Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 11.8.2011

USNESENÍ

VÝPIS

3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.8.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 5 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  23.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

639/23/2011

Uzavření mandátní smlouvy s firmou GORDION, s.r.o.  na  zabezpečení VŘ na poskytnutí střednědobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč na předfinancování  dotační části a kofinancování ze strany města u akce Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou GORDION, s.r.o. na zabezpečení výběrového řízení na poskytnutí střednědobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč na předfinancování dotační části a kofinancování ze strany města u akce Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa  (viz příloha orig. zápisu).

 

640/23/2011

Zábor veřejného prostranství – Filmový festival Litoměřice pojedenácté

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Kinoklub Ostrov, o.s., Svatováclavská 17, Litoměřice za účelem pořádání Filmového festivalu Litoměřice pojedenácté ve dnech 26. – 28. 8. 2011.

641/23/2011

Zábor veřejného prostranství –  Reklamní akce – ochutnávka nové značky piva „Staropramen“

RM schvaluje zábor veřejného prostranství za úplatu 420,- Kč – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro ADV Communication s.r.o. Palackého 75/III, Poděbrady za účelem pořádání ochutnávky nové značky piva „Staropramen“.

642/23/2011

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení a schválení smlouvy na akci – „Stezka pro chodce a cyklisty – Litoměřice - Žitenice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení firmu  Chládek a Tintěra a.s. Nerudova 16,  Litoměřice, na akci „Stezka pro chodce a cyklisty – Litoměřice – Žitenice“ a zároveň s touto firmou schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

 

643/23/2011

Schválení hodnotící komise ke 3 zadávacím řízením v rámci projektu „I. Technologická centra II. Spisová služba a vnitřní integrace“

RM schvaluje hodnotící komisi k zadávacím řízením v rámci projektu „I. Technologické centrum II. Spisová služba a vnitřní integrace“ s tím, že hodnotící komise bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a provádět posouzení kvalifikace. RM doporučuje prodloužení požadované záruční lhůty na dodané komponenty na dobu 60ti měsíců. Pokud bude mít tato změna vliv na lhůty VŘ, RM schvaluje posunutí termínu vyhodnocení nabídek.

 

                       

644/23/2011

Rezignace člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a jmenování nového člena

a)      RM bere na vědomí rezignaci člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Martina Vebera s účinností od 1. 7. 2011.

b)      RM jmenuje novou členku Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ing. Bc. Renatu Jurkovou s účinností od 1. 7. 2011 (seznam členů komise přílohou org. zápisu).

645/23/211

Hospodaření PO MSZ v Litoměřicích k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

 

646/23/2011

Hospodaření PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig.zápisu).

 

647/23/2011

Hospodaření PO Masarykova ZŠ Litoměřice k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

 

 

648/23/2011

Hospodaření PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) k 30.6.2011 PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

 

649/23/2011

Hospodaření PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2 (viz příloha orig.zápisu).

650/23/2011

Hospodaření PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a změny majetku k 30.6.2011 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

651/23/2011

Změna plánu na rok 2011 PO MKZ Litoměřice

RM schvaluje změnu plánu fondů na rok 2011, změnu plánu investic a oprav na rok 2011, změnu odpisového plánu na rok 2011 a změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz orig.příloha zápisu).

652/23/2011

Hospodaření PO MKZ v Litoměřicích k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) a změny majetku k 30.6.2011 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

653/23/2011

Hospodaření PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) k 30.6.2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig.zápisu).

 

 

654/23/2011

Hospodaření PO MŠ Litoměřice k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2011 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig.zápisu).

 

                                  

655/23/2011

Hospodaření PO CCR Litoměřice k 30.6.2011

RMbere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha) k 30.6.2011 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

656/23/2011

Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb – Allowance s.r.o., Praha 1           

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností  Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 26140136, souvisejících s přípravou a organizačním zajištěním podání žádosti do Operačního programu životního prostředí pro financování realizace akce „Zateplení a výměna oken objektu PO Základní školy Havlíčkova 32, Litoměřice“ (viz orig.příloha zápisu), za podmínky znění ve smlouvě – bez rozhodčí doložky.

657/23/2011

PO TSM:

            a/ Plán nákladů a výnosů na rok 2011

            b/ Odpisový plán roku 2011

            c/ Plán stavu a čerpání fondu 2011

d/ Plán investic na rok 2011      

RM schvaluje:  a) plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2011.

b) odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2011.

                        c) plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2011.

                        d) plán investic TSM Litoměřice na rok 2011.

                       

658/23/2011

Schválení textu smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s paní M.S.na byt.jed.č. 986/64 a příslušný podíl na společných částech domu a  pozemku v  ul. Mrázova v Litoměřicích

RM schvaluje text smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s paní M. S., bytem ul. Mrázova 986/29 v Litoměřicích, na bytovou jednotku č. 986/64 a příslušný podíl na společných částech domu a pozemku čp. 986 v ul. Mrázova, Litoměřice.

659/23/2011

Žádost o přidělení městského bytu nebo o přidělení ubytování na městské ubytovně v

Želeticích – paní H.M.

RM neschvaluje paní H.M přidělení městského bytu ani přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

660/23/2011

Žádost o prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích – pan P.T.

RM schvaluje panovi P.T. prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích o šest  měsíců do 31.12.2011 s tím, že do uplynutí smluvního vztahu bude mít s Městem Litoměřice, popř. s  exekutorem řádně ošetřeno splácení starého dluhu, jinak mu nebude tato smlouva již znovu prodloužena.

661/23/2011

Odvolání proti podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 v ul. Mrázova 986/26 v Litoměřicích – paní J.Č. („Žádost o vrácení bytu“)

RM trvá na svém původním usnesení č. 606/21/2011 ze dne 14.07.2011, tzn.:

  

a)       RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích, s paní J.Č., trvale hlášenou Záhořany 112, Křešice, na dobu neurčitou.

b)       RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní J.Č, trvale bytem Zahořany 112, Křešice.

662/23/2011

Žádost o změnu užívání (činnosti) pronajatých NP (restaurace- kavárna + prodejna starožitností) v domě Mírové náměstí čp. 21/13 v Litoměřicích – pan M.M.

RM schvaluje panovi M.M., bytem ul. Dlouhá 24, 411 55 Terezín, změnu užívání v části pronajatých nebytových prostor na Mírovém náměstí 21/13 s tím, že dosud užívaná část pro prodej starožitností o výměře cca 40 mbude provozována také jako restaurace a kavárna. Roční nájemné zůstane ve stejné výši, tj. 195.979,- Kč/rok a platnost smlouvy se prodlužuje o pět let, tj. do 16.01.2020.

663/23/2011

Snížení nájemného – paní E.V. (byt na Mírovém nám. 156/29 v Litoměřicích)

RM schvaluje snížení nájmu paní E.V., bytem Mírové nám. 156/29 v Litoměřicích pro rok 2012 a 2013 o 20%.

664/23/2011

Revokace usnesení RM č. 610/21/2011 ze dne 14.7.2011 a uzavření nové NS na pronájem NP o výměře 92 m2 v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích (DPS) za účelem zřízení Poradenského a aktivizačního centra Fokus pro zajištění odborného sociálního poradenství pro cílovou skupinu osob s chronickou duševní nemocí z Litoměřic

RM revokuje své usnesení č. 610/21/2011 ze dne 14.07.2011

a nahrazuje jej novým usnesením:

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu s Občanským sdružením Fokus se sídlem v Ústí nad Labem, Pražská 166/47 (IČ: 44226586) za účelem „Vybudování Poradenského a aktivizačního centra Fokus v prostorách bývalé jídelny a vývařovny pro seniory Velká Krajská“ na nebytové prostory v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích o výměře 92 m2 za měsíční nájemné ve výši 1.656,- Kč (18,- Kč/ m2/měsíc) a náklady za krytí záloh na poskytnuté služby (teplo, voda, elektřina) ve výši 6.800,- Kč/měsíčně, tj. celkem 8.456,- Kč/měsíčně a to na dobu 5-ti let (tj. pět let dle lhůty vázanosti projektu na účel).

665/23/2011

Pronájem části pozemku p.č. 2581 zahrada, o výměře cca 360m2 v k.ú. Litoměřice

a)         RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000091 uzavřené dne  25.4.2001 mezi Městem Litoměřice a paní M.L., Družstevní 31, Litoměřice k části pozemku p.č. 2581 zahrada o výměře cca 360 m2  v k.ú. Litoměřice dohodou  ke dni  30.9.2011.

b)         RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2581 zahrada o výměře cca 360 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady paní J.S, Družstevní 37/21, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 720,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 1.10.2011.

666/23/2011

Záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy k části pozemku p.č.1324, zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice (ul. ČS. armády)

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy po části pozemku p.č.1324, zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka stavby garáže na p.č. 1326/2 v k.ú. Litoměřice vč. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy.

667/23/2011

Ukončení NS č. 9170000069, týkající se pozemku p.č. 18/1 v k.ú.Pokratice

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 9170000069 ze dne 19.11.2009 uzavřené s paní P.K, Kollárova 1811/8, Litoměřice, týkající se pronájmu pozemku p.č.18/1 v k.ú.Pokratice ve lhůtě 3 měsíců.

668/23/2011

Úprava NS č. 9470000028 ze dne 21.12.2004 (zeměd.čin.) Agrofrukt

RM schvaluje Dodatek č. 1, týkající se úpravy nájemní smlouvy č. 9470000028, uzavřené ze dne 21.12.2004 s Ladislavem Pošíkem - Agrofrukt Kamýk, Malíč 20, 412 01 Litoměřice, z důvodu prodeje pozemku p.č. 359/9 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek, vč. úpravy smluvního nájemného na 5.687,- Kč/rok (Návrh Dodatku č.1, viz příloha orig.zápisu).

669/23/2011

Zřízení vyhrazeného parkovacího stání v Dómské ulici v Litoměřicích u čp. 9 pro RZ LTA 45-76 z důvodu zásobování obchodu – F.H.

RM neschvaluje zřízení vyhrazeného pakovací stání před domem čp. 9 v ul. Dómská v Litoměřicích pro vozidlo RZ LTA 45-76, jehož je držitelem pan F.H., pro účely zásobování prodejny.

                                  

670/23/2011

Prominutí poplatku z prodlení –paní  A.R.

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 5.048,-Kč ve výši 80%, (tedy 4.038,-Kč), pro A. R., bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice.

671/23/2011

Schválení uzavření NS k bytu č. 65, Revoluční čp.1831/7- paní D.M

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 65, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro paní D.M. bytem tamtéž na dobu určitou od 1.7.2011do 31.12.2011.

672/23/2011

Schválení uzavření NS k bytu č. 12, Revoluční čp.1831/7 – paní M.T.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro paní M.T. bytem tamtéž na dobu určitou od 1.8.2011do 31.7.2012.

673/23/2011

Schválení uzavření NS k bytu č. 29, Revoluční čp.1831/7- paní H.B.

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro H. B. ml., bytem tř. Budovatelů 2377/32, 434 01 Most.

                       

674/23/2011

Změna organizační struktury ÚSBH

RM schvaluje změnu organizační struktury Úseku správy bytového hospodářství u Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství MěÚ Litoměřice ke dni 01.09.2011, spočívající ve:

-          vytvoření nového tabulkového místo „referentka správy bytového hospodářství – vymáhání pohledávek“,

-          změně stávajícího tabulkového místa „referentka správy bytového hospodářství – vymáhání pohledávek + účetní“ na tabulkové místo „referentka správy bytového hospodářství – účetní“.

 

675/23/2011

Vyhlášení VŘ na ředitele PO CCR Litoměřice

a) RM bere na vědomí informaci místostarosty Mgr, Krejzy o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel/ka Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, dle podmínek zveřejněných v oznámení (viz příloha orig.zápisu).

b) RM jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:          1. místostarosta Mgr. Karel Krejza

členové:                        2. místostarosta Jan Szántó

tajemník MěÚ Ing. Karel Chovanec

vedoucí OŠKSaPM Ing. Andrea Křížová

za útvar PaM Bc. Pavlína Valůšková

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Jan Szántó

2.místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu