Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 11.10.2012

USNESENÍ

výpis

na 23. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 11.10. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 3.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

619/23/2012

Oznámení o konání shromáždění – NS – LEV 21           

RM  bere na vědomí oznámení o konání předvolebního mítinku politické strany NS – LEV 21 na parkovišti u Domu kultury v Litoměřicích dne 11.10.2012 za podmínky zaplacení poplatku ve výši 10.000,- Kč.

 

620/23/2012

Poskytnutí fin.prostředků z komunit.plánování na období říjen - prosinec 2012

a)         RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

            1/ Název projektu: Knihovna seniorům

2/ Název projektu: Víkendový pobyt pro rodiny s postiženými dětmi a mládeží

3/ Název projektu: Oprava podlahové krytiny v Centru denních služeb

b)         RM schvaluje uzavření přiložených smluv o poskytnutí dotace s těmito

organizacemi:

            1/ Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

2/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Plamínek Litoměřice

3/ Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

621/23/2012

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení).

RM schvaluje na návrh místostarosty J. Szánta změnu výše odměny Bc. Ivaně Humlové (viz příloha org.zápisu).

RM uděluje odměny ředitelům PO dle přiloženého návrhu vč. výše navržené změny: Bc. Ivaně Humlové - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi - Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi - Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové - Centrum cestovního ruchu a Ing. Ivu Elmanovi - Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

 

622/23/2012

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2012.

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Mgr.Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

623/23/2012

Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2012.

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

624/23/2012

Poskytnutí finančního daru panu P.B. na zakoupení sportovního mechanického vozíku Handbike.

RM neschvaluje poskytnutí finančního daru panu P.B. z Litoměřic na zakoupení sportovního mechanického vozíku Handbike (žádost a cenová nabídka viz příloha orig. zápisu).

625/23/2012

Schválení organizačního řádu PO Masarykova základní škola Litoměřice

RM schvaluje nové znění organizačního řádu PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig zápisu).

626/23/2012

Schválení organizačního řádu PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM schvaluje nové znění organizačního řádu PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).

627/23/2012

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO CCR Litoměřice

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice firmu Gerhard Horejsek a spol. s r.o., IČ:00526282 (viz příloha orig. zápisu).

628/23/2012

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO DDM Rozmarýn Litoměřice           

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Dodávka osobního automobilu“ pro PO DDM Rozmarýn Litoměřice firmu Dománský s.r.o., Českobrodská 566, 198 00 Praha 9, IČ: 62914910 (viz příloha orig.zápisu).

629/23/2012

Převod pracovněprávních vztahů zaměstnanců PO MŠ Litoměřice na PO MěN v Litoměřicích

RM schvaluje převod pracovně právních vztahů zaměstnanců PO MŠ Litoměřice na  PO Městská nemocnice v Litoměřicích a s tím spojenou úhradu skutečných osobních nákladů z rozpočtu města, a to od 1.1.2013 (viz příloha orig.zápisu)

630/23/2012

PO MSZ          

Návrh na schválení převodu části rezervního fondu do investičního fondu PO

Změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012 – pořízení DHIM

Změnu odpis. plánu na rok 2012 - s ohledem na změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012

Změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2012 – převod částky 100 tis Kč z rezervního fondu do investičního fondu a následné čerpání s ohledem na změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012

Změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2012 – s ohledem na změnu odpisového plánu

RM schvaluje převod částky 100 tis Kč z rezervního fondu do investičního fondu, změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2012 a změnu odpisového plánu na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

 

 

 

631/23/2012

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 20 o velikosti 3+1, v domě č.p. 416/19 v ulici A. Muchy v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11 v Litoměřicích schválení výpovědi z nájmu bytu

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 20 o velikosti 3+1, v domě č.p. 416/19 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který užívá B.N., trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana B.N.v  ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

632/23/2012

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, v domě č.p. 425/9 v ulici A. Muchy v Litoměřicích a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11 v Litoměřicích 

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, v domě č.p. 425/9 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který užívá paní P.S., trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní P.S. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

 

633/23/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H.M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.1.2013.

 

 

634/23/2012

Přidělení náhradního místa na městské tržnici

RM schvaluje panu P.T.N., bytem v Litoměřicích přidělení náhradního místa na městské tržnici z důvodu zrušení stávajícího. Smlouva o nájmu pozemku o výměře 4 m2 se uzavírá na dobu neurčitou za stejných podmínek jako smlouva stávající. 

 

 

635/23/2012

Společný nájem bytu

RM schvaluje paní V.C. společný nájem bytu č.4, U Katovny 2004/6, Litoměřice s panem T.C.

636/23/2012

Ukončení ubytování na městské ubytovně v Želeticích pro opakované porušování domovního řádu

RM schvaluje ukončení ubytování na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní J.P. pro opakované porušování domovního řádu ubytovny. Ubytování se ukončuje ke dni 11.10.2012.

637/23/2012

Úprava nájemní smlouvy k NP

RM schvaluje paní D.P., Litoměřice, úpravu nájemní smlouvy k NP na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích tak, že se mění výměra pronajatých prostor na 22,60 m2 a snižuje se záloha na spotřebu tepla, a to s účinností od 3. čtvrtletí r. 2012. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 20.9.2009 zůstávají beze změn.

 

 

638/23/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 2, Dlouhá 177/13

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 2, Dlouhá 177/13, o velikosti 95,50 m(3+1).

 

 

639/23/2012

Nabídka pronájmu městského bytu č. 1, Mírové náměstí 169/38  

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 1, Mírové náměstí 169/38, o velikosti 109,21 m(3+1).

 

 

640/23/2012

Nájemní a licenční smlouva na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech a užívání ochranných známek spojených s pronájmem tohoto areálu se společností Zahrada Čech s.r.o.

RM schvalujeSmlouvu o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvu k ochranným známkám „Zahrada Čech“ se společností Zahrada Čech s.r.o. se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, (IČ: 22794701).

 

 

641/23/2012

Žádost o odkoupení městského bytu č. 12 v ul. Revoluční 1834/8 v Litoměřicích (zařazen do prodejů třetím osobám) za nesníženou cenu

RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 12 v ul. Revoluční 1834/8 v Litoměřicích paní I.V. za cenu 288.000,- Kč (tzn. za cenu nesníženou koeficientem). 

642/23/2012

Vzetí na vědomí konání obhajoby Kategorie „B“ v rámci Kritérii místní Agendy 21

RM bere na vědomí konání místní kontroly a následné obhajoby kategorie B v rámci Kritérii místní Agendy 21, a to ve dnech 15.10. a 20.11.2012.

 

 

643/23/2012

Informace z veřejnoprávní kontroly u ZŠ B. Němcové 2, Litoměřice za rok 2011

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 provedené u Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice.

644/23/2012

Užití znaku města Litoměřic pro Středisko ekolog.výchovy SEVER - konference KAPRADÍ 2012  

RM schvaluje užití znaku města Litoměřic pro Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice na materiálech spojených s akcí 12. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2012.

645/23/2012

Projednání názvu ulice „Jasmínová“ v k.ú. Pokratice

RM doporučuje ZM schválit nově navržený název ulice „Jasmínová“.

 

646/23/2012

Prominutí nájemného na akci 3. ročník Divadelní benefice ochotnických souborů 

RM schvaluje prominutí nájmu v prostorách Divadla K.H.M. v Litoměřicích pro Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. Kréta 158, Terezín při konání akce 3. ročníku Divadelní benefice ochotnických souborů ve dnech 19-21.10.2012.

647/23/2012

Podání požadované informace usnesením RM  357/14/2011 ve věci stížnosti ing. Hartla

RM bere na vědomí informaci předsedy DR MěN v Litoměřicích o průběhu projednávání stížnosti ing. Hartla a o aktuálním stavu tohoto případu.

648/23/2012

Schválení Žádosti o povolení pořádat v termínu 9.12.2012  jednodenní akci "Vánoční kamion Coca-Cola"

RM schvaluje žádost o povolení akce "Vánoční kamion Coca-Cola" fy Coca-Cola dne 9.12.2012 v rámci Vánočních trhů na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Výtěžek z prodeje dárků bude předán dětskému oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích.

 

649/23/2012

Oznámení shromáždění ČSSD

RM bere na vědomí oznámení Bc. Ivety Ročkové, tajemnice OVV ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického setkání ČSSD dne 16.10.2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu