Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 2.12.2008

USNESENÍ

výpis

z 23. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 2.12.2008 od 8:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         změnu plánu investic, změnu rozpočtu nákladů a výnosů a změnu odpisového plánu na rok 2008 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy o výpůjčce notebooku včetně softwaru pro Ing. Ivo Elmana po dobu výkonu funkce člena RM.

3.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Výstavy spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice a paní Jolankou Cyterákovou, Litoměřice za účelem pronájmu nebytových prostor v administrativní budově společnosti Výstavy spol. s r.o., Litoměřice.

5.         výměnu bytů mezi nájemníkem bytu č. 17, Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 a nájemníkem bytu č. 25, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 1+1.

6.         nájem v NP Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice, pro Občanské sdružení Dílna ručního papíru na dobu neurčitou s výší nájmu 100,- Kč/rok, dále částečnou úhradu energií ze strany města v celkové výši 15.000,- Kč z rozpočtu OSBH, s podmínkou částečného nefinančního plnění ze strany nájemce, které bude spočívat v nabídce uspořádání jednoho semináře, praktické dílny nebo jiné obdobné akce s tematikou výroby ručního papíru pro každou základní školu v Litoměřicích v daném kalendářním roce. To vše s účinností od 1.1.2009.

7.         uzavření smlouvy na opravu levé bašty v ulici Velká Dominikánská 284/31, Litoměřice s firmou IngPro Litoměřice, s.r.o., IČ: 27301176, zastoupenou jednatelem Ing. Jaroslavem Jarkovským (smlouva viz příloha orig. zápisu).

8.         prodej garáže: Pražská 89, nebyt č. 5, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu se složením kauce. Termín vyvěšení nabídky je 3.12.2008. Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM J. Tvrdík. Otevírání obálek proběhne 7.1.2009 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ – Mírové náměstí 15/7, přízemí.

9.         termíny, místa a čas svatebních obřadů v roce 2009 (viz příloha orig. zápisu).

10.       pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2009 se zapracováním připomínky Ing. Lončáka (viz příloha orig. zápisu).

11.       vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2009.

12.       smlouvy o výpůjčce movitých a nemovitých věcí, které tvoří přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace „Centrum cestovního ruchu“ (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

13.       zadání vypracování auditu pojištění městského majetku společností Total Brokers a.s.

 

14.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 11.12.2008.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV

2.         Návrh rozpočtu města na rok 2009

3.         Informace o zhodnocení volných zdrojů

4.a)      Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“ a schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru

b)      Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace zdravotnického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích“ a schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru

5.         Vyúčtování akce Vinobraní 2008

6.         Schválení splátkových kalendářů

7.         Schválení smlouvy o dotaci na provoz a údržbu areálu koupaliště

8.         Schválení dodatku stanov Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I.    

9.         Odpisy dlužných pohledávek OSBH

10.       Vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu           

11.       Návrh škodní a likvidační komise na odpis a vyřazení položek z účetní evidence

12.       Pojmenování nově vznikající ulice jménem „Jarní“

Majetkové záležitosti

Záměry:

13.       Záměr prodeje výstaviště areálu Zahrady Čech

14.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IV.A - 167

15.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo I. 6 - 58

16.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo I.Jshr. - 216

17.       Prodej části pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Pokratice (nutný geomet. plán)

18.       Podání žádosti o převod pozemku PK p.č. 2345 a 2250 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR

19.       Prodej pozemku p.č. 2736/2 o výměře 200m2 v k.ú. Litoměřice

20.       Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/15 o výměře 25m2 v k.ú. Litoměřice - Třeboutická stráň

21.       Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/11 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice - Třeboutická stráň

22.       Prodej části pozemku p.č. 4528/1 o výměře cca 550m2 (nutný geomet. plán) a p.č. 4528/3 o výměře 17m2 (pod chatkou) v k.ú. Litoměřice - Třeboutická stráň

23.       Prodej části pozemku p.č. 2354/20 (nutný geomet. plán) v k.ú. Litoměřice

24.       Prodej pozemku p.č. 148/2 o výměře 37m2 v k.ú. Pokratice

25.       Podání žádosti o převod částí pozemku p.č.1232/36 (346m2) a p.č. 1232/37 (204m2), v k.ú. Pokratice ve vlastnictví PF ČR

Prodeje:

26.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IIIC-12

27.       Prodej pozemku p.č. 1216/1 o výměře 75 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

28.       Prodej pozemků p.č. 121 o výměře 875m2 (ostatní plocha) a p.č.122 včetně stavby č.p.79 o výměře 94m2 v k.ú. Litoměřice

29.       Nákup pozemku p.č. 10 o výměře 420m2 v k.ú. Litoměřice (parkány)

30.       Revokace části usnesení č. I/22 ze dne 26.6.2008 – úprava rozpočtu 2008 – nákup zdravotního střediska U Katovny

31.       Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek v ul. Revoluční č.p. 15, 16 a 17 v Litoměřicích

32.       Prodej bytových jednotek v ul. Heydukova 1874, 1875, Seifertova 1876, Topolčianská 419, 404, 425, 437, Vrchlického 270 a po prověření majetku ul. Pražská 88, 89, Revoluční 1834 a změna prohlášení vlastníka Resslova 1674, Teplická 1679 dle přiloženého seznamu

III. Informace

IV. Interpelace

V. Diskuze

VI. Závěr

II.         bere na vědomí:

1.         změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů (IF) na rok 2008 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         právní stanovisko k jednostrannému upuštění pohledávky za firmou Beneš plus s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

3.         aktuální stav pohledávky za firmou Beneš plus s.r.o.

4.         informaci o stavu prací na přípravě akce – Multifunkční hala, Litoměřice.

III.        doporučuje:

1.         ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 4.výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 90 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 6,75 mil. Kč.

2.         ZM schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

3.         ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 4.výzvy na projekt „Modernizace zdravotnického vybavení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 100 mil. Kč, výše podílu nemocnice činí 7,5 mil. Kč.

4.         ZM schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

5.         ZM schválit pojmenování nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „Jarní“.

6.         ZM vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace „Centrum cestovního ruchu“ (návrh zřizovací listiny viz příloha orig. zápisu).

7.         ZM schválit smlouvu o dotaci na provoz a údržbu areálu koupaliště v Litoměřicích pro rok 2009 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

IV.        jmenuje:

1.         Ing. Danu Svobodovou a pana Jiřího Patzla členy Řídícího výboru Geotermálního projektu Litoměřice.

2.         Ing. Radka Lončáka, MBA a Daniela Sadila členy dozorčí rady Městské nemocnice v  Litoměřicích.

V.         uděluje:

1.         výtku Ing. Kmoníčkové, ředitelce PO Městská kulturní zařízení Litoměřice, za nepřihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

VI.        ukládá:

1.         právnímu oddělení vypracovat vytýkací dopis ředitelce PO Městská kulturní zařízení.

2.         OSBH zveřejnit nabídku na pronájem NP budovy v KDH, budova 003, st.p.č. 4008/4, Litoměřice s podmínkou využití pro oblast školství.

VII.       stanovuje:

1.         hranici pro pohledávky nad částku 50.000,- Kč pro příspěvkové organizace v jednotlivém případě k průběžné kontrole insolvenčního rejstříku, toto bude zapracováno do směrnice pro PO.

VIII.      vydává:

1.         „Pravidla a podmínky RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

2.         interní nařízení týkající se Stanovení práv a povinností určených zřizovatelem vůči PO Centrum cestovního ruchu v rámci realizace projektu "Litoměřice známé před i za svými hradbami".

IX.        pověřuje:

1.         ředitelku PO MKZ Ing. Věru Kmoníčkovou a místostarostu Jaroslava Tvrdíka dalším jednáním se zájemci o pronájem nebytových prostor v Domě kultury v Litoměřicích.

Mgr. Václav Červín                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                               starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu