horváthem, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 80,48 m² v domě č. p. 292/5 v ulici Krajská v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 689 v k. ú. Litoměřice, ve výši 50%. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m²/rok.

 

765/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2 na pozemku parc. č. 4008/7 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích - Potravinová banka
RM schvaluje spolku POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s., se sídlem Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeného předsedou spolku Bc. Alešem Slavíčkem, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2 na pozemku parc. č. 4008/7 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích ve výši 50%. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m²/rok.

 

766/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 129,59 m2 na pozemku parc. č. 4008/15 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 020 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích - Diecézní charita
RM schvaluje církevní organizaci Diecézní charita Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, zastoupené ředitelkou Růženou Kavkovou, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 129,59 m2 na pozemku parc. č. 4008/15 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 020 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích ve výši 50%. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m²/rok.

 

767/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 128 m2 na pozemku parc. č. 4008/15 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 020 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích – Divadelní soubor Li-di z.s.
RM schvaluje spolku Divadelní soubor Li-Di z.s., se sídlem Příbramská 114, 407 25 Verneřice, IČO: 70694044, zastoupeného předsedkyní spolku Martinou Fajkusovou, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 128 m2 na pozemku parc. č. 4008/15 v k. ú. Litoměřice, číslo budovy 020 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích ve výši 50%. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m²/rok.

 

768/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostorů v domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích – Farní charita (DPS)
RM schvaluje církevní organizaci Farní charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, zastoupené ředitelkou Růženou Kavkovou, slevu na nájemném za pronájem prostorů o celkové výměře 376,87 m² v domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích ve výši 50%. Nájemné za pronájem těchto prostorů činí 100 Kč/m²/rok.

 

769/23/2016
Schválení slevy nájemného za pronájem prostorů v azylovém domě v ulici Marie Pomocné 918/48 v Litoměřicích - Farní charita (azyl.dům)
RM schvaluje církevní organizaci Farní charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, zastoupené ředitelkou Růženou Kavkovou, slevu na nájemném za pronájem prostorů o celkové výměře 418,25 m² v domě č. p. 918/48 v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 2737 v k.ú. Litoměřice ve výši 50%. Nájemné za pronájem těchto prostorů činí 100 Kč/m²/rok.

 

770/23/2016
Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 414/25 v ulici A. Muchy v Litoměřicích
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 414/25 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který užívá paní V. E., z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

 

771/23/2016
Započtení vzájemných pohledávek mezi městem Litoměřice a paní P. T.
RM schvaluje započtení vzájemných pohledávek města Litoměřice a paní P. T., bytem Mírové náměstí 15/7, 412 01, Litoměřice, ve výši 244.232,00 Kč ve smyslu ust. § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

772/23/2016
Plán kontrol na rok 2017 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje Plán kontrol na rok 2017 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

773/23/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly č. 85/2016 provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63 (viz příloha orig. zápisu).

 

774/23/2016
Memorandum o spolupráci „Dobrovolnictví ve veřejné správě“
RM souhlasí s uzavřením Memoranda Města Litoměřice k projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ („Dobro“), spolufinancovaného z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kde je realizátorem Fond dalšího vzdělávání (viz příloha orig. zápisu).

 

775/23/2016
a) Plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2016
b) Odpisový plán PO TSM roku 2016
c) Plán stavu a čerpání fondu PO TSM 2016
d) Plán investic PO TSM na rok 2016
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2016.
b) RM schvaluje odpisový plán PO TSM Litoměřice na rok 2016.
c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů PO TSM Litoměřice na rok 2016.
d) RM schvaluje plán investic PO TSM Litoměřice na rok 2016.

 

776/23/2016
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 165/15 „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 165/15 se společností společnost IQ stavby a projekty, s.r.o., Kabešova 2, 190 00 Praha 9, IČO: 03640485 na realizaci veřejné zakázky „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS“ (viz příloha orig. zápisu).

 

777/23/2016
Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 148/16 -„Rekonstrukce objektu Stará radnice – zpracování DPS“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ŠKAS 148/16 se společností společnost IQ stavby a projekty, s.r.o., Kabešova 2, 190 00 Praha 9, IČO: 03640485 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Stará radnice – zpracování DPS“ (viz příloha orig. zápisu).

 

778/23/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO ZŠ Na Valech
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

779/23/2016
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM neschvaluje paní L. H. rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o své rodiče paní Z. H. a pana L. H., bytem v Litoměřicích.

 

780/23/2016
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Fondu ohrožených dětí, o.s., Praha 1, pracoviště Klokánek Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích z rozpočtu odboru OSVaZ na rok 2016.

 

781/23/2016
Zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“
RM schvaluje zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřené dne 31.10.2012 se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Litoměřice – Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, IČO: 22794701, a to změny spočívající:
- v možnosti nájemce provést na vlastní náklady technické zhodnocení předmětu nájmu v rozsahu, termínu a za podmínek uvedených v přílohách smlouvy,
- upozornění na právo pronajímatele (města) provádět opravy, stavební a jiné úpravy předmětu nájmu,
- změnu důvodu pro výpověď smlouvy,
- změnu v povinnosti realizovat stanovené akce v předmětu nájmu (upraven počet dní trvání akcí).

 

782/23/2016
a) Rezignace MUDr. Leoše Vysoudila, MBA na funkci člena Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích
b) Jmenování MUDr. Jaroslava Pršaly do funkce člena Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Leoše Vysoudila na funkci člena Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 31. 12. 2016.
b) RM jmenuje nového člena Správní rady MUDr. Jaroslava Pršalu s platností od 1. 1. 2017.

 

783/23/2016
a) Rezignace Ing. Ivety Zalabákové na funkci člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích
b) Jmenování MUDr. Leoše Vysoudila, MBA do funkce člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí rezignaci Ing. Ivety Zalabákové na funkci člena Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 31.12.2016.
b) RM jmenuje nového člena Dozorčí rady MUDr. Leoše Vysoudila, MBA s platností od 1.1.2017.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 19.12.2016
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu