Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.11.2009 (2)

USNESENÍ

VÝPIS

z 23.jednání Rady města Litoměřic konané dne 12.11. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         ke dni 28.2.2010 výpověď firmě „Ing. Ivo Bárta“  ze smlouvy o výpůjčce reklamní výlohy ze dne 16.10.2002  a uzavření nové smlouvy o výpůjčce výlohy v prostorách recepce pro propagaci města s firmou „Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace“

2.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou J.,  Lahošť za účelem prodeje jmelí, cukrovinek apod. a za účelem provozu dětského vláčku.

3.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Mrázova 27, Litoměřice pro Danu Kešelovou na dobu určitou do 30.9.2010

4.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Davidem Brychtou, Litoměřice na částku 12.425,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1000,-Kč  měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  listopad 2009 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a Květou Baschovou, Litoměřice na částku 3.980,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  listopad 2009 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření dohody o splátkách  pro Bronislava Podlahu,  Litoměřice, na částku 6.144,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí nejméně 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

7.         objednávku pro firmu Petra Voráčová - Digrs, Litoměřice na akci „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – vnitřní informační systém“

8.         ubytovací řád Domova pro matky s dětmi dle přiloženého materiálu s účinností od 1.12.2009 (viz příloha orig.zápisu)

9.         pronájem části pozemku p.č. 2719/33 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stánku ve vlastnictvíDaniela Tomeše Liberec na dobu určitou do 31.12.2010 za nájemné 500,- Kč/m2/rok, spolu se souhlasem obce s dalším podnájmem pozemku  pod stánkem pro Traficon Invest s.r.o., IČ: 2548991, Kubelíkova 150/4, 46007 Liberec IX . Nájemní smlouvu lze vyhotovit po sejmutí záměru pronájmu z úřední desky.

10.       uzavření smlouvy o dílo s firmou: Dokončovací stavební práce, Krejza Jiří, Kosmonautů 6,  Litoměřice na zakázku „Bytové jednotky Liškova 43, Litoměřice, oprava kanalizace a rozvodů vody“ (viz příloha orig.zápisu)

11.       bezplatný svoz bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro všechny PO zřízené Městem Litoměřice

12.       uzavření  smlouvy o bouracích pracích a stavbách kontejnerových  stání, oprav a  rozmísťování kontejnerů s firmou Vladislav Slaboch Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

13.       finanční příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 6.600,- Kč,dle návrhu kulturní komise, pro o.s. literárně dramatického souboru Li-Di na kompenzaci nákladů při nastudování hry „ Agentura Sáhodlouho“

14.       finanční příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 11.500,- Kč,dle návrhu kulturní komise, pro o.s. Dívčí pěvecký sbor Máj na soustředění ve dnech 23.-24.10.2009

15.       finanční příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 10.000,- Kč,dle návrhu kulturní komise, o.s. Puellae Cantantes na vydání výroční brožury.

16.       uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Obcí Mlékojedy

k zajištění výkonu služby MP dle zákona o obecní policii v předloženém znění (viz příloha orig.zápisu)

17.       plán nákladů a výnosů  PO TSM Litoměřice na rok 2009 (viz příloha orig.zápisu)

18.       přidělení bytu o velikosti 1+1, Topolčianská 419/10

19.       prominutí nájemného za využití NP v objektu Domu kultury Litoměřice pro OS ČSTV Litoměřice na den 1.2.2010 v rámci konání slavnostního vyhlášení „Nejúspěšnějšího sportovce a sportovního kolektivu za rok 2009“ s tím, že OS ČSTV uzavře s MKZ smlouvu o organizačním zajištění této akce.

20.       Organizační řád a organizační strukturu PO TSM Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

21.       záměr pronájmu pozemků parc.č.  123, 126 v k.ú Litoměřice  za účelem stánkového prodeje na dobu neurčitou

22.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou  AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, Ústí n. Labem na akci „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží – předběžný geologický průzkum“ (viz příloha orig.zápisu)

II.         neschvaluje:

1.         přidělení integračního bytu do velikosti 3+1 pro pana Tahira Afzaala, Ústí nad Labem-Předlice

2.         uzavření  smlouvy  o provedení úklidových služeb u kontejnerových stání na tříděný odpad      s firmou Zdeněk  Slaboch, Litoměřice

3.         uzavření smlouvy  pro pěstování keřů u kontejnerových stání na tříděný odpad s firmou Zdeněk  Slaboch Litoměřice

4.         poskytnutí příspěvku pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, os.s Jihlava.

III.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – vnitřní informační systém“ firmu Petra Voráčová - Digrs, Dominikánské náměstí 133/4, Litoměřice

2.         vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Bytové jednotky Liškova 43, Litoměřice, oprava kanalizace a rozvodů vody“ Dokončovací stavební práce, Krejza Jiří, Kosmonautů 6, Litoměřice

IV.        pověřuje:

1.         od 1.1.2010 správou a údržbou tržnice v ulici 5.května v Litoměřicích OSBH

2.         PO TSM Litoměřice zajišťováním úklidových služeb u kontejnerových stání na tříděný odpad v rámci příspěvku na činnost

3.         PO TSM Litoměřice zajišťováním pěstování keřů u kontejnerových stání na tříděný odpad v rámci příspěvku na činnost

V.         vydává:

1.         v souladu s ustanovením §39 zákona 250/2000 Sb., v platném znění Městské nemocnici v Litoměřicích předchozí společný souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do výše 500.000,-Kč za jednotlivý dar

VI.        ukládá:

1.         řediteli Městské nemocnice v Litoměřicích předložit RM do 23.11.2009 návrh novely

zřizovací listiny se zohledněním legislativních změn

2.         oddělení bytového hospodářství záměr pronájmu pozemků parc.č.  123, 126 v k.ú Litoměřice  za účelem stánkového prodeje zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Litoměřice

VII.       doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

Revoluční 17/5, Litoměřice, byt č. 3  ve výši  258.152,- Kč

VIII.      ruší:

1.         výběrové řízení na akci „Návrh a realizace vybavení kinosálu kina Máj v Litoměřicích digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technologií“

Mgr. Václav Červín                                                                   Mgr. Ladislav Chlupáč

ověřovatel zápisu                                                                      starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu