Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 9.10.2014

USNESENÍ
VÝPIS
z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.10. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřic na svém 23. jednání projednala a pod usnesením č.:

560/23/2014
Schválení dokumentů zpracovaných v rámci projektu „Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích"
RM schvaluje dokumenty zpracované v rámci projektu „Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích" (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00066) – MISTRAL):
a) Inovovanou metodiku ke strategickému řízení
b) Inovovanou metodiku k akčnímu plánu
c) Inovovanou metodiku ke strategickému týmu
d) Metodiku k organizaci projektových dnů
e) Metodiku grantového systému
f) Metodiku/doporučení pro sjednocený plán aktivit města

561/23/2014
Schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování DÚR pro geotermální projekt s vítězným uchazečem ing. arch. Jiří Jarkovský
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování DÚR pro geotermální projekt s vítězným uchazečem ing. arc. Jiří Jarkovský - projektový ateliér, se sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČ: 40205321 (smlouva přílohou orig. zápisu).

562/23/2014
Udělení odměn pracovníkům pracujícím na projektu MISTRAL (Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00066)
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu: Ing. Daně Svobodové (projektový a finanční manažer projektu MISTRAL), Bc. Haně Tobiášové (administrativní asistent projektu MISTRAL) a Mgr. Ritě Vlčkové (odborný asistent projektu MISTRAL). Zdůvodnění přiznání odměn za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu členům realizačního týmu a Metodika výpočtu výše odměn přílohou orig. zápisu

563/23/2014
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu –Svatostánek českého vinařství - dne 20. 10. 2014 z důvodu konání veřejné diskuze BUDOUCNOST AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN POD RADOBÝLEM
RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v prostorách Hradu v Litoměřicích dne 20.10. 2014 z důvodu konání veřejné diskuze Budoucnost areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem.

564/23/2014
Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí aplikace „e-manažer" a jejím servisu a údržbě se společností PORSENNA o.p.s.
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí aplikace „e-manažer"a jejím servisu a údržbě se společností PORSENNA o.p.s., IČ: 271 72 392 (viz příloha orig. zápisu).

565/23/2014
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 1 - „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce", schválení textu smlouvy a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 1 - „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce" společnost Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, schvaluje text smlouvy a uzavření smlouvy s tímto uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

566/23/2014
Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 2 - „Informační systém autobusového nádraží - dodávky", schválení textu smlouvy a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VVZ: 376278 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 2 - „Informační systém autobusového nádraží - dodávky" společnost ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517, schvaluje text smlouvy a uzavření smlouvy s tímto uchazečem v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

567/23/2014
Schválení záboru veřejného prostranství – Naděje, Litoměřice
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Naději, pobočka Litoměřice, Pražská 992/14, Litoměřice za účelem pořádání akce „Noc venku" od 20.- 21.11.2014.

568/23/2014
Schválení Plánu zimní údržby na r. 2014-2015
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2014-2015 (viz příloha orig. zápisu).

569/23/2014
Účelová dotace – Světové hry mládeže ve skocích na trampolíně
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Pokratice-Litoměřice pro účast na Světových hrách mládeže, které se budou konat ve dnech 13.-16.11.2014 v Daytona Beach, Florida, USA, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

570/23/2014
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 a TEACH TEAM s.r.o., Jeremenkova 304/55, Podolí, 147 00 Praha 4 v rámci projektu „ Minipodniky, základy podnikání pro žáky", kdy podmínkou tohoto partnerství není finanční spoluúčast partnera projektu.

571/23/2014
Zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká"
RM schvaluje:
a) zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" (viz příloha orig.zápisu)
b) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)

572/23/2014
Zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského"
RM schvaluje:
a) zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského" (viz příloha orig.zápisu)
b) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)

573/23/2014
Zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Baarova"
RM schvaluje:
a) zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní " (viz příloha orig.zápisu)
b) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)

574/23/2014
Schválení plánu práce a poplatků zájmových útvarů na školní rok 2014-2015 – DDM Rozmarýn
RM schvaluje předložený plán práce na školní rok 2014/2015 a poplatky zájmových útvarů na školní rok 2014/2015 pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

575/23/2014
Žádost o fin. příspěvek - Mistrovství světa v karate Japonsko
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000,-Kč paní Anně Jiráskové na pokrytí výdajů spojených s účastí na Mistrovství světa v karate JKA v Japonsku ve dnech 17.-19.10.2014, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP..

576/23/2014
Dohoda o partnerství Muzeum křišťálový dotek
RM schvaluje zahájení spolupráce mezi městem Litoměřice a BUSINESS COMPASS, s.r.o., Dušníky 3, 413 01 Dušníky, ukládá PO CCR Litoměřice uzavření dohody o partnerství s BUSINESS COMPASS, s.r.o., Dušníky 3, 413 01 Dušníky a zároveň ukládá odboru správy nemovitého majetku města přípravu smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v ul. Dlouhá č.p. 195 za účelem provozu Muzea Křišťálový dotek.

577/23/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M.T., bytem Kladruby-Tachov, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

578/23/2014
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s paní J.Č, bytem Litoměřice, na částku 5.236,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

579/23/2014
Schválení dodatku k Dohodě o splátkách
RM neschvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro pana K.M., bytem Litoměřice, a to navýšení o částku 6.365,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.

580/23/2014
Prominutí poplatku z prodlení
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.371,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.497,-Kč), pro paní D.V., bytem Litoměřice.

581/23/2014
Schválení započtení pohledávek
RM schvaluje započtení pohledávky Města Litoměřice vůči paní V.S., bytem Litoměřice v celkové výši 265.560,-Kč z titulu neuhrazené částky obdobné nájmu oproti pohledávce paní V.S. vůči Městu Litoměřice ve výši 250.000,-Kč z titulu vrácení kupní ceny. Na základě započtení pohledávek zanikla pohledávka pí. V.S. vůči Městu Litoměřice a Městu Litoměřice vůči paní V.S. zůstala pohledávka ve výši 15.560,-Kč.

582/23/2014
Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazených bytů: č. 20 – Kubínova 440/1, č. 44 – A. Muchy 416/19, č. 27 – Stránského 1754/29, č. 2 – Křižíkova 788/13 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 10.10.2014 do 31.10.2014.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. K. Krejza.
Otevírání obálek proběhne dne 5.11.2014 (ul. Kubínova, ul. A. Muchy) a 10.11.2014 (ul. Stránského, ul. Křižíkova) v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7.

583/23/2014
Prodloužení smlouvy pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Palachova 710/18
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 159 m² na adrese Palachova 710/18 v Litoměřicích, stávajícímu nájemci Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Dlouhá 75, Lovosice, zast. ředitelem Ing. Jindřichem Vinklerem, o 1 rok s možností dalšího prodloužení.

584/23/2014
Prodloužení smlouvy pro Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o..
RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 287,50 m² na adrese Palachova 710/18 v Litoměřicích, stávajícímu nájemci , kterým je Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Lípová 651/9, Teplice, o 1 rok s možností dalšího prodloužení.

585/23/2014
Přidělení městského bytu č. 2 v ulici Dlouhá 175/9 v Litoměřicích, 109,06 m² (4+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o výměře 109,06 m² (4+1) v ulici Dlouhá 175/9 v Litoměřicích panu F.V., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,-Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

586/23/2014
Ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání a přidělení jiného prostoru sloužícího k podnikání na základě veřejné nabídky NP č. 106, v budově zubního střediska, České armády 163/17, Litoměřice
RM schvaluje ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 110 o výměře 47,27 m2 v budově zubního střediska, České armády 163/17 v Litoměřicích, panu MUDr. J.D., bytem Roudnice nad Labem. Výpovědní doba činí 3 měsíce a uplyne 31.12.2014
RM schvaluje žadateli přidělení prostoru sloužícího k podnikání č. 106 o výměře 50,43 m² v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích. Výše nájemného činí 400,-Kč/m²/rok a nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

587/23/2014
Ukončení nájemní smlouvy dohodou
RM schvaluje panu Mgr.Bc. V.V., bytem Litoměřice, ukončení nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu k podnikání na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích o výměře 30,60 m2. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.9.2014

588/23/2014
Úprava stávající nájemní smlouvy
RM schvaluje vyjmutí paní A.H. z nájemního vztahu a zároveň schvaluje úpravu nájemného na 55,- Kč/m²/měsíc v bytě č. 12 v ul. Marie Majerové 1828/17 počínaje 1.11.2014.

589/23/2014
Zveřejnění adresného záměru - společný nájem
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru rozšíření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu k podnikání na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o paní V.R., bytem Litoměřice, IČ: 40207072.

590/23/2014
Zrušení usnesení RM č.545/22/2014 ze dne 25.9.2014, (Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice na dobu určitou od 20.10. 2014 - 9.11.2014)
RM ruší usnesení RM č.545/22/2014 ze dne 25. 9. 2014 týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 spol. CIRKUS BERNES s.r.o., zast. V.B., bytem Praha 10, k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 20.10. 2014 - 9.11.2014.

591/23/2014
Pronájem pozemků parc. č. 3854/1, trvalý travní porost o výměře 12m2 a části parc. č. 3850/8, zahrada o výměře cca 413m2 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 3854/1, trvalý travní porost o výměře 12m2 a části parc. č. 3850/8, zahrada o výměře cca 413m2 vše v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s možností výstavby oplocení v délce cca 30 m za nájemné ve výši 850,- Kč/rok manželům P. a T.K., bytem Litoměřice.

592//23/2014
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 2480m2 v k.ú Litoměřice k účelu zřízení odstavné plochy
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4008/95 o výměře cca 2480m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní s účinností nájemní smlouvy od 1.1.2015 Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 648/13, Litoměřice k účelu zřízení odstavné plochy pro automobily návštěvníků volno-časových aktivit konaných v areálu Zahrady Čech a pro vystavovatele v době pořádání výstav za smluvní nájemné ve výši 21.080,-Kč/rok. V nájemní smlouvě bude obsažena podmínka vylučující možnost výběru parkovného od uživatelů.

593/23/2014
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., k zahradní chatce, umístěné na pozemku parc.č. 4071/11 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice
RM souhlasí s nevyužitím předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., k zahradní chatce (zapsané na LV 3902), umístěné na pozemku parc.č. 4071/11 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Města Litoměřice.

594/23/2014
Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy č. 9170000142 ze dne 20. 11. 2013
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o pachtu č. 9170000142 ze dne 20.11.2013 k části pozemku parc.č. 2581 v k.ú. Litoměřice a zplnomocnění pachtýřů pana J.S. a paní P.S. vůči společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ve věci přebírání písemností, konkrétně daňových dokladů, týkajících se zúčtování skutečné spotřeby vody odebrané na základě sjednané smlouvy č. 606001575 ze dne 26.2.2003 (Dodatek č.1 vč. zmocnění viz příloha orig. zápisu).

595/23/2014
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 593, zbořeniště, zastavěná plocha o výměře cca 322m2 v k.ú. Litoměřice z účelu umístění okrasné zahrady
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 593, zbořeniště, zastavěná plocha o výměře cca 322m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti jakékoliv stavby na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

596/23/2014
Prodloužení nájemní smlouvy č. 9475000003 ze dne 16.1.2006 pozemek parc.č. 614/27 v k.ú. Pokratice pod stánkem
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 614/27 o výměře cca 45m2 v k.ú. Pokratice (pod stánkem) na dobu určitou do 31. 12. 2019 s podmínkou zahájení řízení ze strany žadatele o prodloužení dočasnosti stavby u Stavebního úřadu Litoměřice s tím, že žadatel zaplatí nájemné za dobu 3 let za část pozemku, kterou užíval neoprávněně.

597/23/2014
Revokace usnesení RM č.383/18/2014 ze dne 7.7.2014, týkající se výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků k účelu provozování veřejného dětského hřiště na Střeleckém ostrově
a) RM ruší své usnesení č. 383/18/2014 ze dne 7.7.2014, týkající se vypůjčení části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků k účelu provozování veřejného dětského hřiště na Střeleckém ostrově Agentuře Modrý z nebe, zast. M.H., Litoměřice na dobu určitou 10 let.
b) RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění hracích prvků pro děti na dobu určitou 10 let.

598/23/2014
Pronájem prostor sloužících k podnikání (prodejna, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 55,60m²
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostor sloužících k podnikání (prodejna, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 55,60 m² se společností Labská obchodní společnost, s.r.o., Novosedlické náměstí 1390/1, 400 03 Ústí nad Labem (IČ: 48289051) na dobu jednoho roku s možností prodloužení, s účinností této smlouvy od 01.01.2015, přičemž výše nájemného je stanovena na 77.832,-Kč/rok (bez služeb). Protinabídka dalšího zájemce, který nabídl vyšší nájemné (1.500,-Kč/m2/rok) nebyla přijata z důvodu pevného zadání výše nájemného (1.400,-Kč/m2/rok) dle usnesení RM č. I./12 ze dne 20.1.2004 při zveřejnění adresného záměru, tj. výše nájemného nebyla předmětem soutěže. Dále bylo přihlédnuto k možnému uplatnění §2315 NOZ.

599/23/2014
Pronájem prostor a plochy dvorku sloužících k podnikání (cukrárna, kavárna a rychlé občerstvení) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 313,26m²
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostor a plochy dvorku sloužících k podnikání (cukrárna, kavárna a rychlé občerstvení, vč. zázemí) na adrese Mírové náměstí 171/40 v Litoměřicích, o celkové výměře 313,26 m² se společností INTCORP s.r.o., Bratislavská 2289/2, 400 01 Ústí nad Labem (IČ: 25013246) na dobu jednoho roku s možností prodloužení, s účinností této smlouvy od 01.01.2015, přičemž výše nájemného je stanovena na 328.908,-Kč/rok (bez služeb).

600/23/2014
Hospodaření PO TSM Litoměřice
Rada města:
a) bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2014
b) schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2014
c) schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2014
d) schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2014

601/23/2014
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, příspěvkové organizace, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 733 12 (viz příloha orig. zápisu).

602/23/2014
Schválení doporučení projektu LIFE České středohoří pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž realizátorem bude SCHKO České středohoří. Doba trvání projektu 7/2015 – 12/2021.
RM schvaluje doporučení projektu LIFE České středohoří pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž realizátorem bude SCHKO České středohoří. Doba trvání projektu 7/2015 – 12/2021.

603/23/2014
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015
RM doporučuje ZM podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 183.304,-Kč.

604/23/2014
Zveřejnění adresného záměru - aktualizace výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KDH v Litoměřicích za účelem provozování sportoviště
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) za účelem provozování sportoviště na období 01.11.2014 – 31.10.2015.

605/23/2014
Přidělení městského bytu č. 6 v ulici 5. května 154/1 v Litoměřicích, 115,53 m² (4+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 o výměře 115,53 m² (4+1) v ulici 5.května 154/1 v Litoměřicích manželům D.M. a P.M., bytem Třebenice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

606/23/2014
Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (tří kanceláří - celkem cca 65 m2 + sklad o velikosti cca 15 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem činnosti spolku.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (tří kanceláří - celkem cca 65 m2 + sklad o velikosti cca 15 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování spolkové činnosti (kontaktní místo spolku a schůzová činnost).

607/23/2014
Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (dvou kanceláří - celkem cca 45 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem činnosti spolku.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (dvou kanceláří - celkem cca 45 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování spolkové činnosti (kontaktní místo spolku a schůzová činnost).

608/23/2014
Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (kanceláře - celkem cca 15 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem činnosti spolku.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (kanceláře - celkem cca 45 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování spolkové činnosti (kontaktní místo spolku a schůzová činnost).

609/23/2014
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2014 – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, příspěvkové organizaci (viz příloha orig. zápis).

610/23/2014
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu)

611/23/2014
Žádost o snížení pronájmu konfer. sálu Hradu Litoměřice – Česko-německé diskusní fórum
RM schvaluje Nadaci Forum 2000, Praha 1, Pohořelec 6 IČ: 65992768 snížení nájemného v konferenčním sále Hradu Litoměřice ve dnech 21.- 23.11.2014 za účelem uspořádání Česko-německého diskusního fóra, a to na úroveň osobních nákladů a nákladů na energie.

612/23/2014
Doporučení ke schválení rozpočtu města na rok 2015
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu