Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis z usnesení RM 18.10.2005

Výpis

Usnesení

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.10. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

 

Přítomno: 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         výměnu bytu č. 62, Revoluční 1834/8, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 1+1 a bytu č. 23, Dukelská 2050/1, Litoměřice družstevní, kategorie I.,o velikosti 4+1.

2.            odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2005.

3.            navýšení tabulkového místa na OD a SH pro pracovníka řešícího přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

4.            prodloužení zachování místa silničního technika odboru dopravy a SH a referenta na stavebním úřadu do 31.3.2006.

5.         zadání zpracování projektové dokumentace na obnovu kůru v kostele sv. Václava ještě v roce 2005 z finančních prostředků, které byly určeny na opravu fasády téhož kostela.

6.         návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Městem Litoměřice s navrženými úpravami (viz.příloha orig.zápisu), s tím že do 30.11. 2005 doloží PO ZUŠ, PO MKZ a PO CŠJ odůvodnění ztráty z hlavní činnosti za 1.pol. 2005.

7.         využití finančních prostředků ve výši  211 200,- Kč na opravu vchodových dveří do budovy CŠJ , Svojsíkova 7, Litoměřice

8.         nařízení – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2005 – 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

9.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou Jindřich Boček  na akci  „Nákup vánoční výzdoby – Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

10.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou PETR URBAN – projektová kancelář, na akci „Zpracování projektové dokumentace – cyklistická stezka – Třeboutice, II. etapa“ (viz.příloha orig.zápisu).

11.       dodatek smlouvy s  firmou  BEC odpady s.r.o. (viz.příloha orig.zápisu).

 

12.       smlouvu  s firmou  EPRO  -  ekologické  projekty  o zajištění zpracování ÚSES k.ú. Litoměřice (část  ležící  vně  CHKO České  Středohoří (viz.příloha orig.zápisu).

 

13.       smlouvu  o  zpracování  programu  snižování  emisí města  Litoměřice s fyzickou osobou se zapracováním připomínek právního oddělení (viz.příloha orig.zápisu),  s tím že ke smlouvě bude přiložena licence.

14.       smlouvu  s firmou  DEUS Litoměřice   o  provedení  cílené  deratizace, po doplnění připomínek právního oddělení (viz.příloha orig.zápisu).

15.       smlouvu  se  Střediskem  ekologické výchovy a etiky  SEVER  o vypracování  a  vydání  ekologického  rádce  města  Litoměřice po zapracování připomínek právního oddělení (viz.příloha orig.zápisu).

16.            poskytnutí jednorázového  příspěvku  Středisku  ekologické výchovy SEVER  ve výši

10.000,- Kč   jako  podporu  pro  5.  Krajskou konferenci k ekologické  výchově  v Litoměřicích  a  5.000,- Kč  jednorázového  příspěvku  pro dětské  zastupitelstvo z rozpočtu odboru ŽP položka ekologická výchova.

17.       na základě znaleckých posudků návrh  řešení  -   budova  skladového  dvora  odpadů  v Třebouticích.  

18.       kupní smlouvu o převodu pozemku par.č.1387/5 o výměře 32m2 v k.ú.Litoměřice do vlastnictví Miloše Bartoně.

19.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí  Žitenice  a  Městem Litoměřice.

20.       konání mimořádného termínu svatby  na Městském  úřadu Litoměřice, dne 12. listopadu 2005 v 9.30 hod.

21.       rozšíření přílohy č. 2 k nařízení Města Litoměřic č. 02/2005 o ul. Kapucínská.

 
22.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 27.10. 2005. 
 
Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Ostatní:

1.             Žádost o podporu při vydání knižní publikace.

2.            Uzavření smluv o obhospodařování finančních prostředků s ČS, a.s. a ČSOB Asset Management, a.s.

3.             Způsob předání majetku MěN, PO MěN do správy.

4.             Podání žádosti na projekt tepelného čerpadla v MěN.

5.             Odpis pohledávek OSBH

6.             Rozpočtová opatření dle zápisu z jednání FV dne 10.10.2005 (viz příloha orig. zápisu)

7.             Plnění rozpočtu města za 1-9/2005 (viz příloha orig. zápisu)

8.            Plán práce kontrolního výboru na období 11/2005 – 04/2006.

9.            Jmenování člena finančního výboru.

Záměry :

10.            Prodej pozemku p.č. 290 o výměře 156 m2 v k.ú. Litoměřice

11.            Prodej pozemků pod chatkami v zahrádkářské kolonii – osada 33

( Dělová cesta) v k.ú. Litoměřice

12.            Prodej pozemku p.č. 4436 o výměře 48 m2 v k.ú. Litoměřice

13.            Prodej pozemku p.č. 2644 o výměře 739 m2 v k.ú. Litoměřice

14.            Prodej pozemku p.č. 3865/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice

15.            Bezúplatný převod části  pozemku p.č. 2355/4 cca 101 m2 v k.ú. Litoměřice  ( nutný odděl.geomet.plán)

16.            Směna pozemků p.č. 657/75 o výměře 22 m2  a 657/74 o výměře 8 m2 ( obec)  za 374/4 o výměře 18 m2 a 374/3 o výměře 12 m2  ( Ing. Rosol) v k.ú. Pokratice

17.            Podání žádosti na PFČR o převod pozemku p.č. 3878/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

18.            Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemků p.č. 3520/1, 3534/1, 3534/3, 3534/4, 3564/1 a 3580/3 o celkové výměře 7 098 m2 v k.ú. Litoměřice ( Husova ul.

19.            Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemek p.č. 1265/102 , PK 309  a PK 310 v k.ú. Pokratice

Prodeje :

20.            Projednání ceny prodávaných pozemků v lokalitě ul. Janáčkova, Škrétova a Filova v k.ú. Pokratice ( jde i o schválení ceny Satrapovi)

21.            Revokace usnesení I/16 ze dne 15.9.05

22.            Prodej části pzemku p.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice ( smlouva o budoucí KS)

23.            Revokace usnesení I/12 ze dne 29.11.2001 prodej pozemku v k.ú. Pokratice

24.            Prodej části pozemku p.č. 2563/112 v k.ú. Litoměřice ( smlouva o budoucí KS)

26.            Směna pozemků p.č. 3152/1 o výměře 294 m2 ( město) za p.č. 3151/2 o výměře 5 m2     v k.ú. Litoměřice s uhrazením rozdílu ceny 

27.            Směna pozemku p.č. 2470/1 o výměře 1 993 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.Studničková) za p.č. 1345/152 o výměře 1 722 m2 v k.ú. Pokratice ( město)                       

28.            Revokace usnesení I/6 ze dne 12.8.2004 – darovací smlouva Miřejovická stráň)

V.             Informace

VI.             Interpelace

VII.            Diskuze

VIII.             Závěr

II.            doporučuje:

1.         ZM schválit uzavření smluv na obhospodařování finančních prostředků s  ČS, a.s. a ČSOB Asset Management, a. s. dle doporučení finančního výboru.

III.             pověřuje:

1.         bytovou komisi přípravou pokladů pro možnost přidělení bytové jednotky pro lékaře Zdravotnické záchranné služby v Litoměřicích.

IV.        ukládá:

1.            místostarostovi panu Landovi projednat s vedením MěN v Litoměřicích možnost prodloužení stávající nájemní smlouvy na byt, který využívá MUDr. Libuše Frintová.

2.         vedoucí EO projednat jiné poměrové vyjádření odměn za hospodaření s finančními prostředky.

3.         řediteli PO CŠJ zpracovat a předložit RM koncepci činnosti PO z hlediska naplňování hlavní činnosti, rozvoji vedlejší činnosti a zaměstnanosti. Součástí bude aktualizovaný plán investic s upřednostněním využití vlastních zdrojů PO CŠJ.

4.         odboru ÚRM, aby připravil podklady a podal za Město Litoměřice žádost (na stavební úřad) o vydání územního rozhodnutí o stavební uzávěře v prostoru roh ulic Nerudova, Revoluční, při trati ČD, naproti areálu pekáren PeHak, s časovým omezením stavební uzávěry do doby vydání nového územního plánu města Litoměřice.

6.         odboru  životního  prostředí neprodleně zahájit  stavební úpravy budovy  skladového  dvora  odpadů  v Třebouticích. 

5.         řediteli Městské nemocnice v Litoměřicích předat OS BH nejpozději do 27.10.2005 všechny požadované podklady související s případným ukončením nájemní smlouvy k objektu zubního střediska v ul. České armády

7.         odboru ŽP každého ¼ roku provádět kontroly IS v objektu skládky Třeboutice.

8.            v intencích přijatého usnesení právnímu oddělení odpovědět na petici k vyhrazenému parkování v ul. Kapucínská.

9.         komisi výchovy, vzdělání a sportu projednat žádostpříspěvek pro jezdecké sdružení Likoli a z finančních prostředků určených pro tyto účely přidělit částku 10.000,-.

10.       PO TSM ve spolupráci s MP provést úpravu oplocení pro nutné vjezdy vozidel do areálu Hospicu Litoměřice z rozpočtu OÚRM.

V.         trvá:

1.         na svém usnesení pod č.jed. I/11 z 20 .RM  ze dne 22.9.2005  a usnesení č.jed. III/2 z 

            20. RM  ze dne 22.9.2005.

VI.             revokuje

1.         své usnesení ze zasedání RM ze dne 22.9.2005 pod bodem 1/1

VII.       bere na vědomí:

1.         že na  Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4 bude probíhat bezplatná příprava žáků – cizinců se státní příslušností jiného členského státu EU a tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

VIII.            upravuje:

1.            formulaci usnesení takto:  RM bere na vědomí informaci interního auditu o průběhu veřejnosprávní kontroly v PO  TSM Litoměřice.

2.            formulaci usnesení takto:  RM ukládá místostarostovi Ing.I.Palánovi, aby zajistil předložení materiálů ředitelem PO TSM panem Smolíkem, které zdůvodňují použití finančních prostředků určených na krytí fondu reprodukce, za období 1996 až 2004 dle požadavků interního auditu.

Ing.Ivan Palán                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

3. místostarosta města                                          starosta města

Zapsala:  Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu