Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. usnesení z jednání rady města 06.11.2003

U S N E S EN Í

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.11.  2003

od 13:35 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         převod fin. prostředků ve výši 38.000,-Kč z položky mzdových nákladů do položky nákladů neinvestiční povahy PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové. Finanční prostředky budou využity na vybavení hřiště.

2.             vyplacení odměn ředitelům PO ZŠ v jednotné výši dle protinávrhu ing. Palána (viz příloha orig. zápisu).

           

3.         program Podpory terénní sociální práce se žádostí o dotaci ve výši 160.000,- Kč a 30 % podílu obce z požadované dotace ve výši 48.000,-Kč.

4.            pronájem pozemku p.č.376/1o výměře 922 m2 v k.ú. Pokratice za účelem zřízení hřiště na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců za cenu 1,-Kč/rok pro TJ Sokol Pokratice, Pokratická 80/44, 41201 Litoměřice, zast. Ing. Janem Hrkalem, předsedou TJ s platností nájmu od 1.1.2004 s podmínkou vybudování sport. hřiště s možností přístupu veřejnosti.

5.         převod nájmu NP - Mírové náměstí 18/10,Litoměřice, prodejna SKATE SHOP z Moniky Godlové na Kristínu Zídkovou, bytem Dukelská 1857/2, Litoměřice, IČO : 72768924 za podmínek původní nájemní smlouvy a zachování charakteru prodejny.

6.            ubytování rodiny Tomeszových,bytem Zahradnická 5, Litoměřice, v Ubytovně Želetice s tím, že pokud toto nebude akceptováno, bude rodině Tomeszových prodloužena nájemní smlouva na obytnou buňku pro přechodné ubytování max. o ½ roku tj. do 30.6.2004.

7.         s dílčími úpravami dle připomínek variantu 1. dle předloženého návrhu Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku Města Litoměřice.

8.         žádost firmy Kompakt spol. s r.o. o použití městského znaku na mapového průvodce s podmínkou poskytnutí Městu Litoměřice 100 ks map. průvodce zdarma.

II. neschvaluje:

1.            pronájem pozemku p.č. 2719/8 o výměře cca 12 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění prodejního stánku pro prodej ovoce a zeleniny pro žadatele Fábry Zdeňka, Dlouhá 132, 411 55 Terezín.

2.         výměnu bytu mezi panem Markem Blechou, A.Muchy 416/19, Litoměřice, státní (vojenský), kategorie I., velikosti 2 + kk, č.bytu 24 a  paní Marií Křivánkovou, Mírové nám. 169/38, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti 2 + 1, č. bytu 2.

III. ukládá:

1.            místostarostovi Mgr. Hermannovi ve spolupráci s odborem ŠkaS a komisí výchovy, vzdělání a sportu zpracovat návrh kritérií pro udělování odměn ředitelům škol a školských zařízení.

2.         odboru ŠkaS vrátit zbývající částku z grantu pro soukr. školy do rozpočtu města Litoměřice.

3.         odboru ŠkaS zařadit do návrhu rozpočtu pro r. 2004 finanční částku pro Festival Mitte Europa pro rok 2004.

4.         ved. OSMM odpovědět na žádost p. Militkého ve smyslu usnesení ZM č. II/3 ze dne 10.4.2003 o prodeji pozemku p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Litoměřice a projednat s právním oddělením zda podaný dokument nazvaný p. Militkým „petice“ splňuje všechny náležitosti petice.

IV. doporučuje:

1.         ZM schválit změnu rozpočtu pro PO ZŠ Masarykova Litoměřice, ul. Svojsíkova dle předlož. návrhu.

2.         ZM schválit Příkaz starosty a tajemníka MěÚ - Vymezení podpisového práva a užívání razítek.

3.         ZM vzít na vědomí petici občanů proti plánované výstavbě Přivaděči do průmysl. zóny Prosmyky, úseku Žernosecká – Masarykova a schválit zpracované znění odpovědi.         

V. pověřuje:

1.         odbor OSBH a SVaZ přepracováním pravidel pro příděl měst. soc. bytů, návrh na složení bytové komise a její statut a zpracované návrhy poté předložit RM. 

2.            místostarostu ing. Palána ve spolupráci s odborem územního rozvoje zpracováním návrhu odpovědi na petici občanů proti plánované výstavbě Přivaděči do průmysl. zóny Prosmyky, úseku Žernosecká – Masarykova.

VI. bere na vědomí:

1.            informaci tajemníka MěÚ o optimalizaci organizační struktury MěÚ Litoměřice.

2.         zprávu kontrolního výboru při ZM o kontrole MKZ Litoměřice provedené dne 28.8.03. (viz příloha orig. zápisu).

3.         zprávu ředitelky Mgr. Rybové o celkovém vyúčtování Vinobraní 2003. (viz příloha orig. zápisu).

4.         petici pana Militkého ohledně prodeje pozemku p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Litoměřice.

5.         znění odpovědi na Petici za zachování ZŠ Litoměřice, Máchovy schody 4.

6.         návrh nového příkazu starosty a tajemníka MěÚ „Vymezení podpisového práva a užívání razítek“.

7.         petici občanů proti plánované variantě výstavby Přivaděči do průmysl. zóny Prosmyky, úseku Žernosecká – Masarykova.

                        p. Jiří Landa                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta města                             starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu