Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. vypis usnesení Rady města Litoměřic - 9.11.2017

USNESENÍ

VÝPIS

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.11. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 23. jednání projednala pod usnesením č.:

 

635/23/2017
Změna složení komise Zdravého města a MA21
RM bere na vědomí ukončení členství v komisi Zdravého města a MA21 Bc. Jany Eflerové a paní Mgr. Rity Vlčkové k 30. 6. 2017 a jmenuje nového člena komise Jana Vochomůrku a tajemnici Mgr. Irenu Vodičkovou s účinností od 1.12.2017.

 

636/23/2017
Prominutí příslušenství dluhu
RM schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 59 % z částky15.568,88 Kč (tedy 9.186,00 Kč) pro pana J.D., bytem Vranov nad Topĺou, Slovenská republika.

 

637/23/2017
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy po dobu splácení dluhu
RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy po dobu splácení dluhu pro pana A.J.Š., bytem Litoměřice a stále trvá na pokračování soudního sporu o vyklizení bytu.

 

638/23/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2772 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2772, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

639/23/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Markem Malým, IČO 43263313, se sídlem Sámova 1259/25, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 191 m² s účinností od 01.12.2017 (dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

640/23/2017
Zveřejnění adresného záměru – výpůjčka prostor (skladové místnosti o velikosti cca 18 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování činnosti spolku
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (skladové prostory o velikosti cca 18 m2) v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování spolkové činnosti.

 

641/23/2017
Rozpočtové opatření odboru SVaZ – DS na Dómském pahorku – vybavení kuchyně
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví (viz příloha orig. zápisu).

 

642/23/2017
Rezignace člena zdravotní a sociální komise a jmenování nového člena komise
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Pavla Szymańského na členství v zdravotní a sociální komisi a jmenuje Bc. Romana Strižence, ředitele Farní charity Litoměřice členem zdravotní a sociální komise.

 

643/23/2017
Poskytnutí individuální dotace spolku MUSICA AT EDUCATION z prostředků z rozpočtu města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč spolku MUSICA AT EDUCATION, Dalimilova 27, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 a uzavření veřejnoprávní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

644/23/2017
Schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb „Litoměřice, protipovodňová opatření – Valbek, spol. s r.o., Liberec
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb „Litoměřice, protipovodňová opatření pro jižní část zástavby – pravý břeh Labe“ – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí uzavřené s dodavatelem Valbek, spol. s r.o., sídlem Vaňurova 506/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 48266230 (viz příloha orig. zápisu).

 

645/23/2017
Změna čerpání rezervního fondu – ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu čerpání fondů na rok 2017 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

646/23/2017
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP a ÚR
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru školství, kultury, sportu a památkové péče a odboru územního rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

647/23/2017
Určení podmínek a výše odměny pro členy komisí (subkomisí) při RM a výborů při ZM
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu správního odboru na odměny pro členy komisí při RM a výborů při ZM dle předloženého návrhu (viz návrh orig. zápisu).

 

648/23/2017
Žádost o bezplatné užívání kongresového sálu Hradu Litoměřice z důvodu pořádání vánočního večírku zaměstnanců Města Litoměřice
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 8.12.2017 od 17:00 hodin do 24:00 hodin za účelem pořádání vánočního večírku zaměstnanců a vedení města.
RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění výše uvedené akce.

 

649/23/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice IČO: 6445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).
RM ukládá organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice IČO: 6445 57 141, vrátit do rozpočtu města částku 14.511,- Kč, jako nevyčerpaný příspěvek za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 13.11.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu