RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.11.2021

USNESENÍ

V Ý P I S
z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 11. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 516/23/2021
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - SETTEE, s.r.o.
RM po projednání stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 517/23/2021
Vzetí na vědomí zapojení příspěvku zřizovatele na platy PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, za účelem saturace neuznatelných nákladů v rámci dotací na osobní náklady zaměstnanců
RM bere na vědomí zapojení příspěvku zřizovatele na platy PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, za účelem saturace neuznatelných nákladů v rámci dotací na osobní náklady zaměstnanců.

 

usnesení č. 518/23/2021
Smlouva o výpůjčce pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce notebooků značky Dell Latitude E5550 mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice IČO: 00263958 a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Naděje, K Brance 11/19e, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO: 00570931, pobočka Litoměřice, Dvořákova 959/1 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 519/23/2021
Rozpočtové opatření OSVaZ a OŠKaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 520/23/2021
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - předání služebních medailí HZS ČR
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění slavnostního předání služebních medailí HZS ČR udělených generálním ředitelem HZS ČR příslušnicím a příslušníkům HZS ČR Ústeckého kraje u příležitosti státního svátku 28. října v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 8. listopadu 2021 od 10.00 hodin.

 

usnesení č. 521/23/2021
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání Tanečního odpoledne seniorů 2021, dne 4. října 2021 od 14.00 do 17.00 hodin.

 

usnesení č. 522/23/2021
Žádost zřizovatele o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od pana V. F., rodiče žáka školy, na podporu výuky (pořízení pomůcek) a uskutečnění školních výletů a akcí třídy 4.B.

 

usnesení č. 523/23/2021
Poskytnutí dotace JC Litokan Litoměřice, z.s. - oslavy
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 30 tis. Kč spolku JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351 na oslavy 60. výročí založení juda v Litoměřicích, které se budou konat dne 12. 11. 2021.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/179/2021 o poskytnutí dotace mezi spolkem JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
c) poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč spolku JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351 na oslavy 60. výročí založení juda v Litoměřicích a uzavření darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 524/23/2021
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 525/23/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 293 v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 109,60 m2, který se nachází v budově č.p. 293, stojící na pozemku parc.č. 56/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích, s panem Pxxxxx Txxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, za podmínky zpřístupnění veřejných WC při konání akcí pořádaných městem Litoměřice nebo pod jeho záštitou. Smluvní nájemné činí 600 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 526/23/2021
Ukončení nájemního vztahu dohodou na byt č. 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje paní Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lovosice, ukončení nájemního vztahu na byt č. 2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích dohodou ke dni 30.11.2021.

 

usnesení č. 527/23/2021
Směna městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29, Litoměřice za byt č. 2 na Mírovém náměstí 20/12, Litoměřice

RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, směnu stávajícího bytu za větší byt č.2 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení od data 01.12.2021.

 

usnesení č. 528/23/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2840/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2840/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5015-220/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.629 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 529/23/2021
Výstupy ze setkání s občany v září 2021
a) RM bere na vědomí předloženou informaci k výstupům ze setkání s občany na sídlištích Družba (Severozápad), Kocanda, Cihelna v září 2021 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM ukládá koordinátorce Zdravého města Mgr. Ireně Vodičkové seznámit příslušné vedoucí odborů se závěry ze setkání a předložit do konce roku 2021 radě města podklady obsahující komentáře vedoucích odborů k jednotlivým výstupům. Na přípravě podkladů bude koordinátorka spolupracovat dle potřeby i s příslušnými místostarosty podle jejich působnosti.

 

usnesení č. 530/23/2021
Schválení "Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k užívání softwaru e-manažer"
RM schvaluje uzavření "Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení" k užívání softwaru e-manažer se společností PORSENNA o. p. s. se sídlem Bystřická 2, 140 00 Praha 4, IČO: 27172392

 

usnesení č. 531/23/2021
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Modernizačního fondu a uzavření smlouvy na poskytnutí služeb při přípravě a zpracování žádosti o dotaci pro projektu výstavby FVE
a) RM schvaluje záměr podání žádosti o poskytnutí podpory do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice v rámci Modernizačního fondu
b) RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Ascend s.r.o., se sídlem Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 27097005 na poskytnutí služeb při přípravě a zpracování žádosti o dotaci pro projektu výstavby FVE do programu Nové obnovitelné zdroje v energetice v rámci Modernizačního fondu.

 

usnesení č. 532/23/2021
Veřejnosprávní kontrola DDM Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u Příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 533/23/2021
Veřejnosprávní kontrola ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 380 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 534/23/2021
Schválení změny Směrnice RM pro PO TSM Litoměřice
a) RM schvaluje Směrnici č. 1/2021, kterou se mění Směrnice č. 3/2020 o specifikaci hlavních činností příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, (směrnice viz příloha orig. zápisu).
b) RM pověřuje referentku odboru životního prostředí Bc. Miroslavu Jirků a referenty odboru dopravy a silničního hospodářství Bc. Jana Kovaříka a Ing. Lukáše Jůvu k nařizování nucených odtahů silničních vozidel, odstavených vozidel, vraků, vozidel s propadlou STK a zaniklých silničních vozidel v rozsahu stanoveném v pověření, které je součástí Směrnice č. 3/2020 o specifikaci hlavních činností příspěvkové organizace TSM, ve znění jejích pozdějších změn (pověření viz příloha orig. zápisu).
c) RM pověřuje Technické služby města Litoměřice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00080128, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, k provádění nucených odtahů silničních vozidel, odstavených vozidel, vraků, vozidel s propadlou STK a zaniklých silničních vozidel v rozsahu stanoveném plnou mocí, která je součástí Směrnice č. 3/2020 o specifikaci hlavních činností příspěvkové organizace TSM, a to za podmínek stanovených v této směrnici, ve znění jejích pozdějších změn (plná moc viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 535/23/2021
Schválení programu mimořádného jednání ZM konaného dne 10.11.2021
RM schvaluje program mimořádného jednání ZM konaného dne 10.11.2021 od 16 hod. v sále Kulturního a kongresového centra v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68.
Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 - Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích - Vánoční trhy 2021
C) Odbor správy nemovitého majetku města
7 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
D) Procesní body 2
8 - Informace
9 - Interpelace
10 - Diskuze
11 – Závěr

 

usnesení č. 536/23/2021
Projednání stížnosti na poškozování cizí věci
RM projednala stížnost na poškozování cizí věci podanou panem ZxxxxxxLxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a ukládá PO Technické služby města Litoměřice odpovědět panu ZxxxxxLxxxxx na jeho stížnost.

  

usnesení č. 537/23/2021
Schválení zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM schvaluje zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Vyhotoveno dne 3.11.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu