Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 27.9.2007

USNESENÍ

výpis

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.9. 2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:  8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         předloženou úpravu rozpočtu PO Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         předloženou úpravu rozpočtu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). 

3.         výpověď z nájmu nájemníkovi bytu č. 6 o velikosti 2+1, v domě čp. 21/13 na Mírovém náměstí, Litoměřice, který užívá na základě dohody o užívání bytu ze dne 14.5.1994.

4.         uzavření dohody o náhradě mezi paní Helgou Hartychovou, Litoměřice, panem Zdeňkem Čermákem, Strakonice a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a akademickým sochařem Liborem Pisklákem, Litoměřice na akci „Sochařská realizace kamenné kompozice kruhové křižovatky v ul. Na Valech, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu). 

6.         uzavření smlouvy na akci „Obnova povrchu Máchovy ul., Litoměřice“.se spol. DAPS v.o.s. Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).  

7.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Stavební úpravy – klubová kavárna – Hvězdárna“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

9.         vyhlášení VI. kola výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

10.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna oken kuchyně při ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

11.       přidělení bytu č. 8 v DPS V. Krajská 47/7 paní Kláře Hönschové, r. 1930, trvale bytem Litoměřice a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

12.       ubytovací řád Domova pro matky s dětmi a uzavření smlouvy o poskytování služby v Domově pro matky s dětmi Diakonie ČCE dle přiloženého materiálu od 1.10.2007 (viz příloha orig. zápisu).

13.       postup zajištění koncesního řízení na provozovatele nového Domova důchodců v Litoměřicích a způsob financování projektu dle předloženého materiálu (viz příloha orig. zápisu).

14.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou EKOPORTA Bohemica spol. s r.o., Malé Žernoseky, Nová 63, 410 02 Lovosice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

15.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (smlouva viz příloha orig. zápisu).

16.       přidělení bytu č. 23 o velikosti 3+1 v ulici Stavbařů 2002/1 v  Litoměřicích pro paní Gruntovou Pavlínu, Libochovice.

17.       výměnu bytů mezi nájemníky bytem č. 4, Topolčianská 20, Litoměřice za bytem č. 5, Topolčianská 12, Litoměřice.

18.       výměnu bytů mezi nájemníky bytem č. 3, Dlouhá 177/13, Litoměřice a bytem Lodní náměstí 652, Litoměřice.

19.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro žadatelku Reginu Csavojovou do 30.9.2008.

20.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava fasády domu Marie Pomocné 918/48, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

21.       pronájem pozemku p.č. 3636/3 (zahrada) o výměře 372 m2 v k.ú.Litoměřice Vladimíru a Jakubovi Špicovým, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 744,- Kč/rok za účelem užívání zahrady.

22.       ukončení nájemní smlouvy č. 9170000187 mezi Městem Litoměřice a panem Františkem Zámečníkem, Litoměřice na část pozemku p.č.4362 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 985 m2 (zahrada) v tříměsíční výpovědní lhůtě, s datem ukončení k 31.12.2007.

23.       uspořádání fotbalového turnaje dne 30.9.2007 v areálu fotbalového stadionu Na Kocandě v Litoměřicích.

24.       bezplatné poskytnutí prostor Domu kultury pro Diakonii ČCE k 15. výročí na pořádání Společenského večera dne 10.11.2007.

II.         pověřuje:

1.         tajemníka MěÚ vypracováním návrhu organizační struktury odboru CR a marketingu a připravit zadání pro VŘ na obsazení místa vedoucího odboru CR.

III.        jmenuje:

1.         členem zdravotní a sociální komise při RM MUDr. Ondřeje Štěrbu od 1.10.2007.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit prodloužení splatnosti smluv o půjčce s firmou Geomedia, s.r.o.Praha a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke geotermálnímu vrtu.

V.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení spol. DAPS v.o.s., Litoměřice

VI.        ukládá:

1.         OSMM volnou část pozemku p.č.4362 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 985 m2 (zahrada) zveřejnit na Úřední desce k dalšímu pronájmu od 1.1.2008.

2.         odboru územního rozvoje ve spolupráci s komisí sportu a komisí územního rozvoje při RM zahájit přípravu zpracování studie „Multifunkčního sportovního areálu Kocanda“ v prostoru Fotbalového stadionu v Litoměřicích.

VII.       bere ne vědomí:

1.         čerpání rozpočtu za I. pololetí 2007 a rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2007 PO Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         čerpání rozpočtu za I. pololetí 2007, výkaz zisku ztrát a rozvahu PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za II. čtvrtletí roku 2007 (viz příloha orig. zápisu).

4.         protokol České školní inspekce z kontroly Základní školy, Na Valech 53, Litoměřice, která proběhla ve dnech 21. - 22.5.2007 (viz příloha orig.zápisu).

5.         protokol České školní inspekce z kontroly Domu dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice, která proběhla dne 2.7.2007 (viz příloha orig. zápisu).

6.         rezignaci Mgr. Petra Hoška na členství v sociální a zdravotní komisi při RM.

7.         petici občanů z domu v ulici Revoluční 1834/8 Litoměřice

8.         rezignaci Ing. Radka Lončáka, MBA na členství v DR Městské nemocnice v Litoměřicích s účinností od 1.10.2007

9.         stížnost obyvatel Jezuitské ul. na průběh akce Vinobraní 2007.

VIII.      ruší:

1.         své usnesení č. I./3 ze dne 16.8.2007.

IX.        se připojuje:

1.         k návrhu Občanského sdružení Cantica Bohemica, ženského komorního sboru Litoměřice, na udělení Ceny Bedřicha Smetany PhDr. Vladimíru. Frühaufovi, a to na základě jeho dlouholetého působení a především dosažených výsledků v oblasti sborového zpěvu a reprezentaci města a regionu v zahraničí.

Jiří Landa                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Vypracovala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu