RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 6.8.2015

USNESENÍ

V Ý P I S

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.8.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 23. jednání projednala pod usnesením č.:

610/23/2015
Schválení výběrového řízení a schválení smlouvy – Litoměřice, Miřejovická stráň – Trnková ul., 2. část
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – Trnková ul., 2. část“ firmu SMOLA STAVBY s.r.o., Dukelská 2050/3, Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

 

611/23/2015
Svěření kompetencí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice k vydávání vyjádření obce ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro potřebu ÚP
RM svěřuje dle § 102 odst. 3 zákona o obcích odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice kompetence k vydávání vyjádření obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o doplatek na bydlení pro potřebu Úřadu práce ČR.

 

612/23/2015
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2015 - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o.
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2015 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o. (viz příloha orig.zápisu).

 

613/23/2015
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o.
(a) Návrh na změnu nabídky stravovacích služeb – dietní stravování není součástí nabídky stravovacích služeb u služby Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a Ambulantního dětského stacionáře
(b) Návrh na stanovení bodového hodnocení v rámci přijímání žadatelů do služby Péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a Ambulantního dětského stacionáře
(c) Návrh na schválení přijetí účelově určeného finančního daru
(d) Návrh na financování projektu v rámci sociální služby Denní stacionář „Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér“
RM schvaluje
a) změnu nabídky stravovacích služeb - dietní stravování není součástí nabídky stravovacích služeb pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a Ambulantní dětský stacionář
b) stanovení bodového hodnocení v rámci přijímání žadatelů do služby Péče o děti ve věku
od 18 měsíců do 3 let a Ambulantního dětského stacionáře
c) přijetí účelově určeného finančního daru
d) financování projektu „Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér“

(návrh smlouvy – účelově určený dar – viz příloha orig.zápisu)

 

614/23/2015
Žádost o prominutí nájemného za pronájem Divadla K.H.Máchy Litoměřice – Nadační fond Pro radostný život – benefiční večer 16.9.2015
RM schvaluje za souhlasu PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích fondu Pro radostný život - MUDr. Hassan Mezian, nadační fond, se sídlem Tylova 997/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 03911004 prominutí nájemného za pronájem divadla K.H.Máchy Litoměřice dne 16.9.2015 za účelem konání benefičního divadelního večera k příležitosti zahájení činnosti nadačního fondu.

 

615/23/2015
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 168/15 - změna termínu a názvu projektu – spolek Pískovna
RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 168/15 ze dne 22.6.2015 spolku „Pískovna“, se sídlem Palachova 641/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 01630407, a to změnu názvu a termínu konání projektu Vítání prázdnin (veřejnoprávní smlouva a dodatek č. 1 – viz příloha orig. zápisu).

 

616/23/2015
Žádost o prominutí nájemného, včetně příslušenství, z pozemku parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice za rok 2015 (NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011) Békadilkoš o.s.
RM schvaluje prominutí nájemného včetně příslušenství dle NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011
za rok 2015 ve výši 1.000,- Kč (parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice) pro info tabuli „Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2. etapa“ občanskému sdružení Békadilkoš, IČ: 27022714, Nádražní 805, Lovosice z důvodu jeho omezených finančních prostředků.

 

617/23/2015
Žádost o souhlas s podnájmem bytu
RM neschvaluje podnájem bytu o velikosti 100,77 m² v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích, paní J. F., bytem tamtéž.

 

618/23/2015
Prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o velikosti 64,89 m² (2+1), v ul. Mládežnická 1753/8 v Litoměřicích panu Ing. P.L., bytem tamtéž. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2015 do 31.7.2016.

 

619/23/2015
Prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu o velikosti 37,42 m² (1+1), v ul. Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích s panem Ing. M. N., bytem tamtéž. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2015 do 31.12.2015.

 

620/23/2015
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2.000 m2) v Litoměřicích (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) za účelem provozování sportoviště – Beach Club
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2.000 m2) v k.ú. Litoměřice (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) na dobu určitou pěti let s možností prodloužení za účelem provozování sportoviště pro Beach Club Litoměřice zastoupený paní D.H., bytem Litoměřice.

 

621/23/2015
Prodej neobsazeného bytu (Ladova 430/4) a prodej obsazených bytů třetím osobám (Kubínova 6, Revoluční 8) obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu: č. 430/9 – Ladova 430/4 veřejnou nabídkou
za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
RM schvaluje prodej obsazených bytů třetím osobám byt č. 438/8 – Kubínova 438/6,
č. 1834/2, 1834/30, 1834/48 – Revoluční 1834/8 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 07.08.2015 do 24.08.2015.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 31.8.2015 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15.30hod.

 

622/23/2015
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a partnerskými společnostmi sponzorujícími akci „Den udržitelného města Litoměřice“ 4.9.2015
RM schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Městem Litoměřice a partnerskými společnostmi, přispívajícími na realizaci akce „Den udržitelného města Litoměřice“ (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

623/23/2015
Schválení uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení s All Stars Agency s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27235751
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uměleckém vystoupení mezi Městem Litoměřice a All Stars Agency s. r. o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27235751 (viz příloha orig.zápisu).

 

624/23/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 46773436
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

625/23/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

626/23/2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/030/2015 s názvem „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SPORTAKCENT spol. s.r.o., sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 – Zličín, IČ 14892839 v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/030/2015 s názvem „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..